Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1040 din 21.09.2015

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.367(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 06 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974) la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se publică amendamentele la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), cod pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 624/2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.98(73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.367(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. p. Ministrul transporturilor, Marius Humelnicu, secretar de stat ANEXĂREZOLUŢIA MSC.367(93) (adoptată la 22 mai 2014) Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) Comitetul de siguranţă maritimă, amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului, luând notă de Rezoluţia MSC.98(73), prin care a adoptat Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (denumit în continuare „Codul FSS“), care a devenit obligatoriu conform capitolul II-2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare „Convenţia“), luând notă, de asemenea, de articolul VIII(b) şi de regula II-2/3.22 din Convenţie cu privire la procedura de amendare a Codului FSS, luând în considerare, la cea de a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la Codul FSS propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie, 1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul FSS, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie; 2 stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, în afară de cazul când, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale însumate reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la amendamente; 3 invită guvernele contractante să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; 5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie. ANEXĂla Rezoluţia MSC.367(93) Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) Capitolul 15Instalaţii de gaz inert Textul existent al capitolului 15 este înlocuit după cum urmează: 1 Aplicare Acest capitol descrie specificaţiile aplicabile instalaţiilor de gaz inert, aşa cum se prevede în capitolul II-2 din Convenţie. 2 Specificaţii tehnice 2.1 Definiţii Pentru scopurile acestui capitol: 2.1.1 Tancuri de marfă înseamnă acele tancuri de marfă, incluzând tancurile de reziduuri, care transportă mărfuri sau reziduuri de marfă, având un punct de aprindere care nu depăşeşte 60°C. 2.1.2 Instalaţia de gaz inert include instalaţiile de gaz inert care folosesc gaz de ardere, generatoare de gaz inert şi generatoare de azot şi înseamnă instalaţia de gaz inert şi distribuţia de gaz inert împreună cu mijloacele pentru prevenirea revenirii gazelor mărfii în încăperile de maşini, instrumentele de măsurare fixe şi portabile şi dispozitivele de comandă. 2.1.3 Spaţiu sigur la gaz înseamnă un spaţiu în care pătrunderea de gaze ar putea produce riscuri cu privire la inflamabilitate sau toxicitate. 2.1.4 Degazat este o condiţie într-un tanc în care conţinutul de vapori de hidrocarburi sau alţi vapori inflamabili este mai mic de 1% din limita inferioară de inflamabilitate (LFL), conţinutul de oxigen este de cel puţin 21% şi nu sunt prezente gaze toxice*. 2.2 Cerinţe pentru toate instalaţiile 2.2.1 Generalităţi 2.2.1.1 Instalaţia de gaz inert menţionată la capitolul II-2 din Convenţie trebuie să fie proiectată, construită şi încercată spre satisfacţia Administraţiei. Aceasta trebuie să fie proiectată astfel încât să realizeze şi să menţină atmosfera noninflamabilă în tancurile de marfă relevante**. 2.2.1.2 Instalaţia trebuie să poată: .1 să inertizeze tancurile de marfă goale şi să menţină atmosfera în orice parte a tancului cu un conţinut de oxigen care să nu depăşească 8% în volum şi o presiune pozitivă, în port şi pe mare, exceptând situaţia când este necesar ca tancul să fie degazat; .2 să elimine necesitatea de introducere a aerului într-un tanc în timpul operaţiunilor normale, exceptând situaţia când este necesar ca tancul să fie degazat; .3 să purjeze tancurile de marfă goale de vaporii de hidrocarburi sau alţi vapori inflamabili, astfel încât operaţiunile ulterioare de degazare să nu creeze în niciun moment o atmosferă inflamabilă în interiorul tancului; .4 să livreze gaz inert tancurilor de marfă, la o rată de cel puţin 125% din capacitatea maximă de descărcare a navei exprimată ca volum. În cazul tancurilor chimice şi tancurilor chimice/tancurilor de produse, Administraţia poate accepta instalaţii de gaz inert cu o capacitate de livrare mai mică, cu condiţia ca rata maximă de descărcare a mărfurilor din tancurile de marfă care sunt protejate de instalaţie să fie limitată la nu mai mult de 80% faţă de capacitatea de gaz inert; şi .5 să livreze gaz inert cu un conţinut de oxigen nu mai mare de 5% în volum la tancurile de marfă, la orice rată de curgere necesară. 2.2.1.3 Materialele utilizate la instalaţia de gaz inert trebuie să fie adecvate pentru utilizarea prevăzută. În special acele componente care pot fi supuse acţiunii corozive a gazelor şi/sau lichidelor trebuie să fie construite dintr-un material rezistent la coroziune sau să fie acoperite cu cauciuc, răşină epoxidică armată cu fibră de sticlă sau alte materiale de acoperire echivalente. 2.2.1.4 Gazul inert furnizat poate fi: .1 gazul de ardere tratat de la caldarinele principale sau auxiliare; ori .2 gazul de la un generator alimentat cu gaz sau combustibil lichid; sau .3 gazul de la generatoarele de azot. Administraţia poate accepta instalaţii care utilizează gaze inerte din unul sau mai multe generatoare separate de gaz sau din alte surse sau orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca un nivel echivalent de siguranţă să fie asigurat. Astfel de instalaţii trebuie, în măsura în care este posibil, să îndeplinească cerinţele acestui capitol. Instalaţiile care folosesc dioxidul de carbon stocat nu trebuie permise, cu excepţia cazului când Administraţia este satisfăcută că riscul de aprindere datorat generării de electricitate statică de către instalaţia însăşi este minimizat. 2.2.2 Măsuri de siguranţă 2.2.2.1 Instalaţia de gaz inert trebuie să fie proiectată astfel încât presiunea maximă pe care o poate exercita asupra oricărui tanc de marfă să nu depăşească presiunea de încercare a oricărui tanc de marfă. 2.2.2.2 Instalaţia de gaz inert şi componentele acesteia trebuie să se oprească automat când se ating limitele predeterminate, luând în considerare dispoziţiile de la paragrafele 2.2.4, 2.3.2 şi 2.4.2. 2.2.2.3 Dispozitive de oprire corespunzătoare trebuie să fie prevăzute la ieşirea de refulare a fiecărei instalaţii generatoare. 2.2.2.4 Instalaţia trebuie să fie proiectată astfel încât, în cazul în care conţinutul de oxigen depăşeşte 5% în volum, gazul inert trebuie să fie evacuat automat în atmosferă. 2.2.2.5 Trebuie luate măsuri pentru ca funcţionarea instalaţiei de gaz inert să fie stabilizată înainte de începerea descărcării mărfii. Dacă suflantele urmează să fie folosite pentru degazare, prizele de aer ale acestora trebuie să fie dotate cu dispozitive de închidere. 2.2.2.6 Când este instalată o valvulă cu dublă blocare şi purjare, instalaţia trebuie să fie astfel încât, în caz de pierdere a alimentării cu energie, valvulele de blocare să fie automat închise şi valvula de purjare să fie deschisă automat. 2.2.3 Componentele instalaţiei 2.2.3.1 Dispozitive de reţinere 2.2.3.1.1 Trebuie să fie prevăzute cel puţin două dispozitive de reţinere, pentru a preveni revenirea vaporilor şi lichidelor în instalaţia de gaz inert sau în orice spaţii sigure la gaz. * Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor [Rezoluţia A.1050(27)]. ** Se face referire la Standardele revizuite pentru proiectarea, încercarea şi localizarea dispozitivelor pentru a preveni trecerea flăcării în tancurile de marfă de la bordul navelor cisternă (MSC/Circ.677, aşa cum a fost amendată prin circularele MSC/Circ.1009 şi MSC.1/Circ.1324) şi la Factori revizuiţi care se iau în considerare la proiectarea dispozitivelor de ventilare şi degazare a tancurilor de marfă (MSC/Circ.731). 2.2.3.1.2 Primul dispozitiv de reţinere trebuie să fie un dispozitiv de închidere de punte, de tip umed, semiumed sau uscat, sau un dispozitiv cu dublă blocare şi purjare. Două valvule de închidere montate în serie şi separate printr-o valvulă de degajare pot fi acceptate, cu condiţia ca: .1 funcţionarea valvulei să fie executată automat. Semnalul(ele) de deschidere/închidere trebuie să fie acţionat(e) direct de procesul însuşi, cum ar fi debitul de gaz inert sau presiunea diferenţială; şi .2 să fie prevăzută o alarmă în caz de funcţionare defectuoasă a valvulelor, ca de exemplu, „oprirea suflantelor“ şi „valvula(ele) de admisie deschisă(e)“ declanşează o alarmă. 2.2.3.1.3 Al doilea dispozitiv de reţinere trebuie să fie o valvulă de reţinere sau un dispozitiv echivalent capabil a preveni revenirea vaporilor şi lichidelor şi trebuie să fie instalat între dispozitivul de închidere hidraulic de punte (sau dispozitivul echivalent) şi prima conectare a magistralei de gaz inert la un tanc de marfă. El trebuie prevăzut cu un dispozitiv de închidere directă. Ca alternativă la dispozitivul de închidere directă, se poate instala între dispozitivul de reţinere şi prima conectare la tancurile de marfă o valvulă suplimentară având un asemenea dispozitiv de închidere în vederea izolării dispozitivului de închidere hidraulic de punte, sau dispozitivului echivalent, de magistrala de gaz inert a tancurilor de marfă. 2.2.3.1.4 Dispozitivul de închidere hidraulic, dacă este instalat, trebuie să poată fi alimentat de două pompe separate, fiecare dintre ele putând asigura în permanenţă o alimentare adecvată. Alarma acustică şi optică în caz de scădere a nivelului de apă în dispozitivul hidraulic trebuie să funcţioneze tot timpul. 2.2.3.1.5 Instalarea dispozitivului de închidere hidraulic sau a dispozitivelor echivalente şi accesoriilor sale trebuie să fie astfel încât să se prevină revenirea vaporilor şi lichidelor şi să asigure funcţionarea corespunzătoare a dispozitivului în condiţii de exploatare. 2.2.3.1.6 Trebuie să fie prevăzută o modalitate de a proteja dispozitivul de închidere hidraulic împotriva îngheţului, astfel încât creşterea de temperatură să nu afecteze integritatea dispozitivului. 2.2.3.1.7 De asemenea, trebuie să fie prevăzut un sifon sau alt dispozitiv aprobat la fiecare tubulatură asociată de alimentare cu apă şi de drenaj, precum şi la fiecare tubulatură de aerisire sau de detectare a presiunii care duce la spaţii sigure la gaz. Trebuie prevăzute mijloace de prevenire a golirii acestor sifoane prin vacuum. 2.2.3.1.8 Orice dispozitiv de închidere hidraulic sau dispozitiv echivalent şi toate sifoanele trebuie să poată să prevină revenirea vaporilor şi lichidelor spre instalaţia de gaz inert la o presiune egală cu presiunea de încercare a tancurilor de marfă. 2.2.3.1.9 Dispozitivele de reţinere trebuie să fie localizate în zona de marfă, pe punte. 2.2.3.2 Tubulaturi de gaz inert 2.2.3.2.1 Magistrala de gaz inert poate fi divizată în două sau mai multe ramificaţii de tubulaturi înaintea dispozitivelor de reţinere cerute de paragraful 2.2.3.1. 2.2.3.2.2 Magistrala de gaz inert trebuie prevăzută cu ramificaţii de tubulaturi ce duc la fiecare tanc de marfă. Ramificaţiile de tubulaturi pentru gaz inert trebuie să fie prevăzute cu valvule de închidere sau cu dispozitive echivalente de comandă pentru izolarea fiecărui tanc. Dacă sunt instalate valvule de închidere, acestea trebuie prevăzute cu dispozitive de blocare. Sistemul de control utilizat nu trebuie să furnizeze informaţii ambigue asupra stării operaţionale a acestor valvule, cel puţin la panoul de control prevăzut la paragraful 2.2.4. 2.2.3.2.3 Fiecare tanc de marfă care nu este inertizat trebuie să poată să fie separat de magistrala de gaz inert prin: .1 îndepărtarea tronsonului de racordare, a valvulelor sau altor secţiuni ale tubulaturii şi închiderea capetelor tubulaturii; sau .2 instalarea a două flanşe ochelari în serie şi prevederea de mijloace pentru a detecta scurgerile în tubulatură, între cele două flanşe ochelari; sau .3 alegerea unui dispozitiv echivalent, considerat satisfăcător de către Administraţie, care oferă cel puţin un acelaşi nivel de protecţie. 2.2.3.2.4 Trebuie să fie prevăzute dispozitive care să protejeze tancurile de marfă împotriva efectelor suprapresiunii sau depresiunii cauzate de variaţiile de temperatură şi/sau operaţiunile privind marfa atunci când tancurile de marfă sunt izolate de magistralele de gaz inert. 2.2.3.2.5 Instalaţiile de tubulaturi trebuie să fie proiectate astfel încât să prevină acumularea de marfă sau apă în tubulaturi în toate condiţiile normale. 2.2.3.2.6 Trebuie să fie prevăzute dispozitive care să permită conectarea magistralei de gaz inert la o sursă externă de alimentare cu gaz inert. Dispozitivele trebuie să fie formate dintro flanşă de cuplare cu şuruburi pentru tubulatură cu diametrul nominal de 250 mm, care trebuie izolată de magistrala de gaz inert printr-o valvulă şi amplasată înaintea valvulei de reţinere. Proiectarea flanşei trebuie să corespundă clasei corespunzătoare din standardele adoptate pentru proiectarea altor racorduri externe de la instalaţia de tubulaturi de marfă a navei. 2.2.3.2.7 Dacă între magistrala de gaz inert şi instalaţia de tubulaturi de marfă este prevăzut un racord, trebuie să fie luate măsuri în vederea asigurării unei izolări eficiente, luând în considerare diferenţa mare de presiune care poate exista între instalaţii. Aceste măsuri constau în instalarea a două valvule de închidere cu un dispozitiv de aerisire a spaţiului dintre valvule în condiţii de siguranţă sau cu un dispozitiv format dintr-un tronson de racordare cu flanşe şi flanşele oarbe aferente. 2.2.3.2.8 Valvula care separă magistrala de gaz inert de magistrala de marfă şi care se află situată înspre magistrala de marfă trebuie să fie o valvulă de reţinere cu mijloace de închidere directă. 2.2.3.2.9 Circuitele tubulaturii de gaz inert nu trebuie să treacă prin încăperi de locuit, de serviciu şi prin posturile de comandă. 2.2.3.2.10 La navele combinate, dispozitivul pentru izolarea tancurilor de separare a reziduurilor care conţin hidrocarburi sau reziduuri de hidrocarburi de alte tancuri trebuie să fie constituit din flanşe oarbe, care vor rămâne pe poziţie ori de câte ori se transportă mărfuri, altele decât hidrocarburi, cu excepţia celor prevăzute în secţiunea relevantă din instrucţiunile elaborate de Organizaţie*. 2.2.4 Indicatoare şi alarme 2.2.4.1 Un panou de control trebuie să indice starea de funcţionare a instalaţiei de gaz inert. 2.2.4.2 Trebuie să fie instalate instrumente pentru a indica în mod continuu şi a înregistra în permanenţă, atunci când gazul inert este furnizat, următoarele: .1 presiunea din magistrala de gaz inert înaintea dispozitivelor de reţinere; şi .2 conţinutul de oxigen din gazul inert. 2.2.4.3 Dispozitivele pentru indicare şi înregistrare trebuie să fie amplasate în postul de comandă a operaţiunilor privind marfa, dacă acesta există. Dacă nu există un astfel de post, atunci trebuie să fie amplasate într-un loc uşor accesibil ofiţerului responsabil de operaţiunile privind marfa. * Se face referire la Instrucţiunile revizuite pentru instalaţiile de gaz inert (MSC/Circ.353), aşa cum au fost amendate de MSC/Circ.387. 2.2.4.4 Suplimentar, trebuie să fie prevăzute: .1 pe puntea de navigaţie, aparate de măsurare pentru indicarea în permanenţă a presiunii menţionate în paragraful 2.2.4.2.1 şi a presiunii din tancurile de separare a reziduurilor de pe navele combinate, ori de câte ori aceste tancuri sunt izolate de magistrala de gaz inert; şi .2 în postul de comandă a maşinilor sau în încăperea de maşini, aparate de măsurare care să indice conţinutul de oxigen menţionat în paragraful 2.2.4.2.2. 2.2.4.5 Alarme optice şi acustice 2.2.4.5.1 Alarme optice şi acustice trebuie să fie prevăzute, din concepţia instalaţiei, care să indice: .1 concentraţia de oxigen mai mare de 5% în volum; .2 defectarea sursei de alimentare cu energie a dispozitivelor de indicare menţionate la paragraful 2.2.4.2; .3 presiunea gazului mai mică de 100 mm coloană de apă. Dispozitivul de alarmă trebuie să fie astfel încât să asigure supravegherea permanentă a presiunii din tancurile de separare a reziduurilor de pe navele combinate; .4 nivelul ridicat al presiunii gazului; şi .5 defectarea sursei de alimentare cu energie a instalaţiei de comandă automată. 2.2.4.5.2 Alarmele cerute în paragrafele 2.2.4.5.1.1, 2.2.4.5.1.3 şi 2.2.4.5.1.5 trebuie să fie instalate în încăperea de maşini şi în postul de comandă a operaţiunilor privind marfa, dacă este prevăzut, dar în fiecare caz trebuie să fie montate întro astfel de poziţie încât să fie imediat recepţionate de către membrii responsabili ai echipajului. 2.2.4.5.3 O instalaţie de alarmă acustică independentă de aceea cerută la paragraful 2.2.4.5.1.3 sau o închidere automată a pompelor de marfă trebuie să fie prevăzută să funcţioneze atunci când sunt atinse limitele predeterminate ale presiunii scăzute din magistrala de gaz inert. 2.2.4.5.4 Doi senzori de oxigen trebuie să fie poziţionaţi în locuri adecvate în spaţiul sau în spaţiile care conţin instalaţia de gaz inert. Dacă conţinutul de oxigen scade sub 19%, aceşti senzori trebuie să declanşeze alarme, care trebuie să poată fi atât văzute, cât şi auzite în interiorul şi în exteriorul spaţiului sau spaţiilor şi trebuie să fie amplasate într-o astfel de poziţie încât ele să fie imediat recepţionate de către membrii responsabili ai echipajului. 2.2.5 Manuale cu instrucţiuni Trebuie să fie prevăzute la bord manuale cu instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, siguranţa şi întreţinerea instalaţiilor de gaz inert şi riscurile ocupaţionale pe care le prezintă pentru sănătate instalaţia de gaz inert şi utilizarea sa la instalaţia tancurilor de marfă*. Aceste manuale trebuie să includă instrucţiuni privind procedurile de urmat în caz de defectare sau pană a instalaţiei de gaz inert. 2.3 Cerinţe pentru instalaţiile care folosesc gaz de ardere şi generator de gaz inert Suplimentar faţă de dispoziţiile prevăzute în paragraful 2.2, în cazul instalaţiilor de gaz inert care folosesc gaz de ardere sau generatoare de gaz inert, trebuie să se aplice prevederile acestei secţiuni. 2.3.1 Cerinţe aplicabile instalaţiei 2.3.1.1 Generatoare de gaz inert 2.3.1.1.1 Generatorul de gaz inert trebuie să fie dotat cu două pompe de combustibil lichid. Trebuie să se asigure combustibil corespunzător şi în cantitate suficientă pentru generatoarele de gaz inert. 2.3.1.1.2 Generatoarele de gaz inert trebuie să fie localizate în afara zonei tancurilor de marfă. Spaţiile care conţin generatoare de gaz inert nu trebuie să aibă acces direct la încăperile de locuit, de serviciu sau la posturile de comandă, dar acestea pot fi localizate în încăperile maşinilor. În cazul în care generatoarele de gaz inert nu sunt instalate în încăperile maşinilor, acest compartiment trebuie să fie separat de încăperile de locuit, de serviciu şi de posturile de comandă printr-un perete şi/sau o punte, din oţel, etanşe la gaze. Acest compartiment trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de ventilaţie mecanică corespunzător, de tip cu presiune pozitivă. 2.3.1.2 Valvule de reglare a gazului 2.3.1.2.1 Pe magistrala de gaz inert trebuie să fie prevăzută o valvulă de reglare a gazului. Închiderea valvulei trebuie să fie comandată automat conform cerinţelor paragrafului 2.2.2.2. De asemenea, aceasta trebuie să poată să regleze automat debitul de gaz inert spre tancurile de marfă, dacă nu sunt prevăzute dispozitive de control automat al debitului de gaz inert. 2.3.1.2.2 Valvula de reglare a gazului trebuie să fie amplasată la nivelul peretelui prova al spaţiului sigur la gaz situat cel mai în prova şi prin care trece magistrala de gaz inert. 2.3.1.3 Dispozitivul de răcire şi de spălare a gazelor 2.3.1.3.1 Trebuie să fie prevăzute dispozitive pentru răcirea efectivă a volumului de gaz menţionat la paragraful 2.2.1.2 şi eliminarea particulelor solide şi a produselor provenite din arderea sulfului. Circuitul apei de răcire trebuie să fie astfel încât să asigure permanent o alimentare adecvată cu apă fără a stânjeni vreunul dintre serviciile esenţiale de la bordul navei. Trebuie, de asemenea, să fie prevăzută o sursă alternativă de alimentare cu apă de răcire. 2.3.1.3.2 Trebuie să fie prevăzute filtre sau dispozitive echivalente pentru minimizarea cantităţii de apă din gaz înainte de intrarea acestuia în suflantele de gaz inert. 2.3.1.4 Suflante 2.3.1.4.1 Trebuie să fie prevăzute cel puţin două suflante de gaz inert care să fie capabile să debiteze în tancurile de marfă cel puţin volumul de gaz prevăzut la paragraful 2.2.1.2. La instalaţia cu generatoare de gaz inert, Administraţia poate permite numai o singură suflantă, dacă instalaţia poate debita în tancurile de marfă volumul total de gaz prevăzut în paragraful 2.2.1.2, cu condiţia prevederii la bord a unui număr suficient de piese de rezervă pentru suflantă şi motorul de acţionare al acesteia, astfel încât orice defecţiune care apare la suflantă şi la motorul său de acţionare să poată fi remediată de echipajul navei. 2.3.1.4.2 Când generatoarele de gaz inert sunt echipate cu suflante volumetrice, un dispozitiv de reducere a presiunii trebuie să fie prevăzut pentru a preveni o suprapresiune la refularea suflantei. 2.3.1.4.3 Atunci când sunt prevăzute două suflante, debitul total cerut instalaţiei de gaz inert trebuie să fie împărţit în mod egal între cele două şi în niciun caz debitul unei suflante nu trebuie să fie mai mic de o treime din totalul cerut. 2.3.1.5 Valvule de izolare a gazului inert Pentru instalaţiile care utilizează gaz de ardere, pe magistralele de gaz inert trebuie prevăzute, între coşul căldării şi epuratorul de gaze de ardere, valvule de izolare a gazului de ardere. Aceste valvule trebuie prevăzute cu indicatoare care să arate dacă sunt închise sau deschise şi trebuie să se ia măsuri de precauţie pentru a le menţine etanşe la gaze şi pentru a menţine scaunele valvulelor curăţate de funingine. Trebuie luate măsuri care să asigure că suflantele de funingine ale căldării nu pot funcţiona atunci când valvula corespunzătoare gazului ars este deschisă. 2.3.1.6 Prevenirea scurgerii gazului de ardere 2.3.1.6.1 O atenţie deosebită trebuie acordată proiectării şi amplasării epuratorului şi suflantelor cu tubulatura şi armăturile aferente în vederea prevenirii scurgerilor de gaz de ardere în spaţiile închise. * A se vedea Instrucţiunile revizuite pentru instalaţiile de gaz inert (MSC/Circ.353), aşa cum au fost amendate de MSC/Circ.387. 2.3.1.6.2 Pentru a permite o întreţinere sigură, un dispozitiv de închidere hidraulică suplimentar sau alte dispozitive eficiente de prevenire a scurgerilor de gaz de ardere trebuie prevăzute între valvulele de izolare a gazului de ardere şi epurator sau să fie încorporate în sistemul de introducere a gazului în epurator. 2.3.2 Indicatoare şi alarme 2.3.2.1 Suplimentar faţă de cerinţele de la paragraful 2.2.4.2, trebuie să fie prevăzute mijloace pentru indicarea continuă a temperaturii gazului inert la refularea instalaţiei, în timpul operării sale. 2.3.2.2 Suplimentar faţă de cerinţele de la paragraful 2.2.4.5, trebuie să fie prevăzute alarme optice şi acustice care să indice: .1 alimentarea insuficientă cu combustibil la generatorul de gaz inert care funcţionează cu combustibil lichid; .2 defectarea sursei de alimentare cu energie a generatorului; .3 presiunea scăzută a apei sau debitul scăzut de apă la dispozitivul de răcire şi epurator; .4 un nivel ridicat de apă în dispozitivul de răcire şi epurator; .5 temperatura ridicată a gazului; .6 defectarea suflantelor de gaz inert; şi .7 nivelul scăzut al apei în dispozitivul de închidere hidraulic. 2.4 Cerinţe pentru instalaţiile care folosesc un generator de azot Suplimentar faţă de prevederile paragrafului 2.2, în cazul instalaţiilor de gaz inert care folosesc generatoare de azot, prevederile prezentei secţiuni trebuie aplicate. 2.4.1 Cerinţe aplicabile instalaţiei 2.4.1.1 Instalaţia trebuie să fie prevăzută cu unul sau mai multe compresoare care generează presiune pozitivă, suficiente pentru a putea furniza volumul total de gaz cerut la paragraful 2.2.1.2. 2.4.1.2 Un dispozitiv de tratare a aerului de alimentare trebuie să fie instalat pentru a elimina apa liberă, particulele şi urmele de hidrocarburi din aerul comprimat. 2.4.1.3 Compresorul de aer şi generatorul de azot pot fi instalate în compartimentul de maşini sau într-un compartiment separat. Un compartiment separat şi orice echipament instalat trebuie să fie tratate ca o „altă încăpere de maşini“ în ce priveşte protecţia contra incendiilor. Când este prevăzut un compartiment separat pentru generatorul de azot, compartimentul trebuie să fie prevăzut cu o instalaţie independentă, de ventilaţie mecanică prin extracţie, care să asigure şase schimburi de aer per oră. Acest compartiment nu trebuie să aibă acces direct în încăperile de locuit, încăperile de serviciu şi în posturile de comandă. 2.4.1.4 Când este instalat un rezervor de azot sau un tanc intermediar, el poate fi instalat într-un compartiment special prevăzut în acest scop, într-un compartiment separat care să cuprindă compresorul de aer şi generatorul, în compartimentul de maşini sau în zona de marfă. În cazul în care rezervorul de azot sau tancul intermediar este instalat într-un spaţiu închis, accesul trebuie să fie asigurat numai dinspre puntea deschisă şi uşile de acces trebuie să se deschidă în afară. Pentru un astfel de compartiment trebuie să se prevadă ventilaţie mecanică independentă adecvată, de tip prin extracţie. 2.4.2 Indicatoare şi alarme 2.4.2.1 Suplimentar faţă de cerinţele de la paragraful 2.2.4.2, trebuie să fie prevăzute instrumente pentru a indica continuu temperatura şi presiunea aerului la aspiraţia generatorului de azot. 2.4.2.2 Suplimentar faţă de cerinţele de la paragraful 2.2.4.5, trebuie prevăzute alarme acustice şi optice pentru a semnaliza: .1 defecţiuni ale încălzitorului electric, dacă este instalat; .2 presiune scăzută a aerului care intră în compresor sau pierderi; .3 temperatura ridicată a aerului; şi .4 un nivel ridicat al apei de condensare la purjarea automată a separatorului de apă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1040/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1040 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1040/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu