Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 764 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 486 din  7 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Directia Generala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul politicii vamale, exercitand atributiile stabilite prin reglementarile vamale.
    (2) Sediul Directiei Generale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.
    Art. 2
    Directia Generala a Vamilor asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal, in mod uniform, specializat, transparent si nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice, agentilor economici si institutiilor publice.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Directia Generala a Vamilor are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;
    2. exercita controlul, urmareste si supravegheaza pe teritoriul tarii respectarea legislatiei vamale;
    3. ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal;
    4. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal si asigura aplicarea prevederilor privind Tariful vamal de import al Romaniei si a altor acte normative referitoare la acesta;
    5. aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber incheiate intre Romania, pe de o parte, si Uniunea Europeana sau tarile aflate in curs de integrare in Uniunea Europeana, pe de alta parte;
    6. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    7. urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxa pe valoarea adaugata, la accizele si la alte drepturi vamale;
    8. elaboreaza si adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate;
    9. elaboreaza propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;
    10. coordoneaza programele privind integrarea vamala europeana;
    11. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste din oficiu eventualele diferente pe baza controalelor ulterioare si asigura incasarea acestora; stabileste formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale in conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului;
    12. coordoneaza si indruma directiile regionale vamale si birourile vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
    13. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit si verifica legalitatea si regimul vamal al acestora; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala;
    14. verifica, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
    15. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, in conditiile prevazute de lege, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si orice fel de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unor infractiuni;
    16. exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, urmarind respectarea reglementarilor in domeniul vamal;
    17. asigura sistemul informatic integrat vamal, precum si statistica vamala;
    18. reprezinta in fata instantelor judecatoresti interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    19. intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea structurii si a activitatii autoritatii vamale;
    20. prezinta ministrului finantelor publice avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    21. aplica legislatia muncii pe linia gestionarii problematicii resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, mobilitate, sanctionare si incheierea raporturilor de munca, cu exceptia functiilor care sunt in sfera de aprobare a ministrului finantelor publice;
    22. organizeaza, la nivelul autoritatii vamale, sau, dupa caz, cu directiile regionale vamale, programe de formare profesionala a personalului vamal;
    23. elaboreaza si fundamenteaza programul de investitii si achizitii publice, proiectul bugetului de cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare ministrului finantelor publice; asigura realizarea acestora in conditiile legii;
    24. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea autoritatii vamale;
    25. colaboreaza, pe baza de protocol, cu inspectoratul general al politiei, inspectoratul general al politiei de frontiera, Directia generala pentru pasapoarte, precum si cu Garda Financiara.
    (2) Directia Generala a Vamilor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 4
    Activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import, sunt coordonate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 5
    (1) Conducerea Directiei Generale a Vamilor se exercita de catre directorul general, care reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu agentii economici, alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme vamale din tara sau din strainatate si raspunde in fata ministrului finantelor publice pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite si emite decizii, ordine, circulare, norme tehnice de aplicare a reglementarilor vamale.
    Art. 6
    (1) Aparatul propriu al Directiei Generale a Vamilor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se stabileste numarul posturilor de conducere, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Directorul general, directorii generali adjuncti, directorii si adjunctii acestora din aparatul propriu al Directiei Generale a Vamilor se numesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului finantelor publice. Sefii de servicii si sefii de birouri se numesc, potrivit legii, prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Directia Generala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 4.600.
    (4) Repartizarea numarului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Directiei Generale a Vamilor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, iar pentru unitatile subordonate acesteia, prin decizie a directorului general.
    Art. 7
    In cazul in care directorul general al Directiei Generale a Vamilor, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, ministrul finantelor publice desemneaza un director general adjunct sau un director sa exercite aceste atributii.
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a directiilor regionale vamale, a birourilor vamale si a punctelor vamale se aproba de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor prin decizie, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Directorii directiilor regionale vamale si adjunctii acestora, sefii de servicii si sefii de birouri, precum si sefii birourilor vamale si ai altor compartimente din structura acestora se numesc prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 9
    Statele de functii pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aproba de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor, in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din structura autoritatii vamale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din structura autoritatii vamale se stabilesc prin fisa postului si se semneaza de salariati si de sefii ierarhici.
    Art. 11
    (1) Directia Generala a Vamilor are in dotare mijloace de transport navale si terestre, pentru activitati specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Repartizarea pe unitati vamale a mijloacelor de transport se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    (3) Pentru atributii de control antidrog si materiale explozive, Directia Generala a Vamilor se doteaza cu caini dresati potrivit pct. 5 din anexa nr. 2.
    Art. 12
    Perfectionarea profesionala a personalului vamal se face prin cursuri de pregatire in domeniu, organizate de Scoala de finante publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, sau prin programe de formare specializata si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, precum si de alte institutii specializate din tara sau din strainatate.
    Art. 13
    (1) Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii autoritatii vamale din teritoriu, coordonate de Directia Generala a Vamilor.
    (2) In localitatile in care autoritatea vamala nu dispune de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.
    (3) Directia Generala a Vamilor va prevedea in programul propriu de investitii fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 14
    Anexele nr. 1*) si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 23 ianuarie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Directiei Generale a Vamilor

                               __________________
                              |                  |
                              | DIRECTOR GENERAL |
                              |__________________|
        _______________________________|________________________________
 ______|______   _________|__________  |  __________|__________   ______|______
| DIRECTIA*)  | | DIRECTIA*)         | | | DIRECTIA BUGET,     | | DIRECTIA DE |
| REGIMURI SI | | SUPRAVEGHERE VAMALA| | | ORGANIZARE GENERALA,| | TEHNOLOGIA  |
| OPERATIUNI  | | SI LUPTA IMPOTRIVA | | | GESTIUNE DE PERSONAL| | INFORMATIEI,|
| VAMALE      | | FRAUDELOR VAMALE*1)| | | SI ADMINISTRAREA    | | STATISTICA  |
|             | |                    | | | SERVICIILOR         | | VAMALA SI   |
|             | |                    | | |                     | | GESTIUNEA   |
|             | |                    | | |                     | | DATELOR     |
|_____________| |____________________| | |_____________________| |_____________|
              _________________________|_____________________________
   __________|________    ______|______    _______|______    ________|_______
  | Serviciul Juridic,|  | Serviciul   |  | Serviciul    |  | Serviciul      |
  | Legislatie Vamala,|  | Inspectie   |  | Control si   |  | Integrare      |
  | Urmarire si       |  | si Control  |  | Audit Public |  | Vamala         |
  | Incasare a        |  | pentru      |  | Intern       |  | Europeana si   |
  | Creantelor        |  | Activitatea |  |              |  | Relatii        |
  | Bugetare          |  | Vamala*2)   |  |              |  | Internationale |
  |___________________|  |_____________|  |______________|  |________________|

------------
    *) Condusa de un director general adjunct.
    *1) Include si Serviciul control vamal ulterior coordonat de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    *2) Este coordonat de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.

    ANEXA 2

                                    DOTARI

    I. Mijloace de transport

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea/Subunitatea| Tipul mijlocului de transport |Numarul  Consumul   |
|crt.|                    |                               |maxim    maxim      |
|    |                    |                               |aprobat  aprobat    |
|    |                    |                               |(bucati)            |
|____|____________________|_______________________________|____________________|
| 1. | Directia Generala  | Autoturisme                   |    6    350 l/luna |
|    | a Vamilor          |_______________________________|____________________|
|    |                    | Autovehicule pentru transport |    4    350 l/luna |
|    |                    | de marfa si de persoane       |                    |
|    |                    | (activitati de aprovizionare, |                    |
|    |                    | deplasare a personalului      |                    |
|    |                    | operativ, protocol)           |                    |
|____|____________________|_______________________________|____________________|
| 2. | Directia           | Autoturisme operative         |   92    350 l/luna |
|    | supraveghere vamala| (supravegheri, insotiri,      |                    |
|    | si lupta impotriva | controale, investigatii)      |                    |
|    | fraudelor vamale   |_______________________________|____________________|
|    | Unitate nucleara   | Autovehicule (autoutilitare   |   10    350 l/luna |
|    |                    | pentru depistarea drogurilor, |                    |
|    |                    | substantelor cu regim special,|                    |
|    |                    | prelevari de probe,           |                    |
|    |                    | transportul cainilor)         |                    |
|    |                    |_______________________________|____________________|
|    |                    | Autoturism operativ (control, |    1    300 l/luna |
|    |                    | inspectii)                    |                    |
|    |                    |_______________________________|____________________|
|    |                    | Autospeciale (laborator mobil |    6    500 l/luna |
|    |                    | pentru control vamal cu       |                    |
|    |                    | raze X)                       |                    |
|____|____________________|_______________________________|____________________|
| 3. | Directii regionale | Autoturisme (cate unul pentru |   10    350 l/luna |
|    | vamale             | fiecare directie regionala    |                    |
|    |                    | vamala)                       |                    |
|    |                    |_______________________________|____________________|
|    |                    | Autovehicule pentru transport |   20    350 l/luna |
|    |                    | de marfa si de persoane       |                    |
|    |                    | (activitati de aprovizionare, |                    |
|    |                    | deplasare a personalului      |                    |
|    |                    | operativ, protocol)           |                    |
|____|____________________|_______________________________|____________________|
| 4. | Birouri vamale     | Autoturisme operative (cate   |  110    350 l/luna |
|    |                    | unul pentru fiecare birou     |                    |
|    |                    | vamal)                        |                    |
|    |                    | Autoturisme operative (control|    9    150 l/luna |
|    |                    | pista - pentru fiecare birou  |                    |
|    |                    | vamal din aeroporturile       |                    |
|    |                    | internationale: Otopeni,      |                    |
|    |                    | Baneasa, Timisoara, Sibiu,    |                    |
|    |                    | Arad)                         |                    |
|    |                    |_______________________________|____________________|
|    |                    | Autovehicule operative pentru |   22    900 l/luna |
|    |                    | birourile vamale de frontiera |                    |
|    |                    | (transport de valori, de      |                    |
|    |                    | bunuri confiscate, al         |                    |
|    |                    | personalului operativ,        |                    |
|    |                    | supraveghere porturi zone     |                    |
|    |                    | libere)                       |                    |
|    |                    |_______________________________|____________________|
|    |                    | Autovehicule operative pentru |   27    300 l/luna |
|    |                    | birourile vamale cu sucursale |                    |
|    |                    | intre 5 - 90 km fata de       |                    |
|    |                    | localitatea de resedinta      |                    |
|    |                    | (transport de valori, de      |                    |
|    |                    | bunuri confiscate, al         |                    |
|    |                    | personalului operativ)        |                    |
|    |                    |_______________________________|____________________|
|    |                    | Salupe pentru patrulare,      |   10    80 l/ora   |
|    |                    | control si supraveghere       |         pentru     |
|    |                    | vamala, in limitele de        |         maximum    |
|    |                    | competenta                    |         60 ore/luna|
|    |                    |                               |    3    100 l/ora  |
|    |                    |                               |         pentru     |
|    |                    |                               |         maximum    |
|    |                    |                               |         60 ore/luna|
|____|____________________|_______________________________|____________________|

    II. Caini

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Unitatea       |             Denumirea                  | Numarul|
|crt.|                       |                                        | maxim  |
|____|_______________________|________________________________________|________|
| 1. | Directia supraveghere | Caini dresati pentru Serviciul antidrog|   60   |
|    | si control vamal      | si materiale explozive                 |        |
|____|_______________________|________________________________________|________|

    NOTA:
    a) Listele cu birourile vamale de frontiera si de interior (cu sucursale intre 5 - 90 km fata de localitatile de resedinta) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate si al personalului operativ se aproba de directorul general al Directiei Generale a Vamilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor directiilor regionale vamale.
    b) Alocarea de drepturi, repartizarea, detasarea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    c) Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace aprobat pentru Directia Generala a Vamilor, directiile regionale si/sau birourile vamale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 764/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 764 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu