Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 109 din 22 februarie 1996

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 596/1992


SmartCity3

privind infiintarea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din  6 martie 1996

    In temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 23 octombrie 1992, se modifica si se completeaza astfel:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1, este persoana juridica, desfasoara activitate de interes public national, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si este subordonata Ministerului Finantelor."
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe."
    3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - Rambursarea plasamentului financiar si a cotei dobanzii acestuia se va efectua din fondul total de dezvoltare, pe o perioada de 8 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 1996.
    Reconstituirea plasamentului catre trezoreria statului se va realiza in baza unei conventii incheiate intre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>."
    4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate ."
    5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - Activitatea Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare."
    6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - Conducerea Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> se asigura, potrivit legii, de un consiliu de administratie compus din 7 persoane, numit prin ordin al ministrului finantelor. Managerul desemnat, potrivit legii, de catre ministrul finantelor, devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome prin semnarea contractului de management."
    7. Dupa articolul 6 se introduce articolul 7, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Salarizarea personalului regiei autonome se stabileste, potrivit legii, in functie de studii, de competenta profesionala si de munca efectiv prestata."
    Art. 2
    Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" prevazut in anexa la prezenta hotarare, inlocuieste regulamentul din anexa la Hotararea Guvernului nr. 596/1992.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 596/1992, astfel cum a fost modificata prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu


    ANEXA 1

                REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
                a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este subordonata Ministerului Finantelor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are sediul central in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si de perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate, pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
    Art. 5
    Atributiile principale ale regiei autonome in vederea realizarii obiectului sau de activitate sunt:
    - asigura dotarea cu masini, utilaje si instalatii de inalta tehnicitate si protectia contra falsificarii productiei tipografice;
    - coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si de reparare a masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare;
    - asigura programarea si urmarirea productiei contractate, in vederea respectarii termenelor contractuale;
    - realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente, precum si importul de materii, materiale si piese de schimb din profilul sau de activitate si exportul de produse specifice;
    - urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor masini, utilaje si instalatii;
    - stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
    - organizeaza desfasurarea activitatilor de formare si de perfectionare profesionala;
    - asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de surse de finantare in lei si in valuta (credite, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing si participare la sedinte de licitatie bancara - fixing);
    - asigura programarea si desfasurarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor, conform legislatiei in vigoare;
    - organizeaza valorificarea produselor specifice obiectului de activitate prin reteaua proprie si prin alte unitati, pe baza de conventii si de contracte, urmarind modul de indeplinire a acestora;
    - poate face parte din organizatii internationale cu caracter profesional, luand parte la congresele, conferintele si activitatile organizate de acestea; colaboreaza cu unitatile similare din strainatate in probleme specifice activitatii regiei autonome;
    - asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii autonome si societati comerciale din tara si firme din strainatate, inclusiv prin asociere, conform legislatiei in vigoare;
    - indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in administrare bunurile din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma aplica prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 8
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in structura ateliere, compartimente de lucru, servicii si, in functie de necesitatea si de volumul activitatii, poate infiinta unitati si filiale sau alte forme de organizare, asigurandu-se prin aceasta realizarea obiectului sau de activitate.
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", precum si numarul de personal, inclusiv pentru unitatile din subordine, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    Consiliul de administratie al regiei autonome hotaraste modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre unitatile si filialele acesteia.
    Modul de organizare si de functionare a acestora, relatiile cu regia autonoma si cu tertii, cat si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si de functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei autonome, care acorda, totodata, imputerniciri de reprezentare in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic si altele.
    Art. 10
    Managerul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat, inclusiv personalul din conducerea unitatilor si a filialelor din structura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 11
    Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" si din unitatile si filialele acesteia se stabileste potrivit legii.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 12
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura prin consiliul de administratie, in baza prevederilor Legii nr. 15/1990, iar managerul desemnat, potrivit Legii nr. 66/1993, de catre ministrul finantelor devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome, prin semnarea contractului de management.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului finantelor si este compus din 7 persoane.
    Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor, un reprezentant al Ministerului de Interne si un reprezentant al societatii bancare derulatoare a contului curent. Ceilalti membri vor fi economisti, juristi, tehnicieni si alti specialisti, salariati ai regiei autonome.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.
    Art. 15
    Potrivit prevederilor legale in vigoare, membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" nu pot face parte din organele de conducere ale agentilor economici cu acelasi obiect de activitate cu care regia autonoma intretine relatii contractuale sau are interese contrare.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni pedepsite potrivit legii.
    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", numarul de personal, infiintari, desfiintari de unitati, subunitati, filiale, sectii, ateliere, servicii, compartimente sau alte forme de organizare;
    - aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv investitiile din surse proprii;
    - propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este de competenta altor organe;
    - avizeaza si propune bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" in vederea aprobarii acestuia de catre Guvern; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome;
    - in situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    - aproba utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii;
    - stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    - stabileste, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare;
    - aproba, potrivit legii, instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei autonome;
    - propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile regiei autonome, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    - aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice domeniului de activitate al regiei autonome;
    - aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare, potrivit obiectului de activitate al regiei autonome;
    - adopta, potrivit legii, orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", cu exceptia celor care intra in competenta altor organe.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 19
    Pentru realizarea unor studii sau lucrari cu grad mare de complexitate sau care nu fac parte din domeniul de activitate al regiei autonome, dar sunt necesare ocazional, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate atrage specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Ministerului Finantelor un raport asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, acesta fiind aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, in conformitate cu modelele si cu normele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome se aproba de catre Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 23
    Din veniturile realizate Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" isi acopera toate cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
    Repartizarea profitului net al regiei autonome se face conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 24
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 25
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in cursul unui an, cand mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la societatile comerciale bancare, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se efectueaza prin conturi bancare deschise potrivit reglementarilor legale.
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate efectua operatiuni de incasari in lei si in valuta, potrivit reglementarilor legale, consiliul de administratie aproband utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 27
    Relatiile comerciale se vor desfasura pe baze contractuale, in care se vor stipula clauzele speciale de incheiere, executie si raspundere.
    Art. 28
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili prin contract, pe baza de negocieri, in concordanta cu cerintele economiei de piata.
    Art. 29
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate incheia contracte de vanzare, executare de lucrari, asociere sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 30
    Unitatile sau filialele ce se vor infiinta in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se vor putea asocia cu terte persoane juridice, avand drept scop realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
    Art. 31
    Regia autonoma poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturile de vanzare a produselor specifice.
    Art. 32
    Daca volumul lucrarilor depaseste temporar capacitatea de productie a regiei autonome, se poate subcontracta altor unitati de profil, potrivit legii, realizarea partiala a acestora, cu exceptia comenzilor care au regim special (formularistica cu regim special, hartii de valoare etc.).

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de hartii de valoare si imprimate, precum si a tezaurelor de hartie speciala pentru tiparirea hartiilor de valoare si a hartiilor speciale filigranate, a materiilor prime si materialelor, precum si pentru preintampinarea oricaror sustrageri, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" asigura cu paza militarizata. Accesul persoanelor straine in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de catre consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 34
    Litigiile de orice fel in care este implicata Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 35
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 109/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 109 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu