Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.21 din 30.10.2014

privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 04 noiembrie 2014SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. (3) lit. g) şi ale art. 201 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35, art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 29 octombrie 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfăşoară activitate de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., respectiv stabileşte condiţiile de aprobare/avizare a auditorilor financiari, precum şi cerinţele de informare şi raportare referitoare la auditul financiar al entităţilor menţionate care activează în Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi în Sectorul sistemului de pensii private.(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) care intră sub incidenţa prevederilor prezentei norme sunt: societăţi de servicii de investiţii financiare; societăţi de administrare a investiţiilor; organisme de plasament colectiv; traderi; consultanţi de investiţii; Fondul de compensare a investitorilor; operatori de piaţă/sistem; depozitari centrali; case de compensare; contrapărţi centrale; societăţi de asigurare şi/sau reasigurare; fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora; fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.(3) Prevederile prezentei norme nu se aplică brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice, precum şi agenţilor de marketing autorizaţi/avizaţi să desfăşoare activităţi în Sectorul sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile. Articolul 2În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. actuar - persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile legale; 2. audit financiar - activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii; 3. audit statutar - auditul situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate; 4. auditor financiar - persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile legii; 5. auditor al grupului - auditor statutar, persoana fizică sau juridică ce efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate; 6. auditor statutar - persoana fizică autorizată de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să efectueze audit statutar; 7. Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., - persoana juridică autonomă înfiinţată potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial şi este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România; 8. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare C.S.I.P.P.C., - autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 9. entităţi de interes public - persoanele juridice clasificate astfel de legislaţia în vigoare; 10. firma de audit - persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea competentă, respectiv de C.A.F.R., să efectueze audit statutar; 11. partener-cheie de audit: a)auditorul statutar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau b)în cazul auditului statutar al unui grup, cel puţin auditorul statutar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului şi auditorul statutar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor importante; sau c)auditorul statutar care semnează raportul de audit;12. sectoare de supraveghere financiară - Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi Sectorul sistemului de pensii private, din cadrul A.S.F. Articolul 3Auditorul financiar care face obiectul aprobării/avizării de către A.S.F. în vederea desfăşurării misiunilor de audit la entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) are obligaţia respectării cerinţelor profesionale prevăzute de legislaţia aplicabilă în acest sens. Articolul 4Un auditor financiar poate presta activitate de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) numai cu respectarea prevederilor prezentei norme. Capitolul IIAprobarea/Avizarea auditorului financiar Secţiunea 1Condiţii pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar Articolul 5(1) În vederea desfăşurării activităţii de audit financiar, auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia de a desfăşura activitate de audit financiar la entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a solicita aprobarea/avizarea de către A.S.F. în acest sens.(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea la Registratura A.S.F. a unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, însoţite de documentaţia aferentă prevăzută la art. 8, înainte de începerea misiunii de audit financiar, cel târziu până la data de 31 octombrie a exerciţiului financiar pentru care se realizează misiunea de audit. Articolul 6Activitatea de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) poate fi desfăşurată numai dacă auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, au făcut obiectul aprobării/avizării de către A.S.F. Articolul 7Auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, este aprobat/avizat de către A.S.F. dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile comune aplicabile la nivelul A.S.F., precum şi condiţiile specifice aplicabile la nivel sectorial datorate particularităţilor activităţii desfăşurate de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), după cum urmează: A. Condiţii comune aplicabile la nivelul A.S.F.: a)să fie membru activ al C.A.F.R. şi să aibă o vechime de cel puţin 3 ani ca membru al C.A.F.R.; b)să deţină pentru ultimii 3 ani calificativul maxim - A, acordat de către organismul profesional competent în acest sens; c)să deţină calitatea de auditor statutar, conform legii, pentru a efectua auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate; d)să nu fi fost sancţionat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani; e)să nu fi fost sancţionat de către autorităţile române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi; f)să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în cazierul judiciar; g)să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.; h)să îndeplinească cerinţele legale şi profesionale referitoare la activitatea de audit şi să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare; i)să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; j)condiţiile prevăzute la lit. a)-i) sunt aplicabile şi pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua auditul financiar în numele persoanei juridice; k)auditorul financiar persoană juridică să dispună de minimum 5 persoane angajate membri activi ai C.A.F.R.; l)auditorul financiar persoană juridică să utilizeze serviciile unui expert în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor“.B. Condiţii specifice aplicabile la nivel sectorial: a)auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul instrumente şi investiţii financiare, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai îndeplinească condiţia de a fi absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru piaţa de capital, organizate periodic de C.A.F.R. în colaborare cu entităţi specializate în domeniul pregătirii profesionale de profil; b)auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul asigurări-reasigurări, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească şi condiţia de a avea cel puţin un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul financiar, în vederea examinării activităţii de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale şi general acceptate ale calculului actuarial; c)auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul sistemului de pensii private, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

(i) să utilizeze serviciile unui actuar;
(ii) în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative, să fi funcţionat minimum 4 ani, cu excepţia persoanelor juridice rezultate dintr-o fuziune sau o divizare, caz în care acest termen include şi funcţionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin.

Secţiunea a 2-aDocumentaţia necesară aprobării/avizării auditorului financiar Articolul 8Auditorii financiari care solicită aprobarea/avizarea ca auditori financiari ai entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7, prin depunerea la Registratura A.S.F. a următoarelor documente: A. În cazul auditorilor financiari persoane fizice: a)act de identitate, în copie; b)document eliberat de C.A.F.R., care atestă calitatea de auditor statutar, valabil pentru anul în curs; c)document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la calificativul acordat de organismul profesional competent în acest sens; d)contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauză, în copie; e)curriculum vitae, semnat şi datat, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a duratei şi naturii activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate, însoţit de orice alte documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de pregătire şi experienţă în domeniul auditat; f)curriculum vitae, semnat şi datat, pentru actuarul menţionat la art. 7 pct. B lit. b) şi lit. c) pct. (i) care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la lit. e) în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională; g)cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original; h)certificat de absolvire a cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru Sectorul instrumente şi investiţii financiare şi de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia aferentă, în copie legalizată; i)declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, în forma prezentată în anexele nr. 2, 3 şi 4; j)chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5.B. În cazul auditorilor financiari persoane juridice: a)certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie legalizată; b)copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi; c)certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original; d)lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori; e)curriculum vitae, semnat şi datat, pentru partenerul-cheie, care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la pct. A lit. e) în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională; f)contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauză, în copie; g)cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original; h)dovada achitării taxei de avizare pentru auditorii financiari care depun documentaţie pentru Sectorul sistemului de pensii private; i)chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5; j)documentaţia prevăzută la pct. A pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, auditul financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv pentru auditorul responsabil cu misiunea de audit. Articolul 9 (1) Auditorii financiari aprobaţi/avizaţi de către A.S.F. vor fi incluşi în cadrul unei liste, distinct pentru fiecare sector de supraveghere financiară.(2) A.S.F. publică pe site lista prevăzută la alin. (1), o actualizează cel puţin trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar şi o comunică C.A.F.R. şi C.S.I.P.P.C. Articolul 10 (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia desemnării auditorului financiar din lista menţionată la art. 9 şi notificării A.S.F. în acest sens.(2) În cazul schimbării auditorului financiar, entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor transmite A.S.F., în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, o notificare din care să rezulte motivele schimbării auditorului financiar. Secţiunea a 3-aAlte dispoziţii privind auditorul financiar Articolul 11Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a respecta atât dispoziţiile comune stabilite la nivelul A.S.F., cât şi alte dispoziţii specifice, după cum urmează: A. Dispoziţii comune: a)perioada de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar este de maximum 5 ani; b)orice înlocuire în cadrul perioadei în care entitatea auditată are un contract încheiat cu auditorul financiar va fi notificată atât entităţii auditate, cât şi A.S.F., în termen de 10 zile de la producerea acesteia. Notificarea va fi însoţită de documentele menţionate la art. 8 pct. B lit. e).B. Dispoziţii specifice pentru Sectorul asigurări-reasigurări: a)partenerul-cheie de audit nu va ocupa un post de conducere în cadrul entităţii auditate înainte de scurgerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la data demisiei ca auditor sau ca partener-cheie de audit la respectiva entitate; b)în calitate de partener-cheie de audit va putea participa la cel mult 5 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale/consolidate întocmite pentru anul respectiv; c)din echipa de audit nu va putea face parte în calitate de actuar o persoană care se află într-o relaţie contractuală cu o societate de asigurare şi/sau reasigurare autorizată în România sau cu o entitate, oricare ar fi obiectul de activitate al acesteia, care face parte din acelaşi grup cu societatea ale cărei situaţii financiare anuale/consolidate sunt auditate; d)actuarul desemnat în echipa de audit va putea participa anual în cadrul misiunilor de audit la cel mult 4 societǎţi de asigurare şi/sau reasigurare; e)în cazul în care un auditor financiar care îşi manifestă intenţia de a efectua misiune de audit la o societate de asigurare şi/sau reasigurare este auditor financiar şi la o altă societate de asigurare şi/sau reasigurare şi, prin urmare, deţine aprobare în acest sens, documentaţia prevǎzută la art. 8 va fi înlocuită cu Chestionarul pentru auditorul financiar prevăzut în anexa nr. 5, precum şi cu declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, însoţite de documentele doveditoare pentru situaţia în care au intervenit modificări. Secţiunea a 4-aEmiterea deciziei de aprobare sau avizului de către A.S.F. Articolul 12Emiterea de către A.S.F. a deciziei de aprobare/avizului pentru auditorii financiari se efectuează în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al acestora. Articolul 13 (1) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 12. Depunerea documentelor nu poate fi efectuată mai târziu de 30 de zile de la data solicitării A.S.F.(2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, precum şi în lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz. Articolul 14A.S.F. poate solicita C.A.F.R. sau C.S.I.P.P.C. informaţii suplimentare cu privire la auditorii financiari care solicită aprobarea/avizarea de către A.S.F. Articolul 15(1) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru aprobare/avizare ca auditor financiar a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2).(2) Decizia A.S.F. de respingere, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 10 zile de la data adoptării acesteia şi poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ. Articolul 16O nouă solicitare de aprobare/avizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale. Articolul 17Orice modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza aprobării/avizării auditorului financiar va fi comunicată A.S.F. în termen de 5 zile de la data producerii modificării. Articolul 18A.S.F. retrage decizia de aprobare/avizul acordată/ acordat auditorului financiar care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiţii: a)dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false, eronate şi care au indus în eroare A.S.F.; b)dacă auditorului financiar i-a fost retrasă calitatea de auditor de către C.A.F.R. ulterior obţinerii aprobării/avizării; c)la solicitarea auditorului financiar; d)în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au fost avute în vedere la aprobarea/avizarea auditorului financiar; e)în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme; f)dacă auditorul financiar nu a sesizat A.S.F. privind cauza/cauzele care a/au condus la intrarea entităţii auditate în procedură de administrare specială. Capitolul IIIObligaţiile auditorului financiar Articolul 19(1) Auditorul financiar care auditează situaţiile financiare anuale/consolidate ale entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) are obligaţia întocmirii unui raport de audit care cuprinde opinia sa şi din care rezultă dacă situaţiile financiare care au făcut obiectul auditării prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a altor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară. (2) Rapoartele de audit întocmite de auditorii financiari pentru entităţile care activează în cadrul sectoarelor de supraveghere financiară vor fi întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de către C.A.F.R. şi vor cuprinde atât elemente comune, cât şi elemente specifice activităţii entităţilor menţionate, după cum urmează:A. Elemente comune ale rapoartelor de audit: a)o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare anuale/consolidate care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b)o descriere a domeniului de aplicare a auditului financiar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul; c)o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:

(i) dacă situaţiile financiare anuale şi/sau consolidate oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; şi
(ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale şi/sau consolidate sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.

Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii. d)o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia, prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e)un punct de vedere privind:

(i) coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale/consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi
(ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele juridice aplicabile;

f)declaraţia auditorului financiar care, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite pe parcursul auditului cu privire la entitatea în cauză şi la mediul acesteia, declară dacă a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.B. Elemente specifice ale raportului de audit: a)pentru entităţile auditate care activează în Sectorul asigurări-reasigurări, auditorul financiar are obligaţia întocmirii unui raport de audit care, în plus faţă de informaţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai conţină cel puţin următoarele informaţii:

(i) o referire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul şi de evidenţă a rezervelor tehnice, categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice şi aplicarea regulilor de dispersie a plasamentelor;
(ii) o referire la respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate;
(iii) o referire la respectarea reglementărilor interne privind programul de reasigurare, modul de îndeplinire a obligaţiilor specificate în contractele de reasigurare încheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum şi modul de reflectare conform cerinţelor legale a tuturor elementelor de reasigurare în calculul marjei de solvabilitate;
(iv) o referire la modalitatea de organizare şi realizare a inventarierii anuale a elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii, precum şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi/sau reasigurare, potrivit prevederilor legale;

b)pentru entităţile auditate care activează în Sectorul sistemului de pensii private, auditorul financiar are obligaţia întocmirii unui raport de audit care, în plus faţă de informaţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai conţină cel puţin următoarele informaţii:

(i) în cazul auditării situaţiilor financiare anuale ale unui administrator:

1. o referire la respectarea prevederilor care vizează metodologia de calcul şi de evidenţă a provizioanelor tehnice constituite de administrator; 2. categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului; 3. regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice; 4. calculul şi evidenţa comisioanelor privind activitatea de marketing, calculul şi evidenţa veniturilor administratorului;

(ii) în cazul auditării situaţiilor financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat/fond de pensii facultative:

1. o referire la respectarea prevederilor legale care vizează calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative; 2. calculul şi evidenţa comisionului constituit în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative; 3. calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, inclusiv a dividendelor de încasat; 4. calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat/fondului de pensii facultative; 5. calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor între fondurile de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative; 6. calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii administrate privat/fond de pensii facultative, în caz de invaliditate şi în caz de deces; 7. calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice ale fondului de pensii administrate privat/fondului de pensii facultative, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice, regulile de diversificare/plasamente pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice; 8. calculul şi evidenţa garanţiei minime pentru fiecare participant la fondul de pensii private administrate privat; 9. respectarea prevederilor legale privind solvabilitatea fondului de pensii facultative; 10. o auditare anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, auditorul financiar având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul a indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative; c)în cazul Sectorului instrumente şi investiţii financiare, raportul de audit va fi întocmit şi în cazul auditării altor componente ale situaţiilor financiare/documente, astfel cum este prevăzut în reglementările sectoriale, altele decât situaţiile financiare individuale anuale/consolidate. Articolul 20(1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să respecte următoarele dispoziţii privind încheierea contractului de audit şi onorariile de audit:a)contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; b)preţul contractului de audit se stabileşte în lei; c)în cazul în care contractul de audit se prelungeşte, fără modificarea clauzei referitoare la preţ, se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la data prelungirii contractului; d)este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preţ în cursul unui an calendaristic. (2) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile care activează în Sectorul sistemului de pensii private în completarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună spre avizare la A.S.F., în termen de 15 zile de la încheierea contractului de audit sau de la data modificării acestuia, modificările prospectului schemei de pensii private referitoare la contractul de audit. Articolul 21Raportul de audit trebuie să fie datat şi să conţină în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public. Articolul 22Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au cel puţin următoarele obligaţii: a)să confirme anual în scris Comitetului de audit independenţa lor faţă de entitatea auditată; b)să comunice anual Comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entităţii auditate; c)să discute cu Comitetul de audit despre ameninţările la adresa independenţei lor şi în ceea ce priveşte măsurile de protecţie luate pentru reducerea acestor ameninţări. Articolul 23Auditorii financiari care efectuează auditul financiar al entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să informeze A.S.F. de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, au luat cunoştinţă despre orice act sau fapt în legătură cu entitatea auditată ori cu entităţile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care: a)constituie o încălcare a legii şi/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfăşurare a activităţii entităţii auditate; b)este de natură să afecteze situaţia patrimonială a entităţii sau buna sa funcţionare; c)poate conduce la un refuz în exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare ale entităţii sau la exprimarea unei opinii cu rezerve. Articolul 24 (1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii entităţii auditate, denumită scrisoare către conducere, care conţine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările pentru remedierea deficienţelor constatate.(2) În situaţia în care nu a fost emisă o astfel de scrisoare către conducere, auditorul financiar va transmite A.S.F. o comunicare scrisă în acest sens, cu prezentarea motivelor pentru care aceasta nu a fost emisă.(3) Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, are obligaţia de a informa A.S.F. cu privire la planul de măsuri adoptat care va cuprinde modalităţi şi termene concrete pentru realizarea recomandărilor formulate de către auditorul financiar în scrisoarea către conducere prevăzută la alin. (1), în termen de două luni de la emiterea recomandărilor. Articolul 25Auditorii financiari furnizează, la solicitarea A.S.F., orice detalii, clarificări, explicaţii, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea de audit desfăşurată pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2). Articolul 26 (1) A.S.F. are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul misiunii de audit financiar.(2) A.S.F. asigură confidenţialitatea informaţiilor conţinute în raportul de audit, precum şi a altor informaţii primite pe parcursul misiunii de audit, cu excepţia celor de natură penală.(3) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional care revine auditorului financiar, potrivit legii/codului etic/clauzelor contractuale şi nu va atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei în cauză. Capitolul IVComitetul de audit Articolul 27 (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care fac parte din categoria entităţilor de interes public au obligaţia constituirii unui comitet de audit, format din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie şi/sau de supraveghere şi/sau din membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Componenţa comitetului de audit, precum şi orice modificare intervenită vor fi transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data constituirii comitetului de audit sau de la data modificării componenţei acestuia. Articolul 28Auditorul financiar are obligaţia de a raporta comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă în urma misiunii de audit şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară. Articolul 29Comitetul de audit se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de două ori pe an, pentru analizarea raportului de audit şi/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul financiar, precum şi cu privire la procesul de raportare financiară şi va recomanda măsurile ce se impun. Articolul 30Entităţile prevăzute la art. 27 alin. (1) trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice informaţii sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin. Articolul 31 (1) Atribuţiile şi regulile de funcţionare aplicabile comitetului de audit sunt prevăzute de prezenta normă şi de legislaţia naţională în vigoare.(2) În sensul prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţii:a)avizarea planului de audit intern şi necesarului de resurse aferente acestei activităţi; b)primirea raportului de audit intern şi analizarea constatărilor şi recomandărilor auditorului financiar privind deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară; c)asigurarea respectării prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv şi ale normelor aprobate de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere; d)monitorizarea procesului de raportare financiară; e)monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul entităţii; f)monitorizarea auditării situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate; g)verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către entitate; h)asigurarea că la nivelul consiliului de administraţie/consiliul de supraveghere au fost adoptate toate măsurile de remediere necesare soluţionării deficienţelor identificate de auditorii financiari. Articolul 32 (1) Comitetul de audit al entităţii auditate va întocmi un raport anual privind activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor prevăzute de prezenta normă şi de propriul regulament, care va cuprinde şi recomandările formulate şi adresate consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern şi auditul financiar.(2) Raportul anual al comitetului de audit, semnat de către membrii acestuia, va fi transmis către A.S.F. în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 33Dispoziţiile referitoare la aprobarea/avizarea auditorilor financiari pentru a efectua audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se aplică auditorilor financiari care sunt deja aprobaţi/avizaţi la momentul intrării în vigoare a prezentei norme. Articolul 34În scopul monitorizării activităţii desfăşurate de către auditorii financiari la nivelul entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) va fi asigurată o colaborare între A.S.F. şi C.A.F.R. şi C.S.I.P.P.C. prin stabilirea unui cadru general care va avea la bază schimbul de informaţii. Articolul 35 (1) A.S.F. retrage aprobarea/avizarea acordată unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, în cazul în care constată încălcarea prevederilor prezentei norme sau la solicitarea expresă a organismului profesional competent în acest sens, respectiv C.A.F.R. sau C.S.I.P.P.C., după caz.(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme de către auditorii financiari, A.S.F. informează C.A.F.R. sau C.S.I.P.P.C., după caz, solicitând adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea acestor încălcări. Articolul 36Pentru nerespectarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentei norme se dispune sau se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie. Articolul 37Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă. Articolul 38(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.(2) Prevederile referitoare la raportul de audit se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2015.(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:a)Dispunerea de măsuri nr. 15/2009 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare*);*) Dispunerea de măsuri nr. 15/2009 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;c) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007 pentru aprobarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;d) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006 pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 15 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu
ANEXA Nr. 1CERERE pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar Auditor financiar - persoană juridică/auditor financiar - persoană fizică ........ ................ ............, cu sediul/domiciliul în ........ ................ ........ ........., solicit aprobarea/avizarea în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din sectorul ........ ................ .............., respectiv la ........ ................ ........ ........ 1. Datele de identificare ale auditorului financiar: Denumirea auditorului financiar - persoană juridică/Numele şi prenumele auditorului financiar - persoană fizică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Forma juridică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Adresa sediului social/domiciliului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Codul de înregistrare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Date privind reprezentantul legal al auditorului financiar Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Date privind actuarul (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul financiar - persoană juridică): Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar - persoană juridică/auditorului financiar - persoană fizică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din
Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele societăţii pe care o reprezint/în nume propriu, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate. Reprezentantul legal al auditorului financiar - persoană juridică/auditor financiar - persoană fizică ........ ................ ................ ......... (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........ (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2DECLARAŢIE*)*) Această declaraţie va fi completată şi semnată de reprezentantul legal al auditorului financiar. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare. Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., (numele şi prenumele) reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ........ ........., propus pentru realizarea auditului (denumirea auditorului financiar) financiar la entitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea entităţii) declar că auditorul financiar menţionat nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare. Data ........ ................ ........ Numele şi prenumele ........ ........ .......... Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România ........ ............ ANEXA Nr. 3DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (numele şi prenumele) partener-cheie al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea auditorului financiar) propus pentru realizarea auditului statutar la entitatea ........ ................ ................ ................ ........ ..........: (denumirea entităţii) declar că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;

declar că nu mai deţin calitatea de partener-cheie/deţin calitatea de partener-cheie pentru următoarele entităţi: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ....................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data ........ ........ ............ Numele şi prenumele ........ .............. Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România ........ ........ ANEXA Nr. 4DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (numele şi prenumele) actuar (salariat/colaborator cu contract prestări servicii) al ........ ................ ................ ................ ............., (denumirea auditorului financiar) propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea ........ ................ ................ ................ ........ ........, (denumirea entităţii) declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit/fac parte din echipele de audit pentru entităţile următoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data ........ ........ ............ Numele şi prenumele ........ .............. Nr. din Registrul actuarilor .............. ANEXA Nr. 5CHESTIONAR*) *) Autoritatea de Supraveghere Financiară va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. pentru auditorul financiar 1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele/prenumele, denumirea, forma juridică, domiciliul/adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România). ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 2. Identitatea reprezentantului legal al auditorului financiar (se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţii de contact - adresă, telefon, e-mail). ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 3. Identitatea auditorului financiar - persoană fizică, partenerului-cheie de audit care va coordona auditul financiar al entităţii (se vor indica: nume, prenume, funcţia, informaţii de contact - adresă, telefon, e-mail). ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul financiar al entităţii (se vor indica: nume, prenume, funcţia, informaţii de contact - adresă, telefon, e-mail). ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 5. Să se menţioneze entitatea la care auditorul financiar - persoană juridică/persoană fizică a coordonat sau a participat în cadrul misiunilor sale de audit la auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate, cu precizarea exerciţiilor financiare pentru care acestea au fost întocmite. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 6. Să se precizeze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare specială/redresare financiară. În caz afirmativ, să se prezinte toate detaliile. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 7. Să se menţioneze dacă în ultimii 10 ani auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică, actuarul sau dacă acţionarii/asociaţii auditorului financiar - persoană juridică a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri. Dacă da, să se prezinte detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării acesteia. 8. Să se menţioneze dacă auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică/actuarul/ reprezentantul legal sau asociaţii/acţionarii auditorului statutar au fost condamnaţi pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 9. Să se prezinte entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5 ani sau îndeplineşte în prezent calitatea de auditor financiar. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 10. Să se prezinte entităţile la care coordonatorul echipei de audit menţionat la pct. 3 a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea situaţiilor în care a coordonat echipe care au realizat misiunile respective. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 11. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar menţionat la pct. 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii prevăzute de Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele societăţii pe care o reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate. Reprezentant legal auditor financiar/auditor financiar persoană fizică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data ........ ........ ........ Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........... Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România ........ ................ ........ .......... Semnătura şi ştampila ........ ................ ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Norma 21/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 21 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 21/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu