E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.40 din 20.04.2011

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 04 mai 2011SmartCity1


Aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, ca stat membru cu drepturi şi obligaţii depline, necesită implementarea la nivel naţional şi a legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice. Principala obligaţie a statului este aplicarea legislaţiei europene.Luând în considerare faptul că statele membre au obligaţia de a asigura transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic până la 4 decembrie 2010, se impune iniţierea unui proiect de ordonanţă de urgenţă în vederea transpunerii acesteia într-un timp cât mai scurt, pentru evitarea riscului de declanşare a unei proceduri de infringement.Ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri aduce prejudicii importante României prin declanşarea procedurii de infringement şi aplicarea de sancţiuni pecuniare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,având în vedere faptul că sursele clasice de carburant, după cum se ştie, sunt surse epuizabile, precum şi preocuparea constantă a României pentru crearea unui cadru legislativ pentru un mediu curat şi nepoluat, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă pentru a se crea posibilitatea achiziţionării vehiculelor „curate“ nepoluante, hibride sau electrice.Astfel, prin prezentul act normativ se urmăreşte o reorientare a consumatorilor spre automobile nepoluante, care constituie o alternativă la autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o obligaţie generală în sarcina autorităţilor contractante şi a operatorilor enumeraţi la art. 4 de a ţine cont la achiziţia de vehicule de transport rutier de impactul energetic şi de mediu pe durata de viaţă, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO2, NOx, NMHC şi particule. Articolul 2Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă promovarea şi stimularea pieţei vehiculelor nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi energiei. Articolul 3De la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate vehiculele prevăzute în secţiunea 2 cap. I pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă contractelor de achiziţie de vehicule de transport rutier încheiate de: a)autorităţi contractante, în măsura în care acestea intră sub incidenţa obligaţiei de a aplica procedurile de achiziţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b)operatori care îndeplinesc obligaţii de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice, în sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru contracte cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de art. 55 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)autoritate contractantă - entitatea definită la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b)vehicul de transport rutier - autovehicul din categoria M sau categoria N, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate autorităţile contractante prevăzute la art. 4 lit. a) şi operatorii prevăzuţi la art. 4 lit. b) au obligaţia de a ţine cont la achiziţia de vehicule de transport rutier de impactul energetic şi de mediu pe întreaga durată de viaţă a acestora, cel puţin prin elementele enumerate la alin. (2), aplicând cel puţin una dintre opţiunile prevăzute la alin. (4).
(2) Aspectele care vor fi luate în considerare pentru evaluarea impactului operaţional energetic şi de mediu includ cel puţin următoarele:a)consumul de energie; b)emisiile de CO2; c)emisiile de NOx, NMHC şi particule.
(3) În plus faţă de aspectele prevăzute la alin. (2), autorităţile contractante şi operatorii prevăzuţi la art. 4 pot avea în vedere şi alte aspecte ale impactului asupra mediului.
(4) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin cel puţin una dintre următoarele opţiuni:a)stabilirea de specificaţii tehnice pentru performanţa energetică şi ecologică, în documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei respective, cu privire la fiecare dintre aspectele de impact prevăzute la alin. (2), precum şi orice alte aspecte ale impactului asupra mediului; b)utilizarea aspectelor de impact prevăzute la alin. (2) ca factori de evaluare în cadrul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“.
(5) În cazul în care aspectele de impact prevăzute la alin. (2) sunt evaluate în bani, în vederea aplicării opţiunii de la alin. (4) lit. b), se va putea utiliza metodologia de calcul prevăzută la art. 7.
Articolul 7
(1) În sensul art. 6 alin. (5), costurile operaţionale pentru consumul energetic, precum şi costurile pentru emisiile de dioxid de carbon şi emisiile de poluanţi stabilite în tabelul 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente operării vehiculelor care fac obiectul achiziţiei, sunt evaluate în bani şi calculate după cum urmează:a)costul operaţional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viaţă a acestuia, se calculează astfel:

(i) consumul de carburant al unui vehicul per kilometru se contorizează în unităţi de consum energetic per kilometru, chiar dacă acesta este furnizat direct, cum este, de exemplu, cazul automobilelor electrice, sau nu. În cazul în care consumul de carburant este calculat în alte unităţi, acesta se converteşte în consum energetic per kilometru, folosindu-se factorii de conversie pentru conţinutul energetic al diferiţilor carburanţi prevăzuţi în tabelul 2 din anexă;
(ii) se utilizează o singură valoare monetară per unitate energetică. Această valoare unică reprezintă cel mai scăzut cost per unitate de energie derivată din benzină sau motorină înainte de impozitare, atunci când acestea sunt folosite drept carburant pentru transport;
(iii) costul operaţional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viaţă a acestuia, se calculează înmulţindu-se kilometrajul înregistrat pe durata de viaţă a vehiculului, ţinându-se seama, dacă este cazul, de distanţa deja parcursă, cu consumul de energie per kilometru şi cu costul per unitate energetică;

b)costul operaţional pe durata de viaţă pentru emisiile de CO2 generate de operarea unui vehicul se calculează înmulţindu-se kilometrajul pe durata de viaţă a acestuia, ţinânduse seama, dacă este cazul, de distanţa deja parcursă, cu emisiile de CO2 în kilograme per kilometru şi cu costul per kilogram preluat din intervalul prevăzut în tabelul 1 din anexă; c)costul operaţional pe durata de viaţă pentru emisiile de poluanţi prevăzuţi în tabelul 1 din anexă generate de un vehicul se calculează ca suma costurilor operaţionale pe durata de viaţă pentru emisiile de oxizi de azot, de hidrocarburi nemetanice şi de particule. Costul operaţional pe durata de viaţă pentru fiecare poluant se calculează prin înmulţirea kilometrajului pe durata de viaţă a unui vehicul, prevăzut în tabelul 3 din anexă, ţinându-se seama, dacă este cazul, de distanţa deja parcursă, cu emisiile în grame per kilometru şi cu costul respectiv per gram. Acest cost se preia din valorile medii la nivelul Uniunii Europene prevăzute în tabelul 1 din anexă.
(2) Valoarea emisiilor de poluanţi, valoarea emisiilor de CO2 şi a consumului de carburant sunt cele prevăzute în Certificatul de conformitate CE, Dosarul de omologare CE de tip, Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile poluante şi/sau în Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile de CO2 şi consumul de carburant al autovehiculului prezentat la licitaţie, după caz.
(3) Pentru autovehiculele care nu deţin documentele prevăzute la alin. (2), acele aspecte prevăzute la art. 6 alin. (2) care fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, după caz, vor fi declarate de către producător în baza unui raport de încercare privind aspectele respective emis de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană pentru efectuarea testelor respective, raport ce va fi ataşat la declaraţie.
(4) În cazul categoriilor de autovehicule pentru care unele dintre aspectele prevăzute la art. 6 alin. (2) nu fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, după caz, comparabilitatea ofertelor pentru aceste aspecte se asigură pe baza informaţiilor furnizate de către producător.
(5) Consumul energetic se va calcula utilizându-se conţinutul energetic al carburanţilor pentru autovehicule prevăzut în tabelul 2 din anexă.
Articolul 8Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice transmite Comisiei Europene, cu sprijinul celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu, datele solicitate de aceasta privind aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9Persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care predau spre casare autovehicule uzate în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ beneficiază, pentru anul 2011, de un număr de până la 4 tichete valorice, astfel: a)două tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat; b)4 tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul electric, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat. Articolul 10
(1) Persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care nu participă la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“, dar care achiziţionează autovehicule hibride sau electrice, beneficiază de:a)o reducere de până la 10% din preţul de comercializare a autovehiculului hibrid achiziţionat, dar nu mai mult de 1.800 de euro, în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii; b)o reducere de până la 20% din preţul de comercializare a autovehiculului electric achiziţionat, dar nu mai mult de 3.700 de euro, în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii.
(2) Reducerile prevăzute la alin. (1) se suportă din Fondul pentru mediu.
(3) Instrucţiunile privind aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. * Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 15 mai 2009. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Bogdan Mănoiu
ANEXĂDATE pentru calcularea costurilor operaţionale pe durata de viaţă a vehiculelor de transport rutier Tabelul 1 - Costul emisiilor generate de transportul rutier (la preţurile din 2007)

CO2 NOx NMHC Particule
0,03-0,04 euro/kg 0,0044 euro/g 0,001 euro/g 0,087 euro/g

Tabelul 2 - Conţinutul energetic al carburanţilor pentru vehicule

Carburant Conţinut
Motorină 36 MJ/litru
Benzină 32 MJ/litru
Gaz natural/Biogaz 33-38 MJ/Nm3
Gaz petrolier lichefiat (GPL) 24 MJ/litru
Etanol 21 MJ/litru
Biodiesel 33 MJ/litru
Emulsii de combustibil 32 MJ/litru
Hidrogen 11 MJ/Nm3

Tabelul 3 - Kilometrajul pe durata de viaţă a vehiculelor de transport rutier

Categoria vehiculului (categoriile M şi N în sensul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare) Kilometrajul pe durata de viaţă
Autoturisme (M1) 200.000 km
Vehicule comerciale uşoare (N1) 250.000 km
Vehicule grele pentru transportul de mărfuri (N2, N3) 1.000.000 km
Autobuze (M2, M3) 800.000 kmSmartCity5

COMENTARII la OUG 40/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 40 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu