Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.27 din 21.12.2015

privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 29 decembrie 2015SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35, art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51, art. 173 alin. (1) lit. k) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 16 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfăşoară activitate de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., respectiv stabileşte condiţiile de avizare a auditorilor financiari, precum şi cerinţele de informare referitoare la auditul financiar al entităţilor menţionate care activează în sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi în sectorul sistemului de pensii private. (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) care intră sub incidenţa prevederilor prezentei norme sunt: societăţi de servicii de investiţii financiare; societăţi de administrare a investiţiilor; organisme de plasament colectiv; Fondul de compensare a investitorilor; operatori de piaţă/sistem; depozitari centrali; case de compensare; contrapărţi centrale; administratori de fonduri de investiţii alternative, societăţi de asigurare şi/sau reasigurare; fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora; fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.(3) Prevederile prezentei norme nu se aplică brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice, precum şi agenţilor de marketing autorizaţi/avizaţi să desfăşoare activităţi în sectorul sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile.(4) Prevederile prezentei norme nu se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare care nu îndeplinesc cumulativ pe parcursul a cel puţin unei luni din anul calendaristic aferent exerciţiului financiar vizat următoarele criterii:a)societăţilor de servicii de investiţii financiare prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează o medie a activelor în custodie la sfârşitul ultimelor 4 trimestre anterioare încheierii contractului de audit financiar mai mică de 30 milioane euro;b)societăţilor de servicii de investiţii financiare prevăzute la art. 7 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;c)societăţilor de administrare a investiţiilor care nu desfăşoară activităţile prevăzute de art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, şi care înregistrează o medie a activelor în administrare la sfârşitul ultimelor 4 trimestre anterioare încheierii contractului de audit financiar mai mică de 15 milioane euro. (5) Activitatea de audit financiar desfăşurată la entităţile prevăzute la alin. (4) se realizează în conformitate cu Protocolul încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Camera Auditorilor Financiari din România. Articolul 2În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. actuar - persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile legale; 2. audit financiar - activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii; 3. auditor financiar - persoana care dobândeşte această calitate în condiţiile legii; 4. Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R. - persoana juridică autonomă înfiinţată potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial şi este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România; 5. entităţi de interes public - persoanele juridice clasificate astfel de legislaţia în vigoare; 6. legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice au legături sub formă de: a)participaţie, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi; b)control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control; 7. partener-cheie de audit: a)auditorul financiar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului financiar în numele firmei de audit; sau b)în cazul auditului financiar al unui grup, cel puţin auditorul statutar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului financiar la nivelul grupului şi auditorul financiar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor importante; sau c)auditorul financiar care semnează raportul de audit;8. piaţă supravegheată - pieţele supravegheate de către A.S.F., respectiv piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, piaţa asigurărilor-reasigurărilor şi piaţa sistemului de pensii private; 9. sectoare de supraveghere financiară - sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private. Articolul 3(1) Activitatea de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează asupra situaţiilor financiare anuale/consolidate, de către auditorii financiari, persoane juridice care au făcut obiectul avizării de către A.S.F.(2) A.S.F. poate impune entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) efectuarea unui audit în alte scopuri decât cel prevăzut la alin. (1) şi poate stabili cerinţele aplicabile în situaţia respectivă, în conformitate cu standardele profesionale aplicabile tipului de serviciu solicitat. Articolul 4Auditorul financiar avizat de către A.S.F. care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) are obligaţia respectării cerinţelor de conduită etică şi profesională prevăzute de legislaţia aplicabilă în acest sens. Articolul 5Auditorii financiari care intră sub incidenţa prezentei norme pot presta activitate de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) numai cu respectarea prevederilor prezentei norme şi a tuturor reglementărilor în materie de audit. Capitolul IIAvizarea auditorului financiar Secţiunea 1Condiţii pentru avizarea auditorului financiar Articolul 6În vederea desfăşurării activităţii de audit financiar, auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia de a desfăşura activitate de audit financiar la entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a solicita avizarea de către A.S.F. în acest sens. Articolul 7(1) Auditorul financiar este avizat de către A.S.F. dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)să fie membru activ al C.A.F.R. cu experienţă în exercitarea profesiei de cel puţin 4 ani; b)să deţină calificativul maxim „A" obţinut la ultima evaluare realizată de către C.A.F.R.; c)activitatea desfăşurată în domeniul auditului financiar şi responsabilităţile exercitate în cadrul acesteia să conducă la concluzia că are o bună reputaţie profesională locală sau internaţională, după caz, şi experienţă în domeniul ce va fi supus auditului financiar; d)să fi funcţionat anterior solicitării avizării minimum 4 ani, cu excepţia persoanelor juridice rezultate dintr-o fuziune/divizare, caz în care acest termen include şi funcţionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin; e)să nu fi fost sancţionat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani de către autorităţile competente care supraveghează activitatea acestora; f)să nu fi fost sancţionat de către autorităţile române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi; g)să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.; A.S.F. nu îşi asumă responsabilitatea privind conformitatea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.; h)să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare; i)să nu se afle în situaţia de a solicita o nouă avizare după ce i-a fost retrasă avizarea în condiţiile prevăzute la art. 20 lit. a) şi f); j)auditorul financiar persoană juridică să dispună de minimum 3 persoane angajate membri activi ai C.A.F.R.; k)să utilizeze, după caz, serviciile unui expert în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor"; l)să aibă în componenţa echipei de audit cel puţin un actuar, pentru misiunile de audit efectuate la entităţi care activează în sectorul asigurări-reasigurări şi, dacă este cazul, şi pentru misiunile de audit efectuate la entităţi care activează în sectorul sistemului de pensii private. (2) Condiţiile prevăzute la lit. a), c), e), şi f) sunt aplicabile şi pentru partenerii-cheie de audit.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private. Secţiunea a 2-aDocumentaţia necesară avizării auditorului financiar Articolul 8Auditorii financiari care solicită avizarea ca auditori financiari ai entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7, prin depunerea la Registratura A.S.F. a următoarelor documente: a)document eliberat de către C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar persoană juridică valabil, pe anul în curs; b)certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original; c)document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la calificativul acordat; d)contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauză, în copie; e)cazier judiciar şi cazier fiscal, în original; f)dovada achitării taxei de avizare, în condiţiile prevăzute de Regulamentul nr. 16/2014 al Autorităţii de Supraveghere Financiară privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;g)curriculum vitae, semnat şi datat, precum şi documentele prevăzute la lit. a), c), e) şi k) pentru partenerul-cheie de audit; h)lista persoanelor angajate cu contract individual de muncă, membri activi C.A.F.R., pentru care se va prezenta şi dovada deţinerii calităţii de angajat, respectiv copia contractului individual de muncă; i)contract individual de muncă/contract de prestări servicii şi curriculum vitae, în copie, pentru actuar; j)contract individual de muncă/contract de prestări servicii, curriculum vitae şi certificat CISA, în copie, pentru expertul în auditarea sistemelor informatice; k)declaraţie pe propria răspundere sub semnătură olografă din care să rezulte că nu a fost sancţionat/nu a primit interdicţii din partea autorităţilor române sau străine privind activităţile de audit financiar desfăşurate în ultimii 3 ani; l)declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, în forma prezentată în anexele nr. 2, 3 şi 4, după caz, în funcţie de aplicabilitatea în cadrul fiecărui sector de supraveghere financiară; m)chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5. Articolul 9(1) Depunerea documentaţiei pentru avizarea auditorilor financiari la Registratura A.S.F. se efectuează anual în perioada 3 ianuarie - 1 iulie şi va fi însoţită de o cerere întocmită conform anexei nr. 1, în care se va preciza sectorul de supraveghere financiară în care activează entitatea ce va fi supusă auditului financiar.(2) Auditorii financiari care nu se încadrează în prevederile alin. (1) nu vor putea încheia contractele de audit prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a).(3) În situaţia în care auditorul financiar a fost avizat pentru a desfăşura activitate de audit financiar în cadrul unui sector de supraveghere financiară şi îşi manifestă intenţia să efectueze activităţi de audit financiar şi în cadrul celorlalte sectoare de supraveghere financiară, transmite cererea întocmită conform anexei nr. 1, însoţită doar de documentele specifice solicitate pentru acele sectoare de supraveghere financiară. Articolul 10 (1) Pentru auditorul financiar avizat care îşi manifestă intenţia de a efectua o misiune de audit la o entitate care activează în acelaşi sector de supraveghere financiară, documentaţia prevăzută la art. 8 va fi înlocuită cu chestionarul pentru auditorul financiar prevăzut în anexa nr. 5 şi cu declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, după caz, însoţite de documentele doveditoare pentru situaţia în care au intervenit modificări. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private. Secţiunea a 3-aAnaliza solicitării de avizare a auditorilor financiari de către A.S.F. Articolul 11Emiterea de către A.S.F. a avizului pentru auditorii financiari se efectuează în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al acestora. Articolul 12(1) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 11. Depunerea documentelor nu poate fi efectuată mai târziu de 30 de zile de la data solicitării A.S.F., în caz contrar se consideră că auditorul financiar a renunţat la solicitare. (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, precum şi în lipsa unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz. Articolul 13A.S.F. poate solicita C.A.F.R. informaţii suplimentare cu privire la auditorii financiari care solicită avizarea de către A.S.F. Articolul 14(1) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru avizare ca auditor financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Decizia A.S.F. de respingere, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia şi poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15O nouă solicitare de avizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale. Articolul 16Orice modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar va fi comunicată de către acesta A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării. Articolul 17(1) Ulterior dobândirii calităţii de auditor financiar avizat pentru exerciţiul financiar respectiv de A.S.F., acesta va notifica, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii, contractele aferente misiunilor de audit, cu completarea corespunzătoare a declaraţiilor care reflectă situaţiile de incompatibilitate, prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 ale prezentei norme, şi a chestionarului - anexa nr. 5, actualizate, dacă au intervenit modificări ale informaţiilor furnizate la avizare. În situaţia în care nu au intervenit modificări, auditorul financiar va transmite A.S.F. o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în acest sens.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private. Articolul 18 (1) Auditorii financiari avizaţi de către A.S.F. sunt incluşi în cadrul listelor existente pentru fiecare sector de supraveghere financiară. (2) A.S.F. actualizează la finalul fiecărei luni lista auditorilor financiari avizaţi pe sectoare de supraveghere financiară şi/sau o listă comună, ultima actualizare a acesteia fiind la data de 31 octombrie, şi asigură publicarea pe site. Articolul 19(1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia desemnării auditorului financiar din listele menţionate la art. 18 şi notificării A.S.F. în acest sens. (2) În cazul schimbării auditorului financiar/desemnării unui nou auditor financiar ca urmare a încheierii misiunii de audit financiar, entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor transmite A.S.F., în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii, o notificare din care să rezulte motivele desemnării unui nou auditor financiar. Articolul 20A.S.F. retrage avizul acordat auditorului financiar care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiţii: a)dacă acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false, eronate care au indus în eroare A.S.F.; b)dacă auditorului financiar i-a fost retrasă calitatea de auditor de către C.A.F.R. ulterior obţinerii avizării; c)la solicitarea auditorului financiar sau la cererea expresă a C.A.F.R., susţinută de o fundamentare întemeiată; d)în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au fost avute în vedere la avizarea auditorului financiar; e)în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme; f)dacă auditorul financiar nu a sesizat A.S.F. privind cauza/cauzele care a/au condus la situaţia în care entitatea supusă auditului a intrat în procedură de administrare specială, dacă acestea erau în aria de cuprindere a activităţii de audit financiar. Capitolul IIIAlte dispoziţii privind auditorul financiar Articolul 21Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a respecta următoarele dispoziţii: a)perioada de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar este de maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită de către A.S.F. numai cu respectarea legislaţiei sectoriale în vigoare la solicitarea auditorului financiar în baza unei analize fundamentate a activităţii desfăşurate de către acesta şi în baza unei recomandări din partea C.A.F.R.; b)auditorii financiari, în timpul exercitării atribuţiilor într-o entitate care au legături strânse cu o societate la care efectuează auditul financiar, informează A.S.F. despre aspectele care au legătură cu societatea auditată, la solicitarea A.S.F. sau la momentul constatării acestor aspecte care sunt prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b) şi c).; c)orice înlocuire a partenerului-cheie de audit în cadrul perioadei în care entitatea auditată are un contract încheiat cu auditorul financiar va fi notificată atât entităţii auditate, cât şi A.S.F., în termen de 5 zile de la producerea acesteia. Notificarea va fi însoţită de documentele aferente conform prevederilor art. 8; d)partenerul-cheie de audit are obligaţia de a aloca resurse suficiente actuarului desemnat în echipa de audit astfel încât să se asigure calitatea misiunii de audit efectuată cu respectarea cerinţelor standardelor de audit; un actuar care acceptă o lucrare în cadrul misiunii de audit trebuie să respecte standardele profesionale şi de etică ale profesiei de actuar, având obligaţia de a aloca suficient buget de timp pentru a nu afecta calitatea analizelor actuariale necesare îndeplinirii misiunii de audit; actuarul desemnat în echipa de audit nu poate accepta participarea în cadrul misiunilor de audit dacă bugetul propriu de timp nu îi permite alocarea timpului necesar îndeplinirii corecte şi la timp a lucrărilor care îi revin; e)partenerul-cheie de audit nu va ocupa un post de conducere în cadrul entităţii auditate înainte de scurgerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la data demisiei sau finalizării contractului cu respectiva entitate, în acest sens partenerul-cheie va transmite A.S.F. o declaraţie cu privire la respectarea acestor prevederi, împreună cu documentaţia aferentă notificării fiecărui contract de audit; f)din echipa de audit nu va putea face parte în calitate de actuar o persoană care se află într-o relaţie contractuală de tip angajat/colaborator cu o societate de asigurare şi/sau reasigurare autorizată în România, cu fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora, cu fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora sau cu orice altă entitate care indiferent de obiectul de activitate face parte din acelaşi grup cu entitatea supusă auditului financiar; g)auditorul financiar nu poate delega răspunderea privind activitatea specifică, iar încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu îl exonerează de răspundere. Articolul 22(1) Auditorul financiar care efectuează auditarea situaţiilor financiare anuale/consolidate ale entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) are obligaţia întocmirii unui raport de audit în conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de către C.A.F.R. (2) Raportul de audit trebuie să fie datat, semnat atât de partenerul cheie al misiunii de audit financiar, cât şi de reprezentantul legal şi să conţină în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public deţinut de C.A.F.R.. Articolul 23Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să respecte următoarele dispoziţii privind încheierea contractului de audit şi onorariile de audit: a)contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; b)preţul contractului de audit se stabileşte în moneda agreată între părţi, cu excepţia contractelor de audit încheiate de către fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii facultative, pentru care preţul se stabileşte în lei; c)este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preţ în cursul unui an calendaristic pentru contractele de audit încheiate de către fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii facultative; d)în cazul în care contractul de audit se prelungeşte, se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la data prelungirii contractului. Articolul 24Administratorii fondurilor de pensii private au obligaţia să depună spre avizare la A.S.F., în termen de 15 zile de la încheierea contractului de audit sau de la data modificării acestuia, modificările prospectului schemei de pensii private referitoare la contractul de audit. Articolul 25Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au cel puţin următoarele obligaţii: a)să analizeze cu comitetul de audit măsurile de protecţie ce se impun pentru reducerea ameninţărilor la adresa independenţei lor şi să confirme anual în scris comitetului de audit independenţa faţă de entitatea auditată; b)să comunice anual Comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entităţii auditate. Articolul 26(1) Auditorii financiari care efectuează auditul financiar al entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a informa A.S.F. la momentul constatării unor aspecte semnificative care pot avea una din următoarele consecinţe:a)încălcarea legii şi/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfăşurare a activităţii entităţii auditate; b)afectarea situaţiei patrimoniale a entităţii; c)potenţiale riscuri de discontinuitate în desfăşurarea activităţii; d)exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situaţiilor financiare anuale/consolidate ale entităţii sau refuzul de a furniza o opinie. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt transmise de către auditorii financiari şi conducerii entităţii auditate. Articolul 27(1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii entităţii auditate, denumită scrisoare către conducere. (2) În situaţia în care nu a fost emisă o astfel de scrisoare către conducere, auditorul financiar va transmite A.S.F. în termenul prevăzut la alin. (1) o comunicare scrisă în acest sens, cu prezentarea motivelor pentru care aceasta nu a fost emisă. (3) Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, are obligaţia de a informa A.S.F. cu privire la planul de măsuri adoptat care va cuprinde modalităţi şi termene concrete pentru realizarea recomandărilor formulate de către auditorul financiar în scrisoarea către conducere prevăzută la alin. (1), în termen de 30 de zile de la emiterea recomandărilor. Articolul 28Auditorii financiari furnizează, la solicitarea A.S.F., orice detalii, clarificări, explicaţii, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea de audit desfăşurată pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2). Articolul 29 (1) A.S.F. are acces la orice documente sau rapoarte întocmite de auditorii financiari pe parcursul misiunii de audit financiar. (2) A.S.F. asigură confidenţialitatea informaţiilor conţinute în raportul de audit, precum şi a altor informaţii primite pe parcursul misiunii de audit, cu excepţia celor de natură penală. (3) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional care revine auditorului financiar, potrivit legii/codului etic/clauzelor contractuale, şi nu atrage răspunderea auditorului financiar sau a membrilor echipei de audit. Capitolul IVComitetul de audit Articolul 30(1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care fac parte din categoria entităţilor de interes public au obligaţia constituirii unui comitet de audit, format din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie şi/sau de supraveghere şi/sau din membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Componenţa comitetului de audit, precum şi orice modificare intervenită vor fi transmise A.S.F. în termen de 15 zile de la data constituirii comitetului de audit sau de la data modificării componenţei acestuia. Articolul 31Auditorul financiar are obligaţia de a raporta comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă în urma misiunii de audit şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară. Articolul 32Comitetul de audit se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de două ori pe an, pentru analizarea raportului de audit şi/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul financiar, precum şi cu privire la procesul de raportare financiară şi va recomanda măsurile ce se impun. Articolul 33Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice informaţii sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin. Articolul 34(1) Atribuţiile şi regulile de funcţionare aplicabile comitetului de audit sunt prevăzute de prezenta normă şi de legislaţia naţională în vigoare. (2) În sensul prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţii: a)monitorizarea procesului de raportare financiară; b)monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul entităţii; c)monitorizarea auditării situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate; d)verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către entitate. Articolul 35(1) Comitetul de audit al entităţii auditate va întocmi un raport anual privind activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor sale, care va cuprinde şi recomandările formulate şi adresate consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern şi auditul financiar. (2) Raportul anual al comitetului de audit, semnat de către membrii acestuia, va fi transmis către A.S.F. în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 36(1) Prevederile prezentei norme se completează cu dispoziţiile privind auditul financiar din legislaţia aplicabilă pieţei asigurărilor-reasigurărilor.(2) Dispoziţiile referitoare la avizarea auditorilor financiari pentru a efectua audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se aplică auditorilor financiari, persoane juridice, care sunt deja avizaţi la momentul intrării în vigoare a prezentei norme.(3) Cererile auditorilor financiari care solicită avizarea ca auditori financiari ai entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), depuse la A.S.F. şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentei norme, se soluţionează de A.S.F. conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora. Articolul 37Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) au obligaţia încadrării în prevederile art. 30 şi a notificării A.S.F. cu privire la componenţa Comitetului de audit în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme. Articolul 38În vederea asigurării calităţii activităţii desfăşurate de către auditorii financiari la nivelul entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) va fi asigurată o colaborare permanentă între A.S.F. şi C.A.F.R. Articolul 39În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme de către auditorii financiari, A.S.F. informează C.A.F.R. şi solicită adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea situaţiei. Articolul 40Nerespectarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentei norme se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie. Articolul 41Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă. Articolul 42(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. (2) Prevederile referitoare la raportul de audit se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2016.(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 4 noiembrie 2014.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu ANEXA Nr. 1 CERERE pentru avizarea auditorului financiar Auditor financiar, persoană juridică ........ ..............., cu sediul/domiciliul în ........ ................ ........, solicit avizarea în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul ..............., respectiv la* ........ ........ ......... . 1. Datele de identificare ale auditorului financiar: Denumirea auditorului financiar, persoană juridică ........ ........... Forma juridică ........ ............ Adresa sediului social ........ ............. * Se va completa în conformitate cu prevederile art. 5-8 şi art. 10, din prezenta normă, după caz. Codul de înregistrare fiscală ........ ........ ......... Numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România ........ ........ Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ........ ........ ........ 2. Date privind reprezentantul legal al auditorului financiar, persoană juridică Numele şi prenumele ........ ........ ......... Funcţia ........ ........ .......... Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ........ ........ ........... 3. Date privind actuarul (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul, persoană juridică): Numele şi prenumele ........ ........ ........ Funcţia ........ ........ ........ 4. Date privind expertul în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor" (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul financiar, persoană juridică): Nume şi prenume ........ ........... Funcţia ........ ........... 5. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar: ........ ........ .......... Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele auditorului financiar - persoană juridică pe care îl reprezint/în nume propriu, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.Reprezentant legal al auditorului financiar, persoană juridică ........ ................ .............. (numele şi prenumele) ........ ................ ............... (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2 DECLARAŢIE*) Subsemnatul, ........ ................ ............, reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ .............. (numele şi prenumele) (denumirea auditorului financiar, persoană juridică) propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea**) ........ ................ ........ .........., declar că auditorul financiar menţionat (denumirea entităţii) nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzute de legislaţia în vigoare. Data ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ........... Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România ........ ............... *) Această declaraţie va fi completată şi semnată de reprezentantul legal al auditorului financiar care a primit propunerea de a efectua misiunea de audit la entitate. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare. **) Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private. ANEXA Nr. 3 DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................, partener-cheie de audit al ........ ................ ................ ........ ..........., (numele şi prenumele) (denumirea auditorului financiar, persoana juridică) propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea* ........ ................ ................ ........ ..........: (denumirea entităţii) declar că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;

declar că nu mai deţin calitatea de partener-cheie de audit/deţin calitatea de partener-cheie de audit pentru următoarele entităţi: ........ ........ ..............Data ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ........... Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România ........ ............... * Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private. ANEXA Nr. 4 DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ........ ........, actuar ........ ................ ................ ........ ........ al ........ ................ ................ ........ ..........., (numele şi prenumele) (salariat/colaborator cu contract prestări servicii) (denumirea auditorului financiar, persoană juridică) propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea*........ ........ ..............., declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit. (denumirea entităţii) Data ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ........... Nr. din registrul actuarilor ........ ............... * Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private. ANEXA Nr. 5 CHESTIONAR* pentru auditorul financiar Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Identitatea auditorului financiar (Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2. Identitatea reprezentantului legal al auditorului financiar, persoană juridică (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţiile de contact - adresă, telefon, e-mail.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 3. Identitatea auditorului financiar, partener-cheie de audit (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţiile de contact - adresă, telefon, e-mail.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul financiar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, informaţiile de contact - adresă, telefon, e-mail.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 5. Identitatea expertului/experţilor în auditarea sistemelor informatice care deţine/deţin certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor" ce va/vor participa la auditul financiar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţiile de contact - adresă, telefon, e-mail.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 6. Să se menţioneze entitatea la care auditorul financiar, persoană juridică, a coordonat sau a participat în cadrul misiunilor sale de audit la auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate, cu precizarea exerciţiilor financiare pentru care acestea au fost întocmite. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 7. Să se precizeze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar, persoană juridică, a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare specială/redresare financiară. În caz afirmativ, să se prezinte toate detaliile. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 8. Să se menţioneze dacă în ultimii 10 ani auditorul financiar, persoană juridică, sau dacă acţionarii/asociaţii auditorului financiar, persoană juridică, a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 9. Dacă da, să se prezinte detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării acesteia. 10. Să se menţioneze dacă auditorul financiar, persoană juridică, sau reprezentantul legal al auditorului financiar, persoană juridică, a/au fost condamnaţi pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 11. Să se prezinte entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a efectuat în ultimii 5 ani sau efectuează în prezent misiuni de audit financiar. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 12. Să se prezinte entităţile la care partenerul-cheie de audit a efectuat în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea misiunilor de audit date în responsabilitate. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... * Chestionarul se va completa după caz (auditor financiar persoană juridică/ auditor financiar persoană fizică) şi se va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile primite, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 13. Menţionaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar menţionat la pct. 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 14. Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii prevăzute deCodul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele auditorului financiar - persoană juridică pe care o reprezint/ în nume propriu, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.Reprezentant legal auditor financiar, persoană juridică ..... Data ........ ................ ........ ......... Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........ ............ Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .... Semnătura şi ştampila ........ ................ ................ ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Norma 27/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 27 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 27/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu