Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.88 din 13.03.2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 14 martie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Capitolul ISfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule Articolul 1(1) Timbrul de mediu, denumit în continuare timbru, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, se aplică, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanţa de urgenţă, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 „Categoria“ din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.(2) Pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.(3) Timbrul se achită şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.(4) Timbrul se achită şi în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Capitolul IIExceptarea de la plata taxei Articolul 2(1) Exceptările de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţă, se acordă pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.(2) Pentru exceptarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ menţionează la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, în conformitate cu prevederile RNTR-7, numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după verificarea modului de fixare şi funcţionare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia şi nu determină singură exceptarea de la plata timbrului. În cazul autovehiculelor special construite/modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat în scaune rulante, Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ înscrie în cartea de identitate a vehiculului următoarele: la rubrica 1 „Categoria“ - „Autovehicul special M1“ şi la rubrica 2 „Caroseria“ - „SH vehicul accesibil scaunelor rulante“.(3) Pentru exceptările prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, menţiunile speciale înscrise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:a)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, iar la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SC ambulanţă“; b)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SG alte activităţi“ sau „SG 99 alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament servicii de medicină“; c)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SG alte activităţi“ sau „SG 99 alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament ajutor de urgenţă“; d)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SG alte activităţi“ sau „SG 99 alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament descarcerare“; e)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris fie textul „SG pompieră“ sau „SG 31 pompieră“, fie textul „SG alte activităţi“ sau „SG 99 alte activităţi“, iar în acest caz la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament de stingere a incendiilor“. Capitolul IIIAutoritatea competentă pentru calculul timbrului Articolul 3(1) Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:a)în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; b)în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal. (2) În vederea calculării timbrului de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:a)cartea de identitate a vehiculului; b)documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil; c)în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20). (3) Procedura de stabilire a timbrului se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).(5) Timbrul se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.(6) În ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule“, deschis la Trezoreria Statului Sector 6, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (5).(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.(8) Concomitent cu efectuarea operaţiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu un fişier conţinând toate operaţiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“. Articolul 4(1) În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent eliberează un document care evidenţiază această situaţie.(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.(3) Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la alin. (1), precum şi forma acestuia se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (2).(4) Verificarea achitării timbrului se realizează cu ajutorul sistemului informatic prevăzut la art. 14 din ordonanţa de urgenţă de către personalul din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule. Capitolul IVCalculul timbrului Articolul 5Timbrul se stabileşte în baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos: a)norma de poluare Euro se regăseşte codificată în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Numărul de omologare“, prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

Norma de poluare Euro Codificare
Non-Euro E0 sau R0
Euro 1/Euro I E1/R1
Euro 2/Euro II E2/R2
Euro 3/Euro III E3/R3
Euro 4/Euro IV E4/R4
Euro 5/Euro V E5/R5 sau RE
Euro 6/Euro VI E6/R6

1. în cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 „Motorul - Sursa de energie“, un text care include cuvântul „hibrid“; 2. autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică şi care, conform legii, sunt încadrate în categoria N3, având număr de omologare înscris în cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 şi H5, le corespund normele de poluare după cum urmează:

Codul specific autovehiculelor cu motoare care respectă normele de poluare chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere Norma Euro de echivalare
H0 Non-Euro
H1 Euro II
H2 Euro III
H3 Euro IV
H4 Euro V
H5 Euro VI

b)nivelul emisiilor de CO2, exprimat în g/km, este valoarea înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“, pentru categoria „M1“ sau „M1G“, încadrat în norma de poluare Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI.Pentru autovehiculele din categoria „M1“ sau „M1G“ a căror normă de poluare menţionată în cartea de identitate a vehiculului este Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI şi care nu au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ determină emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) prin echivalare: 1. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv şi tehnic care au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon (CO2); ori 2. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv şi tehnic pentru care sunt accesibile rapoartele de încercări efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la autovehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 101, după caz. În cazul în care echivalarea nu este posibilă, emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) se determină utilizând formulele specifice indicate în regulamentele UE. La cererea solicitantului, dacă acesta consideră că valoarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), determinate în conformitate cu prevederile de mai sus, nu reflectă performanţele autovehiculului în cauză, această valoare se măsoară, prin efectuarea încercărilor specifice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, după caz, dacă această măsurare este posibilă din punct de vedere tehnic. În această situaţie, valoarea obţinută prin măsurare este valoarea care va fi menţionată în cartea de identitate a vehiculului. La determinarea sau măsurarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ aplică tarifele stabilite de consiliul său de administraţie; c)cilindree/capacitatea cilindrică, exprimată în cm3, se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul - Cilindree“; d)vechimea autovehiculului, calculată ca diferenţă între data la care se efectuează calculul şi data primei înmatriculări.În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul timbrului este data înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin, iar în cazul autovehiculelor rulate care se transcriu, data primei înmatriculări se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 19 „Data primei înmatriculări/Numărul de înmatriculare“. În cazul în care din documentele de mai sus nu reiese data exactă a primei înmatriculări, se va considera dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie; e)autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie sunt cele pentru care se regăseşte înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul - Sursa de energie“ unul dintre următoarele texte: „benzină“, „GPL“, „GNC“, „benz/GPL“, „benz/GNC“, „benz-E85“, „etanol“, iar autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare sunt cele pentru care se regăseşte înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul - Sursa de energie“ textul „motorină“. Capitolul VDeterminarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat. Reducerea suplimentară a timbrului Articolul 6(1) Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă, poate fi ajustată atunci când autovehiculul pentru care se solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă nu se încadrează în parametrii de referinţă ai unui autovehicul considerat standard şi care sunt:a)rulajul mediu anual standard:

M1 - 15.000 km:

N1 - 30.000 km;

M2 şi N2 - 60.000 km;

M3 şi N3 - 100.000 km; b)starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse la omologare şi la inspecţia tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune şi deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiţeria este curată şi fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună; c)dotările standard: aer condiţionat, ABS şi airbag; d)vechimea autovehiculului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(4) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afişat de totalizatorul de parcurs al autovehiculului la vechimea calculată în funcţie de data primei înmatriculări.(5) Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi se depune la organul fiscal competent.(6) Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă, poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă.(7) În cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat „standard“ se calculează după formula:D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40), unde: D - deprecierea totală; d1 - deprecierea stabilită în funcţie de vechime; d2 - deprecierea stabilită în funcţie de starea generala; d3 - deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare. (8) Contribuabilul poate solicita ajustarea timbrului pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. În această situaţie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.(9) Deprecierea stabilită în funcţie de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 5 lit. d), şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Anul fabricaţiei“, după cum urmează:

Diferenţă de vechime (ani) Coeficient d1
> 1-2 1,01
> 2-3 1,02
> 3-4 1,03
> 4 1,04

(10) În cazul în care persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă, luându-se în calcul ca dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1. (11) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul omologării şi inspecţiei tehnice periodice, şi anume aspectul exterior şi cel interior al autovehiculului, ţinându-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiţeriei şi a componentelor de bord.(12) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Aspectul/Starea generală Coeficient d2
Standard Inferioară
Aspect exterior 1,0 1,05
Aspect interior 1,0 1,05

(13) Deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opţionale în raport cu cerinţele standard impuse prin legislaţia privind omologarea şi inspecţia tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotarea Coeficient d3
Fără aer condiţionat 1,05
Fără ABS 1,05
Fără airbag 1,05

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulţeşte cu cota de reducere a taxei prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă, stabilită iniţial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul timbrului. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăşi costul operaţiunilor de expertiză, se stabileşte prin decizie a Consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Registrul Auto Român“ şi se publică pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, care cuprinde valorile deprecierilor d1, d2 si d3, după caz, şi valoarea deprecierii totale D.(17) Contribuabilul care urmează să efectueze una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea timbrului atât pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cât şi pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situaţie, la calculul timbrului se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulţirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă şi reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(18) Atunci când contribuabilul a plătit timbrul calculat potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).(19) În baza cererii şi a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, autoritatea fiscală competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând timbrul. (20) În situaţia în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a timbrului, acesta poate contesta timbrul în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului experţilor tehnici, care, în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului, va înscrie şi cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea timbrului. Capitolul VIRestituirea sumelor reprezentând diferenţe de sume plătite şi a valorii reziduale a timbrului Secţiunea 1Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu Articolul 7(1) Sumele prevăzute la art. 12 din ordonanţa de urgenţă se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora.(2) Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.(3) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.(5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire. Secţiunea a 2-aRestituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite Articolul 8(1) În situaţia în care un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de ordonanţa de urgenţă şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului, prevăzută la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.(2) În situaţia în care un autovehicul este reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului în România nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se restituie, la cererea ultimului proprietar, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Pentru restituirea sumei prevăzute la alin. (1), ultimul proprietar va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.(5) În sensul art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, la cererea de restituire se anexează următoarele documente:a)copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export; b)certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări a vehiculelor, în original şi copie; c)documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie. (6) Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.(7) Suma reprezentând valoarea reziduală a timbrului se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.(8) În cazul în care suma prevăzută la alin. (7) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu -Timbrul de mediu pentru autovehicule“ care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).(9) Documentele originale prevăzute la alin. (5) lit. b) şi c) se restituie după verificarea acestora. Secţiunea a 3-aRestituirea sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia Articolul 9(1) În cazul contestării timbrului plătit, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de timbru faţă de cel plătit.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.(4) La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:a)dovada plăţii timbrului; b)documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul experţilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului. (5) Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru se face din bugetul Fondului pentru mediu.(6) Suma reprezentând diferenţa de timbru se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.(7) În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule“ care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468). Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 10(1) Modelul „Declaraţiei pe propria răspundere“ prevăzute la art. 6 alin. (5) şi procedura de restituire a sumelor prevăzute la cap. VI, împreună cu formularele utilizate în acest scop, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice DECLARAŢIE pe propria răspundere Subsemnatul, ........ ................ ........, reprezentant al Societăţii Comerciale ........ ................ .............., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ........ ............, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ .........., satul ........ ..............., sectorul ........, codul poştal ............, str. ........ ........ ......... nr. ...., bl. ..... sc. ......, et. ......., ap. ......., telefon/fax ..........., e-mail ............., posesor al (BI/CI) ........ seria ........ nr. ........ ................, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca ........ ........ ..........., tipul/varianta ..............., numărul de identificare ........ ..............., culoarea ........ .............., are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situaţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în România de .............. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013. Dau prezenta declaraţie în vederea calculului timbrului de mediu pentru autovehicule. Data ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 2la normele metodologice CERERE DE RESTITUIRE Către ........ ................ ......... (organul fiscal competent) Subsemnatul/Subscrisa, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., cu domiciliul/sediul în (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) localitatea ........ ........ ..............., str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ........, sc. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ........ ........., având C.N.P./C.U.I. ........ ..............., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând1): 1. () diferenţa între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule; 2. () diferenţa între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule; 3. () diferenţa între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule; 4. () valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule; 5. () diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule. Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanţa/ordinul de plată la Trezoreria Statului nr. ...../......, în cuantum de ............. lei *), a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ................ tipul/varianta ........ ........, fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ........ ........, numărul de identificare ........ .........., seria cărţii de identitate ........ ............ 2). Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, cu menţiunea că am luat cunoştinţă de faptul că pentru suma de restituit se aplică prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze3):
() în contul bancar nr. ........ ........, deschis la ........ ........;
() în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului, ........ ................ ................ ............... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ........ ......... L.S. ........ ........ ......... Data ........ ........ ......... ____1) Se bifează situaţia în cauză. 2) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a timbrului. 3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire. *) În situaţia în care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului, nu este necesară completarea câmpului cu numărul şi data documentului de plată a taxei/timbrului ori a cuantumului acesteia/acestuia.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 88/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 88 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 88/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu