E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.9 din 19.02.2013

privind timbrul de mediu pentru autovehicule
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 04 martie 2013SmartCity1

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării cadrului necesar în vederea realizării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului, pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu.De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigură conformarea cu recomandările Comisiei Europene cuprinse în comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit căreia taxarea autoturismelor să nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanţă obiective, disponibile în mod obişnuit şi relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.Totodată, în elaborarea prezentului act normativ s-a ţinut cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale.Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza în regim de urgenţă, având în vedere impactul negativ social şi de mediu constatat ca urmare a aplicării taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, în ceea ce priveşte valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pieţei privind tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, precum şi pentru reglementarea, în sensul clarificării, a aplicării timbrului de mediu asupra autoturismelor dobândite prin moştenire.În cazul neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ se vor limita sever tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, cu impact direct asupra populaţiei, precum şi asupra finanţării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu, denumit în continuare timbru.(2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat; b)autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat; c)RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d)RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare; e)scoatere din parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării; f)reintroducerea în parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat prima înmatriculare a unui autovehicul în România, după ce acesta a fost scos din parcul auto naţional; g)organ fiscal competent - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate în a căror evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe; h)contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4; i)înmatriculare - operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de înmatriculare; j)taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule - taxa prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008; k)taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011; l)taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare; m)timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3. Articolul 3(1) Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia:a)autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b)autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri; d)autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor. (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în cartea de identitate a vehiculului.(4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţia respectării prevederilor alin. (3).(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici. Articolul 4Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel: a)cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; b)la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7; c)cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării; d)cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Articolul 5(1) Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(3) Timbrul se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acestuia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. Articolul 6(1) Timbrul se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-6, după cum urmează:a)pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula:Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100, unde: A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului; B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1; C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3; b)pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare euro 4 şi euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula:Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100, unde: A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului; B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevăzută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare; C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3; c)pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:Suma de plată = [E x D x (100 – C)]/100, unde: C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3; D = cilindreea exprimată în centimetri cubi, prevăzută în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a vehiculului; E = valoarea prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare; d)formula prevăzută la lit. c) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care nivelul timbrului de mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5. (2) Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. (4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.(5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută în anexa nr. 3, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(8) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculării a acestuia.(9) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul de fabricaţie. Articolul 7(1) În cazul în care pentru un autovehicul s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto naţional şi i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduală a timbrului.(2) Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosinduse vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.(3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectuează la cererea ultimului proprietar, în baza următoarelor documente:a)documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional; b)dovada radierii din circulaţie a autovehiculului. (4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.(5) În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prezentului articol, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului în limita sumei achitate. Articolul 8Timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt: a)încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; b)acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c)confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d)destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare; e)dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii; f)dobândite prin partaj. Articolul 9(1) Suma reprezentând timbrul poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3.(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (6).(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în funcţie de operaţiunile aferente expertizei tehnice şi nu poate depăşi costul acestora.(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea.(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent.(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul, care poate conduce la restituirea diferenţei de timbru faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.(8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize. Articolul 10Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind timbrul datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios, competente potrivit legii. Articolul 12(1) În cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanţă de urgenţă, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. (2) Cuantumul sumei rezultate ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 13Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, în conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz. Articolul 14(1) Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, în concordanţă cu încasările efectuate la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru.(2) Informaţiile gestionate şi procedurile privind implementarea sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 15(1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet.(2) Ecotichetul are o valoarea nominală de 12.000 lei şi se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.(3) Modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1) şi modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 16În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 17Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 martie 2013. Articolul 18Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a)Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare; b)Hotărârea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 29 din 13 ianuarie 2012; c)prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean
ANEXA Nr. 1Nivelul timbrului de mediu în funcţie de emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare - exprimat în euro/1 gram km - NORMA DE POLUARE* EURO 5

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
<110 0,30 0,36 0,45 0,51 0,60 0,81 0,99
111-120 0,42 0,50 0,63 0,71 0,84 1,13 1,39
121-130 0,54 0,65 0,81 0,92 1,08 1,46 1,78
131-140 0,66 0,79 0,99 1,12 1,32 1,78 2,18
141-150 0,78 0,94 1,17 1,33 1,56 2,11 2,57
151-165 0,96 1,15 1,44 1,63 1,92 2,59 3,17
166-180 1,26 1,51 1,89 2,14 2,52 3,40 4,16
181-195 1,44 1,73 2,16 2,45 2,88 3,89 4,75
196-210 1,62 1,94 2,43 2,75 3,24 4,37 5,35
>210 2,04 2,45 3,06 3,47 4,08 5,51 6,73

NORMA DE POLUARE * EURO 4

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
<110 1,80 2,16 2,70 3,06 3,60 4,86 5,94
111-125 2,52 3,02 3,78 4,28 5,04 6,80 8,32
126-140 3,24 3,89 4,86 5,51 6,48 8,75 10,69
141-155 3,96 4,75 5,94 6,73 7,92 10,69 13,07
156-170 4,68 5,62 7,02 7,96 9,36 12,64 15,44
171-185 5,76 6,91 8,64 9,79 11,52 15,55 19,01
186-200 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95
201-215 8,64 10,37 12,96 14,69 17,28 23,33 28,51
>216 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08

NORMA DE POLUARE* EURO 3

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 5,40 6,48 8,10 9,18 10,80 14,58 17,82
111-125 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95
126-140 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08
141-155 11,88 14,26 17,82 20,20 23,76 32,08 39,20
156-170 14,04 16,85 21,06 23,87 28,08 37,91 46,33
171-185 17,28 20,74 25,92 29,38 34,56 46,66 57,02
186-200 22,68 27,22 34,02 38,56 45,36 61,24 74,84
201-215 25,92 31,10 38,88 44,06 51,84 69,98 85,54
> 216 29,16 34,99 43,74 49,57 58,32 78,73 96,23

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. ANEXA Nr. 2Nivelul timbrului de mediu în funcţie de emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare - exprimat în euro/1 gram km - NORMA DE POLUARE EURO 4

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 3,15 3,78 4,73 5,36 6,30 8,51 10,40
111-125 4,41 5,29 6,62 7,50 8,82 11,91 14,55
126-140 5,67 6,80 8,51 9,64 11,34 15,31 18,71
141-155 6,93 8,32 10,40 11,78 13,86 18,71 22,87
156-170 8,19 9,83 12,29 13,92 16,38 22,11 27,03
171-185 10,08 12,10 15,12 17,14 20,16 27,22 33,26
186-200 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66
201-215 15,12 18,14 22,68 25,70 30,24 40,82 49,90
> 216 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13

NORMA DE POLUARE EURO 3

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 9,45 11,34 14,18 16,07 18,90 25,52 31,19
111-125 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66
126-140 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13
141-155 20,79 24,95 31,19 35,34 41,58 56,13 68,61
156-170 24,57 29,48 36,86 41,77 49,14 66,34 81,08
171-185 30,24 36,29 45,36 51,41 60,48 81,65 99,79
186-200 39,69 47,63 59,54 67,47 79,38 107,16 130,98
201-215 45,36 54,43 68,04 77,11 90,72 122,47 149,69
> 216 51,03 61,24 76,55 86,75 102,06 137,78 168,40

ANEXA Nr. 3Cota de reducere a timbrului de mediu

Vechimea autovehiculului Cota de reducere %
nou 0
</= o lună 3
> o lună - 3 luni inclusiv 5
> 3 luni - 6 luni inclusiv 8
> 6 luni - 9 luni inclusiv 10
> 9 luni - 1 an inclusiv 13
> 1 an - 2 ani inclusiv 21
> 2 ani - 3 ani inclusiv 28
> 3 ani - 4 ani inclusiv 33
> 4 ani - 5 ani inclusiv 38
Vechimea autovehiculului Cota de reducere %
> 5 ani - 6 ani inclusiv 43
> 6 ani - 7 ani inclusiv 49
> 7 ani - 8 ani inclusiv 55
> 8 ani - 9 ani inclusiv 61
> 9 ani - 10 ani inclusiv 66
> 10 ani - 11 ani inclusiv 73
> 11 ani - 12 ani inclusiv 79
> 12 ani - 13 ani inclusiv 84
> 13 ani - 14 ani inclusiv 89
peste 14 ani 90

ANEXA Nr. 4Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluare Euro 2, Euro 1 şi non-Euro

Norma de poluare* Capacitatea cilindrică - cmc - Euro/1 cmc pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie Euro/1 cmc pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare
E2 <= 1.200 3,00 5,25
1.201-1.400 3,50 6,13
1.401-1.600 4,00 7,00
1.601-2.000 4,30 7,53
2.001-3.000 4,60 8,05
> 3.000 4,90 8,58
E1 <= 1.200 2,90 5,08
1.201-1.400 3,30 5,78
1.401-1.600 3,80 6,65
1.601-2.000 4,20 7,35
2.001-3.000 4,40 7,70
> 3.000 4,50 7,88
E0 <= 1.200 2,80 4,90
1.201-1.400 3,20 5,60
1.401-1.600 3,70 6,48
1.601-2.000 4,00 7,00
2.001-3.000 4,20 7,35
> 3.000 4,30 7,53

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. ANEXA Nr. 5 Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 şi M3

Norma de poluare1) Nivelul timbrului de mediu euro/1 cmc
Euro 6/VI2) 0
Euro 5/V 0,05
Euro 4/IV 0,25
Euro 3/III 0,5
Euro 2/II 2
Euro 1/I 4
Non-Euro 9

1) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. 2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007. ANEXA Nr. 6GRILA privind cotele de reducere suplimentară în funcţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

Categoria de autovehicul Diferenţa dintre rulajul mediu anual real şi rulajul mediu anual standard (km) Cota de reducere suplimentară %
M1 <5.000 0
5.001-10.000 0,5
10.001-15.000 0,75
15.001-20.000 1,0
20.001-25.000 1,25
25.001-30.000 1,5
>30.001 1,75
N1 <10.000 0
10.001-20.000 0,5
20.001-30.000 0,75
30.001-40.000 1,0
40.001-50.000 1,25
>50.001 1,5
M2 şi N2 <15.000 0
15.001-30.000 0,5
30.001-45.000 0,75
45.001-60.000 1,0
60.001-75.000 1,25
>75.001 1,5
M3 şi N3 <25.000 0
25.001-50.000 0,5
50.001-100.000 0,75
100.001-150.000 1,0
150.001-200.000 1,25
>200.001 1,5


SmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu