E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 596 din 28 septembrie 1992

privind infiintarea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 23 octombrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", cu sediul central in Bucuresti, str. Apollodor nr. 17, sector 5.
    Regia autonoma se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si cu regulamentul de organizare si functionare, conform anexei, care face parte din prezenta hotarire.
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in sistemul Ministerului Economiei si Finantelor.
    Ministerul Economiei si Finantelor este imputernicit sa reprezinte interesele statului in consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    Art. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" va fi constituit din 5 miliarde lei, obtinute pe baza unui plasament financiar efectuat de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 3
    Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa efectueze plasamentul financiar, prevazut la art. 2, din echivalentul in lei al creditelor externe, in vederea achizitionarii utilajelor, cit si pentru asigurarea celorlalte conditii de functionalitate a regiei autonome, pe o perioada de 10 ani.
    Rambursarea plasamentului urmeaza a incepe la 1.I.1995.
    Ca echivalent al fructificarii plasamentului financiar efectuat, Ministerul Economiei si Finantelor va prelua intr-o cota de 3% veniturile anuale realizate, pe o perioada de 8 ani, incepind cu 1.I.1995.
    Efectuarea plasamentului, cit si reconstituirea acestuia se vor realiza in baza unor conventii incheiate intre Ministerul Economiei si Finantelor si Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie imprimarea si tiparirea, dupa cum urmeaza:
    - hirtii de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii deficitului bugetar;
    - formulare si imprimate tipizate, inclusiv cele cu regim special, necesare incasarii veniturilor statului (impozit pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul global etc.) si efectuarii cheltuielilor prin trezorerie;
    - formulare si imprimate pentru desfasurarea activitatii financiar-contabile;
    - norme metodologice, instructiuni elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;
    - publicatii periodice sau neperiodice cu profil economico-financiar si contabil;
    - alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    Art. 5
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" isi acopera toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor, plasamentelor, cu veniturile provenite din activitatea proprie.
    Art. 6
    Conducerea regiei autonome este asigurata de un consiliu de administratie constituit, potrivit legii, din 7 persoane.

              PRIM-MINISTRU
             THEODOR STOLOJAN

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul economiei si finantelor,
                     George Danielescu

    ANEXA 1
                          REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" functioneaza in sistemul Ministerului Economiei si Finantelor si asigura imprimarea si tiparirea de formulare si imprimate de valoare si diverse tiparituri specifice domeniului de activitate financiar-contabil.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament, precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare.
    Art. 3
    Sediul central al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este in municipiul Bucuresti, str. Apollodor nr. 17, sector 5.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie imprimarea si tiparirea urmatoarelor:
    - hirtii de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor etc., necesare finantarii deficitului bugetar;
    - formulare si imprimate tipizate, inclusiv cele cu regim special necesare incasarii veniturilor statului (impozit pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul global etc.) si efectuarii cheltuielilor prin trezorerie;
    - formulare si imprimate de orice natura pentru desfasurarea activitatii financiar-contabile;
    - norme metodologice, instructiuni elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor sau alte institutii;
    - publicatii periodice sau neperiodice cu profil economico-financiar si contabil;
    - alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    Art. 5
    Atributiile principale ale regiei autonome in vederea realizarii obiectului sau de activitate sint:
    5.1. asigura dotarea cu masini si utilaje de inalta tehnicitate si protectia acestora contra falsificarii productiei tipografice;
    5.2. coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparare ale masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare;
    5.3. asigura programarea si urmarirea productiei contractate, in vederea respectarii termenelor contractuale;
    5.4. realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente;
    5.5. urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor utilaje si instalatii;
    5.6. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si pentru protectia si securitatea muncii;
    5.7. organizeaza desfasurarea activitatilor de formare si perfectionare profesionala a salariatilor;
    5.8. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intreg personalul, pe baza statutului personalului Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", care se va elabora si aproba de catre consiliul de administratie al regiei autonome, avind in vedere prezentul regulament;
    5.9. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite, a altor surse de finantare, inclusiv pentru fonduri valutare;
    5.10. se ocupa de programarea si desfasurarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor, conform legislatiei in vigoare;
    5.11. asigura cooperarea tehnico-economica cu societati comerciale cu profil similar din tara si cu firme din strainatate, inclusiv prin asociere, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 3
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    Art. 6
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are un patrimoniu constituit din bunuri materiale si valori specifice in suma de 5,0 miliarde lei, obtinute ca urmare a unui plasament financiar efectuat de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate poseda, foloseste si dispune in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, pentru realizarea obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.

    CAP. 4
    Structura Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    Art. 8
    Structura organizatorica a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este aprobata de consiliul de administratie al acesteia care, totodata, stabileste atributiile compartimentelor sale; prin consiliul de administratie stabileste relatiile dintre serviciile regiei, dintre regie si terti si acorda imputernicire de reprezentare in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    Art. 9
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Art. 10
    Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se numeste prin ordin al ministrului economiei si finantelor si este compus, conform prevederilor legale, din:
    - director general - presedinte;
    - reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor;
    - ingineri, economisti, tehnicieni si juristi din domeniul de activitate al regiei.
    Art. 11
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta altor organe.
    Art. 12
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    Art. 13
    Potrivit prevederilor legale in vigoare, membrii consiliului de administratie a Regiei Autonome, "Imprimeria Nationala" nu pot face parte din organele de conducere ale agentilor economici, cu acelasi obiect de activitate, cu care regia autonoma intretine relatii contractuale sau are interese contrare.
    Art. 14
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile decurgind din aceasta calitate; acestia sint platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 15
    Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, tilharii, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de conducere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 16
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sint urmatoarele:
    16.1. aproba structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala";
    16.2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    16.3. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate;
    16.4. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    16.5. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    16.6. stabileste nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    16.7. stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    16.8. aproba instrainarea bunurilor mobile apartinind regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
    16.9. propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    16.10. aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice activitatii de fabricare a hirtiilor de valoare;
    16.11. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
    16.12. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    16.13. stabileste masuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protectiei si securitatii muncii;
    16.14. asigura legatura permanenta cu sindicatele libere din cadrul regiei si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a procesului de productie;
    16.15. ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor unitatii;
    16.16. adopta orice alte hotariri si dispune masuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 17
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare, o data pe luna, sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, ori de cite ori este nevoie.
    Art. 18
    Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata conform intelegerii pe baza de contract civil.
    Art. 19
    Directorul general al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este numit prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
    Art. 20
    Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu alte persoane fizice sau juridice.
    Art. 21
    In prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Economiei si Finantelor un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul si administrarea acestuia, relatii financiare

    Art. 22
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor; se aproba de catre acesta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 23
    Veniturile si cheltuielile Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se stabilesc prin buget de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, potrivit prevederilor legale.
    Art. 24
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" programeaza anual prin bugetul de venituri si cheltuieli volumul de venituri realizate si cheltuieli totale de efectuat pentru determinarea impozitului pe profit datorat bugetului statului, conform legii.
    Art. 25
    Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitati social-culturale ori de perfectionare a personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
    Consiliul de administratie al regiei autonome poate hotari si crearea altor fonduri in afara celor mentionate la alineatul precedent, potrivit prevederilor legale.
    Din profitul net, 5% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profit, iar restul se varsa la bugetul statului.
    Art. 26
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate in limita competentelor ce-i sint acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
    Art. 27
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se efectueaza prin conturi deschise la bancile comerciale.
    Pentru necesitatile directe, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate efectua operatiuni de incasari in lei si valuta, potrivit reglementarilor legale.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 28
    Relatiile comerciale dintre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si terti se vor desfasura pe baze contractuale. In contracte se vor stipula clauzele speciale de incheiere, executie si raspundere.
    Art. 29
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestatiile executate de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" se supun reglementarilor legale privind preturile.

    CAP. 8
    Dispozitii referitoare la personal

    Art. 30
    Personalul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administratie, precum si prevederilor regulamentelor si instructiunilor specifice anumitor locuri de munca.
    Prin statutul personalului se reglementeaza in principal:
    - sistemul de ocupare a posturilor si de promovare;
    - formele de calificare si perfectionare ale personalului;
    - sistemul de incetare a raporturilor de munca;
    - indatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
    - modul de aplicare a sanctiunilor;
    - sistemul propriu de salarizare;
    - sistemul de recompensare;
    - alte prevederi.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de hirtii de valoare si imprimate, precum si a tezaurelor de hirtie speciala pentru tiparirea hirtiilor de valoare si hirtiilor speciale filigranate, a materiilor prime si materialelor, precum si pentru preintimpinarea oricaror sustrageri, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va putea asigura si paza militarizata. Accesul persoanelor straine in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 32
    Litigiile de orice fel in care se implica Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sint de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 33
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 596/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 596 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu