E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 147 1996 abrogat de articolul 15 din actul Hotărârea 170 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 9 din actul Hotărârea 147 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 11 din actul Hotărârea 147 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 12 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 14 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 152 2000
Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 529 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de Hotărârea 939 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 147 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1127 1996
Articolul 7 din actul Hotărârea 147 1996 in legatura cu Ordin 1326 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 147 din  12 martie 1996

privind organizarea si functionarea Directiei generale a vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din  9 aprilie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Directia generala a vamilor infaptuieste, in numele Ministerului Finantelor, politica vamala a Guvernului, in concordanta cu cadrul legislativ existent.
    Conducerea acesteia se exercita de catre directorul general, secretar de stat la Ministerul Finantelor, care reprezinta Directia generala a vamilor in raporturile cu ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu organisme, organizatii, institutii, agenti economici, alte persoane juridice si fizice, din tara sau din strainatate, si raspunde in fata ministrului finantelor pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
    In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii, ordine, circulare, norme metodologice si instructiuni pentru aparatul propriu.
    Art. 2
    Directia generala a vamilor indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a vamilor, denumite in continuare unitati vamale;
    b) exercita controlul, urmarirea si supravegherea pe intregul teritoriu national a respectarii legislatiei vamale in procesul operatiunilor de import, export si de tranzit;
    c) ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu legea, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal;
    d) participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de proceduri, regimuri vamale si norme de vamuire si asigura aplicarea prevederilor legate de Tariful vamal de import al Romaniei si a altor acte normative referitoare la acesta;
    e) aplica masurile cu caracter vamal rezultate din Acordul de asociere a Romaniei la Comunitatea Europeana, Acordul cu tarile A.E.L.S. si din Strategia nationala de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;
    f) asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    g) urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii Sistemului Armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor, precum si de evaluare in vama a marfurilor si de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor drepturi vamale;
    h) verifica modul de declarare, de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal, a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste, din oficiu, eventualele diferente pe baza controalelor ulterioare si asigura incasarea acestora; stabileste formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale in conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului;
    i) coordoneaza, indruma si indeplineste sarcinile ce revin unitatilor vamale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale; incheie, pe baza de mandat, acorduri de cooperare cu alte administratii vamale privind schimbul de informatii in domeniul combaterii fraudei vamale;
    j) controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit si verifica legalitatea si regimul vamal al marfurilor; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala;
    k) verifica, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si, poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii in vederea identificarii si expertizarii marfurilor care fac obiectul operatiunilor de export, de import si de tranzit;
    l) efectueaza investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si orice fel de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile de export sau de import efectuate; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand constata incalcari ale legii care necesita continuarea cercetarilor;
    m) exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioada de 5 ani de la data desfasurarii acestora, urmarind respectarea reglementarilor in domeniul vamal;
    n) asigura informatizarea activitatii si realizeaza statistica vamala;
    o) reprezinta in fata instantelor judecatoresti interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    p) intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind imbunatatirea organizarii si functionarii activitatii vamale;
    r) prezinta ministrului finantelor avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    s) aplica legislatia muncii pe linie de resurse umane - angajare, avansare, sanctionare si incheierea raporturilor de munca - pentru personalul propriu si pentru cel din cadrul unitatilor vamale teritoriale, cu exceptia functiilor care sunt in sfera de aprobare a ministrului finantelor;
    t) elaboreaza si fundamenteaza programul de investitii si proiectul bugetului activitatii vamale si asigura realizarea acestora in conditiile legii;
    u) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    Directia generala a vamilor are personalitate juridica, patrimoniu propriu si cont la banca.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Directiei generale a vamilor prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata, este cea cuprinsa in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    Directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti pentru aparatul propriu se stabilesc si se numesc prin ordin al ministrului finantelor.
    Compartimentele de munca, organizate la nivel de serviciu si de birou, si sefii acestora se stabilesc si se numesc prin decizie a directorului general, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Directorii generali adjuncti coordoneaza in mod direct activitatea directiilor din aparatul propriu si un numar de directii regionale vamale, pe baza deciziei directorului general care desemneaza si pe loctiitorul sau.
    Art. 5
    Unitatile vamale nu au personalitate juridica.
    Structura organizatorica a unitatilor vamale, numarul si nivelul functiilor de conducere si numirea acestora se aproba de catre directorul general, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 6
    Statele de functii pentru unitatile vamale se aproba de catre directorul general, in conditiile legii si in limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul de stat.
    Art. 7
    Personalul Directiei supraveghere si control vamal si al unitatilor vamale poate avea drept de port de arma, in conditiile legii.
    Categoriile de personal care au acest drept se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor, cu avizul ministrului de interne.
    Regulamentul privind dotarea si pastrarea armamentului va fi aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor si ministrului de interne. Folosirea armamentului din dotare se va face numai in conditiile prevazute de lege.
    In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, Directia generala a vamilor va elabora Norme tehnice de functionare a Directiei supraveghere si control vamal, care vor fi supuse spre aprobare ministrului finantelor si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 8
    Atributiile, sarcinile si raspunderile pentru aparatul vamal sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si functionare, aprobat de ministrul finantelor.
    Art. 9
    Personalul vamilor si cel al Directiei supraveghere si control vamal au dreptul, potrivit normelor legale, la uniforma de serviciu.
    Modelul, culoarea si insemnele profesionale ale uniformei de serviciu se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finantelor.
    Art. 10
    Personalul vamilor de frontiera sau din cele pentru care atragerea personalului se face cu greutate beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza.
    Vamile al caror personal beneficiaza de sporul prevazut la alineatul precedent si marimea concreta a sporului se stabilesc de catre Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 11
    Personalul vamilor care descopera bunuri si valori deosebite poate beneficia de stimulente din fondul constituit la dispozitia Colegiului Ministerului Finantelor, la propunerea directorului general, in suma de pana la trei salarii de baza, lunar.
    Art. 12
    Directia generala a vamilor are dotare mijloace de transport aeriene, navale si terestre, pentru activitati specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Repartizarea pe unitati vamale a mijloacelor de transport se face prin decizia directorului general.
    Art. 13
    Personalul care isi desfasoara activitatea in vamile de frontiera, situate la distante de 5 - 70 km fata de localitatea unde domiciliaza, beneficiaza de transport, la si de la locul de munca, cu plata unui tarif fix pe zi stabilit prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 14
    Pentru asigurarea personalului din vami necesar, in conditiile si cu respectarea Legii invatamantului nr. 84/1995, Directia generala a vamilor poate organiza cursuri de pregatire in specialitatea vamala, cu durata de pana la un an, cu aprobarea ministrului finantelor.
    Pentru personalul incadrat, perfectionarea pregatirii profesionale se asigura prin cursuri organizate la nivel central si teritorial.
    Finantarea activitatilor prevazute la alin. 1 si 2 se va face din fondurile alocate, cu aceasta destinatie, prin bugetul de stat.
    Art. 15
    Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor vamale din teritoriu coordonate de Directia generala a vamilor.
    In localitatile in care unitatile vamale teritoriale coordonate de Directia generala a vamilor nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Directia generala a vamilor va prevedea, in programul propriu de investitii, fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    Hotararile Guvernului nr. 427/1990 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Directiei generale a vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 23 aprilie 1992, nr. 254/1991 privind dotarea unitatilor vamale cu mijloace de transport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 25 aprilie 1991, nr. 630/1992 privind unele masuri de organizare a activitatii vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992 si nr. 32/1993 privind unele masuri de reorganizare a activitatii vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 10 februarie 1993, se abroga.
    De asemenea, prevederea din art. 8 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993:" De acelasi spor beneficiaza si personalul din unitatile vamale de frontiera", se abroga.
    Asteriscul *) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 aprilie 1995, se modifica in mod corespunzator.

                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

                            Ministru de stat,
                            ministrul muncii
                            si protectiei sociale,
                            Dan Mircea Popescu

                            Ministru de interne,
                            Doru Ioan Taracila

                            Ministrul comertului,
                            Dan Ioan Popescu    ANEXA 1


    STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR*)


                        --------------------
                        | DIRECTOR GENERAL |
                        --------------------
                                |
                                |          --------------
                                |..........|  CONSILIERI |
                                |          ---------------
                                |
                                |
   ----------------------------------------------------------------------
    |         |         |        |      |         |           |         |
    |         |         |        |      |         |           |         |
   ----     -----     -----    ----     |       -----       ------    -----
    1         2         3        4    ------      7            8        9
                                     |     |
                                    ----  ----
                                     5      6

      SEMNIFICATIA COLOANELOR

    1 = Directia reglementari si proceduri vamale*)
    2 = Directia supraveghere si control vamal*)
    3 = Directia juridica, legislatie vamala si acorduri
    4 = Corpul de control al directorului general*)
    5 = Serviciul control financiar de gestiune
    6 = Serviciul integrare vamala europeana
    7 = Directia organizare, salarizare, resurse umane si invatamant
    8 = Directia economica si investitii*)
    9 = Directia informatizare si statistica vamala*)

-----------------------
    *) Condus de un director.
    *) Coordonate de directorii general adjuncti.
    *) Prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 449/1994, cu modificarile ulterioare.


    ANEXA 2


                   MIJLOACELE DE TRANSPORT
                 SI CONSUMUL MAXIM DE CARBURANT
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Unitatea     Tipul mijlocului     Numarul maxim      Consumul maxim
 crt.                      de transport      aprobat (bucati)   de carburant
                                                                (litri/luna)
------------------------------------------------------------------------------
 0            1                  2                       3              4
------------------------------------------------------------------------------
1. Directia generala a        Autoturisme                5         350 litri
   vamilor                    Autovehicule pentru marfa  3         350 litri
                              si persoane (activitati de
                              aprovizionare, deplasare
                              personal operativ)
2. Directia supraveghere      Autoturisme               63         500 litri
   si control vamal
   (inclusiv brigazile de     Elicopter pentru suprave-  1     Consum mediu de
   supraveghere vamala        ghere si control                 50 l/ora pentru
   si control ulterior)                                        maximum 55 de
                                                             ore de zbor lunar
3. Vami                       Autoturisme (cate unul    62       350 litri
                              pentru fiecare vama)
                              Autoturisme (cate unul    36        500 litri
                              pentru fiecare vama
                              situata la distanta de
                              5-70 km fata de loca-
                              litatea de resedinta a
                              institutiilor
                              financiar-bancare)
                              Autovehicule pentru        19     1.100 litri
                              vamile de frontiera,
                              necesare asigurarii trans-
                              portului salariatilor la si
                              de la serviciu
                              Salupe pentru patrulare,   12  Consum mediu pe
                              control, supraveghere          ora/nava de 100
                                                            litri pentru maxim
                                                            100 de ore de
                                                            functionare
                                                            lunar a fiecarei
                                                            nave
4. Directii regionale vamale  Autoturisme                10       350 litri
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------
    NOTA:
    Lista vamilor de frontiera situate in afara localitatilor, la distante de 5-70 km de acestea, se aproba de catre directorul general.
    Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace de transport aprobat fiecarei unitati vamale sau Directiei generale a vamilor.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 147/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 147 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 147/1996
Hotărârea 170 2001
privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor
Hotărârea 152 2000
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor
Hotărârea 529 1999
privind trecerea activitatii de prelucrare si raportare statistica a datelor cuprinse in declaratiile vamale de export si de import, de la Centrul Roman de Comert Exterior la Directia Generala a Vamilor
Hotărârea 939 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, cu modificarile ulterioare
Hotărârea 1127 1996
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei generale a vamilor, precum si pentru reorganizarea unor directii regionale vamale
Ordin 1326 1996
pentru aprobarea Normelor tehnice de functionare a Directiei supraveghere si control vamal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu