Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.682 din 07.04.2016

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 12 aprilie 2016SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)cerere de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2; b)cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, prevăzută în anexa nr. 3; c)referat privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 4; d)decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5; e)proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6; f)graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexa nr. 7; g)borderou privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 8; h)decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9; i)notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10; j)decizie de respingere a cererii de restituire, prevăzută în anexa nr. 11; k)evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 12; l)cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 13; m)adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 14. Articolul 3Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive Capitolul IProcedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare 1. Cadru general 1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând: a)sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale; b)diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia; c)valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.1.2. Stabilirea sumelor de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) şi b), denumite în continuare sume de restituit, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent. 1.3. Prin organ fiscal competent se înţelege: a)în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; b)în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.1.4. În vederea stabilirii sumei de restituit şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri. 1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/ restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire. 1.6. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină de organul fiscal competent şi se restituie şi/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal. 1.7. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării. 1.8. În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent. 2. Procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale. 2.1. Contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită contribuabilului. 2.2. Sumele prevăzute la pct. 2.1 se restituie, la cererea contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent. 2.3. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 2.4. La cererea de restituire se anexează următoarele documente: a)actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie; b)documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează potrivit pct. 2.11-2.13; c)copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.2.5. În cazul autovehiculelor care fac/au făcut obiectul contractelor de leasing, cererea de restituire se depune de contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, la care anexează documentele prevăzute la pct. 2.4, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii. 2.6. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora şi certificarea lor „conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate. 2.7. Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute la pct. 2.4., se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Documentele în original prevăzute la pct. 2.4 lit. c), anexate la cerere de contribuabil, se remit acestuia, odată cu comunicarea deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive. 2.8. Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora. 2.9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 zile de la data solicitării, cererea prevăzută la pct. 2.1 se respinge de către organul fiscal competent, înştiinţându-l pe contribuabil cu privire la aceasta, prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire, prevăzută la anexa nr. 11 la ordin. 2.10. În situaţia în care sumele solicitate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei, se va proceda astfel: a)în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul competent în decizia de restituire, respectiv în graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile; b)în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor" codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica „cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.2.11. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la: a)introducerea în baza de date centralizată a informaţiilor cuprinse în cererea de restituire şi documentele anexate, după caz; b)verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire; c)verificarea electronic, în mod automat, utilizând baza de date centralizată, precum şi cea în care sunt înregistrate plăţile, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost efectuată plata taxei solicitate la restituire.2.12. În situaţia în care nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumire contribuabil/codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul şi data documentului de plată/suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei a cărei restituire se solicită. 2.13. În vederea verificării de către unităţile Trezoreriei Statului a existenţei sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa a cărei restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite lista prevăzută la pct. 2.12 unităţii Trezoreriei Statului în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la pct. 2.11. 2.14. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit pct. 2.13, se va proceda astfel: a)în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plăţile respective, pe care le transmite cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei; b)în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, această informaţie se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la pct. 2.12.2.15. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal competent prin emiterea deciziei prevăzute în anexa nr. 11, în următoarele situaţii: a)în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată; b)în situaţia în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 2.4 ori nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare; c)în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită.2.16. După verificarea prealabilă efectuată potrivit pct. 2.11-2.14 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, şi graficul tranşelor anuale aprobate la restituire. 2.17. Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, întocmit de organul fiscal competent, va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. 2.18. Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din graficul prevăzut la pct. 2.16 este următoarea: a)pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin; b)pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:

pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani;

pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.2.19. În sensul prezentului ordin, prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În cazul sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, tranşa anuală cuprinde şi cota-parte de 20% din cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului şi din orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, după caz. 2.20. Ulterior stabilirii graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent întocmeşte, în 2 exemplare, decizia de soluţionare a cererii de restituire privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, la care anexează o copie a graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, şi comunică un exemplar contribuabilului, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 2.21. Pentru actualizarea sumelor stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, precum şi pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent întocmeşte, în 2 exemplare, procesul-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuează până la data plăţii tranşelor anuale, astfel cum este menţionată în borderou, respectiv în nota privind restituirea unor sume. 2.22. Suma corespunzătoare unei tranşe anuale, conform graficului, se actualizează cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică (I.N.S.) la data emiterii deciziei de restituire, după următoarea formulă de calcul: A = (suma de actualizat x IPC)/100, unde: A - suma totală de plată, ca urmare a actualizării; suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe anuale, conform graficului; IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna anterioară corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia prevăzută la pct. 2.20. 2.23. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe anuale. 2.24. În vederea restituirii tranşelor anuale stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum şi a dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează, pentru fiecare tranşă anuală, la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal. 2.25. Pentru plata fiecărei tranşe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum şi a dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente: a)Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin; b)Nota privind restituirea unor sume, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin; c)Decizia de restituire a sumelor de la buget.2.26. În vederea efectuării operaţiunilor de compensare/ restituire, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unităţii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la pct. 2.25 lit. a) şi b), după caz, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea plăţii tranşei anuale, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la pct. 2.27. 2.27. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit pct. 2.24, organul fiscal competent întocmeşte borderoul privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 8 la ordin. 2.28. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule". 2.29. În situaţia în care sumele prevăzute la pct. 2.28 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris, în cel mult două zile lucrătoare, Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 20.I.16.09.00 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 20.I.16.09.00 „Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468). 2.30. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma. 2.31. Cheltuielile efectuate de către organele fiscale competente cu comunicarea actelor administrative prevăzute de prezenta procedură se recuperează din bugetul din care au fost restituite sumele aprobate la restituire, aplicându-se în mod corespunzător pct. 2.28-2.30. 2.32. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire. 2.33. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal competent de îndată. 2.34. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal competent la data stabilită în borderoul prevăzut la pct. 2.27, respectiv în nota privind restituirea unor sume. 2.35. Documentele întocmite în vederea soluţionării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 2.36. Cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire potrivit art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sumele stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate. 2.37. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare de către Administraţia Fondului pentru Mediu a unor eventuale sume, această instituţie va proceda la actualizarea bazei de date centralizate, respectiv a evidenţei cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 12 la ordin, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii. 2.38. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea unor sume care nu sunt actualizate în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.37, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentei proceduri. 2.39. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru asigurarea sumelor în conturile prevăzute la pct. 2.28 şi 2.29, în vederea compensării/restituirii sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale. 3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule 3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a timbrului, prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 3.2. Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu, într-o singură tranşă, atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto naţional. 3.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.2, valoarea reziduală a timbrului nu se restituie în situaţia în care autovehiculul pentru care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului ori contribuabilul a beneficiat de restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori a timbrului de mediu pentru autovehicule, după caz. 3.4. Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosinduse vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional. 3.5. Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului. 3.6. La cererea de restituire se anexează următoarele documente: a)copia cărţii de identitate a vehiculului având menţiunea scoaterii definitive din România sau o adeverinţă care atestă radierea din circulaţie, ca urmare a scoaterii definitive din România, emisă de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a efectuat radierea; b)factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.3.7. În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului, în limita sumei achitate. 3.8. În vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire dacă taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, şi aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.6-2.15 şi 2.23-2.36. 3.9. Pentru valoarea reziduală a timbrului, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispoziţiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii. 4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia 4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferenţe de timbru rezultate în urma contestării acestuia, potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 4.2. Contribuabilul care a plătit timbrul de mediu pentru autovehicule şi care face dovada faptului că autovehiculul său sa depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român", poate solicita organului fiscal competent restituirea diferenţei de timbru rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului. 4.3. La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente: a)dovada plăţii timbrului; b)documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.4.4. Restituirea diferenţei de taxă rezultate în urma contestării se efectuează într-o singură tranşă, procedura prevăzută la pct. 2.6-2.15 şi 2.23-2.36 aplicându-se în mod corespunzător. 4.5. Pentru sumele reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispoziţiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii. Capitolul IIA. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită 5.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data 31 decembrie 2015, pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare. 5.2. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului. 5.3. Pentru cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2, organele fiscale restituie sumele astfel cum au fost stabilite de către instanţa de judecată, indiferent dacă, prin cerere, contribuabilul solicită restituirea numai în parte a sumelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive. 5.4. Cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2 se soluţionează de organul fiscal, indiferent dacă acesta renunţă, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanţa de judecată, întrucât renunţarea nu afectează obligaţia organului fiscal de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătoreşti. 5.5. În situaţia în care, prin hotărârea judecătorească definitivă a instanţei judecătoreşti competente, aceasta dispune restituirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent restituie integral, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiva sumă, împreună cu eventualele cheltuieli băneşti, precum şi oricare alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţă, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 aplicânduse în mod corespunzător. 5.6. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004. 5.7. În situaţia în care, prin hotărâri judecătoreşti definitive, instanţele judecătoreşti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată se va proceda astfel: a)în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile; b)în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor" codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica „cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare. 5.8. Sumele de restituit stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din bugetul de stat sau bugetul Fondului pentru mediu, după caz, în funcţie de bugetul în care a fost încasată taxa solicitată la restituire. 5.9. În situaţia în care instanţa judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabileşte astfel: în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din acest act normativ sau din data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre judecătorească executorie, după caz;

în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.5.10. În situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive au fost obligate să restituie sumele stabilite prin acestea atât Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale din subordine, punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti se realizează de către organele fiscale competente. 5.11. Procedura prevăzută la pct. 2.6-2.36 se aplică în mod corespunzător. 5.12. Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care restituirea valorii reziduale şi a diferenţelor de timbru rezultate în urma contestării acestuia este dispusă de către instanţa competentă prin hotărâre judecătorească definitivă. B. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora 5.13. În vederea restituirii sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora, contribuabilul depune la Administraţia Fondului pentru Mediu o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, împreună cu documentaţia necesară. 5.14. Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire, la care anexează graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, şi efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile de la lit. A. 5.15. În vederea actualizării bazei de date centralizate existente la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 12 la ordin, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, precum şi a oricăror altor sume stabilite de instanţele judecătoreşti şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume. 5.16. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea restituirii tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire. Capitolul IIIProcedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare 6.1. În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent eliberează o adeverinţă care atestă această situaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la ordin. 6.2. În vederea eliberării adeverinţei prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la ordin, însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz. 6.3. Compartimentul de specialitate verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului. 6.4. În situaţia în care nu poate fi identificat documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate nu eliberează adeverinţa prevăzută la pct. 6.1, înştiinţând contribuabilul în acest sens. 6.5. După verificarea plăţii potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate. 6.6. După verificările efectuate potrivit pct. 6.3 şi 6.5, compartimentul de specialitate eliberează adeverinţa prevăzută la pct. 6.1, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate. 6.7. Adeverinţa prevăzută la pct. 6.1 se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizată de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. Capitolul IVProcedura de restituire în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/ timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat 7.1. În situaţia în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului. 7.2. Contribuabilul îndreptăţit să solicite restituirea taxei neutilizate în condiţiile prevăzute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă menţiunea „taxă neutilizată" şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule. 7.3. După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plăţii şi a eventualelor restituiri aprobate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 6.3-6.5, şi la restituirea sumei potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 7.4. Procedura prevăzută la pct. 2.8-2.36 se aplică în mod corespunzător. ANEXA Nr. 2CERERE DE RESTITUIRE a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare Către ........ ................ ................ ................ ........ (organul fiscal competent) Subsemnatul/Subscrisa, ........ ................ ........ ........, cu domiciliul/sediul în localitatea ........ .............., str. ........ ............. nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............., având C.N.P./C.U.I. ........ .............., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ........... lei, reprezentând1):1) Se bifează situaţia în cauză. 1. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, actualizată cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale; 2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule, actualizată cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale; 3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizată cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale; 4. ( ) valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule; 5. ( ) diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule. Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ........../........., în cuantum de ............. lei2), a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ........ ........ ........, tipul/varianta ........ ..........., fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ................, numărul de identificare ........ .........., seria cărţii de identitate ........ ............ 3).2) În situaţia în care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului, nu este necesară completarea câmpului cu numărul şi data documentului de plată a taxei/timbrului ori a cuantumului acesteia/acestuia.3) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a timbrului. Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ........ .........., cod IBAN ........ ................ ........., deschis la ........ .......... . Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) Semnătura .............. L.S. .............. Data ........ ........ ........ ANEXA Nr. 3Nr. ......../data ........ ......... Către ........ ................ ................ ................ ........ (organul fiscal competent) CERERE DE RESTITUIRE a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 20151)1) Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, restituirea se efectuează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare. Subsemnatul/Subscrisa, ........ ................ ........ ........., cu domiciliul/sediul în localitatea ........ ............, str. ........ ........ nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ........ .........., având C.N.P./C.U.I. ........ ........ ............, în temeiul prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ............., achitată cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule2), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../.........., în cuantum de ......... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ........ ........ .........., fabricat în anul ........., având numărul de înmatriculare ........ ........., numărul de identificare ........, seria cărţii de identitate ................, dobânzile calculate până la data plăţii integrale, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ...../...... emise de ........ ..............., executorie, anexată în copie legalizată la prezenta.2) Va fi indicată natura sumei pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti, respectiv taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului ori diferenţa de timbru rezultată în urma contestării acestuia. Totodată, solicit/solicităm restituirea sumei rezultate din actualizarea cu indicele preţurilor de consum a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielilor de judecată, precum şi a altor sume stabilite potrivit hotărârii judecătoreşti. Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ........ ........, cod IBAN ........ ................ ........., deschis la ........ ........ ........ . Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. L.S. Data ........ ........ ........ ANEXA Nr. 4ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ......../data ......... Aprob Conducătorul unităţii fiscale, Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ ................ ................ REFERAT privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive În baza: art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Cererea de restituire nr. ...... din data de .......... depusă de către ........ ..........., CIF ........ .............., însoţită de următoarea documentaţie: 1. documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în copie; 2. act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie; 3. copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora la momentul depunerii cererii; 4. Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ..............., propunem aprobarea restituirii sumei de ......... lei, reprezentând2):2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule; ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule; ( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule; ( ) timbrul de mediu stabilit prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ...............; ( ) valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule; ( ) diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule; ( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ...............; ( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ................ . Pentru plata tranşelor anuale din taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, organul fiscal competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe. După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi în mod corespunzător. Suma aprobată la restituire va fi plătită în 5 tranşe anuale, conform art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire. În cazul valorii reziduale a timbrului şi a diferenţelor calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule, restituirea se efectuează potrivit prevederilor art. 168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, într-o singură tranşă, iar dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii după data de 31 decembrie 2015, restituirea se efectuează în 5 tranşe anuale, cu excepţia timbrului de mediu pentru autovehicule, iar dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească. Şeful compartimentului, ........ ................ ........... Semnătura ........ ........ ........... Întocmit la data de ........ ........ ............ Inspector, ........ ................ ........... ANEXA Nr. 5ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ........ ............ din ........ ........ ........ Către: ........ ................ ................ ................ (denumirea/numele şi prenumele contribuabilului) Adresa: localitatea ........ ........, str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........ ........ Cod de identificare fiscală ........ ........ .............. DECIZIE de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive În baza dispoziţiilor art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii de restituire nr. ................ din data de ........ ............., s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ........ ................ ............ lei. Suma aprobată la restituire reprezintă2):2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule; ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule; ( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule; ( ) timbrul de mediu stabilit prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ...............; ( ) valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule; ( ) diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule; ( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ...............; ( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........ ................ . 1. Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, inclusiv eventualele cheltuieli de judecată şi alte sume stabilite prin hotărârea judecătorească definitivă, se efectuează în 5 tranşe anuale, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi până la data plăţii fiecărei tranşe. Actualizarea sumelor ce se restituie se va realiza cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică la data emiterii prezentei decizii.3) 2. Restituirea valorii reziduale a timbrului, a diferenţelor calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit prin hotărâri judecătoreşti definitive se efectuează într-o singură tranşă, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Codul de procedură fiscală, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească, după caz.3)3) Se vor menţiona precizările de la pct. 1 sau 2, după caz, în funcţie de tipul sumei aprobate la restituire. În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Conducătorul organului fiscal Numele şi prenumele ........ ............ Data ........ ................ ........ ............. Semnătura ........ ................ ............ L.S. ANEXA Nr. 6ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ........ ................ din ........ .............. PROCES-VERBAL privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale În temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ........ ................ ..............., având C.N.P./C.U.I. ............, cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ........ ............., str. ........ ................ ......... nr. ......., bl. ..........., sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........ ........., s-a procedat la: A. Actualizarea sumelor stabilite prin Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive nr. ........ ........ .......... din data de ........ ................, pentru tranşa nr. ......, cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică, rezultând suma de ........ ........ lei.

Natura sumei2) Suma aprobată pentru restituire aferentă tranşei Perioada de restituire a tranşei Indicele preţurilor de consum Cuantumul sumelor rezultate după actualizare

2) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face actualizarea cu indicele preţurilor de consum. B. Calculul dobânzilor aferente taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru tranşa nr. ..........

Natura sumei3) Suma aprobată pentru restituire aferentă tranşei Perioada pentru care s-a calculat dobânda Cota6) Cuantumul dobânzilor cuvenite contribuabilului
Data de la care se calculează dobânda4) Data plăţii tranşei5)

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Conducătorul organului fiscal Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ ................ ................ L.S. 3) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor. 4) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz. 5) Data plăţii tranşei - se va menţiona data stabilită prin nota privind restituirea unor sume ori data stingerii prin compensare, după caz. 6) Se va menţiona cota prevăzută de art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 7ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Anexa la Decizia nr. ................/data ........ .......... GRAFICUL tranşelor anuale aprobate la restituire Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului ........ ................ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ .............

Tranşa Perioada de restituire a tranşei TOTAL, din care: Tipul taxei2) Cheltuieli de judecată Alte sume stabilite de instanţele de judecată
I
II
III
IV
V
TOTAL GENERAL

2) Se va menţiona tipul taxei pentru care s-a aprobat restituirea. ANEXA Nr. 8ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ........ din .......... BORDEROU privind programarea plăţii sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive

Nr. crt. Numele şi prenumele/ Denumire C.I.F. Sumele rămase de restituit - lei - Data plăţii tranşei2)
Total, din care: Suma de restituit din tranşa nr. ....... Suma de restituit din actualizarea cu IPC Suma de restituit din dobânda calculată

Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ ................ ................ L.S. 2) Se va menţiona data înscrisă în nota privind restituirea unor sume. ANEXA Nr. 9ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ........ din ............. Aprobat Conducătorul unităţii fiscale, Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ ............ L.S. DECIZIE privind compensarea obligaţiilor fiscale În temeiul prevederilor art. 167-168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale restante ale:

numele şi prenumele/denumirea debitorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........,domiciliul fiscal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale restante:

Denumirea venitului din care se compensează Contul de venituri/ de disponibil Documentul din care rezultă suma din care se compensează Data exigibilităţii2) Suma (lei)

2) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 167 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. II. Obligaţii fiscale restante care se sting prin compensare:

Denumirea obligaţiei stinse prin compensare Contul de venituri/ de disponibil Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat obligaţia fiscală restantă Data exigibilităţii2) Data stingerii prin compensare3) Suma (lei)

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Şef compartiment Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ................ ........ Întocmit Inspector Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ................ ........ 2) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 167 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 3) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 167 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii. ANEXA Nr. 10ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ........ din ............. Aprobat Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ ........ ............. L.S. NOTĂ privind restituirea unor sume În temeiul prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie către: numele şi prenumele/denumirea debitorului ........ ........ ...........,domiciliul fiscal ........ ................ ................ ................ ................, codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........, suma de ........ ........ ............... lei. Restituirea se efectuează în baza Cererii debitorului nr. ................ din ..............

Denumirea venitului din care se restituie suma Contul de venituri/ de disponibil Tipul documentului2) Nr./data documentului3) Suma (lei)

Restituirea sumei se efectuează în data de ........ ........4) prin virament în contul debitorului nr. .............., cod IBAN ..............., deschis la Banca ........ ................ .............. . Şef compartiment Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ................ ........ Întocmit Inspector Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ................ ........ 2) Se va menţiona: „Decizia de restituire a sumelor de la buget". 3) Se vor menţiona nr. şi data deciziei de restituire a sumelor de la buget. 4) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru virarea sumelor cuvenite contribuabilului. ANEXA Nr. 11ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ........ din ............. Către: ........ ................ ................ ........ .............

(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea ........ ........, str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........ ......... Cod de identificare fiscală ........ ........ .............. DECIZIE de respingere a cererii de restituire În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1.154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în actele normative mai sus invocate se respinge cererea de restituire a sumelor solicitate. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de restituire sunt următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Împotriva prezentei decizii cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura ........ ........ .......... L.S. ANEXA Nr. 12EVIDENŢA cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantului B - Codul de identificare fiscală C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire2) D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire F - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită2) F1... F5 - sume aferente fiecărei tranşe, din care: F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz3) F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC4) F1.3 - dobânda aferentă tranşei I4) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz F5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPC F5.3 - dobânda aferentă tranşei V G - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu) H - Numărul şi data documentului de plată I - Cuantumul sumei achitate J - Nr. K - Data L - Marca M - Tipul/Varianta N - Anul fabricaţiei O - Nr. de înmatriculare P - Nr. de identificare R - Seria cărţii de identitate

Nr. crt. A B Cereri de restituire Natura sumei aprobate la restituire1) Datele de identificare ale autovehiculelor C D E F F1 ................ F5 G H I
J K L M N O P R F11 F12 F13 ....... ....... ....... F51 F52 F53
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv: taxă pe poluare pentru autovehicule;

taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;

taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

timbrul de mediu pentru autovehicule;

taxă neutilizată;

diferenţe de sume plătite;

valoarea reziduală a timbrului;

cheltuieli băneşti;

alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;

actualizarea sumelor restituite cu indicele preţurilor de consum;

dobânda cuvenită contribuabilului.2) Se vor menţiona tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire, respectiv: Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;

referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare;

Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare;

Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014, cu modificările ulterioare;

proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.3) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire. 4) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor. ANEXA Nr. 13Nr. ......../data ......... Către ........ ................ ................ ........ .......... (organul fiscal competent) CERERE de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului Subsemnatul/Subscrisa, ........ ........ ..........., cu domiciliul/sediul în localitatea ........ ........, str. ........ .......... nr. ...., bl. ...., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........, având C.N.P./C.U.I. ........ ............, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului pentru autoturismul/autovehiculul marca .........., tipul/varianta ................, fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ........ ........, numărul de identificare .............., seria cărţii de identitate ............ Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului, ........ ................ ................ ............ (numele şi prenumele) Semnătura .............. L.S. ANEXA Nr. 14ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ. Nr. ......../data ......... Către ........ ................ ................ ........ .......... (numele şi prenumele contribuabilului) C.N.P./NIF ........ ................ Localitatea .........., str. ........ ........... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......., judeţul/sectorul ...... ADEVERINŢĂ prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului În urma Cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ........., conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, se atestă, în baza datelor deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la data de ............, faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca ............, tipul/varianta ........ ............, fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ........ ............, numărul de identificare ........ ........ ..........., seria cărţii de identitate ........ ............., a fost/nu a fost2) restituită taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa de poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului.2) Se atestă dacă a fost sau nu a fost restituită taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele........ ............. Semnătura........ ........ .......... L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 682/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 682 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 682/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu