Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3743 din 23.12.2015

pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 29 decembrie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4), art. 180, 181, 182 şi 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. b)Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3. c)Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4. d)Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, prevăzută în anexa nr. 5. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 6. Articolul 4Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalI. Dispoziţii generale 1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse şi care datorează lunar contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie. 2. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu obţin venituri se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. 3. Prin organ fiscal competent se înţelege: a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b)organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.II. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu realizează venituri 1. Pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în evidenţa fiscală, precum şi a obligaţiei de depunere a declaraţiei pentru stabilirea obligaţiilor de plată, persoana fizică depune la organul fiscal competent formularul „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 2. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 3. Compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă informaţiile înscrise de persoana fizică în declaraţia de la pct. 1 sunt corecte şi complete. Verificarea vizează atât informaţiile existente în evidenţele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, cât şi încadrarea în categoria persoanelor exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 4. După efectuarea verificărilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa persoanelor care nu realizează venituri persoanele care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal. 5. În cazul persoanelor care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de înregistrare în evidenţa persoanelor fără venituri. 6. Pentru persoana fizică fără venituri, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul lunare reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. 7. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 8. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 6 se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 9.(1) Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi care nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.
(2) Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 11. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 9, datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. III. Scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri 1. Persoanele fizice fără venituri, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul „Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri", în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 2. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin. 3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil. 4. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 5. În baza cererii depuse de contribuabil, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale îndeplinirea condiţiilor legale pentru încetarea calităţii de persoană fizică fără venituri, prin verificarea informaţiilor din formularele 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" depuse de plătitorii de venituri, din declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili, a informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate etc. 6.(1) În situaţia în care în evidenţele fiscale nu se regăsesc informaţii care să ateste încadrarea contribuabilului în condiţiile de scoatere din categoria persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate solicită persoanei fizice documente suplimentare care să susţină informaţiile înscrise în cerere.
(2) Solicitarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
(3) În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.7. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării. 8. Pentru situaţiile de la pct. 6.(3) şi 7, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de scoatere din evidenţa persoanelor fizice fără venituri. 9. Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate operează această situaţie în evidenţa fiscală. 10. Pentru contribuabilul care a fost scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna în care contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţa persoanelor fără venituri. 11. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 12. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3SIGLA DGRFP MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală regională a finanţelor publice Unitatea fiscală ........ ................ ................ ......... Adresa: ........ ........ ............ Tel: ........ ................ ............. Fax: ........ ................ .......... E-mail: ........ ........ ............. Nr. de înregistrare ........ ................ Data ........../.........../............... DECIZIE DE IMPUNERE privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru anul

Către: Nume: ........ ......... Prenume: ........ ......... Domiciliul: Localitate: ........ ........... Cod poştal ........ .............. Str. ........ .......... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ..... Judeţ/Sector: ........ ............... Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ............ În baza art. 182 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate/Cererii de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri pe anul ........... nr. ........ ......... din data ........ ............ se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(lei)

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
1 2 3 4 5
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

(lei)

II. Repartizarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pe termene de plată
Termen de plată Decizie anterioară Decizie curentă
Trimestrul 1
Trimestrul 2
Trimestrul 3
Trimestrul 4
TOTAL

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Beneficiar
Cod de identificare fiscală beneficiar
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicaţii
Suma (lei)

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ........ ..............;

prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;

prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking";

prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro Aprobat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Verificat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Întocmit: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Am primit un exemplar. Semnătură contribuabil ....... Data ...../...../..... sau numărul şi data confirmării de primire Număr de operator de date cu caracter personal .......... Cod: 14.13.02.21. ANEXA Nr. 4SIGLA DGRFP MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală regională a finanţelor publice Unitatea fiscală ........ ................ ................ ......... Adresa: ........ ........ ............ Tel: ........ ................ ............. Fax: ........ ................ .......... E-mail: ........ ........ ............. Nr. de înregistrare ........ ................ Data ........../.........../............... DECIZIE DE IMPUNERE privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru luna

anul

Către: Nume: ........ ................ ........ ......... Prenume: ........ ................ .............. Domiciliul: Localitate: ........ ........ ......... Cod poştal ........ ........ ........ Str. ........ ................ ........ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ...... Judeţ/Sector: ............ Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ........ În baza art. 180 alin. (3), art. 182 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul ............ nr. .......... din data ............... se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(lei)

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate*) Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate*)
1 2 3 4 5

*) Pentru persoanele care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei individuale de asigurări sociale de sănătate asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

II. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii de impunere.

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Beneficiar
Cod de identificare fiscală beneficiar
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicaţii
Suma (lei)

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ........ ...............;

prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;

prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking";

prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro Aprobat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Verificat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Întocmit: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Am primit un exemplar. Semnătură contribuabil ....... Data ...../...../..... sau numărul şi data confirmării de primire Număr de operator de date cu caracter personal .......... Cod: 14.13.02.22. ANEXA Nr. 5*) *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 6CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor A. Denumire: „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" 1. Cod: 14.13.01.20 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. B. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" 1. Cod: 14.13.02.21 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri, potrivit legii. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. C. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri" 1. Cod: 14.13.02.22 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri, potrivit legii. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. D. Denumire: „Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri" 1. Cod: 14.13.04.20 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru solicitarea scoaterii din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, ca urmare a încetării calităţii de persoană fizică care nu realizează venituri. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3743/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3743 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3743/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu