Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1346 din 31 octombrie 2007

privind aprobarea Planului de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 765 din 12 noiembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

PLAN  DE  ACŢIUNE

pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei

1. Consideraţii generale

Prin Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a creat cadrul pentru stabilirea, după data aderării României la Uniunea Europeană, a unui mecanism de cooperare şi verificare a evoluţiilor înregistrate în domeniile reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.

Astfel, prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate 4 condiţionalităţi (benchmarks-BM) cu privire la care se realizează în perioada postaderare o monitorizare strictă:

•  Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilităţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi pena[ă (BM1)

• Infiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoare (BM2)

•  Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie (BM3)

•  Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale (BM4)

Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind evoluţia măsurilor de acompaniere după aderare din 27 iunie 2007, denumit în continuare Raportul din 27 iunie 2007, a statuat menţinerea mecanismului de cooperare şi verificare în vederea monitorizării progreselor înregistrate de România şi a solicitat elaborarea de către autorităţile române a unui plan de acţiune care să reflecte măsurile avute în vedere pentru soluţionarea celor 4 condiţionalităţi.

2.  Metodologia de elaborare

Proiectul de plan a fost întocmit sub coordonarea Ministerul Justiţiei, prin centralizarea contribuţiilor proprii şi a celor formulate de instituţiile cu atribuţii în domeniul funcţionării sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. In data de 21 şi, respectiv, 24 septembrie 2007, proiectul planului de acţiune agreat la nivel tehnic a fost supus dezbaterii Comisiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, respectiv Consiliului pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007. Instituţiile participante la cele două reuniuni au agreat obiectivele planului de acţiune.

Proiectul a fost discutat în cadrul reuniunilor tehnice de lucru şi supus dezbaterilor publice în perioada 2-17 octombrie 2007, fiind organizate reuniuni de consultări cu magistraţii (12 octombrie 2007), reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi reprezentanţi ai societăţii civile (17 octombrie 2007).

In perioada 8-12 octombrie, o echipă de experţi din statele membre au realizat o evaluare ex-ante a planului. Experţii au apreciat că documentul programatic răspunde nevoilor şi deficienţelor subliniate de Raportul din 27 iunie 2007 şi că stabileşte obiective clare şi măsuri coerente.

Experţii au făcut de asemenea o serie de observaţii tehnice, unele dintre acestea fiind încorporate în plan, altele urmând să fie luate în considerare pe durata implementării acestuia de către grupurile de lucru ce vor realiza monitorizarea planului.

Proiectul a fost definitivat în urma analizării propunerilor rezultate în urma consultărilor şi a recomandărilor experţilor străini, urmărindu-se cu precădere remedierea unor probleme existente sau îmbunătăţirea unor activităţi curente.

3.  Relaţia planului de acţiune cu Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007

Planul de acţiune a fost elaborat pentru a răspunde exclusiv domeniilor de interes semnalate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. Prezentul plan nu afectează în niciun fel continuarea eforturilor în vederea îndeplinirii, până la data de 31 decembrie 2007, a măsurilor prevăzute în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, şi în Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005. Mai mult, la elaborarea planului de acţiune au fost avut în vedere măsurile prevăzute de cele două strategii, care vizau deficienţele semnalate în raportul Comisiei Europene. Aprobarea proiectului de plan de către Comisia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, respectiv de către Consiliul pentru coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, a asigurat continuitatea şi coerenţa măsurilor.

4. Structură şi direcţii principale

BM1: Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilităţii CSM. Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 1 sunt: adoptarea unor noi coduri de procedură civilă şi penală, unificarea jurisprudenţei, consolidarea capacităţii instituţionale a CSM şi responsabilizarea membrilor consiliului, creşterea transparenţei actului de justiţie, îmbunătăţirea politicii de resurse umane, creşterea eficienţei sistemului judiciar prin îmbunătăţirea infrastructurii şi managementului instanţelor.

a) Adoptarea noilor coduri de procedură civilă şi penală

Adoptarea noilor coduri reprezintă o prioritate a Ministerului

Justiţiei în materie legislativă, acestea fiind indispensabile pentru sistematizarea normelor de natură să asigure simplificarea procedurilor judiciare, reducerea duratei acestora, precum şi reducerea numărului căilor de atac pentru anumite categorii de cauze. O serie de măsuri de reformă, mai ales în domeniul resurselor umane şi al unificării practicii judiciare, vor depinde de adoptarea noilor coduri.

O condiţie esenţială pentru aplicarea corectă şi unitară a noilor coduri o constituie pregătirea judecătorilor şi procurorilor înaintea intrării în vigoare a acestora, dar şi informarea publicului despre noile reguli procedurale. Astfel, sunt prevăzute campanii de formare adresate judecătorilor şi procurorilor, la organizarea cărora vor fi implicaţi membri ai comisiilor care au lucrat la elaborarea noilor coduri. De asemenea, pentru informarea justiţiabililor se vor organiza campanii de informare publică şi se vor elabora broşuri disponibile gratuit, cuprinzând cele mai importante modificări introduse de noile coduri.

b) In privinţa unificării jurisprudenţei. Raportul din 27 iunie 2007 semnalează o serie de progrese în urma măsurilor luate în cursul anului 2006, dar atrage atenţia asupra faptului că „absenţa unei practici unitare pentru cazurile de restituire a proprietăţii rămâne, însă, un motiv de îngrijorare".

In vederea remedierii acestei probleme, planul prevede, pe de o parte, continuarea măsurilor apreciate ca eficiente, derulate şi în prezent, iar pe de altă parte, măsuri noi, ce vizează în primul rând problema unificării practicii judiciare în materia restituirii proprietăţilor. Astfel, va continua organizarea întâlnirilor periodice între judecătorii instanţelor de la diferite grade de jurisdicţie, pentru discutarea problemelor de practică neunitară, fiind prevăzută pentru viitor şi implicarea avocaţilor, mai ales în vederea identificării şi semnalării cazurilor de practică neunitară. De asemenea, vor continua activităţile ce asigură accesul judecătorilor la jurisprudenţa: actualizarea permanentă a portalului instanţelor prin publicarea jurisprudenţei relevante, precum şi prin publicarea acestei jurisprudenţe în broşuri sau volume ce vor fi distribuite la instanţele din ţară. Vor continua şi seminariile de pregătire a judecătorilor şi procurorilor în domeniul unificării jurisprudenţei, cu prioritate în materia restituirii imobilelor naţionalizate, şi se va realiza un forum de discuţii pentru magistraţi, prin intermediul căruia să fie facilitată comunicarea dintre judecătorii şi procurorii din ţară pe diverse domenii de interes.

De asemenea, prevederile ce vor fi introduse prin noile coduri de procedură civilă şi penală au ca finalitate tocmai simplificarea regulilor procesuale, reaşezarea normelor de competenţă şi regândirea sistemului căilor de atac, astfel încât să se limiteze cât mai mult cu putinţă cazurile în care să existe riscul unor interpretări neunitare.

c) Consolidarea capacităţii administrative a CSM, responsabilizarea membrilor acestuia şi soluţionarea problemelor de etică ale unor membri ai Consiliului

In vederea responsabilizării membrilor CSM şi soluţionării problemelor de etică, a fost avută în atenţie realizarea unei mai bune comunicări între membrii acestei instituţii, pe de o parte, magistraţi şi societatea civilă, pe de altă parte, fiind prevăzute întâlniri periodice în care să se discute activitatea membrilor CSM în perioada de referinţă şi priorităţile lor pentru perioada următoare. De asemenea, candidaţii la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte CSM vor prezenta un program de activitate pentru perioada mandatului, a cărui îndeplinire să poată fi urmărită de către cei interesaţi: judecători, procurori, societate civilă etc.

Va continua procesul de selecţie a inspectorilor judiciari, cu respectarea criteriilor de reprezentativitate teritorială.

d) Creşterea transparenţei actului de justiţie impune continuarea măsurilor deja întreprinse, astfel încât justiţia să îşi consolideze rolul şi imaginea de serviciu public, aflat în slujba cetăţeanului. Sunt avute în vedere în principal: pregătirea magistraţilor, a personalului auxiliar şi a purtătorilor de cuvânt de la instanţe şi parchete în domeniul comunicării publice, precum şi realizarea de către CSM a unor sondaje în rândul opiniei publice şi al magistraţilor cu privire la percepţia asupra funcţionării sistemului judiciar, urmate de prezentarea şi dezbaterea publică a concluziilor.

e)  Imbunătăţirea politicii de resurse umane continuă să reprezinte o prioritate. Raportul din 27 iunie 2007 arată că „situaţia resurselor umane în sistemul judiciar din România, precum şi capacitatea de gestionare la nivel central şi la nivelul instanţelor şi parchetelor continuă să constituie o problemă pentru autorităţi".

Una dintre direcţiile avute în vedere pentru reducerea deficienţelor din domeniul resurselor umane o reprezintă raţionalizarea şi eficientizarea activităţii magistraţilor, care presupune mai multe etape: stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor, identificarea volumului optim de activitate pentru fiecare judecător şi procuror, asigurarea necesarului de personal atât la instanţe, cât şi la parchete. In prezent se derulează studii şi programe pentru realizarea acestor etape premergătoare.

Ulterior, în baza concluziilor acestor programe şi având în vedere cu prioritate regulile de competenţă materială cuprinse în noile coduri de procedură civilă şi penală, se va elabora o strategie de resurse umane, prin corelarea rezultatelor studiilor elaborate şi ţinând seama de dinamica personalului din sistemul judiciar. In acest scop vor fi prelucrate concluziile tuturor studiilor şi proiectelor premergătoare, dar se va ţine seama şi de alte elemente esenţiale: dinamica personalului în sistem (persoane admise, pensionări, orientarea către alte profesii, detaşări etc), formarea profesională iniţială şi continuă a judecătorilor, procurorilor şi personalului auxiliar, reaşezarea normelor de competenţă şi a căilor de atac, după intrarea în vigoare a noilor coduri, încărcătura diferită a instanţelor şi parchetelor.

In acelaşi context, este avută în vedere continuarea restructurării Ministerului Public, cu privire la care Raportul din 27 iunie 2007 reţine că este în curs de realizare, în baza planului de reorganizare prezentat la începutul anului 2007. Restructurarea va continua prin redistribuirea, respectiv ocuparea posturilor vacante de execuţie şi de conducere.

f) Creşterea eficientei sistemului judiciar prin îmbunătăţirea infrastructurii şi managementului instanţelor

In plan organizatoric este vizată îmbunătăţirea managementului instanţelor, prin demararea şi implementarea unui proiect care va testa posibilitatea introducerii managerilor de instanţă, cu scopul degrevării preşedinţilor de instanţă, prin preluarea sarcinilor administrative ale acestora.

Sunt avute în vedere lucrări de reabilitare a sediilor instanţelor şi parchetelor, precum şi construirea unor sedii noi.

Continuarea procesului de informatizare, factor esenţial pentru eficientizarea activităţii instanţelor şi a parchetelor, se va realiza prin continuarea dotării sistemului judiciar cu aparatură informatică şi prin dezvoltarea şi securizarea reţelelor de comunicaţie proprii sistemului judiciar, dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic ECRIS, asigurarea arhivării electronice a dosarelor, asigurarea înregistrării şedinţelor de judecată prin crearea unui sistem unitar şi performant de înregistrare audio-video, de audiere a martorilor cu identitate ascunsă şi a deţinuţilor încarceraţi, implementarea sistemului de infochioşcuri, pregătirea specialiştilor în domeniul IT. Astfel, vor fi continuate şi dezvoltate investiţiile deja efectuate pentru dotarea tehnică a instanţelor şi parchetelor, asigurându-se sustenabilitatea acestora prin continua lor extindere şi actualizare.

BM2: Infiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoare.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere măsurile necesare pentru operaţionalizarea agenţiei. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 2 sunt: asigurarea resurselor necesare bunei funcţionări a agenţiei, consolidarea administrativă a agenţiei, conceperea şi operaţionalizarea sistemului de management operativ şi creşterea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi a demnităţilor publice prin acţiuni de prevenire.

a)  Asigurarea resurselor necesare bunei funcţionări a agenţiei

Principalele măsuri prevăzute pentru funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au în vedere asigurarea resurselor financiare, umane şi tehnice pentru punerea în funcţiune a agenţiei.

b) Consolidarea administrativă a agenţiei

Principalele măsuri prevăzute în vederea consolidării capacităţii administrative a ANI au în vedere elaborarea unei strategii a instituţiei care să consolideze managementul şi funcţionarea ANI şi care să creeze bazele pentru o abordare pe termen mediu a priorităţilor, precum şi stabilirea organizării interne şi a procedurilor de lucru, prin adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii. Având în vedere specificul atribuţiilor personalului ANI, este necesară elaborarea unui plan de formare profesională, în strânsă legătură cu nevoile de training.

Evaluarea calităţii managementului ANI se va realiza prin desfăşurarea unui audit extern, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare.

c)  Conceperea şi operaţionalizarea sistemului de management operativ va asigura desfăşurarea activităţii de control al averilor, al potenţialelor conflicte de interese şi al incompatibilităţilor, cu respectarea principiilor imparţialităţii, independenţei, celerităţii şi bunei administrări. Este necesară crearea unui sistem de distribuire aleatorie a cauzelor, precum şi centralizarea graduală a informaţiilor privind depunerea declaraţiilor de avere şi interese. Pe măsura centralizării informaţiilor relevante se impune şi crearea unui modul de analiză şi gestiune automată a datelor. Pe baza evaluării tipurilor de informaţii şi a surselor de informaţii necesare desfăşurării unei activităţi eficiente de control se va crea cadrul de cooperare interinstituţională prin încheierea unor protocoale de cooperare privind schimbul de informaţii pentru atingerea obiectivelor ANI.

d) Creşterea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi a demnităţilor publice prin acţiuni de prevenire a fost conturată pe baza a două măsuri principale, ce vizează activităţi de comunicare şi relaţii publice şi activităţi de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă şi diseminarea bunelor practici. Pentru crearea unei identităţi instituţionale a ANI s-a impus elaborarea manualului de identitate vizuală, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa şi cu terţii. Având în vedere specificitatea activităţii ANI, pot apărea probleme de interpretare a legislaţiei în materie, precum şi eventuale nevoi de ajustare a cadrului legal, prevăzându-se în acest sens elaborarea unui raport de analiză privind stadiul aplicării legislaţiei incidente activităţii ANI, în vederea rezolvării posibilelor probleme apărute în practică.

BM3: Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 3 sunt: eficientizarea activităţii de investigare a faptelor de mare corupţie şi consolidarea cadrului instituţional, consolidarea cadrului legal în materie, asigurarea pregătirii profesionale specializate şi a schimbului de bune practici.

a) Eficientizarea activităţii de investigare a faptelor de mare corupţie şi consolidarea cadrului instituţional

Se are în vedere continuarea măsurilor de eficientizare a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), de la momentul primirii şi analizării sesizărilor privind cazuri de corupţie la nivel înalt, până la obţinerea de condamnări disuasive. A fost consolidată evaluarea anuală a DNA prin adăugarea unor noi indicatori de performanţă, care să urmărească întreg procesul de tragere la răspundere în cazuri de mare corupţie. Au fost prevăzute măsuri pentru asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare activităţii de investigare a faptelor de mare corupţie. S-a pus accent pe formarea profesională a personalului operativ al DNA, corelată cu aria de competenţă a instituţiei. Pe baza evaluării instrumentelor privind cooperarea interinstituţională s-a prevăzut posibilitatea extinderii ariei instituţiilor relevante pentru activitatea DNA, în vederea interconectării bazelor de date.

Pentru informarea corectă a opiniei publice, având în vedere şi necesitatea de a respecta confidenţialitatea anchetelor în derulare, se va elabora şi implementa o strategie de comunicare şi relaţionare a DNA cu mass-media şi societatea civilă. In plus, se vor organiza conferinţe de bilanţ şi dezbateri cu societatea civilă sub forma unor mese rotunde. De asemenea, pentru informarea opiniei publice asupra întregului proces penal în cazuri de mare corupţie, se prevăd măsuri de publicare trimestrială a hotărârilor definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA, cu respectarea regulilor privind protecţia datelor personale.

b) Consolidarea cadrului legal în materie impune evaluarea sub forma unui studiu independent a modului de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru categoriile de infracţiuni din sfera criminalităţii economico-financiare, inclusiv a infracţiunilor de corupţie. Pe baza studiului se vor lua măsurile de ordin legislativ sau instituţional care se impun. Alte domenii vizate în cadrul acestei direcţii de acţiune sunt modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul înlăturării suspendării de drept a cauzei penale la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate, şi aprobarea noului cod de procedură penală.

c) Asigurarea pregătirii profesionale specializate şi a schimbului de bune practici

Vor continua seminariile de pregătire a judecătorilor în domeniul combaterii corupţiei, al rolului şi responsabilităţilor sistemului judiciar în societate. De asemenea, se are în vedere organizarea de seminarii comune pentru judecători, procurori, poliţiştii şi specialiştii implicaţi în urmărirea şi judecarea cauzelor de criminalitate economico-financiară şi corupţie şi de acţiuni de pregătire comune pentru magistraţii români implicaţi în soluţionarea cauzelor de corupţie cu omologi din statele membre UE, în scopul schimbului de bune practici.

BM4: Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 4 sunt: prevenirea faptelor de corupţie, combaterea faptelor de corupţie şi activităţi viitoare concentrate pe sectoarele vulnerabile la corupţie şi administraţia publică locală.

a) Prevenirea faptelor de corupţie

Pentru a răspunde îngrijorărilor Comisiei Europene cu privire la evaluarea diverselor campanii de conştientizare a efectelor corupţiei, se prevăd în plan măsuri clare de identificare a tuturor campaniilor de informare desfăşurate în perioada 2005-2007, precum şi identificarea şi promovarea exemplelor de bune practici. In plus, monitorizarea permanentă şi evaluarea impactului campaniilor derulate şi continuarea derulării unor asemenea campanii sunt măsuri menite să asigure coordonarea şi coerenţa în desfăşurarea acestor instrumente de creştere a gradului de conştientizare a opiniei publice.

In scopul prevenirii corupţiei în sectoarele vulnerabile, în special la nivel local, este prevăzută continuarea parteneriatului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în cadrul Centrului Naţional de Voluntariat pentru Integritate, precum şi creşterea transparenţei şi a gradului de cunoaştere de către public a Direcţiei Generale Anticorupţie. Sunt prevăzute măsuri de asigurare a formării profesionale a personalului din unele sectoare vulnerabile, precum vama şi poliţia de frontieră, prin elaborarea unui plan de training specific.

In scopul monitorizării respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică, s-a impus continuarea procesului de conştientizare a funcţionarilor publici în privinţa normelor de conduită etică.

b) Combaterea faptelor de corupţie

O detectare şi sancţionare efectivă şi eficientă a faptelor de corupţie impun în primul rând specializarea şi pregătirea profesională a procurorilor care instrumentează astfel de cazuri. Pentru a răspunde acestor cerinţe, menţionate şi în raportul de evaluare al GRECO din octombrie 2005, se vor desemna la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel procurori ce vor avea în atribuţii instrumentarea dosarelor de corupţie mică. Aceşti procurori vor beneficia de schimb de experienţă cu procurorii DNA, în vederea transmiterii experienţei acumulate de către aceştia. In scopul elaborării manualelor de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinat exclusiv uzului procurorilor, se are în vedere constituirea unor colective de lucru formate din procurori DNA şi Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DNA şi din structurile specializate ale poliţiei, specialişti cu pregătire criminalistică.

c) Activităţi viitoare concentrate pe sectoarele cu un risc crescut la corupţie şi administraţia publică locală

In vederea transparentizării administraţiei publice la nivel local, se are în vedere realizarea unui program-pilot pentru municipalităţi, în scopul analizării procedurilor curente de lucru, eliminării etapelor care nu sunt necesare şi al propunerii unor metode de lucru alternative pentru municipalităţi, inclusiv soluţii informatice, acolo unde este cazul.

Pentru a răspunde recomandărilor Comisiei Europene din Raportul din 27 iunie 2007, s-a prevăzut elaborarea unei strategii anticorupţie coerente la nivel naţional, care să vizeze cele mai vulnerabile sectoare şi administraţia locală, prin evaluarea măsurilor deja întreprinse în sectoarele considerate vulnerabile: serviciile de ordine şi siguranţă publică, controlul financiar, fiscal şi vamal, educaţie, sănătate, precum şi administraţia publică la nivel local. Pe baza evaluărilor şi a studiilor şi recomandărilor rezultate în urma proiectelor cu finanţare externă se va elabora strategia în strânsă legătură cu documentele programatice privind reforma administraţiei publice, reforma în domeniul sănătăţii şi cu alte documente programatice relevante. In considerarea acestei măsuri a fost avut în vedere şi raportul GRECO din octombrie 2005, care subliniază faptul că „autorităţile române ar trebui să stabilească o mai bună legătură între diferitele strategii şi planuri de acţiuni anticorupţie şi strategia asupra reformei administrative şi să asigure o mai bună coordonare în urmărirea lor".

5. Implementare

a) Resurse bugetare

Sumele necesare realizării măsurilor prevăzute în planul de acţiune aferente anului 2008 sunt asigurate fie prin includerea acestora în bugetul instituţiilor responsabile cu implementarea, fie prin atragerea unor surse de finanţare externe. In ceea ce priveşte măsurile cu termen de realizare în anul 2008 pentru care planul nu specifică o sumă, finanţarea este asigurată din bugetele aprobate instituţiilor responsabile.

Resursele aferente realizării măsurilor cu termen 2009 sau 2010, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi.

b) Mecanism de monitorizare

In scopul monitorizării implementării măsurilor prevăzute de prezentul plan de acţiune se instituie două organisme interinstituţionale:

1. Comisia de monitorizare a măsurilor ce vizează reforma sistemului judiciar, denumită în continuare Comisia de monitorizare, prezidată de ministrul justiţiei şi alcătuită din:

- preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;

- preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

- procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

- şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;

- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Comisia de monitorizare analizează stadiul implementării planului de acţiune şi propune măsuri de remediere a eventualelor deficienţe, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

In sprijinul Comisiei de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor. La şedinţele grupului tehnic pot fi invitaţi, în funcţie de obiectul dezbaterilor, reprezentanţi ai altor instituţii, experţi străini din programele de asistenţă în curs de implementare, reprezentanţi ai societăţii civile sau ai asociaţiilor de magistraţi.

2.  Consiliul de monitorizare a măsurilor care vizează lupta împotriva corupţiei, denumit în continuare Consiliul de monitorizare, prezidat de ministrul justiţiei şi alcătuit din:

- ministrul internelor şi reformei administrative;

- preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- şeful Cancelariei Primului-Ministru;

- secretarul general al Guvernului;

- preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

- şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă;

- procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

- procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

- preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate;

- şeful Departamentului de Control al Guvernului;

- şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;

- preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale.

Consiliul de monitorizare analizează stadiul implementării planului de acţiune şi propune măsuri de remediere a eventualelor deficienţe, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Consiliul de monitorizare adoptă decizii cu caracter de recomandare.

In sprijinul Consiliului de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Ministerului Justiţiei, Direcţiei Generale Anticorupţie, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice, Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Agenţiei Naţionale de Integritate, Secretariatului General al Guvernului şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La şedinţele grupului tehnic pot fi invitaţi, în funcţie de obiectul dezbaterilor, reprezentanţi ai altor instituţii, experţi străini din programele de asistenţă în curs de implementare şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Ministrul justiţiei are obligaţia de a-l informa pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate de cele două organisme de monitorizare.

CONDIŢIONALITATEA 1

Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilităţii CSM.

Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală

I. ADOPTAREA ŞI PREGĂTIREA APUCĂRII NOILOR CODURI DE PROCEDURĂ

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Finalizarea codului de procedură civilă

1.1. Finalizarea proiectului noului cod de procedură civilă

Ianuarie 2008

MJ

Actul normativ aprobat de Guvern

Lista actelor normative aprobate de Guvern

Bugetul MJ

2. Finalizarea codului de procedură penală

2.1. Finalizarea proiectului noului cod de procedură penală

Ianuarie 2008

MJ

Actul normativ aprobat de Guvern

Lista actelor normative aprobate de Guvern

Bugetul MJ

3. Pregătirea aplicării noilor coduri

3.1. Organizarea unor campanii de informare/pregătire a judecătorilor/ procurorilor pentru aplicarea corespunzătoare a noilor coduri de procedură, la nivelul tuturor curţilor de apel

In funcţie de data adoptării

noului cod

MJ

INM

CSM

Numărul de participanţi

Lista de participanţi. Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Bugetele MJ

INM

CSM

3.2. Organizarea unor campanii de informare publică privind noile coduri de procedură

In funcţie

de data

adoptării

noului cod

MJ

INM

CSM

Numărul de campanii de informare organizate

Contractele de achiziţie de servicii încheiate

Bugetul MJ

II. UNIFICAREA JURISPRUDENŢEI

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Identificarea şi dezbaterea problemelor de drept care au determinat o practică neunitară

1.1. Organizarea de întâlniri la nivelul fiecărei instanţe, în scopul discutării problemelor de practică neunitară apărute la nivelul acelei instanţe (cu precădere în domeniul restituirii proprietăţilor) Elaborarea, de către fiecare instanţă a unor materiale privind problemele care s-au discutat în cadrul întâlnirii şi distribuirea acestora către curtea de apel în raza căreia se găseşte şi către CSM

Lunar, începând cu ianuarie 2008

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

Instanţele

judecătoreşti

CSM

Numărul de cazuri de practică neunitară semnalate

Rapoartele lunare întocmite

Bugetele curţilor de apel şi ale

tribunalelor (propuse pentru 2008)

1.2. Elaborarea de către curţile de apel a unor rapoarte trimestriale, care vor centraliza informaţiile proprii şi pe cele primite de la instanţele inferioare privind problemele de practică neunitară şi distribuirea lor către celelalte curţi de apel, CSM şi ÎCCJ, PÎCCJ. INM.SNG

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

Curţile de apel

Numărul de cazuri de practică neunitară semnalate

Rapoartele trimestriale întocmite

Bugetele curţilor de apel

1.3. Monitorizarea şi semnalarea cazurilor de practică neunitară la nivel naţional în baza contribuţiilor primite de la instanţe

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

CSM

Numărul de cazuri de practică neunitară semnalate, pe domenii de drept Numărul de propuneri de promovare a unor recursuri în interesul legii

Rapoartele trimestriale întocmite

Bugetul CSM

 

1.4. Organizarea de întâlniri ale judecătorilor de la ÎCCJ cu judecători de la curţile de apel şi tribunale, în scopul discutării problemelor de practică neunitară existente la nivel naţional (minimum 4 întâlniri pe trimestru, respectiv câte una pentru fiecare materie: drept civil, comercial, contencios administrativ, penal)

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

ÎCCJ CSM

Numărul de cazuri de practică neunitară semnalate, pe domenii de drept

Rapoartele trimestriale întocmite

Bugetele ÎCCJ şi CSM

(propuse pentru 2008) Program PHARE 2005

1.5. Consultarea avocaţilor (UNBR) de către grupul de lucru al CSM specializat în domeniul unificării practicii judiciare pe tema problemelor de practică neunitară survenite în perioada de referinţă

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

CSM

Numărul de cazuri de practică neunitară semnalate, pe domenii de drept

Contribuţiile UNBR

Bugetul CSM

2. Asigurarea accesului judecătorilor la jurisprudenţa

2.1. Instituirea obligaţiei pentru instanţe de a completa şi actualiza permanent portalul, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevante

Decembrie 2008

CSM

Hotărârea de modificare a regulamentului de organizare a instanţelor adoptată de CSM

Noul regulament

Bugetul CSM

2.2. Completarea de către instanţe a portalului, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevante

Semestrial,

după modificarea

regulamentului

Instanţele judecătoreşti

Numărul de hotărâri publicate pe site, raportat la numărul total al hotărârilor pronunţate în perioada de referinţă

Raportul CSM

privind stadiul

implementării

obligaţiei

de către instanţe

Bugetul fiecărei instanţe Bugetul CSM

2.3. Publicarea hotărârilor relevante ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în diferite domenii ale dreptului pe pagina de internet

Permanent, pe măsura redactării hotărârilor

ÎCCJ

Numărul de hotărâri publicate

Raportul ÎCCJ

Bugetul ÎCCJ

2.4. Realizarea de către curţile de apel a unui material (leaflet) cu deciziile relevante şi distribuirea acestuia celorlalte curţi de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, ÎCCJ, INM, SNG, CSM, PÎCCJ, precum şi publicarea pe portalul instanţelor

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

Curţile de apel

Numărul de materiale publicate şi distribuite

Documentele privind

publicarea

şi distribuirea

Bugetele curţilor de apel

2.5. Elaborarea, la nivelul fiecărei curţi de apel, a Buletinului

jurisprudenţei

Publicarea şi distribuirea buletinului către instanţele

din jurisdicţia curţilor de apel, ICCJ, INM, SNG, CSM, PICCJ

la 1 septembrie a fiecărui an pentru anul precedent

Anual,

la 1 septembrie

a fiecărui an

pentru anul

precedent

Curţile de apel

Numărul de buletine publicate şi distribuite

Documentele privind

publicarea

şi distribuirea

Bugetele curţilor de apel

2.6. Elaborarea Buletinului Casaţiei, revista oficială a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinzând jurisprudenţa instanţei supreme, doctrină şi comunicări

Publicarea Buletinului Casaţiei şi distribuirea lui către celelalte instanţe, INM, SNG, CSM, PÎCCJ

Trimestrial

ÎCCJ

Numărul de buletine publicate şi distribuite

Documentele privind

publicarea

şi distribuirea

Bugetul ÎCCJ Bugetul MJ - pentru distribuire

2.7. Elaborarea Buletinului Jurisprudenţei Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Publicarea Buletinului Jurisprudenţei şi distribuirea lui către celelalte instanţe INM, SNG, CSM, PÎCCJ

Anual (luna octombrie)

ÎCCJ

Numărul de buletine publicate si distribuite

Documentele privind

publicarea

şi distribuirea

Bugetul ÎCCJ Bugetul MJ - pentru distribuire

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

2.8.Editarea de către CSM a revistei „Justiţia în actualitate".

Distribuirea revistei celorlalte curţi de apel şi parchetelor

de pe lângă acestea ÎCCJ, PÎCCJ, precum şi publicarea pe portalul

instanţelor

Trimestrial

CSM

Numărul de reviste

publicate

şi distribuite

Documentele privind publicarea şi distribuirea

Bugetul CSM

3. Pregătirea judecătorilor şi a procurorilor în domeniul unificării jurisprudenţei

3.1. Continuarea organizării de seminarii în domeniul unificării practicii judiciare, atât la nivel centralizat, cât şi la nivelul curţilor de apel, inclusiv în domeniul restituirii imobilelor naţionalizate

Anual, începând cu 2008

INM

curţile de apel

Autoritatea

Naţională

pentru

Restituirea

Proprietăţilor

Numărul de participanţi

Lista de participanţi publicată pe site Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Bugetul INM şi Bugetele curţilor de apel

3.2. Crearea pentru judecători a unui forum de discuţie securizat pe portalul instanţelor

Iulie 2008

MJ

Numărul de utilizatori Numărul de accesări

Raportul lunar privind funcţionarea forumului

Bugetul MJ

3.3. Organizarea unui seminar în domeniul accesului magistraţilor la legislaţia şi jurisprudenţa comunitară

2008

MJ

Numărul de participanţi

Listele de participanţi Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Program Matra-flex, în cooperare cu Ministerul de externe şi Ministerul justiţiei din Olanda

III. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ŞI RESPONSABILITĂŢII CSM ŞI SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE ETICĂ

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Asigurarea cadrului de dialog şi responsabilizarea membrilor CSM

1.1. Organizarea de întâlniri între membrii CSM şi magistraţi, în care se vor prezenta de către membrii CSM activitatea derulată în perioada anterioară şi priorităţile pentru trimestrul următor

Trimestrial,

începând

cu ianuarie 2008

CSM

Instanţele

judecătoreşti

Numărul de întâlniri

Minuţa întâlnirii

Bugetul CSM

1.2. Organizarea de întâlniri între membrii CSM şi reprezentanţii societăţii civile şi ai asociaţiilor de magistraţi

Semestrial,

începând

cu ianuarie 2008

CSM

Numărul de întâlniri

Minuţa întâlnirii

Bugetul CSM

1.3. Monitorizarea cazurilor de încălcare a deontologiei profesionale de către magistraţi şi membrii CSM semnalate de presă şi transmiterea acestora către inspecţia judiciară

Permanent,

începând

cu ianuarie 2008

CSM

Numărul de cazuri semnalate Numărul de inspecţii declanşate

Hotărârea CSM

Rapoartele inspecţiei judiciare

Bugetul CSM

1.4. Prezentarea unui plan cu obiective specifice de către candidaţii la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al CSM

Anual,

începând

cu ianuarie 2008

CSM

Planul prezentat

Planul cu obiective specifice

Bugetul CSM

2. Continuarea procesului de recrutare a inspectorilor judiciari pe criterii obiective şi cu asigurarea reprezentativităţii regionale

2.1. Ocuparea posturilor vacante de inspectori judiciari în cadrul CSM, pe baza procedurii aprobate, cu respectarea reprezentativităţii regionale

Iunie 2008

CSM

Numărul de posturi ocupate în raport cu numărul de posturi vacante

Statul de funcţii al CSM

Bugetul CSM

IV. CREŞTEREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Imbunătăţirea sistemului de comunicare publică în sistemul judiciar

1.1. Elaborarea Strategiei de comunicare publică pentru sistemul judiciar

Ianuarie 2008

CSM

Strategia elaborată

Hotărârea CSM

Program

Banca

Mondială

1.2. Organizarea a 20 de seminarii pentru pregătirea magistraţilor şi a personalului auxiliar în domeniul comunicării publice

Ianuarie- decembrie 2008

CSM

Numărul de seminarii Numărul de participanţi

Listele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Program PHARE 2005

1.3. Organizarea a 12 seminarii pentru pregătirea purtătorilor de cuvânt din instanţe şi parchete în domeniul relaţiilor cu mass-media

Ianuarie- decembrie 2008

CSM

Numărul de seminarii Numărul de participanţi

Listele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Program PHARE 2005

1.4. Elaborarea de ghiduri, broşuri şi pliante destinate justiţiabililor, jurnaliştilor şi magistraţilor - cel puţin 500 de seturi pentru fiecare categorie

Septembrie 2008

CSM

Numărul de ghiduri

Raportul redactat în cadrul programului

Program PHARE 2005

2. Justiţie pentru

cetăţeni. Imbunătăţirea relaţiei dintre cetăţean şi justiţie -servicii pentru cetăţeni

2.1. Sondarea opiniei publice, a justiţiabililor şi a magistraţilor cu privire la percepţia asupra funcţionării sistemului judiciar

Anual, în luna noiembrie

CSM

Sondaj efectuat Creşterea încrederii populaţiei în justiţie

Comunicarea rezultatelor sondajului în cadrul unei conferinţe de presă

Bugetul CSM

V. ÎMBUNĂTĂŢIREA POLITICII DE RESURSE UMANE

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Raţionalizarea şi eficientizarea activităţii magistraţilor

1.1. Stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor la instanţe şi parchete

Februarie 2008

CSM, instanţele judecătoreşti, parchetele

Adoptarea hotărârii de către CSM

Hotărârea CSM

Bugetul CSM

1.2. Stabilirea volumului optim de activitate pe judecător la instanţe şi a volumului optim pe procuror la parchete

Iunie 2008

CSM, instanţele judecătoreşti, parchetele

Adoptarea hotărârii de către CSM

Hotărârea CSM

Bugetul CSM

1.3. Finalizarea şi evaluarea proiectului-pilot privind transferul sarcinilor administrative de la magistraţi la personalul auxiliar şi formularea de recomandări

Septembrie 2008

CSM

Raportul de evaluare, însoţit de recomandări, adoptat de CSM

Hotărârea CSM

Proiect Banca

Mondială,

Acord

de împrumut

ratificat prin

Legea

nr. 205/2006

1.4 Elaborarea unei strategii de resurse umane, prin corelarea rezultatelor studiilor elaborate şi ţinând seama de dinamica personalului din sistemul judiciar

Ianuarie 2009

CSM

Strategia adoptată de CSM

Hotărârea CSM

Bugetul CSM

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

2. Asigurarea necesarului de personal (judecători/ procurori) în instanţe şi parchete

2.1. Analiza dinamicii ocupării posturilor scoase la concurs

Anual

CSM

Numărul de posturi ocupate în funcţie de modalitatea de selecţie

Raportul CSM

Bugetul CSM

2.2. Ocuparea progresivă a posturilor vacante (de execuţie şi conducere) de la instanţe şi parchete Minimum 180 de judecători şi procurori în 2008 Minimum 176 de judecători şi procurori în 2009

Permanent

CSM

Numărul de posturi ocupate

Raport CSM

Bugetul CSM

3. Finalizarea procesului de reorganizare a MP

3.1. Ocuparea posturilor de execuţie vacante la parchetele cu cel mai mare deficit de personal

Permanent,

începând cu noiembrie 2007

PÎCCJ CSM

Numărul de posturi ocupate

Ordinul de numire

Bugetul MP

3.2. Ocuparea posturilor de conducere vacante

Permanent,

începând cu noiembrie 2007

PÎCCJ, parchetele de pe lângă curţile de apel

Numărul de posturi ocupate

Ordinul de numire

Bugetul MP

3.3. Angajarea unui număr suplimentar de personal auxiliar potrivit necesităţilor parchetelor

Permanent,

începând cu noiembrie 2007

PÎCCJ, parchetele de pe lângă curţile de apel

Numărul de posturi ocupate

Ordinul de numire

Bugetul MP

VI. CREŞTEREA EFICIENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII ŞI MANAGEMENTULUI INSTANŢELOR

VI.  a) Managementul instanţelor

Măsură

Etape

Termen

limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Demararea şi implementarea proiectului privind managementul instanţelor

1.1. Implementarea proiectului PHARE 2006 privind introducerea managerului de instanţă (testarea în instanţe-pilot)

Mai 2008 -mai 2009

MJ CSM

Numărul de activităţi prevăzute în proiect, realizate

Rapoartele de evaluare

Program PHARE 2006

2. Crearea unui sistem IT integrat de management al resurselor

2.1. Contractarea şi derularea serviciilor de consultanţă în vederea efectuării unei analize de sistem şi elaborării documentaţiei tehnice şi de achiziţie, necesară implementării unui sistem integrat de management al resurselor

Noiembrie 2007

MJ

CSM

ÎCCJ

PÎCCJ

ANP

Numărul de ofertanţi Numărul de activităţi realizate

Raportul final de analiză a sistemului şi planul de acţiune în vederea implementării acestuia

Program Banca Mondială

2.2. Contractarea şi derularea procesului de implementare a sistemului integrat de management al resurselor

2010

MJ

CSM

ÎCCJ

PÎCCJ

ANP

Numărul de ofertanţi Numărul de activităţi realizate

Rapoartele de evaluare

Rapoartele de acceptantă

Program Banca Mondială

VI. b) Consolidarea infrastructurii sistemului judiciar

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Imbunătăţirea infrastructurii instanţelor judecătoreşti şi parchetelor

1.1. Contractarea şi derularea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de construcţii în vederea reabilitării (consolidare, refuncţionalizare, extindere şi amenajare) a 9 sedii de instanţă

Aprilie 2010

MJ

Instanţele

judecătoreşti

Numărul de proiecte de reabilitare a instanţelor aprobate

Procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei

Program Banca Mondială

1.2. Dezvoltarea infrastructurii parchetelor

• continuarea construirii Decembrie 2008 a 6 sedii

• demararea construirii a 4 sedii

• continuarea lucrărilor de reparaţii capitale în 11 sedii

• demararea lucrărilor de reparaţii capitale la 15 sedii

MP Parchetele

Numărul de sedii construite sau reabilitate

Procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor

Bugetul MP

VI. c) Continuarea procesului de informatizare

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Continuarea dotării sistemului judiciar cu aparatură informatică

1.1 .Achiziţionarea de echipamente şi tehnică de calcul pentru a completa dotarea tehnică a instituţiilor sistemului judiciar şi penitenciar

Decembrie 2008

MJ

MP

ÎCCJ

CSM

ANP

Numărul de echipamente achiziţionate şi distribuite

Numărul de instanţe şi parchete dotate cu aparatură tehnică

Contractele încheiate

Program PHARE 2006

1.2. Recepţia şi instalarea echipamentelor

Iunie 2009

MJ

Procesele-verbale de recepţie

2. Continuarea dezvoltării infrastructurii de comunicaţii a sistemului judiciar

2.1 .Continuarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii LAN în sediile instanţelor şi parchetelor şi în celelalte instituţii ale sistemului judiciar

Permanent

MJ

Lărgimea bandei de comunicaţii Numărul de locaţii conectate la reţeaua LAN a sistemului judiciar

Procesele-verbale de recepţie

Bugetul MJ

2.2. Creşterea lărgimii de bandă WAN şi racordarea tuturor locaţiilor din sistemul judiciar la reţeaua de arie extinsă

Permanent,

corelat cu dezvoltarea

noilor aplicaţii

software

MJ

Procesele-verbale de recepţie

3. Implementarea unei politici de securitate comună la nivelul întregului sistem judiciar

3.1. Achiziţionarea serviciilor necesare pentru elaborarea

şi implementarea unui design de securitate a sistemului informatic

la nivelul MJ şi instanţelor

Martie - decembrie 2009

MJ

Numărul de ofertanţi Furnizorul selectat

Contractul de achiziţii

Bugetul MJ

3.2. Elaborarea şi aprobarea designului pentru creşterea gradului de securitate a sistemului informatic al MJ şi instanţelor

Decembrie 2009

MJ

Design aprobat

Procesele-verbale de recepţie

3.3. Implementarea noului design

Decembrie 2009

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Raportul de conformitate cu standardele din contract

3.4. Emiterea de norme tehnice cu caracter obligatoriu care să stabilească procedurile ce trebuie urmate în această materie de către administratorii şi utilizatorii din MJ şi instanţele judecătoreşt

Decembrie 2009

MJ

Normele tehnice emise

Ordinul

MJ/Dispoziţia SG al MJ

3.5.Specializarea unei părţi din personalul IT în preluarea şi gestionarea mecanismelor de securitate şi crearea unui call-center pe probleme de securitate

Septembrie - decembrie 2009

MJ

Numărul de sesiuni de pregătire Numărul de participanţi

Listele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

3.6. Instruirea utilizatorilor în vederea respectării normelor tehnice de securitate

Septembrie - decembrie 2009

MJ

3.7. Crearea unei modalităţi de control al respectării normelor de securitate

Septembrie - decembrie 2009

MJ

Modalitatea de control creată

Documentul care descrie modalitatea de control

Măsură

Etape

Termen

limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

4. Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic ECRIS

4.1. Dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a noii variante (a IV-a) a programului ECRIS

Ianuarie - mai 2008

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele-verbale de recepţie

Program PHARE 2004

4.2. Instruirea utilizatorilor

MJ

Număr de sesiuni de pregătire/de participanţi

Listele de participanţi

Raportul de evaluare

redactat în baza

formularelor

de evaluare completate

de participanţi

4.3. Derularea achiziţiei în vederea dezvoltării aplicaţiei ECRIS, varianta a V-a, prin implementarea unei proceduri electronice de introducere a cererii de chemare în judecată, citare, comunicare a actelor judiciare şi a hotărârilor, interconectarea diferitelor sisteme informatice conexe

Mai - decembrie 2008

MJ

Furnizorul selectat

Contractul încheiat

Program PHARE 2006

4.4. Dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a noii variante (a V-a) a programului ECRIS

Ianuarie - decembrie 2009

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele-verbale de recepţie

4.5. Instruirea utilizatorilor în vederea utilizării ECRIS varianta a V-a

Septembrie - decembrie 2009

MJ

Numărul de sesiuni de pregătire Numărul de participanţi

Listele de participanţi

Raportul de evaluare

redactat în baza

formularelor de evaluare completate

de participanţi

5. Asigurarea arhivării electronice a dosarelor la nivelul sistemului judiciar

5.1. Implementarea sistemului de arhivare electronică în scopul reducerii timpului necesar pentru consultarea dosarelor

Noiembrie 2007 -aprilie 2008

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele-verbale de recepţie

Program PHARE 2005

5.2. Instruirea utilizatorilor

Martie - mai 2008

MJ

Numărul de sesiuni de pregătire Numărul de participanţi

Listele de participanţi

Raportul de evaluare

redactat în baza

formularelor de evaluare completate

de participanţi

6. Asigurarea înregistrării şedinţelor de judecată prin crearea unui sistem unitar şi performant de înregistrare audio-video

6.1 .Implementarea sistemului unitar şi performant de înregistrare a şedinţelor de judecată în toate sălile de judecată

Noiembrie - decembrie 2009

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele-verbale de recepţie

Bugetul MJ

6.2.Instruirea personalului care administrează şi utilizează sistemul

MJ

Număr de sesiuni de pregătire/ de participanţi

Listele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

7. Asigurarea audierii martorilor

cu identitate ascunsă prin crearea unui sistem unitar şi performant

de audiere în faţa instanţei

7.1. Implementarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru curţi de apel şi tribunale

Decembrie 2007

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele-

verbale de recepţie

Program PHARE 2005

7.2. Achiziţionarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru judecătoriile cu volum de activitate mediu şi mare

Decembrie 2008

MJ

Furnizorul selectat

Contractul încheiat

Program PHARE 2005

7.3. Implementarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru judecătoriile care justifică necesitatea acestui sistem

Decembrie 2008 - mai 2009

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele-verbale de recepţie

7.4. Instruirea personalului care administrează şi utilizează sistemul

MJ

Numărul de sesiuni de pregătire Numărul de participanţi

Listele

de participanţi

Raportul

de evaluare

redactat în baza

formularelor

de evaluare

completate

de participanţi

8. Asigurarea audierii la distanţă prin mijloace electronice a deţinuţilor încarceraţi

8.1. Stabilirea cerinţelor în vederea achiziţionării tehnologiei pentru scăderea cheltuielilor ocazionate de transportul deţinuţilor încarceraţi în faţa instanţei de judecată şi a creşterii gradului de operativitate în judecarea acestor tipuri de dosare

Ianuarie 2009

MJ

Specificaţiile tehnice elaborate

Caietul de sarcini

Bugetul MJ

8.2. Derularea procedurilor de achiziţie publică pentru cumpărarea sistemelor pentru penitenciare

Martie 2009

MJ

Furnizorul Selectat

Contractul încheiat

8.3. Implementarea sistemului în penitenciare şi interconectarea cu sistemele de la instanţe

Decembrie 2009

MJ

Funcţionalitatea sistemului Numărul de locaţii în care a fost instalat

Procesele-verbale de recepţie

8.4. Instruirea utilizatorilor

MJ

Număr de sesiuni de pregătire Numărul de participanţi

Listele de participanţi

Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare

completate de participanţi

9. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii prin implementarea sistemului de infodeskuri

9.1. Derularea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţia de infodeskuri, în scopul degrevării activităţii arhivelor instanţelor judecătoreşti

Martie 2008

MJ

Furnizorul selectat

Contractul încheiat

Bugetul MJ

9.2. Dotarea curţilor de apel cu infodeskuri

Iunie 2008

MJ

Numărul de

infodeskuri

instalate

Procesele- verbale de recepţie

9.3. Dezvoltarea aplicaţiei software specifice pentru accesul la informaţiile de interes public prin utilizarea acestui sistem

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Procesele- verbale de recepţie

Bugetul MJ

9.4. Derularea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţia infodeskurilor la tribunale şi judecătorii

Martie 2009

MJ

Furnizorul selectat

Contractul încheiat

Bugetul MJ

9.5. Dotarea cu infodeskuri a tribunalelor şi a judecătoriilor cu volum mare de activitate

Noiembrie - decembrie 2009

MJ

Numărul de infodeskuri instalate

Procesele- verbale de recepţie

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

10. Consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul IT

10.1. Urmarea de cursuri de specializare de către specialiştii IT din sistemul judiciar

Noiembrie 2007- decembrie 2009

MJ

Pregătirea a 400 de specialişti

Listele de participanţi

Raportul de evaluare

redactat în baza

formularelor

de evaluare

completate

de participanţi

Program PHARE 2006

11. Asigurarea supravegherii video în cadrul arhivelor şi registraturilor instanţelor de judecată

11.1. Achiziţionarea de sisteme de supraveghere video pentru instanţele de judecată

Decembrie 2008

MJ

Furnizorul selectat

Contractul încheiat

Program PHARE 2006

11.2. Recepţia şi instalarea echipamentelor

Decembrie 2008 -iunie 2009

MJ

Numărul

de echipamente

instalate

Procesele-verbale de recepţie

12. Dezvoltarea portalului instanţelor

12.1. Dezvoltarea portalului instanţelor judecătoreşti în urma dezvoltării variantei a IV-a programului ECRIS; publicarea de informaţii suplimentare extrase automat din sistemul ECRIS

Ianuarie - mai 2008

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Raportul de acceptantă

Program PHARE 2004

12.2. Instruirea utilizatorilor

MJ

Numărul de sesiuni de pregătire Numărul de participanţi

Listele

de participanţi

Raportul de evaluare

redactat în baza

formularelor

de evaluare

completate

de participanţi

12.3. Derularea achiziţiei în vederea dezvoltării portalului instanţelor de judecată în urma dezvoltării aplicaţiei ECRIS varianta a V-a

Mai - decembrie 2008

MJ

Furnizorul selectat

Contractul încheiat

Program PHARE 2006

12.4. Dezvoltarea şi implementarea noii variante a portalului instanţelor de judecată; crearea funcţiei de accesare a actului de dezînvestire a instanţei (hotărâre, încheiere interlocutorie) în formă electronică, pe bază de autentificare şi semnătură electronică

Ianuarie - decembrie 2009

MJ

Funcţionalitatea sistemului

Raportul de acceptantă

12.5. Instruirea utilizatorilor

Septembrie - decembrie 2009

MJ

Număr de sesiuni de pregătire/ de participanţi

Listele de participanţi

Raportul de evaluare

redactat în baza

formularelor

de evaluare completate

de participanţi

CONDIŢIONALITATEA  2

Infiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilorşi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoare

I. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE BUNEI FUNCŢIONĂRI A AGENŢIEI

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii ANI

1.1 Asigurarea bugetului ANI

Anual, începând

cu decembrie 2007

Guvernul

Proiect de lege privind bugetul de stat aprobat

Site Guvern

Buget de stat

2. Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii ANI

2.1 Asigurarea resurselor umane necesare până la data la care ANI devine operaţională

Noiembrie 2007

ANI, MEF, MJ, MIRA.MMFES, ANAF, GF, AN FP

Număr de persoane detaşate faţă de numărul de persoane stabilit prin lege

Decizii de detaşare

Buget ANI

2.2 Adoptarea şi implementarea procedurilor pentru organizarea concursurilor de angaiare a diferitelor categorii de personal

Decembrie 2007

Proceduri adoptate

Ordin de adoptare

Buget ANI

2.3 Organizarea concursurilor pentru angajarea de personal sau efectuarea procedurilor de transfer

Ianuarie 2008

ANI

Număr de posturi ocupate

Număr de posturi rămase vacante

Anunţ publicat in presa centrala şi pe site-ul ANI

Buget ANI

3. Asigurarea infrastructurii ANI

3.1 Asigurarea provizorie a dotării tehnice minimale (staţii de lucru PC multifuncţional multiplicare, imprimare şi infrastructură reţea interconectare echipamente)

Decembrie 2007

ANI

Echipament achiziţionat şi funcţional

Inventarul de bunuri al ANI

Buget ANI

3.2 Achiziţionare servicii creaţie şi hosting site

Decembrie 2007

ANI

Livrarea serviciilor

Contract semnat

BugetANI

3.3 Eveniment de lansare publică a site-ului

Ianuarie 2008

ANI

Site funcţional

Raport de activitate

Buget ANI

II. CONSOLIDAREA ADMINISTRATIVĂ A AGENŢIEI

1. Crearea capacităţii strategice a ANI

1.2. Elaborarea unei strategii care să consolideze managementul şi funcţionarea ANI şi care să creeze bazele pentru o abordare pe termen mediu a priorităţilor

Ianuarie 2008

ANI Haus

Management

Institute

Finlanda

(partener

proiect

twinning)

Strategie de management aprobată de preşedintele ANI

Site ANI

Raport trimestrial al proiectului PHARE

Buget ANI Componentă PHARE RO 2004/IB/JH/-02

2. Stabilirea organizării interne şi a procedurilor de lucru

2.1. Elaborarea regulamentului de organizare si funcţionare, inclusiv organigrama

Decembrie 2007

ANI

Organigramă şi regulament de organizare şi funcţionare aprobate prin ordin al preşedintelui ANI, potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 144/2007

Ordin preşedinte ANI

Buget ANI

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

2.2 Intocmirea statului de funcţii

Decembrie 2007

ANI

Stat de funcţii întocmit

Ordin preşedinte ANI

Buget ANI

3. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului ANI

3.1. Evaluarea nevoilor de training, dezvoltarea curriculei de formare şi a suporturilor de curs

Februarie 2008

ANI

Haus

Management

Institute

Finlanda

(partener proiect

twinning)

Raport de evaluare

întocmit

Curriculă aprobată

Materiale pentru curs elaborate

Raport trimestrial al proiectului PHARE

Buget ANI Componentă PHARE RO 2004/IB/ JH/-02

3.2 Implementarea activităţilor de training prevăzute în proiectul twinning România - Finlanda „Imbunătăţirea luptei anticorupţie"

Martie-aprilie 2008

Finlanda

ANI

Haus

Management

Institute

Finlanda

(partener proiect

twinninq)

10 sesiuni (2 zile) de training desfăşurate

Site ANI

Listă de participanţi

Buget ANI Componentă PHARE RO 2004/IB/ JH/-02

3.3 Intocmirea planului anual de formare profesională al ANI

Iunie 2008

ANI

Parteneri

externi

Plan aprobat

Raport de activitate

Buget ANI, Asistenţă bilaterală, fonduri UE

3.4 Elaborarea unui cod de conduită pentru personalul ANI

Ianuarie 2008

ANI

Codul de conduită este aprobat prin ordin al preşedintelui ANI

Ordin de aprobare

Buget ANI

3.5 Implementarea planului de formare şi specializare profesională

Permanent,

începând

cu august 2008

ANI

Număr de activităţi desfăşurate

Listă de participanţi Raport de activitate

Buget ANI, Asistenţă bilaterală, fonduri UE

4. Evaluarea calităţii managementului ANI

4.1 Desfăşurarea procedurii de achiziţii publice pentru auditul extern, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 144/2007

Decembrie 2008

ANI

Demararea procedurii de audit

Entitate selectată

Contract

de achiziţii semnat

Buget ANI

4.2 Desfăşurarea auditului

Martie 2009

Entitatea selectată în urma activităţii 5.1

Raport de audit

Site ANI

Buget ANI

III. CONCEPEREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT OPERATIV

1. Centralizarea informaţiilor privind depunerea declaraţiilor de avere şi interese

1.1 Desemnarea persoanelor de contact din cadrul instituţiilor unde îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate la art. 39 şi al instituţiilor menţionate la art. 40 din Legea nr. 144/2007

Decembrie 2007

Instituţiile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate la art. 39 şi

Persoane de contact desemnate de

conducerea

instituţiilor

responsabile

Baza de date

Buget ANI

instituţiile menţionate la art. 40 din Legea nr. 144/2007

1.2 Crearea modulului care permite stocarea şi arhivarea declaraţiilor de avere şi interese, inclusiv stabilirea parametrilor bazei de date şi a indicatorilor specifici

Ianuarie 2008

ANI

Parametrii aprobaţi de conducerea ANI

Ordin preşedinte ANI

Buget ANI

1.3 Introducerea declaraţiilor de avere şi interese în baza de date a modulului creat

Permanent,

începând cu

februarie 2008

ANI

Bază de date actualizată

Raport de activitate

Buget ANI

1.4 Crearea modulului de analiză şi gestiune automată a datelor şi dezvoltarea lui pe măsura realizării activităţilor 1.2 şi 1.3

Incepând cu februarie 2008

ANI

Aplicaţii software funcţionale Număr personal instruit

Raport de activitate

Buget ANI Finanţare externă

2. Controlul averilor, potenţialelor conflicte

de interese şi incompatibilităţilor

2.1 Crearea modulului de repartizare aleatorie a cauzelor potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 144/2007

Ianuarie 2008

ANI

Sistem funcţional

Raport de activitate

Buget ANI

2.2 Derularea acţiunilor de control cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii şi al dreptului la apărare

Permanent,

începând cu

februarie 2008

ANI

Număr activităţi de control desfăşurate

Raport de activitate

Buget ANI

3. Asigurarea schimbului de informaţii şi

sprijinului operaţional necesar desfăşurării de control

3.1 Analiză privind necesarul de informaţie şi sursele de informaţie pentru desfăşurarea activităţii ANI, ce va fi actualizată permanent

Ianuarie 2008

ANI

Analiză întocmită

Raport adoptat prin ordin al preşedintelui ANI

3.2 Incheierea unor protocoale de cooperare în ceea ce priveşte schimbul de informaţii pentru atingerea obiectivelor ANI cu furnizorii de informaţie identificaţi în urma procesului de analiză

Permanent, începând cu februarie 2008

ANI

Număr de protocoale semnate, faţă de numărul de protocoale estimat ca fiind necesar

Protocoale semnate

Buget ANI

3.3 Documentarea, crearea, testarea, instruirea personalului şi lansarea modulului de interconectare a sistemelor informatice ale ANI cu cele ale instituţiilor partenere prin:

- schimb de informaţii;

- acces la baze de date relevante

Septembrie 2008

ANI

Parteneri:

instituţiile

semnatare

ale

protocoalelor

Sistem electronic funcţional Drepturi de acces acordate persoanelo desemnate de ANI

Raport de activitate

Buget ANI Buget parteneri Finanţare externă

3.4 Elaborarea unui raport de analiză privind neconformităţile şi modul de desfăşurare a activităţii operaţionale în relaţia cu partenerii conform protocoalelor încheiate

Noiembrie 2008

ANI

Parteneri: instituţiile semnatare ale protocoalelor

Număr

de neconformităţi identificate, faţă de numărul de documente specifice, pe categorii, rulate între ANI şi parteneri

Raport de evaluare

Buget ANI

IV. CREŞTEREA INTEGRITĂŢII ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR ŞI DEMNITĂŢILOR PUBLICE PRIN ACŢIUNI DE PREVENIRE

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Activităţi de comunicare şi relaţii publice

1.1 Elaborarea manualului de identitate vizuală, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa şi cu terţii şi la reprezentarea ANI la reuniuni externe (grupuri de experţi, conferinţe, seminarii)

Martie 2008

ANI

Manualul de identitate vizuală este aprobat prin ordin al preşedintelui ANI

Ordin al preşedintelui ANI

Buget ANI

1.2 Dezvoltarea unei reţele de parteneri instituţionali şi noninstituţionali cu responsabilităţi în acelaşi domeniu, din UE şi alte state

Septembrie 2008

ANI

Număr acorduri de cooperare încheiate

Raport de activitate

Buget ANI

2. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, inclusiv prin

acordarea de servicii de asistenţă şi diseminarea bunelor practici

2.1 Elaborarea unui raport de analiză privind aplicarea legislaţiei incidente activităţii ANI, în vederea rezolvării posibilelor probleme apărute în practică

Semestrial,

începând cu

iunie 2008

ANI

Analize efectuate

Raport de activitate

Buget ANI

2.2 Elaborarea unui ghid de bune practici privind aplicarea procedurilor specifice activităţii ANI, inclusiv lucrul cu partenerii şi eventualele interpretări ale cadrului legal

Ianuarie 2009

ANI

Ghiduri elaborate şi publicate

Site ANI

Buget ANI

CONDIŢIONALITATEA  3

Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie

I. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE INVESTIGARE A FAPTELOR DE MARE CORUPŢIE ŞI CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Efectuarea de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de mare corupţie

1.1 Continuarea primirii şi analizării sesizărilor privind cazuri de corupţie la nivel înalt şi investigarea acestora având în vedere cele mai înalte standarde de conduită profesională şi integritate

Permanent

DNA

Număr sesizări primite

Număr dosare întocmite Număr dosare trimise în instanţă

Rapoarte de evaluare semestriale ale DNA asupra rezultatelor concrete Statistici instanţe

Buget DNA

1.2. Evaluarea anuală a activităţii DNA, din perspectiva obţinerii de rezultate concrete în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. Se vor avea în vedere criteriile:

- complexităţii şi relevanţei din punct de vedere al competenţei DNA a cauzelor instrumentate;

-  calităţii actelor de urmărire penală (pe baza indicatorilor statistici specifici);

- duratei rezonabile a urmăririi penale (pe baza indicatorilor statistici specifici);

- volumului de activitate per procuror:

- gestionării informaţiilor clasificate

Primul trimestru al anului următor

celui evaluat

DNA

Date statistice privind indicatorii de evaluare, inclusiv numărul de ştiri apărute în presă care fac trimitere sau prezintă informaţii confidenţiale din dosarele instrumentate de DNA, incluse în Raportul de activitate prezentat CSM şi MJ

Raport de activitate publicat pe site-ul DNA

Buget DNA

1.3 Asigurarea necesarului de resurse umane, financiare şi tehnice necesar combaterii faptelor de mare corupţie

Anual

MJ, DNA, CSM

Proiect de act normativ aprobat de Guvern

Monitorul Oficial al României, Partea I

Buget de stat

1.4. Pregătirea profesională specializată a personalului operativ al DNA, mai ales cu privire la tipologia şi metodele de investigare a cazurilor de corupţie şi macrocriminalitate economică şi fraudă cu fonduri comunitare

Anual

DNA DLAF

Număr de seminarii organizate şi total participanţi per seminar în raport de numărul total al personalului operativ

Raport de activitate Liste participanţi

Buget existent DNA, finanţare externă

1.5 Elaborarea unui ghid de bune practici privind descoperirea mecanismelor frauduloase şi investigarea infracţiunilor grave de corupţie şi a celor economico-financiare conexe corupţiei

Februarie 2009

DNA

Ghid elaborat

Dispoziţia scrisă a procurorului-şef al DNA de diseminare a ghidului personalului operativ al DNA; Raport anual al DNA

Buget DNA si finanţare UE -

Facilitatea de

tranziţie,

proiect

2007/

19343.01.09

1.6. Dezvoltarea nivelului de acces al personalului desemnat din cadrul DNA la interfeţele de interogare ale bazelor de date ale unor instituţii publice, în funcţie de necesităţile investigative (de exemplu: MJ, MIRA, DGA, IGPR, DLAF, Cazierul fiscal al MEF, ANI, ANAF, ANV, Garda Financiară, Registrul comerţului, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Direcţia Paşapoarte, ONPCSB, Direcţia regim permise, ANA, ANITP):

1.6.1. evaluarea situaţiei actuale şi a necesităţilor suplimentare de acces;

1.6.2. încheierea de noi protocoale de colaborare şi renegocierea protocoalelor deja încheiate, în funcţie de rezultatul evaluării de la pct. 1.6.1

1.6.1. Ianuarie 2008

1.6.2. Decembrie 2008

DNA

Parteneri: MEF şi instituţiile semnatare

Evaluare DNA efectuată Protocoale încheiate

Metodologie de lucru aprobată

Desemnarea persoanelor cu acces la bazele de date Interconectare funcţională 100%

Raport anual de activitate

Buget DNA şi al

instituţiilor

partenere

2. Informarea opiniei publice cu privire la rezultatele obţinute în combaterea corupţiei la nivel înalt, cu respectarea regulilor privind confidenţialitatea anchetelor în derulare şi protecţia datelor personale

2.1 Adoptarea şi aplicarea unei strategii DNA de comunicare şi relaţionare cu media şi societatea civilă, în conformitate cu strategia de comunicare a sistemului judiciar

Decembrie 2007

DNA

Strategie adoptată prin ordin al procurorului-şef al DNA Analiză de impact şi raport semestrial al direcţiei de comunicare a DNA

Ordin

al procurorului-şef

al DNA

Buget DNA PHARE RO 2004/ IB/JH/-02

2.2 Participarea DNA la activităţi desfăşurate în cadrul organizaţiilor şi reţelelor internaţionale anticorupţie (inclusiv Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Anticorupţie - IAACA, Grupul de State împotriva Corupţiei - GRECO)

Permanent

DNA

Număr participanţi

pregătiţi

Număr evenimente

Raport de activitate

Buget DNA,

finanţare

externă

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

2.3 Organizarea anuală a unei conferinţe pentru prezentarea rezultatelor activităţii DNA

Anual, în februarie

DNA

Conferinţă organizată Evaluare de impact prezentată de departamentul de comunicare al DNA in 7 zile de la conferinţă

Lista participanţilor Minuţa conferinţei Comunicat de presă

Buget DNA

2.4 Organizarea unei mese rotunde anuale cu societatea civilă pentru discutarea rezultatelor obţinute în combaterea corupţiei a nivel înalt

Anual, în martie

DNA

Masă rotundă organizată Număr participanţi Număr teme dezbătute

Minuţa întâlnirii

Buget DNA

2.5 Transmiterea de către instanţele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA şi publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea regulilor privind protecţia datelor personale

Trimestrial, începând cu martie 2008

DNA

curţile de apel Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Număr hotărâri centralizate la nivelul curţilor de apel

Număr de hotărâri definitive publicate

Hotărârile instanţelor

Buget DNA Buget curţi de apel Bugetul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

II. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGAL ÎN MATERIE

1. Realizarea unui studiu independent cu privire la modul de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru categoriile de infracţiuni din sfera criminalităţii economico-financiare, inclusiv a infracţiunilor de corupţie, şi luarea măsurilor ce se impun în baza concluziilor

1.1. Constituirea grupului tehnic interinstituţional responsabil pentru elaborarea termenilor de referinţă

Februarie 2007

MJ DNA PICCJ CSM

Grup constituit

Termeni de referinţă

Buget MJ DNA PICCJ CSM

1.2 Contractarea şi elaborarea studiului şi formularea recomandărilor

Mai 2008

MJ

Consultant contractat

Studiu elaborat

Buget MJ

2. Asigurarea celerităţii procesului penal în cazuri de mare corupţie

2.1. Modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul înlăturării suspendării de drept a cauzei penale la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate

Decembrie 2007

MJ

Proiect

de act normativ

aprobat de Guvern

Site Guvern

Buget MJ

2.2. Aprobarea noului cod de procedură penală; acesta va cuprinde noi prevederi relativ la faza de urmărire penală, probe, asistenţa juridică, gradele de jurisdicţie, durata măsurilor preventive şi a procedurilor

Ianuarie 2008

MJ

Proiect

de act normativ

aprobat de Guvern

Site Guvern

Buget MJ

III. ASIGURAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE SPECIALIZATE ŞI A SCHIMBULUI DE BUNE PRACTICI

1. Intensificarea activităţilor de pregătire profesională

1.1 Organizarea de seminarii comune pentru judecătorii, procurorii, poliţiştii şi specialiştii implicaţi în urmărirea şi judecarea cauzelor de criminalitate economico-financiară şi corupţie

Permanent

DNA PICCJ CSM INM

Număr seminarii

organizate conform

cu planul

Număr

de participanţi

Liste participanţi Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Buget DNA

PICCJ

CSM

INM

şi fonduri atrase cu proiecte în

derulare

1.2 Continuarea dezvoltării pregătirii profesionale a judecătorilor prin elaborarea şi adoptarea unui plan de training anual în domeniul combaterii corupţiei, al rolului şi responsabilităţilor sistemului judiciar în societate

Permanent

CSM, INM

Planuri de formare

profesională

întocmite

Sesiuni de pregătire

organizate

Numărjudecători

participanţi

Hotărâre CSM Raport de activitate INM

Buget INM

2. Schimb de bune practici la nivel european

2.1 Organizarea de acţiuni de pregătire comune pentru magistraţi români implicaţi în soluţionarea cauzelor de corupţie cu omologi din statele membre UE, în scopul schimbului de bune practici

Incepând cu 2008

MJ CSM

Număr de activităţi organizate

Listă activităţi organizate Raport de evaluare a activităţilor

Programe bilaterale cu statele membre UE

CONDIŢIONALITATEA  4

Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale

I. PREVENIREA FAPTELOR DE CORUPŢIE

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

1. Monitorizarea şi evaluarea campaniilor de conştientizare privind efectele corupţiei

1.1. Identificarea tuturor campaniilor de conştientizare desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice în perioada 2005-2007 şi evaluarea impactului acestora, identificarea şi promovarea exemplelor de bune practici

Decembrie 2007

ASG

Număr de campanii identificate Număr de bune practici identificate şi recomandate

Raport de evaluare

Buget ASG

1.2. Monitorizarea permanentă şi evaluarea impactului campaniilor derulate

Semestrial,

începând cu

iunie 2008

ASG

Număr de campanii identificate

Raport de evaluare

Buget ASG

2. Continuarea derulării unor campanii publice de conştientizare

2.1 Organizarea a 4 conferinţe cu următoarele teme:

- rolul jurnaliştilor de investigaţie în lupta împotriva corupţiei;

- accesul la informaţiile de interes public;

- rolul autorităţilor centrale şi locale în lupta împotriva corupţiei;

- protecţia avertizorilor

Iunie 2008

MJ,

în parteneriat

cu Institutul

HAUS

Management

Finlanda

Conferinţe organizate Probleme identificate şi propuneri ale participanţilor

Listă participanţi Minuţa conferinţei

Buget MJ Componentă PHARE RO 2004/ IB/JH/-02

2.2. Implementarea unei campanii de conştientizare privind fenomenul de corupţie, educarea şi informarea cetăţenilor, dar şi a reprezentanţilor serviciilor publice şi ai mediului de afaceri cu privire la consecinţele negative ale corupţiei asupra democraţiei şi dezvoltării socioeconomice a societăţii

Decembrie 2007

MJ,

în parteneriat

cu Ramboll

Management

A/S,

Danemarca

Activităţi organizate: caravana regională, emisiuni radio-TV, întâlniri cu mediul de afaceri, întâlniri cu factorii de decizie Raport de evaluare a campaniei

Raport de evaluare a campaniei Minutele întâlnirilor organizate Principalele producţii video

Buget MJ

Componentă

PHARE

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

2.3. Imbunătăţirea relaţiei cu comunitatea de afaceri în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei la nivelul IGPF şi ANV şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la efectele corupţiei în sectoarele gestionate de cele două structuri

Martie 2008

DGA

ANV

IGPF

In parteneriat

cu Guardia

Civil din Spania

Număr conferinţe şi dezbateri organizate Număr participanţi Probleme identificate şi propuneri ale participanţilor Campanii de conştientizare anticorupţie organizate în punctele de trecere a frontierei de stat

Raport final proiect PHARE

Buget DGA, ANV, IGPF Proiectul de twinning PHARE 2004 „Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi Vamă"

2.4. Derularea unor activităţi de instruire cu entităţile raportoare privind problematica spălării banilor în legătură cu infracţiuni de corupţie

Periodic, începând cu aprilie 2008

ONPCSB

Număr de seminarii de instruire organizate

Listă de participanţi Chestionar de evaluare a seminarului

Buget ONPCSB

3. Prevenirea corupţiei în sectoarele vulnerabile, în special la nivel local

3.1. Continuarea implementării Centrului Naţional de Voluntariat pentru Integritate - CNVI prin asumarea de către conducerea MIRA a parteneriatului cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei -AID

Permanent

MIRA,

în parteneriat

cu AID

Număr de activităţi

desfăşurate

Număr

de participanţi

Rapoarte MIRA Rapoarte AID

Buget MIRA Buget AID

3.2. Creşterea transparenţei şi a gradului de cunoaştere de către public a Direcţiei Generale Anticorupţie:

- prin ameliorarea procedurilor de relaţii publice, înregistrare şi procesare a reclamaţiilor;

- creşterea implicării ONG-urilorîn domeniul anticorupţie şi derularea unor proiecte comune la nivel teritorial;

- crearea unor instrumente de transparenţă implementate printr-o campanie de informare publică

Septembrie 2008

DGA,

în parteneriat

cu Ministerul

Federal

de Interne

din Republica

Federală

Germania

şi Academia

de Studii

şi Cercetări

a Federaţiei

Funcţionarilor

Publici

din Germania

Număr de activităţi derulate Campanie lansată

Raport final proiect PHARE

Buget DGA

Proiectul de

twinning

PHARE 2005

„Dezvoltarea

Direcţiei

Generale

Anticorupţie

din Ministerul

Administraţiei

şi Internelor"

3.3. Elaborarea unui ghid anticorupţie, în vederea creşterii gradului de integritate în rândul personalului propriu, şi diseminarea la nivel larg ca exemplu de bune practici şi pentru alţi furnizori de servicii publice

Iulie 2008

DGA

Ghid anticorupţie

elaborat

Numărul materialelor

diseminate

Raport de activitate DGA

Buget DGA

3.4. Optimizarea activităţii Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea DGA pe baza evaluării activităţii anterioare a acestui organism şi a recomandărilor experţilor străini, urmărindu-se creşterea interacţiunii dintre societatea civilă şi structurile MIRA. Creşterea implicării ONG-urilorîn domeniul anticorupţiei şi derularea unor activităţi comune la nivel teritorial

Septembrie 2008

DGA,

celelalte structuri

MIRA implicate

în comitet.

Sprijin din

Noul regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comitetului strategic Numărul şedinţelor

Raport final proiect PHARE

Buget DGA

Proiectul

de twinning

PHARE 2005

„Dezvoltarea

Direcţiei

Generale

partea Ministerului Federal de Interne din Republica Federală Germania şi a Academiei de Studii şi Cercetări a Federaţiei Funcţionarilor Publici din Germania

comitetului

Numărul

protocoalelor

încheiate cu

ONG-urile

Număr de activităţi

organizate

Anticorupţie din Ministerul dministraţiei şi Internelor"

3.5. Elaborarea şi implementarea unui program de formare şi perfecţionare a pregătirii managerilor şi personalului cu funcţii de execuţie din cadrul DGA, Poliţiei de Frontieră şi Autorităţii Naţionale a Vămilor

Martie 2008

DGA

ANV

IGPF

In parteneriat

cu Guardia

Civil din Spania

Program elaborat Număr cursuri de specialitate desfăşurate Vizite de studiu organizate Număr participanţi activităţi de training Raportul de evaluare a activităţilor redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi

Raport final proiect PHARE

Buget DGA, ANV, IGPF Proiectul de twinning PHARE 2004 „Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi Vamă"

4. Monitorizarea respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică

4.1. Introducerea obligatorie a codului de conduită în bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante în funcţia publică

Martie 2008

ANFP

Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, modificată în sensul introducerii acestei obliqaţii

Act normativ aprobat de Guvern

Buget ANFP

4.2. Stabilirea metodelor de colectare a informaţiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcţionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora şi prezentarea lor într-un format unic

Martie 2008

ANFP

Metodologie aprobată

Ordin

Preşedinte

ANFP

Buget ANFP

4.3. Colectarea informaţiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi a sancţiunilor luate împotriva funcţionarilor publici, în particulara celor din administraţia publică la nivel local. Pregătirea şi diseminarea către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale

Semestrial,

începând cu

iunie 2008

ANFP

Raport cu privire la respectarea Legii nr. 7/2004, întocmit şi publicat

Raport semestrial publicat pe site-ul ANFP

Buget ANFP

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

4.4. Continuarea procesului de conştientizare a funcţionarilor publici în privinţa normelor de conduită etică

Permanent

ANFPşialte instituţii (INA, ONG-uri etc.)

- nr. de conferinţe, seminarii, cursuri cu tematică specifică, organizate de către sau în parteneriat cu AN FP

- nr. de conferinţe, seminarii, cursuri

cu tematică specifică, la care AN FP participă ca invitat sau a furnizat lectori/intervenienţi

- nr. de documente (manuale, ghiduri, studii) specifice, elaborate sau distribuite de către ANFP

- rapoarte elaborate de organizatori

- rapoartele de deplasare ale angajaţilor ANFP -diplome de participare

- documente elaborate publicate/ distribuite

-Buget ANFP-fonduri externe (granturi, programe PHARE etc.) - resurse puse la dispoziţie de parteneri

II. COMBATEREA FAPTELOR DE CORUPŢIE

1. Consolidarea capacităţii instituţionale de combatere a faptelor de mică corupţie prin specializarea şi pregătirea profesională a personalului

1.1 Desemnarea de către procurorii-şefi ai parchetelor de pe lângă tribunale şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel a procurorilor ce vor instrumenta dosarele de corupţie la nivelul acestor unităţi de parchet

Decembrie 2007

PICCJ

Persoane desemnate

Actul de desemnare

Buget PICCJ

1.2. Organizarea periodică a unor sesiuni de schimb de experienţă, la nivel regional şi central, între procurorii DNA şi procurorii desemnaţi la pct. 1.1 din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale şi curţi de apel

Semestrial, începând cu ianuarie 2008

DNA şi PICCJ

Număr de reuniuni Număr de participanţi Raportul de evaluare a activităţilor, redactat în baza

formularelor de evaluare completate de participanţi

Listă de participanţi Minuţa întâlnirii

Buget DNA şi PICCJ

1.3. Crearea unor colective de lucru formate din procurori DNA şi PICCJ, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DNA, DGA şi din structurile specializate ale poliţiei, specialişti cu pregătire criminalistică, pentru elaborarea de manuale de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinate exclusiv uzului procurorilor care investighează cazuri

de corupţie

Decembrie 2007

PICCJ şi DNA

Grup de lucru constituit

Actul de desemnare

Buget PICCJ şi DNA

1.4. Elaborarea manualelor de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinat exclusiv uzului procurorilor care investighează cazuri de corupţie şi diseminarea către aceştia

August 2008

PICCJ

Ghid elaborat şi diseminat

Decizie privind diseminarea ghidurilor

Buget PICJ

III. ACTIVITĂŢI VIITOARE CONCENTRATE PE SECTOARELE CU UN RISC CRESCUT LA CORUPŢIE ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

1. Măsuri în vederea transparentizării administraţiei publice la nivel local

1.1. Analiza procedurilor lor interne de lucru în scopul creşterii transparenţei, eliminării etapelor care nu sunt necesare, favorizează corupţia şi reprezintă o barieră pentru activitatea transparentă

a administraţiei sau o povară nejustificată pentru cetăţeni

1.2.  Crearea instrumentelor şi a mecanismelor necesare pentru a asigura reglementări administrative care să promoveze şi să susţină scopul simplificării administrative

1.3.  Dezvoltarea de proceduri de lucru alternative pentru municipalităţi, inclusiv soluţii informatice, acolo unde este cazul

1.4.  Pregătirea şi diseminarea noilor proceduri de lucru, precum

şi desfăşurarea de discuţii de grup cu funcţionarii publici şi utilizatorii serviciilor administrative, pentru a ameliora aceste noi proceduri

1.5.  Proiectarea şi desfăşurarea de instruire privind reglementările administrative, noile metode de lucru şi proceduri de luare

a deciziilor pentru municipalităţi

In termen de maximum 12 luni de la data semnării Convenţiei

twinning

UCRAP

Revizuirea

procedurilor

administrative

şi legislative,

acolo unde este

cazul, pentru a

preveni corupţia

şi a creşte

transparenţa

administraţiei

publice

Scăderea

numărului de

proceduri

administrative

în cazul instituţiilor

centrale şi

municipalităţilor

selectate

Rapoarte ale Comisiei

Europene

Rapoarte

de monitorizare

şi evaluare

Minute ale întâlnirilor

oficiale

Manuale de proceduri

Alte documente

relevante - analize,

studii, planuri de training

Buget

PHARE/

2006/018-

147.01.05.01,

RO06/IB/ JH 05

Buget

PHARE/

2006/018-

147.01.05.01,

RO06/IB/ JH 05

şi cofinanţare

MIRA

Buget

PHARE/

2006/018-

147.01.05.01,

RO06/IB/JH05

şi cofinanţare

MIRA

Buget

PHARE/

2006/018-

147.01.05.

UCRAP 01,

RO06/IB/JH05

şi cofinanţare

MIRA

Buget

PHARE/

2006/018-

147.01.05.01,

RO06/IB/JH05

şi cofinanţare

MIRA

2. Revizuirea legislaţiei în vigoare în scopul stabilirii criteriilor pentru asigurarea unei mai bune administrări în sectorul public

2.1. Analiza actualului cadru normativ şi a necesităţilor de revizuire a legislaţiei

2.2.  Elaborarea propunerilor de reglementare, în conformitate cu concluziile analizei efectuate

2.3.  Parcurgerea procedurilor de dezbatere publică asupra propunerilor de reglementare formulate

Februarie 2008

MIRA/UCRAP

- raport de analiză elaborat

- proiect de act normativ elaborat

- procedura dezbaterii publice

- website MIRA/UCRAP

- minuta dezbaterii publice

- Monitorul Oficial

al României, Partea I

Buget MIRA

Măsură

Etape

Termen limită

Responsabili de implementare

Indicatori de performanţă

Surse de verificare

Sursa finanţării

Ca standarde de calitate minime, reglementările rezultate din îndeplinirea acestui obiectiv trebuie:

a) să oblige instituţiile publice din toate domeniile de activitate să stabilească, să adopte şi să facă publice criteriile utilizate în desfăşurarea activităţilor lor referitoare la prioritizare, evaluare şi stabilirea oportunităţii;

b) să impună obligativitatea elaborării unor obiective pentru toate planurile de dezvoltare

din sectorul public

2.4. Parcurgerea procedurilor de promovare şi aprobare/adoptare a modificărilor normative propuse

parcursă

- reglementare aprobată/adoptată

- conţinutul reglementării este în conformitate cu standardele de calitate minime

3. Revizuirea legislaţiei în vigoare în scopul transparentizării mecanismelor instituţionale de plângere administrativă

Ca standarde de calitate minime, reglementările rezultate din îndeplinirea acestui obiectiv trebuie să conţină: a) obligativitatea publicării practicilor disciplinare şi a deciziilor luate de către comisiile de disciplină, în cazul

3.1. Analiza actualului cadru normativ şi a necesităţilor de revizuire a legislaţiei

3.2.  Elaborarea propunerilor de reglementare, în conformitate cu concluziile analizei efectuate

3.3.  Parcurgerea procedurilor de dezbatere publică asupra propunerilor de reglementare formulate

3.4.  Parcurgerea procedurilor de promovare şi aprobare/adoptare a modificărilor normative propuse

Februarie 2008

ANFP

- raport de analiză elaborat

- proiect de act normativ elaborat

- procedura dezbaterii publice parcursă

- reglementare aprobată/adoptată

- conţinutul reglementării este în conformitate cu standardele de calitate minime

-websiteANFP

- minuta dezbaterii publice

- Monitorul Oficial

al României, Partea I

Buget ANFP

funcţionarilor publici;

b) obligativitatea adoptării unor recomandări cu caracter general la finele fiecărei decizii disciplinare privind funcţionarii publici şi publicarea recomandărilor privind normele de conduită, la nivelul fiecărei instituţii publice

4. Adoptarea unui Cod de procedură administrativă

4.1. Analiza actualului cadru normativ şi a necesităţilor de revizuire a legislaţiei

4.2.  Promovarea şi aprobarea tezelor prealabile

4.3.  Elaborarea proiectului de act normativ, în conformitate cu concluziile analizei efectuate

4.4.  Parcurgerea procedurilor de dezbatere publică asupra proiectului de act normativ

4.5.  Parcurgerea procedurilor de promovare şi aprobare a proiectului de act normativ

Decembrie 2007

MIRA

- teze prealabile aprobate

- proiect de act normativ elaborat

- procedura dezbaterii publice parcursă

- act normativ aprobat

-websiteMIRA - minuta dezbaterii publice

Buget MIRA

5. Adoptarea unei strategii naţionale anticorupţie care să vizeze cele mai vulnerabile sectoare şi administraţia locală

5.1. Evaluarea măsurilor anticorupţie luate în perioada 2005-2007 în sectoarele considerate vulnerabile: serviciile de ordine şi siguranţă publică, controlul financiar, fiscal şi vamal, educaţie, învăţământ, precum şi administraţia publică la nivel local

Noiembrie 2007

MIRA, cu sprijinul DNA, SGG

şi al instituţiilor

responsabile

pentru

elaborarea

planurilor

sectoriale,

conform

SNA

2005-2007

Grup de lucru constituit Metodologie de evaluare agreată Raport de evaluare întocmit

Minuta

Consiliu MCV privind lupta împotriva corupţiei

Buget

instituţii

responsabile

5.2. Elaborarea proiectului de strategie, având în vedere rezultatele evaluării de la pct. 5.1, recomandările rezultate în urma proiectelor cu finanţare externă, studiile, precum şi documentele programatice privind reforma administraţiei publice, reforma în domeniul sănătăţii şi alte documente programatice relevante

Ianuarie 2008

MIRA,

cu sprijinul

DNA, SGG

şi al instituţiilor

responsabile

pentru

elaborarea

planurilor

sectoriale,

conform

SNA

2005-2007

Proiect elaborat Proiect supus dezbaterii publice

Site MIRA

Buget existent

5.3. Adoptarea strategiei naţionale privind sectoarele vulnerabile şi administraţia locală

Martie 2008

Guvern

Strategie aprobată

Act normativ adoptat de Guvern

Buget existent


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1346/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1346 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu