Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 109 din 22 februarie 1996

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 596/1992


SmartCity3

privind infiintarea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din  6 martie 1996

    In temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 23 octombrie 1992, se modifica si se completeaza astfel:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1, este persoana juridica, desfasoara activitate de interes public national, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si este subordonata Ministerului Finantelor."
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe."
    3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - Rambursarea plasamentului financiar si a cotei dobanzii acestuia se va efectua din fondul total de dezvoltare, pe o perioada de 8 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 1996.
    Reconstituirea plasamentului catre trezoreria statului se va realiza in baza unei conventii incheiate intre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>."
    4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate ."
    5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - Activitatea Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare."
    6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - Conducerea Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> se asigura, potrivit legii, de un consiliu de administratie compus din 7 persoane, numit prin ordin al ministrului finantelor. Managerul desemnat, potrivit legii, de catre ministrul finantelor, devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome prin semnarea contractului de management."
    7. Dupa articolul 6 se introduce articolul 7, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - Salarizarea personalului regiei autonome se stabileste, potrivit legii, in functie de studii, de competenta profesionala si de munca efectiv prestata."
    Art. 2
    Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" prevazut in anexa la prezenta hotarare, inlocuieste regulamentul din anexa la Hotararea Guvernului nr. 596/1992.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 596/1992, astfel cum a fost modificata prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu


    ANEXA 1

                REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
                a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este subordonata Ministerului Finantelor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are sediul central in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si de perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate, pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
    Art. 5
    Atributiile principale ale regiei autonome in vederea realizarii obiectului sau de activitate sunt:
    - asigura dotarea cu masini, utilaje si instalatii de inalta tehnicitate si protectia contra falsificarii productiei tipografice;
    - coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si de reparare a masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare;
    - asigura programarea si urmarirea productiei contractate, in vederea respectarii termenelor contractuale;
    - realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente, precum si importul de materii, materiale si piese de schimb din profilul sau de activitate si exportul de produse specifice;
    - urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor masini, utilaje si instalatii;
    - stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
    - organizeaza desfasurarea activitatilor de formare si de perfectionare profesionala;
    - asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de surse de finantare in lei si in valuta (credite, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing si participare la sedinte de licitatie bancara - fixing);
    - asigura programarea si desfasurarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor, conform legislatiei in vigoare;
    - organizeaza valorificarea produselor specifice obiectului de activitate prin reteaua proprie si prin alte unitati, pe baza de conventii si de contracte, urmarind modul de indeplinire a acestora;
    - poate face parte din organizatii internationale cu caracter profesional, luand parte la congresele, conferintele si activitatile organizate de acestea; colaboreaza cu unitatile similare din strainatate in probleme specifice activitatii regiei autonome;
    - asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii autonome si societati comerciale din tara si firme din strainatate, inclusiv prin asociere, conform legislatiei in vigoare;
    - indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in administrare bunurile din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma aplica prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 8
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in structura ateliere, compartimente de lucru, servicii si, in functie de necesitatea si de volumul activitatii, poate infiinta unitati si filiale sau alte forme de organizare, asigurandu-se prin aceasta realizarea obiectului sau de activitate.
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", precum si numarul de personal, inclusiv pentru unitatile din subordine, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    Consiliul de administratie al regiei autonome hotaraste modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre unitatile si filialele acesteia.
    Modul de organizare si de functionare a acestora, relatiile cu regia autonoma si cu tertii, cat si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si de functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei autonome, care acorda, totodata, imputerniciri de reprezentare in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic si altele.
    Art. 10
    Managerul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat, inclusiv personalul din conducerea unitatilor si a filialelor din structura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 11
    Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" si din unitatile si filialele acesteia se stabileste potrivit legii.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 12
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura prin consiliul de administratie, in baza prevederilor Legii nr. 15/1990, iar managerul desemnat, potrivit Legii nr. 66/1993, de catre ministrul finantelor devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome, prin semnarea contractului de management.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului finantelor si este compus din 7 persoane.
    Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor, un reprezentant al Ministerului de Interne si un reprezentant al societatii bancare derulatoare a contului curent. Ceilalti membri vor fi economisti, juristi, tehnicieni si alti specialisti, salariati ai regiei autonome.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.
    Art. 15
    Potrivit prevederilor legale in vigoare, membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" nu pot face parte din organele de conducere ale agentilor economici cu acelasi obiect de activitate cu care regia autonoma intretine relatii contractuale sau are interese contrare.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni pedepsite potrivit legii.
    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", numarul de personal, infiintari, desfiintari de unitati, subunitati, filiale, sectii, ateliere, servicii, compartimente sau alte forme de organizare;
    - aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv investitiile din surse proprii;
    - propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este de competenta altor organe;
    - avizeaza si propune bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" in vederea aprobarii acestuia de catre Guvern; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome;
    - in situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    - aproba utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii;
    - stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    - stabileste, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare;
    - aproba, potrivit legii, instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei autonome;
    - propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile regiei autonome, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    - aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice domeniului de activitate al regiei autonome;
    - aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare, potrivit obiectului de activitate al regiei autonome;
    - adopta, potrivit legii, orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", cu exceptia celor care intra in competenta altor organe.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 19
    Pentru realizarea unor studii sau lucrari cu grad mare de complexitate sau care nu fac parte din domeniul de activitate al regiei autonome, dar sunt necesare ocazional, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate atrage specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Ministerului Finantelor un raport asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, acesta fiind aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, in conformitate cu modelele si cu normele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome se aproba de catre Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 23
    Din veniturile realizate Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" isi acopera toate cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
    Repartizarea profitului net al regiei autonome se face conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 24
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 25
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in cursul unui an, cand mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la societatile comerciale bancare, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se efectueaza prin conturi bancare deschise potrivit reglementarilor legale.
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate efectua operatiuni de incasari in lei si in valuta, potrivit reglementarilor legale, consiliul de administratie aproband utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 27
    Relatiile comerciale se vor desfasura pe baze contractuale, in care se vor stipula clauzele speciale de incheiere, executie si raspundere.
    Art. 28
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili prin contract, pe baza de negocieri, in concordanta cu cerintele economiei de piata.
    Art. 29
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate incheia contracte de vanzare, executare de lucrari, asociere sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 30
    Unitatile sau filialele ce se vor infiinta in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se vor putea asocia cu terte persoane juridice, avand drept scop realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
    Art. 31
    Regia autonoma poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturile de vanzare a produselor specifice.
    Art. 32
    Daca volumul lucrarilor depaseste temporar capacitatea de productie a regiei autonome, se poate subcontracta altor unitati de profil, potrivit legii, realizarea partiala a acestora, cu exceptia comenzilor care au regim special (formularistica cu regim special, hartii de valoare etc.).

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de hartii de valoare si imprimate, precum si a tezaurelor de hartie speciala pentru tiparirea hartiilor de valoare si a hartiilor speciale filigranate, a materiilor prime si materialelor, precum si pentru preintampinarea oricaror sustrageri, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" asigura cu paza militarizata. Accesul persoanelor straine in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de catre consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 34
    Litigiile de orice fel in care este implicata Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 35
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 109/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 109 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu