Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.16 din 30.07.2013

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 02 august 2013SmartCity1


În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi 6 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul I Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 11 , alineatele (11)-(14) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (11) Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:a)bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării; b)activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149; c)achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată. (12) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi conform art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. (13) Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:a)bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării; b)activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149; c)achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată. (14) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul 201 alineatul (4), după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins: a2) societăţi aflate sub incidenţa legislaţiei croate, denumite «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću» şi alte societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia; 3. La articolul 271, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(12) Dispoziţiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei societăţi europene sau societăţi cooperative europene între statele membre. 4. La titlul II, în anexa „Lista societăţilor la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) societăţile înfiinţate în baza legii croate, cunoscute ca «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću» şi alte societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia; 5. Articolul 581 se abrogă. 6. La articolul 12420 litera a) paragraful (iii), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: - porez na dobit, în Croaţia; 7. La articolul 12426, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins: z)societăţi aflate sub incidenţa legislaţiei croate, denumite «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću» şi alte societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia. 8. La articolul 140 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)livrarea următoarelor bunuri:1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071; 2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061; 3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012. 9. La articolul 150, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Taxa este datorată de orice persoană înregistrată conform art. 153 sau 1531, căreia i se livrează produsele prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5). 10. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la
art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 11. La articolul 153 alineatul (91), literele b )- d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. c), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării conform alin. (9) lit. c); c)la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. d), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza următoarelor informaţii/documente furnizate de persoana impozabilă:1. prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen; 2. prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă; d)la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. 12. La articolul 153, alineatul (92) se modifică şi va avea următorul cuprins: (92) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată. Registrele sunt publice şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată se face de către organul fiscal competent, după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în decizie este data prevăzută la art. 153 alin. (9). Anularea înregistrării în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) de la data prevăzută la art. 153 alin. (9) şi în cazul beneficiarului produce efectele prevăzute la art. 11 alin. (12) şi alin. (14) din ziua următoare datei operării anulării înregistrării în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată. 13. La articolul 153, după alineatul (92) se introduc două noi alineate , alineatele (93) şi (94), cu următorul cuprins: (93) Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 de organele fiscale, ca urmare a unei erori, această înregistrare se anulează din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA:a)persoana impozabilă care a fost înregistrată eronat în scopuri de TVA acţionează în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea eronată a fost generată de organul fiscal, caz în care persoana impozabilă poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152; b)dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 145-1471. (94) Când se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA persoana respectivă îşi păstrează calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, menţinându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară. Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate pe aceeaşi perioadă de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 145-1471, considerându-se că achiziţiile au fost efectuate de la o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153. 14. La articolul 155, alineatele (31) şi (34) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(31) Persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiţia ca acestea sau informaţiile stocate conform alin. (30) să fie puse la dispoziţia autorităţilor competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabilă nu poate fi situat pe teritoriul unei ţări cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistenţa reciprocă având o sferă de aplicare similară celei prevăzute de Directiva 2010/24/UE şi de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul menţionat la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a descărca şi de a utiliza facturile respective. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor
Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare. 15. La articolul 160 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins: e)livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, astfel cum este definit la art. 132 alin. (1) lit. e). În vederea aplicării taxării inverse, furnizorul de energie electrică trebuie să obţină din partea cumpărătorului dovada că acesta se încadrează în definiţia prevăzută la art. 132 alin. (1) lit. e), respectiv:1. licenţa de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a cumpărătorului; 2. declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil; f)transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 16. La articolul 160, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) şi f) se aplică până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 17. La articolului 20654, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul expeditorului înregistrat, garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an. 18. La articolul 20669 alineatul (15), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de către operatorii economici autorizaţi în acest sens şi care sunt utilizate pentru încălzire. 19. La articolul 207, după litera e) se introduc şase noi litere, literele f)-k), cu următorul cuprins: f)bijuterii din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor; g)confecţii din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90; h)iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă; i)autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3; j)arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00; k)cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30. 20. La articolul 208, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi f)-k), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri. 21. La articolul 209, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 209
(1) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi lit. f)-k) sunt operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(3) Operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:a)să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele metodologice; b)să ţină evidenţa livrărilor de astfel de produse; c)să prezinte produsele la cererea organelor de control; d)să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.Nu se supun acestor cerinţe antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d)-e).
22. La articolul 210, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-e) retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic. 23. La articolul 211, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h) şi i), momentul exigibilităţii accizei intervine la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie în cazul celor din import, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul celor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se vor prezenta organelor competente:1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import; 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 24. La titlul VII „Accize şi alte taxe speciale“, în anexa nr. 1, la nr. crt. 5 - Alcool etilic, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 1.000 euro/hl alcool pur. 25. La titlul VII „Accize şi alte taxe speciale“, anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. 26. La articolului 29619, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f), declararea contribuţiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (11), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (18). 27. La articolul 29621 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e); 28. La articolul 29622, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului. Articolul IIPentru cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în conformitate cu prevederile art. 581 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la data abrogării acestui articol se aplică reglementările în vigoare la data efectuării cheltuielilor. Din veniturile impozabile din salarii obţinute la funcţia de bază, aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la data abrogării art. 581 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în limita unei sume maxime de 300 lei. Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:
2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; 3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital şi capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la inflaţie a capitalului social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente. Articolul IV
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 8, litera f) se abrogă. 2. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum şi metodologia de finanţare se stabilesc prin Ghid de finanţare a programului aprobat prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
Articolul VPrevederile art. I pct. 8 şi 15-25 se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013. Articolul VI
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean
ANEXĂ (Anexa nr. 2 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale“ din
Codul fiscal)

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza echivalent euro/U.M.
0 1 2 3
1 Cafea verde tonă 153
2 Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori tonă 225
3 Cafea solubilă tonă 900
4 Bere hl de produs 10
5 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs 25
6 Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor:
6.1 până la 14 K inclusiv gram 1
6.2 peste 14 K gram 2
7 Confecţii din blănuri naturale:
7.1 - cu valoare unitară între 500 euro - 1.500 euro buc. 50
7.2 - cu valoare unitară între 1.501 euro - 3.000 euro buc. 200
7.3 - cu valoare unitară între 3.001 euro - 4.500 euro buc. 450
7.4 - cu valoare unitară între 4.501 euro - 6.000 euro buc. 750
7.5 - cu valoare unitară peste 6.001 euro buc. 1.200
8 Autoturisme şi autoturisme de teren inclusiv din import rulate a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3 cm3 1
9 Arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv:
9.1 cu valoare unitară până la 500 euro, inclusiv buc. 50
9.2 cu valoare unitară între 501 euro - 2.000 euro buc. 150
9.3 cu valoare unitară între 2.001 euro - 3.000 euro buc. 400
9.4 cu valoare unitară între 3.001 euro - 4.000 euro buc. 700
9.5 cu valoare unitară între 4.001 euro - 5.000 euro buc. 900
9.6 cu valoare unitară între 5.001 euro - 6.000 euro buc. 1.100
9.7 cu valoare unitară peste 6.001 euro buc. 1.500
10 Cartuşe cu glonţ:
10.1 cu valoare unitară de până la 0,66 euro buc. 0,1
10.2 cu valoare unitară cuprinsă între 0,67 euro şi 2,21 euro buc. 0,2
10.3 cu valoare unitară peste 2,22 euro buc. 0,4
11 Alte tipuri de muniţie utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9 buc. 0,1
12 Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement
12.1 nave cu vele care au lungime egală sau mai mare de 8 m metru liniar din lungimea navei 500
12.2 nave cu motor peste 100 CP* CP 10

* Această acciză nu se percepe pentru navele cu vele care sunt echipate cu motor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 16/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 16 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu