E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 170 din 18 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 23 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Directia Generala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul politicii vamale, exercitand atributiile stabilite prin reglementarile vamale.
    (2) Sediul Directiei Generale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Directia Generala a Vamilor are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale interjudetene, birourilor vamale de control si vamuire la interior si a birourilor vamale de control si vamuire la frontiera;
    2. exercita controlul, urmareste si supravegheaza pe teritoriul tarii respectarea legislatiei vamale;
    3. ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu legea, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal;
    4. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal si asigura aplicarea prevederilor privind Tariful vamal de import al Romaniei si a altor acte normative referitoare la acesta;
    5. aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau de comert liber incheiate intre Romania, pe de o parte, si Uniunea Europeana sau tarile aflate in curs de integrare in Uniunea Europeana, pe de alta parte;
    6. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    7. urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxa pe valoarea adaugata, la accizele si la alte drepturi vamale;
    8. elaboreaza si adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate;
    9. elaboreaza propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;
    10. coordoneaza programele privind integrarea vamala europeana;
    11. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul in vama a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste din oficiu eventualele diferente pe baza controalelor ulterioare si asigura incasarea acestora; stabileste formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si a drepturilor vamale in conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului;
    12. coordoneaza si indruma directiile regionale vamale interjudetene, birourile vamale de control si vamuire pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale; incheie, pe baza de mandat, acorduri de cooperare cu autoritati vamale straine privind schimbul de informatii pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale;
    13. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit si verifica legalitatea si regimul vamal al acestora; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala;
    14. verifica, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
    15. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, in conditiile prevazute de lege, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si orice fel de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unor infractiuni;
    16. exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, urmarind respectarea reglementarilor in domeniul vamal;
    17. asigura sistemul informatic integrat vamal, precum si statistica vamala;
    18. reprezinta in fata instantelor judecatoresti interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    19. intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea structurii si a activitatii autoritatii vamale;
    20. prezinta ministrului finantelor publice avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    21. aplica legislatia muncii pe linia gestiunii de personal - recrutare, angajare, avansare, mobilitate, sanctionare si incheierea raporturilor de munca, cu exceptia functiilor care sunt in sfera de aprobare a ministrului finantelor publice;
    22. organizeaza la nivelul autoritatii vamale, dupa caz impreuna cu directiile regionale vamale interjudetene, programe de formare profesionala a personalului vamal;
    23. elaboreaza si fundamenteaza programul de investitii, proiectul bugetului activitatii vamale si proiectul bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, prevazut de Legea nr. 8/1994, si asigura realizarea acestora in conditiile legii;
    24. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea autoritatii vamale;
    25. colaboreaza, pe baza de protocol, cu Inspectoratul general al politiei, Inspectoratul general al politiei de frontiera, Directia generala pentru pasapoarte, precum si cu Garda financiara.
    (2) Directia Generala a Vamilor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) Conducerea Directiei Generale a Vamilor se exercita de directorul general, care reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu agentii economici, alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme vamale din tara sau din strainatate, si raspunde in fata ministrului finantelor publice pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
    (2) In exercitarea atributiilor sale directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite si emite decizii, ordine, circulare, norme tehnice de aplicare a reglementarilor vamale.
    Art. 4
    (1) Aparatul propriu al Directiei Generale a Vamilor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se stabileste numarul posturilor de conducere.
    (2) Directorul general, directorii generali adjuncti, directorii si adjunctii acestora din aparatul propriu al Directiei Generale a Vamilor se numesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului finantelor publice. Inspectorul-sef pentru expertiza vamala, sefii de serviciu si sefii de birou se numesc, potrivit legii, prin decizie a directorului general.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Directia Generala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 4.600.
    (4) Repartizarea numarului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Directiei Generale a Vamilor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, iar pentru unitatile subordonate acesteia, prin decizie a directorului general.
    Art. 5
    In cazul in care directorul general, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente ministrul finantelor publice desemneaza unul dintre directorii generali adjuncti sa exercite aceste atributii.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a directiilor regionale vamale interjudetene, a birourilor vamale de control si vamuire si a punctelor vamale se aproba de directorul general prin decizie.
    (2) Directorii directiilor regionale vamale interjudetene si adjunctii acestora, sefii de servicii si sefii de birouri, precum si sefii birourilor vamale de control si vamuire si ai altor compartimente din structura acestora se numesc prin decizie a directorului general.
    Art. 7
    Statele de functii pentru directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale de control si vamuire se aproba de directorul general, in conditiile legii.
    Art. 8
    Prin reorganizarea Directiei Generale a Vamilor brigazile de supraveghere si control vamal trec in structura directiilor regionale vamale interjudetene si vor fi organizate la nivel de serviciu, urmand sa aiba nivelul de salarizare corespunzator directiilor regionale vamale interjudetene.
    Art. 9
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din structura autoritatii vamale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din structura autoritatii vamale se stabilesc prin fisa postului, care se semneaza de salariati si de sefii ierarhici.
    Art. 10
    (1) Directia Generala a Vamilor are in dotare mijloace de transport aeriene, navale si terestre pentru activitati specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Repartizarea pe unitati vamale a mijloacelor de transport se face prin decizie a directorului general.
    (3) Pentru atributii de control antidrog si materiale explozive Directia Generala a Vamilor se doteaza cu caini dresati, potrivit pct. 5 din anexa nr. 2.
    Art. 11
    Personalul care isi desfasoara activitatea in vamile de frontiera, situate la distante de 5 - 70 km fata de localitatea in care domiciliaza, beneficiaza de transport la si de la locul de munca, cu plata unui tarif fix pe zi stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 12
    Pentru asigurarea necesarului de personal vamal, precum si pentru perfectionarea profesionala a personalului angajat Directia Generala a Vamilor organizeaza cursuri de pregatire in domeniu prin Scoala de finante publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 13
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii autoritatii vamale din teritoriu, coordonata de Directia Generala a Vamilor.
    (2) In localitatile in care autoritatea vamala nu dispune de spatii corespunzatoare consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.
    (3) Directia Generala a Vamilor va prevedea in programul propriu de investitii fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trimiterile referitoare la Hotararea Guvernului nr. 147/1996 din subsolul anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 18/2001 vor avea in vedere prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Directiei Generale a Vamilor

                             __________________
                            | DIRECTOR GENERAL |
                            |__________________|
                                     |
                                     |
                                     |             ______________________
                                     |            | INSPECTOR-SEF PENTRU |
                                     |------------|   EXPERTIZA VAMALA   |
                                     |            |______________________|
                                     |
          ___________________________|_________________________________
         |                |          |             |                   |
  _______|_____   ________|________  |  ___________|__________   ______|______
 |  DIRECTIA*) | |   DIRECTIA*)    | | |   DIRECTIA BUGET,    | | DIRECTIA DE |
 | REGIMURI SI | |  SUPRAVEGHERE   | | | ORGANIZARE GENERALA, | | TEHNOLOGIA  |
 |  OPERATIUNI | | VAMALA SI LUPTA | | | GESTIUNE DE PERSONAL | | INFORMATIEI,|
 |   VAMALE    | |   IMPOTRIVA     | | |  SI ADMINISTRAREA    | |  STATISTICA |
 |             | |   FRAUDELOR     | | |    SERVICIILOR       | |  VAMALA SI  |
 |             | |    VAMALE       | | |                      | |  GESTIUNEA  |
 |             | |                 | | |                      | |   DATELOR   |
 |_____________| |_________________| | |______________________| |_____________|
                                     |
                                     |
            _________________________|_____________________________
           |                   |                   |               |
 __________|________   ________|__________   ______|______   ______|_______
| Serviciul juridic,| |Serviciul inspectie| |  Serviciul  | |  Serviciul   |
| legislatie vamala,| |si control pentru  | |   control   | |  integrare   |
|    urmarire si    | |activitatea vamala | |     si      | |    vamala    |
|    incasare a     | |                   | | audit intern| | europeana si |
|creantelor bugetare| |                   | |             | |    relatii   |
|                   | |                   | |             | |internationale|
|___________________| |___________________| |_____________| |______________|

    *) Condusa de un director general adjunct.

    ANEXA 2

    DOTARI
    I. Mijloace de transport
________________________________________________________________________________
                                                Numarul
                                                maxim de
Nr.                        Tipul mijlocului     mijloace     Consumul maxim de
crt.      Unitatea           de transport          de            carburant
                                                transport
                                                 aprobat
                                                (bucati)
________________________________________________________________________________
  1. Directia Generala  Autoturisme                  6            350 litri
     a Vamilor          Autovehicule pentru          3            350 litri
                        transport de marfa si
                        de persoane (activitati
                        de aprovizionare,
                        deplasare a
                        personalului operativ)
  2. Directia           Autoturisme                 68            350 litri
     supraveghere       Autospeciale                12            350 litri
     vamala si lupta    (activitati pentru
     impotriva          depistarea drogurilor
     fraudelor vamale;  si a altor substante cu
     activitatea de     regim special, inclusiv
     supraveghere in    pentru transportul
     zonele speciale    cainilor)
     prevazute in       Autoturisme pentru          46            350 litri
     art. 17 din        supraveghere in
     Legea nr. 141/1997 zonele speciale
     privind Codul      Elicopter                    1    Consum mediu de 50 l/h
     vamal al Romaniei                                    pentru maximum 75
                                                          de ore de zbor lunar
  3. Birouri vamale de  Autoturisme (unul          106            350 litri
     control si vamuire pentru fiecare birou
                        vamal)
                        Autovehicule pentru         26            350 litri
                        transport de persoane
                        si de valori la
                        birourile vamale de
                        control si vamuire cu
                        sucursale situate intre
                        5 - 70 km
                        Autoturisme pentru           2            350 litri
                        birourile vamale de
                        control si vamuire din
                        aeroporturile
                        internationale
                        Bucuresti-Otopeni
                        si Bucuresti-Baneasa
                        Autovehicule pentru         24          1.100 litri
                        birourile vamale de
                        control si vamuire la
                        frontiera, necesare in
                        vederea asigurarii
                        transportului
                        salariatilor la si de
                        la serviciu (birourile
                        vamale situate la
                        5 - 70 km fata de
                        localitatile de
                        referinta)
                        Salupe pentru               22    Consum mediu pe
                        patrulare, control si             ora/nava de 100 litri
                        supraveghere in                   pentru maximum 100 de
                        teritoriul de                     ore de functionare
                        supraveghere vamala               lunar a fiecarei nave
  4. Directiile         Autoturisme (cate unul      12            350 litri
     regionale vamale   pentru fiecare directie
     interjudetene      regionala vamala
                        interjudeteana)
                        Autovehicule pentru         12            350 litri
                        transport de marfa si
                        de persoane (activitati
                        de aprovizionare,
                        deplasare a
                        personalului operativ)

    II. Caini
____________________________________________________________________________
Nr.                                                                  Numarul
crt.             Unitatea                    Denumirea                maxim
____________________________________________________________________________
  5. Directia supraveghere vamala  Caini dresati pentru Serviciul      60
     si lupta impotriva fraudelor  antidrog si materiale explozive
     vamale
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    Lista cuprinzand birourile vamale de frontiera, situate in afara localitatilor la distante de 5   70 km de acestea, si birourile vamale cu puncte vamale se aproba de directorul general al Directiei Generale a Vamilor la propunerea directorilor directiilor regionale vamale interjudetene.
    Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace de transport aprobat pentru Directia Generala a Vamilor, directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale de control si vamuire.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 170/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 170 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu