E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 449 din 29 iulie 1994    * Republicata

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 27 aprilie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 210 din 7 aprilie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 449 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994.

    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor se organizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor exercita administrarea generala a finantelor publice, asigurand dezvoltarea activitatii economice pe criterii de eficienta si echilibru economic, prin utilizarea pirghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si prin stimularea initiativei agentilor economici.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor indeplineste urmatoarele atributii principale:
    (1) elaboreaza proiectul bugetului de stat, iar dupa aprobarea acestuia de catre Parlament ia masurile necesare pentru asigurarea executiei veniturilor si cheltuielilor prevazute in legea bugetara anuala;
    (2) stabileste masuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;
    (3) asigura, potrivit legii, incasarea in numerar si prin conturi a veniturilor bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte fonduri speciale si extrabugetare; efectueaza operatiunile de trezorerie privind imprumuturile guvernamentale, cat si rambursarea acestora la scadenta si achitarea dobanzilor;
    (4) exercita, prin organismele sale de specialitate, controlul si supravegherea financiara a institutiilor publice; controleaza in conditiile legii, activitatea financiara a regiilor autonome, a societatilor comerciale, precum si a celorlalti agenti economici;
    (5) actioneaza prin instrumente specifice, pentru fundamentarea, urmarirea in executie si asigurarea echilibrului financiar-valutar la nivel macroeconomic, in vederea protejarii intereselor nationale;
    (6) actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea si eliminarea evaziunii fiscale si a coruptiei;
    (7) analizeaza, fundamenteaza si propune cadrul legislativ privind imprumuturile necesare acoperirii deficitului bugetar sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza mijloacele financiare imprumutate, urmareste rambursarea acestora si achitarea dobanzilor aferente;
    (8) fundamenteaza si infaptuieste politica fiscala promovata de Guvern;
    (9) infaptuieste politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent;
    (10) elaboreaza cadrul metodologic si institutional general privind organizarea si conducerea contabilitatii si vegheaza asupra respectarii legalitatii in activitatea de expertiza contabila;
    (11) analizeaza procesul de evolutie a preturilor si tarifelor in economie, pe fondul manifestarii unei concurente reale, in scopul protectiei intereselor consumatorilor si al combaterii tendintelor inflationiste;
    (12) avizeaza proiectele de legi, hotarari sau alte dispozitii legale care determina sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului si au influente asupra echilibrului bugetar;
    (13) coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    (14) asigura derularea operatiunilor financiare in cadrul acordurilor guvernamentale, cu decontare in conturile de cliring, barter si cooperare economica;
    (15) exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele si organizatiile internationale cu caracter financiar;
    (16) asigura, in numele si in contul statului, activitatea de finantare a operatiunilor de export, precum si de garantare a creditelor de export si import prin intermediul institutiilor specializate in acest domeniu;
    (17) reprezinta statul ca subiect de drepturi si obligatii in fata organelor de justitie, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit - in nume propriu -, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    (18) asigura, prin instrumente specifice, administrarea eficienta a patrimoniului regiilor autonome si a capitalului de stat al societatilor comerciale, in scopul protejarii interesului public si al crearii conditiilor normale de desfasurare a procesului de privatizare;
    (19) analizeaza si actioneaza, impreuna cu organele bancare, pentru respectare si intarirea disciplinei financiare si de plati la agentii economici, in scopul limitarii si restrangerii fenomenului de blocaj financiar;
    (20) expertizeaza documentatiile tehnico-economice si emite acorduri pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat si de la bugetele locale; participa la organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor respective;
    (21) propune cadrul legislativ si elaboreaza cadrul metodologic privind activitatea de asigurari si exercita supravegherea aplicarii dispozitiilor legale in acest domeniu, pentru prevenirea starii de insolvabilitate a societatilor comerciale din sfera asigurarilor si pentru apararea drepturilor asiguratilor;
    (22) reglementeaza circulatia institutionalizata a titlurilor de valoare reprezentand actiuni si obligatiuni emise de societati comerciale si certifica agentii de intermediere a titlurilor de valoare;
    (23) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (24) coordoneaza si supravegheaza activitatea in domeniul loteriilor de stat, elibereaza licente, in conditiile legii, pentru practicarea jocurilor de noroc;
    (25) asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    (26) editeaza materiale de specialitate necesare mediatizarii problematicii financiare in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si contribuabili;
    (27) realizeaza revista "Finante, credit, contabilitate", ca activitate de elaborare, tiparire si difuzare a acestei publicatii, finantata din venituri extrabugetare.
    Din veniturile incasate din vanzare se acopera cheltuielile materiale ocazionate de realizarea si vanzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementarilor in vigoare.
    Veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati vor fi evidentiate si contabilizate in mod distinct, potrivit prevederilor legale.
    Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Finantelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor poate:
    (1) sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii; sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta  ministerului;
    (2) sa aprobe, in conditiile prevazute de lege, inlesniri, precum si restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor si altor varsaminte obligatorii la buget, precum si repunerea in termen a cererilor si contestatiilor;
    (3) sa dispuna plata, din conturile agentilor economici, a varsamintelor obligatorii la buget, neachitate in termen, precum si a majorarii pentru intarzierea la plata a acestora;
    (4) sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Finantelor, la cerere, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 7
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor se exercita de catre ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice.
    Pe langa ministru functioneaza colegiul ministerului ca organ consultativ, a carui competenta se aproba de ministrul finantelor.
    In exercitarea conducerii ministerului, ministrul finantelor emite ordine, norme si instructiuni, putand delega unele din aceste competente structurilor din subordine.
    Ordinele, normele si instructiunile emise de ministrul finantelor si de structurile din subordine, care se refera la probleme financiare din sfera competentelor de reglementare ale ministerului, se dau publicitatii in conditiile legii.
    (2) Directia generala a vamilor si Garda financiara se subordoneaza ministrului finantelor, iar secretarul de stat care coordoneaza domeniul veniturilor statului este si sef al Comandamentului Garzii financiare.
    (3) Ministerul Finantelor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 8
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Ministerului Finantelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Ministerului Finantelor se stabilesc prin fisa postului, intocmita pe baza regulamentului de organizare si functionare, semnata de seful ierarhic si de titular.
    Art. 9
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Finantelor este de 1.650, exclusiv demnitarii.
    (2) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu sunt incluse posturile aferente activitatii de control financiar de stat si a Garzii financiare, care, potrivit legii, se aproba de ministrul finantelor.
    Art. 10
    Unitatile din subordinea Ministerului Finantelor, numarul maxim de posturi ale acestora, precum si regiile autonome din sistemul sau sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 11
    Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Finantelor, obiectul de activitate al acestora, precum si structurile lor organizatorice se aproba prin ordin al ministrului finantelor, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Ministerul Finantelor va prevedea, in programul propriu de investitii, fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia anexei nr. 3 privind autovehiculele de transport persoane si marfa din dotarea Ministerului Finantelor si a unitatilor sale subordonate.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari*).
---------
    *) Hotararea Guvernului nr. 449/1994 a intrat in vigoare la data de 16 august 1994.

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 1.650 (exclusiv demnitarii)

                          MINISTERUL FINANTELOR
    - MINISTRU
       - CONSILIERI
       - COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
         PRESEDINTE (cu rang de secretar de stat)
       - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA A BUGETULUI DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR INSTITUTIILOR PUBLICE SI DREPTURI
              SALARIALE
            - DIRECTIA GENERALA EVALUAREA FINANTARII ACTIVITATILOR ECONOMICE
            - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR APARARII NATIONALE SI ORDINII
              PUBLICE
            - DIRECTIA GENERALA PROGRAME INVESTITII PUBLICE SI EXPERTIZAREA
              INVESTITIILOR PUBLICE
            - DIRECTIA GENERALA CREANTE SI ANGAJAMENTE INTERNE SI EXTERNE ALE
              STATULUI
            - DIRECTIA GENERALA DE CONTABILITATE PUBLICA SI TREZORERIE A
              STATULUI
       - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA IMPOZITE DIRECTE
            - DIRECTIA GENERALA IMPOZITE INDIRECTE
            - DIRECTIA DE POLITICI FISCALE SI INFORMATIZARE A ADMINISTRATIEI
              FISCALE
            - DIRECTIA DE PROCEDURI SI METODOLOGII FISCALE
            - DIRECTIA GENERALA DE EVALUARE SI EXECUTARE SILITA A VENITURILOR
              STATULUI
            - DIRECTIA GENERALA A CONTABILITATII
       - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA A REGIILOR AUTONOME SI PARTICIPATIILOR STATULUI
            - DIRECTIA GENERALA A RELATIILOR FINANCIARE CU ORGANISME
              INTERNATIONALE
            - DIRECTIA GENERALA A REGIMULUI VALUTAR
            - AGENTIA VALORILOR MOBILIARE (Se organizeaza ca directie generala)
            - OFICIUL DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITATII DE ASIGURARE SI REASIGURARE
              (Se organizeaza ca directie generala)
       - SECRETAR DE STAT
            - DIRECTIA GENERALA SINTEZA, METODOLOGIE, DOCUMENTARE, ADMINISTRARE
              A SISTEMULUI INFORMATIV
            - DIRECTIA GENERALA DE POLITICA SI PROTECTIE A CONCURENTEI
            - DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE SI ADMINISTRARE A MONOPOLURILOR
       - DIRECTIA GENERALA A VAMILOR (Functioneaza in structura aprobata prin
         hotararile Guvernului nr. 630/1992 si nr. 32/1993)
       - GARDA FINANCIARA
       - INSPECTIA GENERALA PENTRU ACTIVITATEA INTERNA (Se organizeaza ca
         directie generala)
       - DIRECTIA GENERALA ORGANIZARE, RESURSE UMANE SI SERVICII GENERALE
       - DIRECTIA GENERALA JURIDICA SI CONTENCIOS
       - DIRECTIA GENERALA DE STUDII ECONOMICO-FINANCIARE SI INFORMATICA
       - DIRECTIA PRESA, RELATII CU PUBLICUL, PROTOCOL SI ADMINISTRATIV
       - DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

    ANEXA 2

                 UNITATILE
    subordonate Ministerului Finantelor
                                                Numar
                                               maxim de
                                               posturi de
                                               specialitate
        I. Institutii publice finantate
           de la bugetul de stat
    1. Directiile generale ale finantelor
       publice si controlului financiar de
       stat din judete si din municipiul
       Bucuresti
       - servicii publice descentralizate.
       In subordinea directiilor generale
       ale finantelor publice si controlului
       financiar de stat functioneaza:
       administratiile financiare municipale,
       ale sectoarelor municipiului Bucuresti
       si sectorului agricol Ilfov,
       circumscriptiile financiare
       orasenesti si perceptiile rurale               25.920
    2. Unitatile vamale teritoriale,
       coordonate de Directia generala
       a vamilor                                       6.098
    3. Centrul de Tehnologie a Informatiei
       Financiare, coordonat de Directia
       generala de studii economico-financiare
       si informatica                                    227
    4. Cabinetul medical                                   6

        II. Regii autonome
    1. Regia Autonoma "Imprimeria Nationala",
       infiintata prin Hotararea Guvernului
       nr. 596/1992.
    2. Regia Autonoma "Loteria Nationala",
       infiintata prin Hotararea
       Guvernului nr. 816/1994.

    NOTA:
    a) In numarul de posturi de la pct. I nu sunt incluse:
    - posturile aferente activitatii de control financiar de stat si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finantelor;
      posturile de agent fiscal si operator de rol de la municipii, orase, comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finantelor, in functie de numarul de localitati (sate, comune, orase), dispersia geografica a acestora si numarul pozitiilor de rol.
    b) In numarul de posturi de specialitate prevazute in prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf si stenodactilograf, secretar dactilograf, functionar, sef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor si altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numarul de posturi de specialitate, care se repartizeaza pe unitati cu aprobarea ministrului finantelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 449/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 449 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu