Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3743 din 23.12.2015

pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 29 decembrie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4), art. 180, 181, 182 şi 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. b)Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3. c)Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4. d)Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, prevăzută în anexa nr. 5. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 6. Articolul 4Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalI. Dispoziţii generale 1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse şi care datorează lunar contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie. 2. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu obţin venituri se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. 3. Prin organ fiscal competent se înţelege: a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b)organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.II. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu realizează venituri 1. Pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în evidenţa fiscală, precum şi a obligaţiei de depunere a declaraţiei pentru stabilirea obligaţiilor de plată, persoana fizică depune la organul fiscal competent formularul „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 2. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 3. Compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă informaţiile înscrise de persoana fizică în declaraţia de la pct. 1 sunt corecte şi complete. Verificarea vizează atât informaţiile existente în evidenţele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, cât şi încadrarea în categoria persoanelor exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 4. După efectuarea verificărilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa persoanelor care nu realizează venituri persoanele care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal. 5. În cazul persoanelor care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de înregistrare în evidenţa persoanelor fără venituri. 6. Pentru persoana fizică fără venituri, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul lunare reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. 7. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 8. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 6 se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 9.(1) Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi care nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.
(2) Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 11. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 9, datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. III. Scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri 1. Persoanele fizice fără venituri, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul „Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri", în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 2. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin. 3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil. 4. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 5. În baza cererii depuse de contribuabil, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale îndeplinirea condiţiilor legale pentru încetarea calităţii de persoană fizică fără venituri, prin verificarea informaţiilor din formularele 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" depuse de plătitorii de venituri, din declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili, a informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate etc. 6.(1) În situaţia în care în evidenţele fiscale nu se regăsesc informaţii care să ateste încadrarea contribuabilului în condiţiile de scoatere din categoria persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate solicită persoanei fizice documente suplimentare care să susţină informaţiile înscrise în cerere.
(2) Solicitarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
(3) În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.7. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării. 8. Pentru situaţiile de la pct. 6.(3) şi 7, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de scoatere din evidenţa persoanelor fizice fără venituri. 9. Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate operează această situaţie în evidenţa fiscală. 10. Pentru contribuabilul care a fost scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna în care contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţa persoanelor fără venituri. 11. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 12. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3SIGLA DGRFP MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală regională a finanţelor publice Unitatea fiscală ........ ................ ................ ......... Adresa: ........ ........ ............ Tel: ........ ................ ............. Fax: ........ ................ .......... E-mail: ........ ........ ............. Nr. de înregistrare ........ ................ Data ........../.........../............... DECIZIE DE IMPUNERE privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru anul

Către: Nume: ........ ......... Prenume: ........ ......... Domiciliul: Localitate: ........ ........... Cod poştal ........ .............. Str. ........ .......... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ..... Judeţ/Sector: ........ ............... Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ............ În baza art. 182 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate/Cererii de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri pe anul ........... nr. ........ ......... din data ........ ............ se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(lei)

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
1 2 3 4 5
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

(lei)

II. Repartizarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pe termene de plată
Termen de plată Decizie anterioară Decizie curentă
Trimestrul 1
Trimestrul 2
Trimestrul 3
Trimestrul 4
TOTAL

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Beneficiar
Cod de identificare fiscală beneficiar
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicaţii
Suma (lei)

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ........ ..............;

prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;

prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking";

prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro Aprobat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Verificat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Întocmit: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Am primit un exemplar. Semnătură contribuabil ....... Data ...../...../..... sau numărul şi data confirmării de primire Număr de operator de date cu caracter personal .......... Cod: 14.13.02.21. ANEXA Nr. 4SIGLA DGRFP MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală regională a finanţelor publice Unitatea fiscală ........ ................ ................ ......... Adresa: ........ ........ ............ Tel: ........ ................ ............. Fax: ........ ................ .......... E-mail: ........ ........ ............. Nr. de înregistrare ........ ................ Data ........../.........../............... DECIZIE DE IMPUNERE privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru luna

anul

Către: Nume: ........ ................ ........ ......... Prenume: ........ ................ .............. Domiciliul: Localitate: ........ ........ ......... Cod poştal ........ ........ ........ Str. ........ ................ ........ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ...... Judeţ/Sector: ............ Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ........ În baza art. 180 alin. (3), art. 182 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul ............ nr. .......... din data ............... se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(lei)

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate*) Baza de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate*)
1 2 3 4 5

*) Pentru persoanele care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei individuale de asigurări sociale de sănătate asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

II. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii de impunere.

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Beneficiar
Cod de identificare fiscală beneficiar
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicaţii
Suma (lei)

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ........ ...............;

prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;

prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking";

prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro Aprobat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Verificat: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Întocmit: Funcţie .......... Nume/Prenume Data ...../...../....... Am primit un exemplar. Semnătură contribuabil ....... Data ...../...../..... sau numărul şi data confirmării de primire Număr de operator de date cu caracter personal .......... Cod: 14.13.02.22. ANEXA Nr. 5*) *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 6CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor A. Denumire: „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" 1. Cod: 14.13.01.20 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. B. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" 1. Cod: 14.13.02.21 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri, potrivit legii. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. C. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri" 1. Cod: 14.13.02.22 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri, potrivit legii. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. D. Denumire: „Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri" 1. Cod: 14.13.04.20 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează pentru solicitarea scoaterii din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, ca urmare a încetării calităţii de persoană fizică care nu realizează venituri. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3743/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3743 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3743/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu