Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.276 din 28.12.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 03 ianuarie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar în limita bugetului aprobat şi în condiţiile prezentei legi, cu scopul de a susţine, în conformitate cu dreptul internaţional, protejarea şi promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare în limba română, stabilirea şi menţinerea, dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor, de contacte libere cu persoane fizice şi juridice din România. 2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: Articolul 11 În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a)sprijinul acordat românilor de pretutindeni - totalitatea activităţilor întreprinse şi finanţate de România pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 sau în alte acte normative privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni; b)acorduri de finanţare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, indiferent de denumire sau formă: contract de finanţare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare, încheiate în condiţiile legii; c)program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acţiuni şi proiecte destinate consolidării, protecţiei sau promovării identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare în limba română, stabilirea şi menţinerea, dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor, de contacte libere cu persoane fizice şi juridice din România; d)proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acţiuni specifice interconectate vizând realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea unei comunităţi a românilor de pretutindeni; e)acţiune în sprijinul românilor de pretutindeni - activităţi în sprijinul românilor de pretutindeni, derulate pe o perioadă de cel mult un an; f)grantul - finanţarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul sau beneficiul direct al finanţatorului, în vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din România sau dintr-un stat terţ ori de către un organism internaţional în cadrul unui program, proiect sau acţiune în sprijinul românilor de pretutindeni; g)implementarea directă - derularea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin structurile sale interne şi/sau subordonate, inclusiv în cooperare cu entităţi de drept public din România şi/sau structurile lor subordonate, conform legislaţiei în vigoare, a unor programe, proiecte sau acţiuni proprii în sprijinul românilor de pretutindeni; h)implementarea indirectă - derularea unor activităţi prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanţare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni; i)monitorizarea - o funcţie continuă care foloseşte colectarea sistematică de date privind anumiţi indicatori specifici, în vederea punerii la dispoziţia proiectului sau acţiunii şi a părţilor interesate de la nivelul unei intervenţii în curs de desfăşurare a indicatorilor care arată evoluţia şi nivelul de îndeplinire a activităţilor, precum şi evoluţia în utilizarea fondurilor alocate; j)cheltuielile eligibile directe - acele costuri care pot fi direct atribuite proiectului, programului sau acţiunii; k)cheltuielile eligibile indirecte - acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind atribuite în mod direct şi exclusiv proiectului, precum cele generate de administrarea generală, costurile de management, cu personalul şi auxiliare; l)cofinanţare - contribuţia financiară sau în natură a beneficiarului sau a altei organizaţii într-un program, proiect sau acţiune; m)auditul - activitatea funcţional independentă şi obiectivă de analiză a veniturilor şi cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect, de verificare a conformităţii acestora cu activităţile şi bugetul stabilite în proiect. 3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Pot beneficia de finanţări nerambursabile asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, alte categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale şi alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, în măsura în care finanţările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) Verificarea îndeplinirii condiţiei privind personalitatea juridică a beneficiarilor înregistraţi sau constituiţi în străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice sunt realizate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în funcţie de legislaţia statului de reşedinţă a solicitantului de finanţare nerambursabilă şi informaţiile disponibile despre solicitant.(3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) nu pot primi o nouă finanţare nerambursabilă până la executarea obligaţiilor restante, asumate prin acorduri de finanţare anterioare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Finanţările nerambursabile acordate pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicaţiile, serviciile de programe de televiziune şi de radiodifuziune, precum şi serviciile media audiovizual la cerere, editurile, studiourile de producţie şi alte instituţii mass-media, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora, în măsura în care finanţarea este utilizată doar pentru realizarea acestor programe, proiecte sau acţiuni. 5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: Articolul 31 (1) În scopul asigurării unităţii planificării strategice şi a unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile naţionale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt stabilite priorităţi geografice şi tematice multianuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Proiectele de hotărâri sunt avizate de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale care îşi asumă, prin proiect, realizarea unor programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorităţi geografice şi tematice anuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.(4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, în limitele competenţelor lor, întreprind măsurile privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni în conformitate cu strategiile şi planurile anuale de priorităţi prevăzute la alin. (2) şi (3), cu acordarea, după caz, de finanţări din bugetele proprii, şi informează anual sau la cerere Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în legătură cu progresul activităţilor. 6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Implementarea indirectă se realizează prin acordarea de finanţări nerambursabile beneficiarilor prevăzuţi la art. 2, în urma evaluării propunerii acestora privind programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni de către o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. La lucrările comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Grupului interministerial pentru românii de pretutindeni, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai comunităţii româneşti din străinătate şi parlamentari de diaspora.(2) Comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acţiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal şi cu priorităţile geografice şi tematice, adoptate conform prevederilor art. 31.(3) Metodologia de elaborare a documentaţiilor care însoţesc propunerile de programe, proiecte sau acţiuni, de evaluare, selectare şi aprobare a programelor, proiectelor sau acţiunilor, de încheiere a contractelor de finanţare nerambursabilă, regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni şi se publică pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.(4) Solicitanţii de finanţare nerambursabilă ale căror propuneri de proiecte au fost respinse pot contesta deciziile de respingere, în termenul prevăzut prin ordin al ministrului, emis conform prevederilor alin. (3). 7. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu următorul cuprins: Articolul 41 (1) Utilizarea fondurilor prin implementare directă se realizează prin:a)achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru implementarea proiectelor, programelor sau acţiunilor proprii, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; b)donaţii către comunităţile românilor de pretutindeni, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia de acordare a donaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni; c)acordare de burse de studiu şi cercetare. (2) Programele, proiectele şi acţiunile proprii ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activităţi în sprijinul românilor de pretutindeni sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Articolul 42 (1) Finanţările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, în temeiul unui acord de finanţare sau al unui ordin al ministrului, în funcţie de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) şi de categoria beneficiarului, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.(2) Granturile sunt contribuţii financiare directe, sub formă de:a)programe, proiecte şi acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acţiuni au destinaţie precisă şi nu pot fi utilizate pentru alte scopuri; b)contribuţii la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiţionate de utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. (3) Granturile se acordă prin proceduri competitive de selecţie a beneficiarilor. În cazul organizaţiilor internaţionale şi agenţiilor acestora, al autorităţilor publice locale şi centrale din alte state şi al unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, granturile se pot acorda prin atribuire directă cu justificare temeinică. (4) Pot fi beneficiari eligibili pentru granturi:a)organizaţiile internaţionale şi agenţii ale acestora; b)organizaţiile neguvernamentale din România şi din alte state; c)întreprinderi cu scop lucrativ din România şi din alte state, sub rezerva prevederilor art. 3; d)autorităţi publice locale şi centrale din alte state; e)unităţi şi instituţii de învăţământ din România şi din alte state; f)unităţi de cult. (5) Etapele procedurii competitive de selecţie a beneficiarilor constau în:a)anunţul referitor la organizarea unui apel competitiv de selecţie a beneficiarilor, realizat pe baza unor termeni de referinţă cu privire la descrierea obiectivelor urmărite prin proiectele, programele sau acţiunile eligibile, tipul de beneficiari eligibili, calendarul şi modalitatea de depunere a proiectelor, programelor sau acţiunilor, modalitatea de evaluare, perioada de implementare, bugetul maxim, forma-tip a propunerii de proiect, inclusiv rezultatele urmărite şi procentul de cofinanţare, dacă este cazul; b)selecţia propunerilor de proiecte, realizată de către o comisie de selecţie, şi aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite sau de către o persoană desemnată de acesta; c)negocierea şi semnarea acordurilor de finanţare pentru granturile aprobate. (6) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate acorda granturi prin atribuire directă către persoane juridice fără scop lucrativ şi organizaţii internaţionale, cu justificare temeinică, în următoarele situaţii:a)ca modalitate de extindere a unui proiect derulat de o persoană juridică fără scop lucrativ sau organizaţie internaţională şi care corespunde obiectivelor urmărite pentru sprijinirea românilor de pretutindeni; b)ca modalitate de finanţare a unui proiect, program sau acţiune propusă de o organizaţie internaţională sau alt donator de finanţare nerambursabilă, de a cărui implementare beneficiază românii de pretutindeni; c)ca modalitate de finanţare a unui proiect care corespunde unor obiective strategice de politică externă, prin politici privind sprijinirea comunităţilor românilor de pretutindeni. (7) Selectarea beneficiarilor de granturi se face prin procedură competitivă de selecţie sau atribuire directă, pe baza evaluării capacităţii acestora de implementare. În funcţie de rezultatul acestei evaluări, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni decide acordarea sau neacordarea grantului. (8) Principiile şi procedurile aplicabile granturilor şi standardele de evaluare a capacităţii beneficiarilor sunt reglementate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. 8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Finanţările nerambursabile destinate programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora şi se asigură anual, potrivit acordului de finanţare. 9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de acorduri de finanţare încheiate cu beneficiarii de finanţări, în condiţiile prezentei legi. 10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Finanţările anuale nerambursabile se acordă integral sau în tranşe, conform acordurilor de finanţare, încheiate în condiţiile legii.(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea de programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate efectua plăţi în avans din fonduri publice către beneficiari până la 100% din valoarea finanţării, în cazul granturilor, şi de până la 50% din valoarea finanţării, în celelalte cazuri. Sumele reprezentând plăţi în avans sunt angajate în baza acordurilor de finanţare, fără a fi necesară emiterea unei hotărâri a Guvernului, şi sunt justificate conform prevederilor din respectivele acorduri de finanţare. (3) Acordurile de finanţare conţin, printre altelea)obiectivul finanţării; b)descrierea activităţilor ce trebuie realizate şi a rezultatelor urmărite sau care trebuie atinse, aria geografică şi termene de realizare sau calendar de implementare; c)modalitatea de transfer al fondurilor; d)procentul de cofinanţare, dacă este cazul; e)modul de raportare a activităţilor finanţate; f)drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv cu privire la returnarea unor eventuale sume care nu au fost utilizate conform acordului de finanţare; g)modalitatea de soluţionare a diferendelor.În cazul în care beneficiarii sunt organizaţii internaţionale sau persoane juridice de drept public poate fi folosit modelul de acord al respectivului beneficiar. (4) În cazul contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate pentru implementare indirectă de programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea finanţărilor, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parţiale. Decontarea sumelor finanţate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele de finanţare încheiate.(5) Cheltuielile indirecte eligibile finanţate prin acordurile de finanţare nu pot depăşi 25% din valoarea cheltuielilor directe. Metodologia de calcul al ratei de 25% se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.(6) Sunt considerate cheltuieli neeligibile:a)provizioanele constituite pentru pierderi sau datorii; b)dobânzile; c)impozite, inclusiv TVA în cazul în care beneficiarul are dreptul la rambursarea TVA; d)amortizarea echipamentelor aflate în proprietatea beneficiarului sau folosite de acesta în leasing; e)cheltuieli care au ca rezultat creşterea valorii activelor corporale existente prin îmbunătăţiri, extinderi; f)cheltuieli directe ale beneficiarului finanţate prin acorduri cu terţe părţi. (7) Beneficiarul de finanţare nerambursabilă poate solicita modificarea acordului de finanţare, în următoarele situaţii:a)este necesară realocarea unor sume către unul sau mai multe capitole din bugetul programului, proiectului sau acţiunii, fără ca o astfel de realocare să afecteze bugetul total şi nici scopurile urmărite sau obiectivele programului, proiectului sau acţiunii respective; b)este necesară adăugarea unei activităţi noi fără depăşirea bugetului alocat. (8) Prin derogare de la prevederile art. 4 şi 25 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, acele acorduri de finanţare care constituie tratate internaţionale în sensul Legii nr. 590/2003 sunt încheiate şi intră în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta lege. Negocierea şi semnarea acordurilor de finanţare care constituie tratate internaţionale sunt aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni sau un împuternicit al acestuia.(9) Acordurile de finanţare intră în vigoare la data semnării sau la data prevăzută de acestea.(10) Constatarea de către finanţator a nerespectării de către beneficiar, cu rea-credinţă a condiţiilor din procedurile de selecţie ori încălcarea acordurilor de finanţare de către beneficiari din motive imputabile lor, pot constitui cauze de neeligibilitate pentru acordarea de finanţări nerambursabile ulterioare, în funcţie de gravitatea încălcării procedurilor sau a acordului şi consecinţele acestei încălcări pentru bugetul finanţatorului, imaginea sa ori pentru interesele comunităţii românilor de pretutindeni căreia îi era destinat programul, proiectul sau acţiunea.(11) Cauza de neeligibilitate prevăzută la alin. (10) încetează dacă beneficiarul prezintă garanţii de îndepărtare a cauzelor care au condus la nerespectarea procedurilor de selectare ori a acordului de finanţare respectiv. 11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Ordonatorul de credite răspunde de operaţiunile financiare privind fondurile utilizate în cadrul implementării directe de programe, proiecte sau acţiuni proprii în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) În cazul implementării indirecte de programe, proiecte sau acţiuni şi alocării de granturi, ordonatorul de credite răspunde pentru legalitatea, oportunitatea şi necesitatea eliberării fondurilor către beneficiari. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor în conformitate cu destinaţia din acordul de finanţare sau, după caz, din ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni revine beneficiarului.(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă şi indirectă de programe, proiecte şi acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinaţiilor prevăzute în acordurile de finanţare sau, după caz, contractele de achiziţii sau donaţii.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acţiunile în sprijinul românilor de pretutindeni pe bază de rezultate, conform procedurilor şi principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute în acest sens în acordul de finanţare sau prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.(5) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin acordurile de finanţare se sancţionează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite şi utilizate contrar acordului de finanţare, la care se adaugă penalităţile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile legale. 12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului şi monitorizării reprezentanţilor finanţatorului, precum şi organelor cu atribuţii în materie.(2) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni realizează controlul şi monitorizarea modului de utilizare a finanţărilor prin structuri proprii sau prin reprezentanţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale române, care vor acorda sprijin în monitorizarea şi controlul programelor, proiectelor şi acţiunilor care se desfăşoară în aria geografică de circumscripţie.(3) Beneficiarul are obligaţia de a păstra la sediul său şi de a pune la dispoziţia finanţatorului, la cerere sau conform termenilor din acordul de finanţare, documentele justificative ale cheltuielilor efectuate în cadrul programului, proiectului sau acţiunii pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării activităţilor finanţate.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislaţiei aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acţiunii, pentru finanţări ce depăşesc 1.000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile directe şi sunt prevăzute explicit în bugetul proiectului, programului sau acţiunii. În cazul în care beneficiarul grantului este o organizaţie internaţională sau o persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar. 13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Fondurile pentru implementarea directă, indirectă şi alocarea de granturi destinate programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.(2) Implementarea indirectă de proiecte, programe şi acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează în limita destinaţiilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexă. 14. La anexă , la punctul I, literele b), d), f), g), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... f)achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni; g)achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... r)înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni; s)finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni; 15. La anexă , la punctul I, după litera y) se introduc două noi litere, literele z) şi aa), cu următorul cuprins: z)acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.aa) cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit. 16. La anexă , la punctul II, literele f), g), l), u) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins : f)costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ, sportive şi de creaţie, bisericilor şi altor unităţi de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaţionale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni, inclusiv achiziţia de terenuri; g)chirie, cheltuieli de întreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... l)achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... u)costuri privind vizite în România ale reprezentanţilor organizaţiilor românilor de pretutindeni – transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... x)onorarii, indemnizaţii, premii, burse de orice fel şi alte asemenea cheltuieli. 17. La anexă , la punctul II, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins: y)în cazul acordării burselor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în România, în străinătate şi în statele de reşedinţă, de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul programelor, proiectelor sau acţiunilor desfăşurate, metodologia de acordare şi cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. 18. La anexă , după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins: III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:a)pentru cheltuielile privind deplasările în ţară şi în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizaţii de deplasare şi altele asemenea ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcţie de condiţiile specifice şi modul de desfăşurare a programelor, proiectelor sau acţiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni, care nu pot depăşi drepturile stabilite pentru personalul instituţiilor publice, potrivit legislaţiei în vigoare;b)pentru cheltuielile de masă, trataţii, reprezentare şi altele asemenea ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a programelor, proiectelor sau în sprijinul românilor de pretutindeni, care nu pot depăşi normativele de cheltuieli stabilite potrivit legislaţiei în vigoare pentru autorităţile şi instituţiile publice. Articolul II Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numărătoare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 276/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 276 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu