Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 79 din 5 februarie 2010

privind înfiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de Romania în domeniul reformei sistemului judiciar si luptei împotriva coruptiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 15 februarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de referinţă   cuprinse  în   Decizia   Comisiei   2006/928/CE   din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 354 din 14  decembrie 2006, prevăzute în anexa nr. 1, se înfiinţează Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei, denumită în continuare Comisia MCV.

(2) Comisia MCV prevăzută la alin. (1) este un organism interinstituţional, fără personalitate juridică, în coordonarea ministrului justiţiei.

Art. 2. - Comisia MCV are următoarele atribuţii principale:

a)  întocmeşte, ca urmare a recomandărilor cuprinse în Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu din 22 iulie 2009 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, prevăzute în anexa nr. 2, şi în baza propunerilor instituţiilor reprezentate în Comisia MCV, Planul de acţiune pe termen scurt pentru îndeplinirea obiectivelor de referinţă din cadrul MCV, denumit în continuare Planul de acţiune MCV, care va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;

b) monitorizează îndeplinirea măsurilor din Planul de acţiune MCV;

c)  aprobă rapoarte lunare, rapoarte periodice - o dată la două luni, raportul semestrial, precum şi raportul anual;

d) formulează propuneri privind modificarea şi completarea Planului de acţiune MCV ori, după caz, elaborează un nou plan de acţiune MCV, care va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

Art. 3. - Planul de acţiune MCV prevăzut la art. 2 lit. a) şi d), precum şi orice modificare şi/sau completare ale/a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.

Art. 4. - (1) Comisia MCV este alcătuită din următoarele persoane:

a) ministrul justiţiei;

b)  consilierul de stat pe probleme de justiţie din aparatul propriu al primului-ministru;

c) un secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;

d)  un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor externe;

e)  un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnat prin ordin al ministrului finanţelor publice;

f) şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;

g) preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;

h) preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

i) procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

j) procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

k) preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate.

(2) Lucrările Comisiei MCV sunt conduse de ministrul justiţiei.

Art. 5. - (1) Comisia MCV este convocată de către ministrul justiţiei lunar, până la data de 10 a fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar.

(2) Comisia MCV se consideră legal reunită în prezenţa a cel puţin 7 dintre membrii săi.

(3) Deciziile Comisiei MCV se iau prin consens.

Art. 6. - (1) La lucrările Comisiei MCV pot participa, la invitaţia ministrului justiţiei, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin (1).

(2)  La lucrările Comisiei MCV în care pe ordinea de zi sunt supuse aprobării raportul semestrial şi anual pot fi invitaţi de către ministrul justiţiei, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor legal constituite din sectorul societăţii civile şi ai mass-mediei sau ai organizaţiilor profesionale ale magistraţilor.

(3)  Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei MCV prevăzute la alin. (2) va fi publicată pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, cu 5 zile înainte, cu indicarea locului, datei şi orei de desfăşurare.

(4)  Sintezele rapoartelor semestriale şi anuale, care vor fi supuse aprobării Comisiei MCV, vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei împreună cu ordinea de zi menţionată la alin. (3).

Art. 7. - (1) In realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 2, Comisia MCV adoptă decizii şi recomandări.

(2) Deciziile adoptate de către Comisie vor fi puse în aplicare, cu celeritate, de către instituţiile competente.

(3) Ministrul justiţiei are obligaţia de a-l informa lunar sau ori de câte ori este necesar, în scris, pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate de Comisia MCV.

Art. 8. - (1) Secretariatul Comisiei MCV este asigurat de maximum 5 persoane din cadrul Ministerului Justiţiei, desemnate prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Secretariatul Comisiei MCV are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării Comisiei MCV rapoartele prevăzute la art. 2 lit. c);

b)  solicită informaţii fiecărei instituţii implicate, în vederea elaborării rapoartelor;

c)  convocă membrii grupului tehnic de lucru ori de câte ori este nevoie, pentru clarificarea ori definitivarea rapoartelor;

d)  transmite rapoartele periodice şi raportul anual, sub semnătura ministrului justiţiei, către Preşedintele României, către preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi către primul-ministru;

e)  întocmeşte informările pentru primul-ministru, conform prevederilor art. 7 alin. (3), şi le înaintează ministrului justiţiei;

f)  transmite, sub semnătura ministrului justiţiei, convocări membrilor Comisiei MCV şi oricăror alte persoane care urmează să participe la şedinţe ori la întâlnirile organizate cu prilejul misiunilor de experţi ale Comisiei Europene;

g) elaborează minutele fiecărei întâlniri, inclusiv pentru întâlnirile organizate cu prilejul misiunilor de experţi ale Comisiei Europene, care vor fi transmise spre aprobare tuturor membrilor prezenţi şi spre informare membrilor absenţi;

h) elaborează documentele-suport pentru discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene;

i) solicită toate minutele întâlnirilor, elaborate de către reprezentanţii instituţiilor evaluate de către Comisia Europeană;

j) ori de câte ori instituţiile europene solicită informaţii ce sunt de competenţa altor instituţii, secretariatul poate solicita acestora, în regim de urgenţă, dacă este cazul, date referitoare la subiectul în cauză;

k) sesizează ministrul justiţiei în cazul în care intervin disfuncţionalităţi de natură să afecteze calitatea documentelor elaborate de către Ministerul Justiţiei, în calitate de coordonator MCV, care, la rândul său, dacă este cazul, va informa primul-ministru cu privire la problemele intervenite.

Art. 9. - (1) In sprijinul Comisiei MCV se constituie un grup tehnic de lucru care cuprinde experţi din cadrul instituţiilor menţionate la art. 4 alin. (1).

(2) Fiecare instituţie reprezentată în cadrul Comisiei MCV are obligaţia de a desemna prin dispoziţie a conducătorului un expert şi un supleant al acestuia în grupul tehnic de lucru.

(3)  Grupul tehnic de lucru va fi coordonat de secretariatul Comisiei MCV, prevăzut la art. 8.

Art. 10. - (1) Membrii grupului tehnic de lucru au obligaţia de a transmite în format electronic un raport privind măsurile din sfera de competenţă a instituţiei pe care o reprezintă până la data de 15 a fiecărei luni, cuprinzând evoluţiile înregistrate în luna anterioară celei pentru care se face raportarea. In cazul în care membrii grupului tehnic de lucru nu oferă la termenul stabilit informaţiile solicitate, secretariatul Comisiei MCV va informa despre aceasta ministrul justiţiei şi conducătorul instituţiei din care fac parte.

(2) Secretariatul Comisiei MCV va elabora o formă consolidată a raportului privind progresele înregistrate în realizarea măsurilor din cadrul Planului de acţiune MCV până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, care va fi transmisă tuturor membrilor grupului tehnic de lucru, în format electronic, până în ultima zi calendaristică a fiecărei luni, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea.

(3)  Raportul lunar va respecta în detaliu structura Planului de acţiune MCV.

(4) Raportul lunar se aprobă de către Comisia MCV, care se va întruni până la data de 10 a fiecărei luni.

Art. 11. - (1) Secretariatul Comisiei MCV elaborează rapoarte periodice o dată la două luni, precum şi raportul semestrial privind evoluţiile înregistrate în perioada de referinţă, care se transmit pe suport hârtie şi în format electronic tuturor instituţiilor reprezentate în cadrul Comisiei MCV.

(2) Rapoartele periodice şi raportul semestrial se aprobă de către Comisia MCV.

(3)  Rapoartele prevăzute la alin. (1), astfel aprobate, vor fi transmise de către Ministerul Justiţiei, spre informare, Preşedintelui României, primului-ministru şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 12. - (1) Secretariatul Comisiei MCV va elabora raportul anual privind evoluţiile înregistrate în perioada de referinţă, care va fi transmis, pe suport hârtie şi în format electronic, tuturor instituţiilor reprezentate în cadrul Comisiei MCV.

(2) Raportul anual se aprobă de către Comisia MCV.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1), astfel aprobat, va fi transmis de către Ministerul Justiţiei, spre informare, Preşedintelui României, primului-ministru şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 13. -In termen de 10 zile de la numirea persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2), Ministerul Justiţiei va înainta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune MCV, întocmit de către Comisia MCV.

Art. 14. - (1) In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituţiilor reprezentate în Comisia MCV vor emite documentele de desemnare a secretarilor de stat prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) şi a membrilor grupului tehnic de lucru, în condiţiile art. 9 alin. (2).

(2) Dispoziţiile de numire cu privire la persoanele desemnate în condiţiile alin. (1) se transmit ministrului justiţiei în termen de cel mult 3 zile de la semnare.

Art. 15. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pct. 5 lit. b din Planul de acţiune pentru îndeplinirea conditionalitătilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 12 noiembrie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

OBIECTIVELE  DE  REFERINŢĂ

instituite în cadrul Mecanismul de cooperare şi verificare

Potrivit art. 1 din Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 354 din 14  decembrie 2006 p. 0058-0060, „în fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an la 31 martie 2007, România prezintă Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea atingerii fiecăruia dintre obiectivele de referinţă enumerate în anexă".

Obiectivele de referinţă pe care România trebuie să le atingă, potrivit anexei la Decizia Comisiei 2006/928/CE sunt următoarele:

1. garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient totodată, în special prin consolidarea capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală;

2. înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale, precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive;

3.  continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor anchete profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt;

4.   adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.

ANEXA Nr. 2

RECOMANDĂRI

cuprinse în Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu din 22 iulie 2009 privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare si verificare

„(...) Comisia invită România să întreprindă acţiuni în următoarele domenii:

In ceea ce priveşte noile coduri:

•  să efectueze o evaluare amănunţită a impactului celor 4 coduri asupra funcţionării sistemului judiciar şi asupra organizării instanţelor şi parchetelor şi să cuantifice mijloacele bugetare necesare punerii lor în aplicare;

•  să realizeze o consultare publică cu privire la Codul de procedură civilă şi la Codul de procedură penală şi să le adopte cât mai curând;

• să faciliteze intrarea rapidă în vigoare a celor 4 coduri, prin adoptarea unei legi de punere în aplicare care să asigure coerenţa cadrului legislativ.

In ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar:

• să pună în aplicare, în ceea ce priveşte resursele umane, o abordare flexibilă, bazată pe priorităţi, concretizată pe termen scurt prin luarea de măsuri de urgenţă, precum transferarea posturilor vacante acolo unde este mai mare nevoie de ele (inclusiv efectuarea de transferuri între grade de jurisdicţie diferite), prin transferarea sarcinilor administrative personalului auxiliar, introducând manageri de instanţă şi, pe termen mediu şi lung, prin elaborarea unei scheme de personal adaptate nevoilor sistemului judiciar, prin efectuarea de simulări şi previziuni în ceea ce priveşte numirile, transferurile de personal, detaşările şi pensionările;

•  să consolideze transparenţa şi răspunderea Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv prin asumarea de către Consiliu a responsabilităţii care îi revine, şi anume de a avea o abordare mai proactivă în privinţa recrutărilor, a promovărilor, a măsurilor disciplinare, a transferurilor de personal şi a detaşărilor şi prin publicarea hotărârilor motivate ale Consiliului într-un format clar şi accesibil.

In ceea ce priveşte unificarea jurisprudenţei:

•    să întreprindă măsurile adecvate ca urmare a recomandărilor Grupului de lucru privind individualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţie;

•  să consolideze rolul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în unificarea jurisprudenţei, inclusiv prin simplificarea procedurii care se aplică în cazul recursurilor, în vederea interpretării şi aplicării legii în mod coerent, precum şi prin elaborarea de orientări privind pedepsele pentru infracţiunile de corupţie.

In ceea ce priveşte combaterea corupţiei la nivel înalt:

•  să asigure faptul că procedura prin care se permite începerea urmăririi penale care vizează membri ai Parlamentului care sunt foşti şi actuali membri ai Guvernului este aplicată uniform şi rapid de către Parlamentul României;

•  să monitorizeze eficienţa sistemului judiciar în ceea ce priveşte judecarea cazurilor de corupţie la nivel înalt;

•  să asigure stabilitatea cadrului legal pentru combaterea corupţiei la nivel înalt, inclusiv în contextul noilor coduri;

• să adopte o lege care să prevadă eliminarea suspendării judecării cauzelor atunci când se invocă excepţii de neconstituţionalitate.

In ceea ce priveşte activităţile Agenţiei Naţionale de Integritate:

•   să continue să obţină rezultate în ceea ce priveşte verificarea averilor, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese;

•  să asigure faptul că organismele judiciare şi disciplinare întreprind în timp util măsurile adecvate în ceea ce priveşte cauzele înaintate de Agenţia Naţională de Integritate referitoare la averi nejustificate, la incompatibilităţi şi la conflicte de interese.

In ceea ce priveşte combaterea corupţiei de la nivel local:

•   să urmărească îmbunătăţirea coordonării strategiei naţionale anticorupţie, pentru a permite o mai bună identificare a punctelor vulnerabile şi a domeniilor care prezintă riscuri, astfel încât să fie elaborate strategii de atenuare prioritare la toate nivelurile;

•   să continue punerea în aplicare a strategiilor locale elaborate de către procuratură, adaptate la necesităţile locale, şi să asigure o mai mare eficacitate a acestora;

•  să accelereze întreprinderea de măsuri de prevenire a corupţiei în sectoarele vulnerabile, organismele centrale şi cele locale coordonându-se în acest sens.

Comisia invită România să continue procesul de reformă şi să pună în aplicare recomandările pe care i le-a făcut. Comisia va sprijini şi va monitoriza anul viitor pe această bază progresele realizate. Este nevoie de presiuni continue pentru a se obţine rezultate, iar Comisia invită celelalte state membre să continue să acorde asistenţă României şi să o ajute să realizeze progrese. In ceea ce o priveşte, Comisia va continua să sprijine eforturile României, prin dialog politic şi tehnic şi prin furnizarea de expertiză adecvată, dacă este necesar."


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 79/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 79 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu