E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 449 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 16 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor se organizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor exercita administrarea generala a finantelor publice, asigurand dezvoltarea activitatii economice pe criterii de eficienta si echilibru economic, prin  utilizarea pirghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si prin stimularea initiativei agentilor economici.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor indeplineste urmatoarele atributii principale:
    (1) elaboreaza proiectul bugetului de stat, iar dupa aprobarea acestuia de catre Parlament ia masurile necesare pentru asigurarea executiei veniturilor si cheltuielilor prevazute in legea bugetara anuala;
    (2) stabileste masuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;
    (3) asigura, potrivit legii, incasarea in numerar si prin conturi a veniturilor bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte fonduri speciale si extrabugetare; efectueaza operatiunile de trezorerie privind imprumuturile guvernamentale, cat si rambursarea acestora la scadenta si achitarea dobanzilor;
    (4) exercita, prin organismele sale de specialitate, controlul si supravegherea financiara a institutiilor publice; controleaza, in conditiile legii, activitatea financiara a regiilor autonome, a societatilor comerciale, precum si a celorlalti agenti economici;
    (5) actioneaza, prin instrumente specifice, pentru fundamentarea, urmarirea in executie  si asigurarea echilibrului financiar-valutar la nivel macroeconomic, in vederea protejarii intereselor nationale;
    (6) actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea si eliminarea evaziunii fiscale si a coruptiei;
    (7) analizeaza, fundamenteaza si propune cadrul legislativ privind imprumuturile necesare acoperirii deficitului bugetar sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza mijloacele financiare imprumutate, urmareste rambursarea acestora si achitarea dobanzilor aferente;
    (8) fundamenteaza si infaptuieste politica fiscala promovata de Guvern;
    (9) infaptuieste politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent ;
    (10) elaboreaza cadrul metodologic si institutional general privind organizarea si conducerea contabilitatii si vegheaza asupra respectarii legalitatii in activitatea de expertiza contabila;
    (11) analizeaza procesul de evolutie a preturilor si tarifelor in economie, pe fondul manifestarii unei concurente reale, in scopul protectiei intereselor consumatorilor si al combaterii tendintelor inflationiste;
    (12) avizeaza proiectele de legi, hotarari sau alte dispozitii legale care determina sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului si au influente asupra echilibrului bugetar;
    (13) coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    (14) asigura derularea operatiunilor financiare in cadrul acordurilor guvernamentale, cu decontare in conturile de cliring, barter si cooperare economica;
    (15) exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele si organizatiile internationale cu caracter financiar;
    (16) asigura, in numele si in contul statului, activitatea de finantare a operatiunilor de export, precum si de garantare a creditelor de export si import prin intermediul institutiilor specializate in acest domeniu;
    (17) reprezinta statul ca subiect de drepturi si obligatii in fata organelor de justitie, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit - in nume propriu -, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    (18) asigura, prin instrumente specifice, administrarea eficienta a patrimoniului regiilor autonome si a capitalului de stat al societatilor comerciale, in scopul protejarii interesului public si al crearii conditiilor normale de desfasurare a procesului de privatizare;
    (19) analizeaza si actioneaza, impreuna cu organele bancare, pentru respectarea si intarirea disciplinei financiare si de plati la agentii economici, in scopul limitarii si restrangerii fenomenului de blocaj financiar;
    (20) expertizeaza documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat si de la bugetele locale; participa la organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea executiei investitiilor respective;
    (21) propune cadrul legislativ si elaboreaza cadrul metodologic privind activitatea de asigurari si exercita supravegherea aplicarii dispozitiilor legale in acest domeniu, pentru prevenirea starii de insolvabilitate a societatilor comerciale din sfera asigurarilor si pentru apararea drepturilor asiguratilor;
    (22) reglementeaza circulatia institutionalizata a titlurilor de valoare reprezentand actiuni si obligatiuni emise de societati comerciale si certifica agentii de intermediere a titlurilor de valoare;
    (23) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (24) coordoneaza si supravegheaza activitatea in domeniul loteriilor de stat, elaboreaza licente, in conditiile legii, pentru practicarea jocurilor de noroc;
    (25) asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    (26) editeaza materiale de specialitate necesare mediatizarii problematicii financiare in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si contribuabil.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Finantelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor poate:
    (1) sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii; sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta ministerului;
    (2) sa aprobe, in conditiile prevazute de lege, inlesniri, precum si restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor si altor varsaminte obligatorii la buget, precum si repunerea in termen a cererilor si contestatiilor;
    (3) sa dispuna plata, din conturile agentilor economici, a varsamintelor obligatorii la buget, neachitate in termen, precum si a majorarilor pentru intarzierea la plata a acestora;
    (4) sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Finantelor, la cerere, datele si informatiile  necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 7
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor se exercita de catre ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice.
    Pe langa ministru functioneaza colegiul ministerului ca organ consultativ, a carui competenta se aproba de ministrul finantelor.
    In exercitarea conducerii ministerului, ministrul finantelor emite ordine, norme si instructiuni, putand delega unele din aceste competente structurilor din subordine.
    Ordinele, normele si instructiunile emise de ministrul finantelor si de structurile din subordine, care se refera la probleme financiare din sfera competentelor de reglementare ale ministerului, se dau publicitatii in conditiile legii.
    (2) Directia Generala a Vamilor si Garda financiara se subordoneaza ministrului finantelor, iar secretarul de stat care coordoneaza domeniul veniturilor statului este si sef al Comandamentului Garzii financiare.
    (3) Ministerul Finantelor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor se pot organiza servicii si birouri, precum ci colective temporare prevazute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 8
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Ministerului Finantelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Ministerului Finantelor se stabilesc prin fisa postului, intocmita pe baza regulamentului de organizare si functionare, semnata de seful ierarhic si de titular.
    Art. 9
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Finantelor este de 1.642, exclusiv demnitarii.
    (2) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu sunt incluse posturile aferente activitatii de control financiar de stat si a Garzii financiare, care, potrivit legii, se aproba de ministrul finantelor.
    Art. 10
    Unitatile din subordinea Ministerului Finantelor, numarul maxim de posturi ale acestora, precum si regiile autonome din sistemul sau sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 11
    Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Finantelor, obiectul de activitate al acestora, precum si structurile lor organizatorice se aproba prin ordin al ministrului finantelor, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene, Consiliul local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Ministerul Finantelor va prevedea, in programul, propriu de investitii, fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia anexei nr. 3 privind autovehiculele de transport persoane si marfa din dotarea Ministerului Finantelor si a unitatilor subordonate.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                     PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

                            Ministru de stat,
                            ministrul muncii si
                            protectiei sociale,
                            Dan Mircea Popescu


    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR
    Numarul maxim de posturi: 1642
    (exclusiv demnitarii)

 MINISTRU
 - CONSILIERI
 - COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
 - PRESEDINTE*)
 - SECRETAR DE STAT
   - DIRECTIA GENERALA A BUGETULUI DE STAT
   - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR INSTITUTIILOR PUBLICE SI DREPTURI SALARIALE
   - DIRECTIA GENERALA EVALUAREA FINANTARII ACTIVITATILOR ECONOMICE
   - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR APARARII NATIONALE SI ORDINII PUBLICE
   - DIRECTIA GENERALA PROGRAME INVESTITII PUBLICE SI EXPERTIZAREA INVESTITIILOR PUBLICE
   - DIRECTIA GENERALA CREANTE SI ANGAJAMENTE INTERNE SI EXTERNE ALE STATULUI
   - DIRECTIA GENERALA DE CONTABILITATE PUBLICA SI TREZORERIE A STATULUI
 - SECRETAR DE STAT
   - DIRECTIA GENERALA IMPOZITE DIRECTE
   - DIRECTIA GENERALA IMPOZITE INDIRECTE
   - DIRECTIA DE POLITICI FISCALE SI INFORMATIZARE A ADMINISTRATIEI FISCALE
   - DIRECTIA DE PROCEDURI SI METODOLOGII FISCALE
   - DIRECTIA GENERALA DE EVALUARE SI EXECUTARE SILITA A VENITURILOR STATULUI
   - DIRECTIA GENERALA A CONTABILITATII
 - SECRETAR DE STAT
   - DIRECTIA GENERALA A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
   - DIRECTIA GENERALA A REGIILOR AUTONOME SI PARTICIPATIILOR STATULUI
   - DIRECTIA GENERALA A RELATIILOR FINANCIARE CU ORGANISME INTERNATIONALE
   - DIRECTIA GENERALA A REGIMULUI VALUTAR
   - AGENTIA VALORILOR MOBILIARE*)
   - OFICIUL DE  SUPRAVEGHERE A ACTIVITATII DE ASIGURARE SI REASIGURARE*
 - SECRETAR DE STAT
   - DIRECTIA GENERALA SINTEZA, METODOLOGIE, DOCUMENTARE, ADMINISTRARE A
SISTEMULUI INFORMATIV
   - DIRECTIA GENERALA DE POLITICA SI PROTECTIE A CONCURENTEI
- DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE SI ADMINISTRARE A MONOPOLURILOR
 - DIRECTIA GENERALA A VAMILOR*)
 - GARDA FINANCIARA
 - INSPECTIA GENERALA PENTRU ACTIVITATEA INTERNA*
 - DIRECTIA GENERALA ORGANIZARE, RESURSE UMANE SI SERVICII GENERALE
 - DIRECTIA GENERALA JURIDICA SI CONTENCIOS
 - DIRECTIA GENERALA DE STUDII ECONOMICO-FINANCIARE SI INFORMATICA
 - DIRECTIA PRESA, RELATII CU PUBLICUL, PROTOCOL SI ADMINISTRATIV
 - DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
------------------
    *) Cu rang de secretar de stat.
    *) Se organizeaza ca directia generala.
    *) Functioneaza in structura aprobata prin Hotararile Guvernului nr. 630/1992 si nr. 32/1993.

    ANEXA 2

                             UNITATILE
                  subordonate Ministerului Finantelor

                                             Numarul
                                             maxim de
                                             posturi de
                                             specialitate
    I. Institutii publice finantate de la
       bugetul de stat
  1. Directiile generale ale finantelor
     publice si controlului financiar de
     stat din judete si din municipiul
     Bucuresti - servicii publice
     descentralizate
  In subordinea directiilor generale  ale
     finantelor publice si controlului
     financiar de stat functioneaza:
     administratiile financiare municipale,
     ale sectoarelor municipiului Bucuresti
     si sectorului agricol Ilfov,
     circumscriptiile rurale                    25.920
  2. Unitatile vamale teritoriale,
     coordonate de Directia Generala a
     Vamilor                                     6.098
  3. Centrul de Tehnologie a Informatiei
     Financiare, coordonat de Directia
     generala de studii
     economico-financiare si informatica           227
  4. Cabinetul medical.                              6

   II. Institutii publice finantate din
       venituri extrabugetare
  1. Revista "Finante, credite,
     contabilitate", coordonata
     de un secretar de stat desemnata de
     ministrul finantelor.                           8

   III. Regii autonome
  1. Regia Autonoma "Imprimeria nationala",
     infiintata prin Hotararea Guvernului
     nr. 596/1992.
  2. Regia Autonoma a Loteriilor si
     Pronosticurilor Sportive din Romania,
     infiintata prin Hotararea Guvernului
     nr. 130/1991, cu modificari ulterioare.
----------------------
    NOTA:
    a) In numarul de posturi de la pct. I nu sunt incluse:
    - posturile aferente activitatii de control financiar de stat si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finantelor;
    - posturile de agent fiscal si operator de rol de la municipii, orase, comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finantelor, in functie de numarul de localitati (sate, comune, orase), dispersia geografica a acestora si numarul pozitiilor de rol.

    b) In numarul de posturi de specialitate prevazut in prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf si stenodactilograf, secretar-dactilograf, functionar, sef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor si altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numarul de posturi de specialitate, care se repartizeaza pe unitati cu aprobarea ministrului finantelor.
    c) Acelasi procent de 15% se aplica si asupra numarului de posturi care se aproba de ministrul finantelor in conditiile prevazute la lit. a) din nota la prezenta anexa.

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 449/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 449 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 449/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu