Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1326 din 17 iunie 1996

pentru aprobarea Normelor tehnice de functionare a Directiei supraveghere si control vamal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din  5 iulie 1996


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in temeiul art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei generale a vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996,

    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele tehnice de functionare a Directiei supraveghere si control vamal.

                 Ministru de stat,
                 ministrul finantelor,
                 Florin Georgescu


               NORME TEHNICE
de functionare a Directiei supraveghere si control vamal

    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    Directia supraveghere si control vamal functioneaza in cadrul Directiei generale a vamilor, in baza Hotararii Guvernului nr. 147 din 12 martie 1996 privind organizarea si functionarea Directiei generale a vamilor.
    Art. 2
    Directia supraveghere si control vamal este un corp de control specializat in prevenirea, combaterea si sanctionarea fraudei de orice natura in domeniul vamal, care urmareste modul de aplicare si de respectare a legislatiei privind importul, exportul si tranzitul realizat de persoanele fizice si juridice, romane sau straine, pe intreg teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    Directia supraveghere si control vamal este condusa de un director general adjunct si doi directori adjuncti, care raspund de activitatea acesteia fata de directorul general al Directiei generale a vamilor.
    Art. 4
    Numarul de personal la nivel central al Directiei supraveghere si control vamal, al brigazilor de supraveghere si control vamal, al birourilor si compartimentelor de verificari se stabileste prin decizie a directorului general al Directiei generale a vamilor, la propunerea directorului general adjunct al Directiei supraveghere si control vamal.
    Art. 5
    Personalul Directiei supraveghere si control vamal are competenta de verificare, potrivit atributiilor, pe intreg teritoriul tarii, in baza programului de activitate si in cazurile dispuse de directorul general al Directiei generale a vamilor sau, in lipsa acestuia, de directorul general adjunct care coordoneaza activitatea directiei. Controlul se va efectua cu prioritate la agentii economici si, in raport cu constatarile, se va extinde si la unitatile vamale.
    Art. 6
    Personalul din cadrul brigazilor de supraveghere si control vamal executa actiuni de control la agentii economici, conform zonei de competenta teritoriala, in baza sarcinilor stabilite prin programul de activitate prevazut la art. 5.
    Art. 7
    In cazul continuarii unei misiuni sau a unei activitati de control, investigatie, supraveghere, cercetare operativa sau insotire care nu sufera amanare, personalul brigazii de supraveghere si control vamal poate actiona si in afara razei teritoriale numai cu aprobarea directorului general adjunct al Directiei supraveghere si control vamal.
    II. Atributiile Directiei supraveghere si control vamal
    Art. 8
    Directia supraveghere si control vamal are urmatoarele atributii:
    (1) exercita controlul, urmarirea si supravegherea, pe intreg teritoriul national, a respectarii legislatiei vamale in procesul operatiunilor de import, de export si de tranzit;
    (2) asigura prevenirea si combaterea, in conformitate cu legea, a infractiunilor si contraventiilor in domeniul vamal;
    (3) controleaza modul de declarare a marfurilor, stabileste eventualele diferente pe baza controalelor ulterioare si ia masurile legale de incasare operativa a acestora;
    (4) controleaza si indruma activitatea in unitatile vamale privind aplicarea legislatiei vamale; constata si sesizeaza abaterile lucratorilor vamali de la aplicarea corecta a legislatiei vamale;
    (5) asigura controlul activitatii vamale la directiile regionale vamale, la vami si la brigazile de supraveghere si control vamal;
    (6) coordoneaza si indruma unitatile vamale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national si contrafacute, metale si pietre pretioase; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
    (7) controleaza, in conditiile prevazute de lege, mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import si de export aflate in tranzit si verifica legalitatea si regimul vamal al marfurilor;
    (8) verifica operativ cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii in vederea identificarii si expertizarii marfurilor care fac obiectul operatiunilor de export, de import si de tranzit;
    (9) efectueaza investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si orice fel de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte documentatia si informatiile privind operatiunile de export sau de import efectuate; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand constata incalcari ale legii care necesita continuarea cercetarilor;
    (10) exercita controlul ulterior al agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioada de 5 ani de la data realizarii acestora, urmarind respectarea reglementarilor in domeniul vamal;
    (11 ) constata si sanctioneaza contraventional abaterile rezultate din verificarile proprii;
    (12) efectueaza actiuni de control inopinat, in afara celor programate, dispuse potrivit competentelor si rezultate din: dispozitia directorului general al Directiei generale a vamilor; dispozitia directorului general adjunct al Directiei supraveghere si control vamal; sesizari ale directiilor din Directia generala a vamilor, directiile regionale vamale, unitatile vamale; sesizari ale altor organe de control (Politie, Garda financiara, finante publice etc.); sesizari si informatii de la alte persoane, din tara sau din strainatate;
    (13) intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind imbunatatirea organizarii si functionarii activitatii vamale;
    (14) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de directiile din Directia generala a vamilor sau participa la avizarea celor primite de la ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    (15) analizeaza cazurile, mijloacele si metodele utilizate in frauda vamala si centralizeaza datele in vederea stabilirii masurilor ce trebuie adoptate pentru prevenirea si combaterea acestora;
    (16) organizeaza si exploateaza un sistem propriu de consemne pentru persoanele fizice si juridice;
    (17) elaboreaza tematici de control pentru actiunile prevazute in programele trimestriale, cat si pentru actiuni inopinate;
    (18) elaboreaza proiecte de norme metodologice si ordine-circulare pentru aparatul propriu, care sa cuprinda reguli, metode si procedee pentru exercitarea controlului la agentii economici, cat si in unitatile vamale, stabilind modalitatile de raportare a rezultatelor si a informatiilor, precum si alte dispozitii necesare bunei desfasurari a controlului ulterior si supravegherii vamale;
    (19) organizeaza si asigura programe de pregatire profesionala de specialitate, realizate la toate nivelurile de subordonare, sub conducerea sefilor de serviciu si a sefilor de brigada, dupa caz;
    (20) analizeaza rezultatele obtinute in teritoriu, prezentand directorului general al Directiei generale a vamilor aspectele de interes pentru institutia vamala;
    (21 ) elaboreaza documentatia necesara incheierii de acorduri de cooperare cu alte administratii vamale privind schimbul de informatii in domeniul combaterii fraudei vamale si realizeaza sarcinile care revin Directiei generale a vamilor prin conventiile si acordurile internationale in domeniul prevenirii si combaterii fraudei vamale;
    (22) executa masurile prevazute de lege pentru retinerea, sechestrarea si confiscarea, dupa caz, a marfurilor si bunurilor care fac obiectul nerespectarii prevederilor legale aplicabile in domeniul vamal, urmare verificarilor proprii;
    (23) preia de la alte organe de control cazurile constatate de acestea, care sunt de competenta administratiei vamale, in vederea verificarii si finalizarii cauzei;
    (24) coopereaza cu celelalte organe de control ale statului, in scopul prevenirii si combaterii fraudelor;
    (25) verifica sesizarile, reclamatiile si informatiile primite spre solutionare, potrivit competentelor, luand sau propunand, dupa caz, masurile legale ce se impun;
    (26) propune necesarul de dotari tehnice speciale pentru realizarea sarcinilor specifice;
    (27) efectueaza expertize si emite buletine de analiza prin Biroul de analiza droguri;
    (28) efectueaza actiuni de insotire a transporturilor cu marfuri de risc sau cu regim special, prin echipaje mobile;
    (29) verifica si elibereaza certificate vamale de agreere, pe tip de constructie, pentru conteinere si vehicule rutiere;
    (30) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    III. Programarea si organizarea activitatilor
    Art. 9
    Activitatea aparatului din cadrul Directiei supraveghere si control vamal se desfasoara pe baza de programe trimestriale aprobate de catre conducerea directiei, urmarind aplicarea legislatiei vamale in activitatea vamala si la agentii economici (model cuprins in anexa nr. 1).
    Art. 10
    Proiectul programului de activitate pentru intregul aparat se intocmeste de catre Directia supraveghere si control vamal pana la data de 10 a ultimei luni din trimestru, pe baza sarcinilor primite de la conducerea Ministerului Finantelor si a Directiei generale a vamilor si a propunerilor brigazilor de supraveghere si control vamal din teritoriu.
    Se au in vedere, de asemenea, propunerile serviciilor si birourilor din cadrul Directiei supraveghere si control vamal;
    Alte actiuni ce urmeaza a se realiza se inscriu in programul de activitate pe baza sesizarii altor organe sau a propunerilor altor directii din structura centrala sau teritoriala din cadrul Directiei generale a vamilor.
    Art. 11
    Propunerile pentru proiectul programului de activitate, facute de brigazile de supraveghere si control vamal, se inainteaza Directiei supraveghere si control vamal pana la data de intai a ultimei luni din trimestru (model cuprins in anexa nr. 2).
    Art. 12
    Directia supraveghere si control vamal trimite, pana la data de 25 a ultimei luni din trimestru, brigazilor de supraveghere si control vamal programul de activitate aprobat, care isi elaboreaza propriul program in care sunt prevazute sarcinile de control, perioadele de realizare si personalul care le aduce la indeplinire.
    Nominalizarea agentilor economici si a unitatilor vamale la care se va efectua controlul si stabilirea duratei acestuia se vor face tinand seama de termenele prevazute in programul Directiei supraveghere si control vamal.
    Art. 13
    Pentru actiunile inopinate care rezulta din activitatea curenta a vamilor, se vor utiliza de catre acestea si de catre brigazile de supraveghere si control vamal formularele (model cuprins in anexele nr. 3 si 4).
    Art. 14
    Actiunile de control se realizeaza numai dupa emiterea, de catre seful de brigada, sefii birourilor, compartimentelor si, dupa caz, de catre conducerea Directiei supraveghere si control vamal, a ordinului de control (model cuprins in anexa nr. 5).
    In cazul actiunilor de control ale brigazii de supraveghere si control vamal, atunci cand sunt folosite echipaje mobile, in ordinul de control se mentioneaza echipajul folosit.
    Actiunile de supraveghere sau insotire a tranzitelor vamale se efectueaza de echipajele mobile pe baza ordinului de misiune (model cuprins in anexa nr. 6) si a procesului-verbal de predare-primire (model cuprins in anexa nr. 7); la incheierea actiunilor de supraveghere si insotire se intocmeste raportul privind indeplinirea misiunii (model cuprins in anexa nr. 8).
    Art. 15
    Pentru evitarea controalelor repetate, a depasirii duratei controlului si asigurarea cuprinderii in control a tuturor obiectivelor in cadrul termenelor de prescriptie, se va tine o evidenta stricta a actiunilor de control pe fiecare agent economic si unitatea vamala cu ajutorul fiselor sau al unui registru (model cuprins in anexa nr. 9).
    Art. 16
    In situatiile in care in efectuarea controalelor tematice nu se pot respecta duratele stabilite prin program, directorul Directiei supraveghere si control vamal va analiza conditiile concrete si va putea dispune prelungirea duratei actiunii fara a influenta realizarea celorlalte actiuni prevazute in programul de activitate si fara a depasi durata maxima prevazuta.
    Art. 17
    Informarea si documentarea sistematica a intregului aparat al Directiei supraveghere si control vamal asupra reglementarilor vamale si fiscale care apar, precum si pregatirea actiunilor de control se desfasoara, dupa caz, la sediul Directiei supraveghere si control vamal si al brigazilor de supraveghere si control vamal in perioada 1-3 a fiecarei luni.
    Art. 18
    In vederea folosirii eficiente a timpului afectat controlului, agentul economic care urmeaza sa fie controlat va fi avizat despre data inceperii controlului pentru a lua masurile necesare indeplinirii obligatiilor ce ii revin potrivit legii. Avizarea controlului se face in scris cu minimum 5 zile inaintea inceperii controlului (model cuprins in anexa nr. 10).
    In cazul actiunilor de control inopinat, avizul de control se preda conducerii agentului economic la prima prezentare.
    IV. Intocmirea actelor de control
    Art. 19
    Organele de control apartinand Directiei supraveghere si control vamal intocmesc, de regula, urmatoarele documente:
    a) proces-verbal;
    b) proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
    c) proces-verbal de constatare preliminara;
    d) nota de constatare;
    e) nota unilaterala;
    f) proces-verbal de predare-primire;
    g) act de valorificare a constatarilor rezultate din control;
    h) aviz de urmarire-incasare;
    i) proces-verbal de ridicare a documentelor, a probelor si de prelevare a mostrelor;
    j) nota de prezentare;
    k) buletin de analiza.

             Proces-verbal

    Constatarile inscrise in procesul-verbal (model cuprins in anexa nr. 11) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie proprii organelor de control;
    b) sa se bazeze pe date si documente expuse clar si precis;
    c) sa nu contina elemente si descrieri personale, neconcludente (subiective), care incarca nejustificat continutul procesului-verbal.
    Neregulile constatate se vor consemna in procesul-verbal in mod obligatoriu, precizand in mod concret actele normative incalcate (articol, alineat), cu determinarea exacta a influentelor asupra drepturilor vamale cuvenite bugetului de stat (taxe vamale, accize, T.V.A., alte taxe stabilite prin acte normative), care se stabilesc in vama.
    In procesul-verbal se vor inscrie, la fiecare abatere constatata, masurile luate operativ in timpul controlului, cu mentionarea documentelor intocmite, sau masurile ce vor fi luate in continuare, cu indicarea termenului de comunicare la Directia supraveghere si control vamal sau la brigazile de supraveghere si control vamal, conform delegarii.
    Art. 20
    Procesul-verbal se semneaza de organul de control si de conducerea agentilor economici controlati. Procesul-verbal in care sunt consemnate fapte ce atrag raspunderea materiala sau penala, dupa caz, se semneaza obligatoriu si de catre persoanele facute raspunzatoare.
    Aceeasi procedura se aplica si pentru controlul efectuat la unitatile vamale.
    Art. 21
    In cazul in care conducerea sau salariatii agentilor economici controlati sau ai unitatilor vamale au unele obiectii asupra constatarilor organelor de control, acestea vor fi clarificate si solutionate inainte de semnarea procesului-verbal. Daca, in continuare, se mentin obiectiile, acestea vor fi prezentate in scris o data cu semnarea procesului-verbal sau in termen de 3 zile de la aceasta data. Obiectiile respective vor fi analizate de organele de control care isi vor formula punctul lor de vedere legal si fundamentat, in termen de 15 zile, iar materialul va fi anexat la procesul-verbal si va fi analizat de unul dintre sefii ierarhic superiori, conform delegarii date in acest scop de catre directorul Directiei generale a vamilor. In cazul in care acestea nu se pot finaliza din diferite motive si nu se poate incheia actul de control, se refuza sau se tergiverseaza semnarea actelor de control, nu se depun obiectiile in termenul stabilit sau atunci cand obiectiile facute sunt de natura sa modifice total sau partial unele constatari, directorul Directiei generale a vamilor, prin persoana desemnata, va notifica agentului economic constatarile rezultate in urma analizei efectuate, stabilind un termen de maximum 15 zile pana la care agentul economic este obligat sa raspunda punct cu punct.
    In cazul in care agentul economic nu respecta termenul de mai sus, acesta este evidentiat in registrul de consemne, aplicandu-se, in continuare, masurile prevazute de lege.
    Din actul de valorificare a constatarilor rezultate din control trebuie sa rezulte in mod obligatoriu urmatoarele elemente (model cuprins in anexa nr. 12):
    a) constatarea;
    b) actul normativ incalcat (articolul, alineatul);
    c) drepturile vamale neincasate;
    d) masura ce urmeaza sa se ia (se instiinteaza unitatea vamala in vederea intocmirii actului constatator, model tipizat, care constituie titlu executoriu pentru incasarea drepturilor cuvenite bugetului de stat).
    Art. 22
    La procesul-verbal se pot anexa situatii, tabele, acte, documente, note explicative privind sustinerea constatarilor.
    Tabelele sau situatiile se intocmesc in cazurile in care este necesara sintetizarea expunerii constatarilor in procesul-verbal. Tabelele si situatiile anexate la procesul-verbal vor fi semnate de organele de control si, dupa caz, de conducerea si salariatii agentilor economici controlati.
    Documentele sau actele necesare consemnarii sau fundamentarii constatarilor se anexeaza, dupa necesitati, in copie certificata de organul de control si de seful compartimentului de la care emana actul. Acestea se anexeaza in original, cand sunt considerate fictive sau dubioase ori cand exista indicii ca se va urmari sustragerea sau distrugerea lor.
    Art. 23
    Notele explicative (model cuprins in anexa nr. 13) se iau in urmatoarele cazuri:
    a) de la persoanele facute raspunzatoare de abaterile constatate si consemnate in procesul-verbal si care pot atrage raspunderea in sarcina acestora;
    b) de la alte persoane, in vederea clarificarii cauzelor si a imprejurarilor care au dus la nerespectarea prevederilor actelor normative.
    In functie de raspunsurile primite si de concluzii, se va inscrie constatarea in procesul-verbal.
    Daca cei in cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa raspunda la unele intrebari, organele de control vor formula intrebarile printr-o adresa scrisa (inregistrata la agentul economic controlat), stabilind termenul in cadrul caruia trebuie primit raspunsul. In cazul in care nu se primeste raspuns, se va consemna refuzul in procesul-verbal (anexand copia adresei).
    Art. 24
    In cazul controlului prin inventariere a unor gestiuni, la procesele-verbale se vor anexa declaratiile gestionarilor, inainte de inceperea inventarierilor (model cuprins in anexa nr. 14), liste de inventariere, situatia plusurilor si a lipsurilor constatate, dupa caz, explicatiile gestionarilor asupra cauzelor care le-au determinat.
    Art. 25
    In cazul ridicarii de documente, probe sau prelevari de mostre, se intocmeste proces-verbal de ridicare a documentelor, probelor si de preluare de mostre (model cuprins in anexa nr. 15).
    Art. 26
    Atunci cand este cazul, se vor preleva probe in vederea determinarii naturii marfii, respectandu-se prevederile si metodologia stabilite in Instructiunile de functionare a Biroului de analiza droguri din cadrul Directiei generale a vamilor. Probele vor fi numerotate, cantarite, ambalate si sigilate, iar restul cantitatii (martorii) vor fi pastrati in unitatea vamala unde a avut loc evenimentul, respectandu-se procedura de pastrare si asigurare.
    Probele prelevate pentru analiza, cu toate caracteristicile explicit descrise, vor fi mentionate in procesul-verbal de predare-primire, intocmit la locul de prelevare (model cuprins in anexa nr. 16).
    Pe baza analizelor calitative si cantitative de specialitate, efectuate de laboratorul Biroului de analiza droguri, se vor emite buletine de analiza (model cuprins in anexa nr. 17), care vor fi transmise, impreuna cu restul probei, unitatii vamale unde a avut loc evenimentul.
    In cazul in care din control a rezultat savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, se incheie un proces-verbal preliminar (model cuprins in anexa nr. 18) in baza caruia cazul se inainteaza parchetelor impreuna cu corpul delict si cu buletinul de analiza.
    Art. 27
    Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, potrivit carora organele de control ale directiei supraveghere si control vamal sunt organe constatatoare.
    Pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor se va intocmi proces-verbal (model cuprins in anexa nr. 19).
    Daca bunurile confiscate apartin unei alte persoane decat contravenientului, in procesul-verbal se vor arata numele, prenumele si domiciliul persoanei ori denumirea si sediul persoanelor juridice, in masura in care aceste dale sunt cunoscute.
    Art. 28
    Notele unilaterale se intocmesc in cazul in care, in urma controlului, nu s-au constatat abateri, ori in care acestea nu justifica, prin volumul si importanta lor, intocmirea de procese-verbale.
    In aceste note organele de control vor mentiona concret ce documente au controlat si constatarile facute.
    Art. 29
    La actele de control incheiate se anexeaza notele de prezentare, care cuprind, in principal, urmatoarele:
    a) organele sau persoanele, dupa caz, in afara agentului economic controlat sau al unitatii vamale, care au contribuit la savarsirea faptelor constatate;
    b) problemele care necesita control in continuare, facandu-se propuneri corespunzatoare.
    c) masurile ce trebuie luate in continuare de catre agentul economic sau de unitatea vamala controlata, precum si de organul care a dispus controlul.
    Art. 30
    Exemplarele procesului-verbal si, dupa caz, ale notelor constatatoare se depun la Directia generala a vamilor, la directia regionala vamala sau la brigada de supraveghere si control vamal.
    V. Inregistrarea actelor de control si valorificarea constatarilor controlului
    Art. 31
    Procesul-verbal si, dupa caz, notele de constatare, impreuna cu anexele respective, se inregistreaza la agentii economici controlati, imediat dupa semnarea lui de catre cei indreptatiti, dandu-se acelasi numar si data pentru toate exemplarele.
    Art. 32
    Masurile care se dispun in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 147/1996 si care se iau pe baza actelor de control, legal intocmite de catre organele de control ale Directiei supraveghere si control vamal, se adreseaza, in toate cazurile, reprezentantului legal al agentului economic controlat sau al unitatii vamale.
    VI. Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de control
    Art. 33
    Serviciile din Directia supraveghere si control vamal si, dupa caz, brigazile de supraveghere si control vamal vor asigura, ori de cate ori este necesar, urmarirea, la agentii economici controlati si la unitatile vamale, a aplicarii masurilor stabilite in timpul controlului sau a celor transmise prin documente de valorificare, precum si raportarea rezultatelor controlului, pe baza urmatoarelor evidente:
    a) fisa cu rezultatele controlului (model cuprins in anexa nr. 20), care se intocmeste obligatoriu de catre fiecare echipa de control;
    b) evidenta urmaririi aplicarii masurilor dispuse prin documentele de valorificare a controlului (model cuprins in anexa nr. 21);
    c) evidenta cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor (model cuprins in anexa nr. 22).
    In aceasta se inscriu atat cererile, reclamatiile, sesizarile primite direct, cat si cele primite de la Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor, Corpul de control al primului-ministru etc. Acestea sunt analizate de catre conducerea Directiei supraveghere si control vamal si, dupa caz, de brigazile de supraveghere si control vamal si vor fi programate pentru control, facandu-se mentiunea cu privire la natura actiunii desfasurate;
    d) evidenta proceselor-verbale pentru fapte penale, (model cuprins in anexa nr. 23).
    Art. 34
    Raportarea controalelor efectuate de brigazile de supraveghere si control vamal si a rezultatelor acestora se va face la Directia supraveghere si control vamal, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea controlului, pentru actiuni incluse in programul aprobat "Fisa privind actiunea..." (model cuprins in anexa nr. 24);
    b) in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea trimestrului, situatia privind realizarea programului de control pe trimestrul expirat "situatiile privind realizarea programului de activitate pe trimestrul expirat" (modele cuprinse in anexele nr. 25, 26, 27 si 28).
    Actiunile intreprinse, care nu se regasesc in programul aprobat, transmis brigazilor de supraveghere si control vamal din teritoriu la inceputul trimestrului, se inscriu in formular la capitolul "Alte actiuni".
    Art. 35
    Trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului expirat, in baza rapoartelor de activitate a brigazilor de supraveghere si control vamal si a analizelor serviciilor de specialitate din Directia supraveghere si control vamal, se prezinta directorului general al Directiei generale a vamilor raportul de analiza a activitatii Directie supraveghere si control vamal.


    ANEXA 1


    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL

                        PROGRAM DE ACTIVITATE
             a Directiei supraveghere si control vamal
             pe trimestrul ....../.................
--------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea actiunii de control                 Perioada controlului
 crt.
--------------------------------------------------------------------------
  A.    Control ulterior si inspectie vamala
  Cap. I. - Actiuni de control privind respectarea Legii nr. 57/1993
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. II. - Actiuni de control privind importurile temporare
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. III.- Actiuni de inspectie la unitatile vamale
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. IV. - Alte actiuni
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  B. Investigatii fraude comerciale
  Cap. I.- Actiuni de depistare a documentelor comerciale continand incercari
de subevaluare la declararea la import a marfurilor
............................................................................
............................................................................
............................................................................
  Cap. II. - Actiuni de urmarire a destinatiei finale pentru marfurile strategice cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 31/1994
............................................................................
............................................................................
............................................................................
  Cap. III. - Actiuni de depistare a metodelor utilizate in scopul nedeclararii cheltuielilor de transport
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. IV. - Actiuni de instruire privind modalitatile utilizate pentru sustragerea de la vamuire a marfurilor
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  C. Antidrog si trafic ilicit de marfuri speciale
  Cap. I. - Instruirea specifica a personalului vamal, cu utilizarea materialului didactic si a echipamentelor tehnice din dotare
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. II. - Prelevarea de probe din marfurile susceptibile de a fi de risc si efectuarea de analize chimice de specialitate
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. III. - Controale specifice privind respectarea regimului vamal aplicabil exportului de bunuri cu valoare culturala, artistica si istorica
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. IV. - Controale privind regimul vamal aplicabil unor marfuri speciale (arme, munitii, substante chimice esentiale, precursori)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  D. Supraveghere tranzit vamal
  Cap. I. - Actiuni de control al modului de eliberare a certificatelor de agreere, pe tip de constructie, pentru conteinere si vehicule rutiere
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
  Cap. II. - Actiuni de control al modului in care s-au derulat insotirile transporturilor cu marfuri de risc sau cu regim special
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
  Cap. III. - Actiuni de control asupra modului de aplicare si respectare a reglementarilor nationale si internationale in materie de tranzit vamal
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
   Cap IV. - Actiuni de control al modului de acordare a certificatului de agreere individuala pentru autovehiculele care circula sub acoperirea
carnetelor TIR
...............................................................................
...............................................................................

    ANEXA 2

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    Brigada de supraveghere si control vamal .........................

                        PROGRAM DE ACTIVITATE
              a Brigazii de supraveghere si control vamal
              pe trimestrul ....... /..................
------------------------------------------------------------------------------
                                              Agentii economici     Perioada
 Nr.        Denumirea actiunii               si unitatile vamale    programata
 crt.                                        ce vor fi controlate
------------------------------------------------------------------------------
        A. Actiuni programate la nivelul Directiei generale a vamilor
 1. Control ulterior si inspectie vamala
  - Actiuni de control privind respectarea       - Societatea Comerciala
    Legii nr. 57/1993                              "Alia Impex" - S.R.L.
                                                 - Societatea Comerciala
                                                   "Flora Impex" - S.R.L.
                                                 - Societatea Comerciala
                                                   "Romtrade" - S.R.L.
  - Actiuni de inspectie la unitatile vamale     - Directia Regionala
                                                   Vamala Timisoara
  - Alte actiuni
  2. Investigatii fraude comerciale
  - Actiuni de depistare a facturilor continand   - Societatea Comerciala
    marfuri subevaluate                             "Romglass" - S.R.L.
                                                  - Societatea Comerciala
                                                    "Eurom" - S.R.L.
                                                  - Societatea Comerciala
                                                    "Basef" - S.R.L.
  - Alte actiuni
  3. Antidrog si trafic ilicit de marfuri
    speciale
  - Prelevarea de probe din marfurile susceptibile - Vama Nadlac
    de a fi de risc si efectuarea de analize       - Vama Varsand
    chimice de specialitate                        - Vama Petea
  - Alte actiuni
  4. Supraveghere tranzit vamal
  - Actiuni de control al modului de aplicare      - Vama Giurgiu
    si respectare a reglementarilor nationale      - Vama Calafat
    in materie de tranzit vamal, precum si a       - Vama Negru Voda
    insotirilor pentru marfurile de risc in regim
    special
  - Alte actiuni
  B. Actiuni pe plan local
  - Respectarea prevederilor Hotararii             - Societatea Comerciala
    Guvernului nr. 864/1995, republicata             "Romfin"
    si modificata                                  - Societatea Comerciala
                                                     "Lorena"
                                                   - Societatea Comerciala
                                                     "Stars"
  C. Alte actiuni
  - Solicitarea Garzii financiare Timis
    privind controlul la Societatea Comerciala
    "Mondorom" - S.R.L.


    ANEXA 3

    VAMA ...................

                       CERERE DE CONTROL INOPINAT
                       Nr.*)......... /..........

                    Catre Brigada de supraveghere si
                    control vamal ..........................
    In temeiul normelor tehnice de lucru ale Directiei supraveghere si control vamal, solicitam verificarea operatiunii de*) ............................... cu declaratia vamala nr. ..................................................... efectuata de*) .............................................................


                                          s-a acordat liber de vama
    Pentru marfurile in cauza*)   -------------------------------------
                                         nu s-a acordat liber de vama

    Suspiciuni: .............................................................. ..............................................................................
..............................................................................
    Documente anexate: .......................................................
..............................................................................
..............................................................................

                                               Sef de vama,

-------------------------
    *) Se indica numarul de inregistrare a declaratiei vamale.
    *) Se indica regimul vamal.
    *) Se indica denumirea si adresa titularului.
    *) Se sterge mentiunea care nu corespunde situatiei.

    ANEXA 4

    DIRECTIA SUPRAVEGHERE
    SI CONTROL VAMAL
    BRIGADA DE SUPRAVEGHERE
    SI CONTROL VAMAL ..........

                    NOTA DE CONTROL INOPINAT
                    Nr.*).......... /.........

    Ca urmare a cererii de control ulterior operativ nr. ...... /............, Vama .................. privind verificarea*): .............................. ..............................................................................
au fost constatate urmatoarele: .............................................. ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Masuri: ......................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Documente anexate: ...........................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

                                              Sef de brigada,


------------------------
    *) Se indica numarul de inregistrare la Brigada de supraveghere si control vamal a cererii de control ulterior.
    *) Se indica denumirea si adresa titularului.


    ANEXA 5


    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    ......................................*)

                    ORDIN DE CONTROL Nr. .......... /.................

    Agentii vamali*): .......................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Sunt autorizati sa efectueze: ................................................ ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
                            (denumirea si adresa)
    Incepand cu data de ......................................................

                                Semnatura si stampila autorizata,


---------------------------
    *) Se inscrie, dupa caz, Brigada de supraveghere si control vamal sau Biroul de control ulterior.
    *) Se inscriu numele, prenumele si numarul legitimatiei de serviciu. Pe verso se inscrie prezenta zilnica la locul actiunii prin: data, ora sosirii si plecarii, semnatura.


    ANEXA 6

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    .....................................*)

                  ORDIN DE MISIUNE Nr. ........ /...............

    ...................................*): ..................................
..............................................................................
..............................................................................
    sunt autorizati sa efectueze: ............................................
..............................................................................
..............................................................................
                         (denumirea si adresa)
..............................................................................
..............................................................................
    Incepand cu data de ......................................................


                      Semnatura si stampila autorizata,
                      .................................

----------------------------
    *) Se inscrie, dupa caz, Brigada de supraveghere si control vamal.
    *) Se inscriu numele, prenumele si numarul legitimatiei de serviciu.


    ANEXA 7

                         PROCES-VERBAL
                       de predare-primire

    Incheiat astazi,.................., intre Brigada de supraveghere si control vamal................. reprezentata prin .............., si Vama............. / Brigada de supraveghere si control vamal ...................., reprezentata
prin ....................... cu ocazia predarii/primirii
    1. Auto nr.  .............................................................
    2. Carnet TIR nr. ........................................................
    3. Declaratia de tranzit nr. .............................................
    4. Factura externa nr. ...................................................
    5. Felul marfii ..........................................................
    6. Cantitatea .............. Greutatea ............... Valoarea ..........
    7. Chitanta de incasare a contravalorii serviciului de insotire nr. ......
    8. Alte documente ........................................................
preluat in supraveghere la Vama/punctul vamal ............ in ziua de ........
ora ........, pana la Vama de destinatie (Brigada de supraveghere si control vamal) ........................ in temeiul Hotararii Guvernului nr. 147/1996.
    Mentionam ca auto nr. ........ a fost predat cu sigiliile intacte.
    Mentionam ca auto nr. ........ a fost predat cu un numar de .......... ore
intarziere datorate transportatorului.
    Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

           Predat,                                        Primit,
      .........................              ...............................


    ANEXA 8

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA REGIONALA VAMALA
    ...........................
    BRIGADA DE SUPRAVEGHERE
    SI CONTROL VAMAL ..........
    Nr. ........ din 199.....                            RAPORT
                     privind indeplinirea misiunii

    Membrii echipajului mobil nr. ......... am indeplinit misiunea de ......... vamala in ziua de .........., intre orele ..............., in baza Ordinului de control nr. ..........................
    Echipajul a fost compus din:
    ............................................................
    ............................................................
    ............................................................
    In timpul serviciului s-au constatat urmatoarele: ........................ ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Masurile luate: ..........................................................
..............................................................................
    Ca urmare a indeplinirii misiunii, se propun conducerii brigazii de supraveghere si control vamal urmatoarele: ................................... ..............................................................................
..............................................................................

             Echipaj mobil,                       Membrii echipajului,
     ................................             .......................
                                                  .......................
                                                  .......................

    ANEXA 9

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    Brigada de supraveghere si control vamal ................

                     FISA SAU FILA REGISTRU*)
     Societatea Comerciala ........................................
------------------------------------------------------------------------------
     Nr. si data                        Drepturi vamale suplimentare,  Nr. de
 Nr. controlului Perioada  Durata      stabilite la control, inclusiv  masuri
crt. Obiectul   controlata controlului           penalizari            dispuse
    controlului                        ---------------------------------
                                      Taxe Comision Accize T.V.A. Amenzi
                                    vamale  vamal
------------------------------------------------------------------------------
 0      1           2        3         4      5       6      7      8      9
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza numai pentru actiunile de control ulterior.


    ANEXA 10

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    Brigada de supraveghere si control vamal .........

                             AVIZ DE CONTROL
        Domnului presedinte, director al Societatii Comerciale ...........
                 Str. .............. nr. ...............

    Va facem cunoscut ca, in baza Hotararii Guvernului nr. 147/1996, Societatea Comerciala ................. va face obiectul unui control incepand cu data de .............................. .
    Va rugam sa luati masurile necesare pentru punerea la dispozitie a documentelor vamale, de transport, financiare, bancare si a celorlalte documente pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare desfasurarii controlului.

               Semnatura si stampila autorizata,
                   .........................


    ANEXA 11

                     PROCES-VERBAL
             (ziua .......... luna .......... anul .........)

    Subsemnatii ................... din Directia supraveghere si control vamal - Brigada de supraveghere si control vamal a Directiei regionale vamale ........., in baza Hotararii Guvernului nr. 147/1996 si a Ordinului de control nr. ....... din ............., am efectuat in perioada .................................... controlul .....................................................................
       (denumirea exacta a tematicii controlului si perioada supusa verificarii)
la .............................................................
     (denumirea agentului economic, fara prescurtari)
din .......................................................................
                     (localitatea si sediul),
inmatriculata in Registrul comertului sub nr. ............, cod fiscal.........
cod Sicomex ...........................
    Unitatea este reprezentata de .............................................
                                     (numele, prenumele si functia)
    Din controlul efectuat au rezultat constatarile inscrise mai jos:
    (Ordinea in care se redau datele si elementele legate de fiecare constatare)
    - continutul constatarii (concret, clar, precis);
    - dispozitii legale incalcate (numarul, data, articolul si alineatul);
    - consecintele economice (financiare, bugetare) ale constatarii, cu evaluarea exacta a acestora;
    - masurile luate operativ in timpul controlului, cu mentionarea documentului pe baza caruia s-au materializat;
    - masurile ce urmeaza a fi luate in continuare, cu indicarea termenelor de comunicare la Directia supraveghere si control vamal.
    La terminarea controlului au fost restituite toate actele si documentele puse la dispozitia organelor de control.
    Procesul-verbal s-a intocmit in .......... exemplare, dintre care unul, inregistrat sub nr. ......... din ..................... , a fost lasat unitatii verificate, iar ................................... exemplare au fost luate de organele de control.

            Organe de control,                        Presedinte,
                                                       (Director)


    ANEXA 12

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    Brigada de supraveghere si control vamal .......

                            ACT DE VALORIFICARE
                      a constatarilor rezultate din control

                     Domnului presedinte (director)
    al Societatii Comerciale ...................................
    str. .......................... nr. ........................

    In urma controlului efectuat, in baza Hotararii Guvernului nr. 147/1996, la .............................. s-au constatat urmatoarele:
    1.
    a) constatarea (abaterea);
    b) actul normativ incalcat;
    c) consecinte financiare, bugetare, dupa caz;
    d) masura ce urmeaza a se lua de catre conducerea agentului economic.
    2.
    a) ...............................................
    b) ...............................................
    c) ...............................................
    d) ...............................................
    Pana la data de .................................... ne veti face cunoscute eventualele observatii, fundamentate pe texte de lege, punct cu punct, asupra tuturor constatarilor de mai sus.

                       Semnatura si stampila autorizata,
                       ................................


    ANEXA 13

                        NOTA EXPLICATIVA

    Subsemnatul ......................., salariat la ..........................
in functia de .................., de la data de ..........................., la
intrebarile puse de .........................................................
                (numele si prenumele organului de control care pune intrebari)
din Directia supraveghere si control vamal, Brigada de supraveghere si control vamal....................... in baza Hotararii Guvernului nr. 147/1996, dau urmatoarele explicatii:
    1. intrebare ..............................................................
    1. raspuns ................................................................
    2. intrebare ..............................................................
    2. raspuns ................................................................
    Daca mai aveti ceva de adaugat: ...........................................

                                       Semnatura ..................
                                       Data .......................

    Data in fata noastra,
    (organ de control)


    ANEXA 14


                             DECLARATIE
    Subsemnatul ......................, gestionar (sef de depozit) la ........
declar urmatoarele:
    - daca are cunostinta ca are plusuri sau valori banesti sau materiale in gestiunea sa;
    - daca are in pastrare si alte valori apartinand tertilor;
    - daca a primit sau a eliberat valori fara documente legale;
    - existenta in gestiune a unor bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au intocmit documentele respective;
    - existenta unor documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate;
    - daca gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare decat acelea cu privire la care se ia declaratia, si anume:
     - daca detine numerar rezultat din vanzarea marfurilor din gestiune;
     - numarul si data ultimelor documente de intrare si iesire a valorilor materiale si banesti;
    - alte date si elemente pe care organul de control sau gestionarul le considera necesare.

                                      Semnatura .......................
                                      Data ............................

    ANEXA 15

    DIRECTIA REGIONALA VAMALA
    ..................................
    BRIGADA DE SUPRAVEGHERE
    SI CONTROL VAMAL ..........................
    Adresa ...................................

                             PROCES-VERBAL
       de ridicare a documentelor, probelor si de preluare de mostre
       Incheiat astazi: anul ...... luna ......... ziua .........

    Subsemnatul(ii) ........................................................ inspector(i) in cadrul Directiei generale a vamilor- Directia supraveghere si control vamal, avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 147/1996, am procedat la ridicarea de la .................................. a urmatoarelor documente (mostre): ..........................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Aceste documente (mostre) raman la dispozitia organului de control pana la clarificarea cazului.
    Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare, dintre care unul ramane la ............................. de la care s-au ridicat documentele (mostrele).

         Organele de control                      Reprezentantul
         ale Directiei supraveghere               agentului
         si control vamal,                        economic
         ..........................               .......................
         ..........................               .......................


    ANEXA 16


    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Unitatea vamala ...........................
    Nr. ............... / data ...............
                                                              Avizat

                       PROCES-VERBAL
                     de predare-primire

    Incheiat astazi, ............................., intre lucratorii vamali*)
...............................................................................
si reprezentantii Ministerului de Interne*) .................................
..............................................................................
din cadrul*) ...............................................................
    Se preda cantitatea de*) ............................................., descoperita cu ocazia controlului vamal efectuat asupra ...................... ..............................................................................
..............................................................................
    Se anexeaza la prezentul proces-verbal copii de urmatoarele documente intocmite de organele vamale*) ...........................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in .......... exemplare.

            Am predat,                                  Am primit,
        ............................               ......................

-----------------------
    *) Numele lucratorilor vamali care predau.
    *) Numele reprezentantilor Ministerului de Interne.
    *) Unitatea Ministerului de Interne (I.J.P., B.C.C.O., P.C.T.F. etc.).
    *) Se trec: cantitatea, unitatea de masura, felul substantei si modul de prezentare.
    *) Proces-verbal preliminar, buletin de analiza, descriere in detaliu a modului de prezentare a substantei ce se preda etc.


    ANEXA 17

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    Laboratorul Antidrog Nr. ..../........

                           BULETIN DE ANALIZA
    Subsemnatul(ii).........................................................
..............................................................................
inspector(i) in cadrul Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul droguri, arme, munitii, patrimoniu, am procedat la analiza de laborator a probei ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
transmisa la .................................................................
Unitatea vamala ..............................................................
    In urma analizelor am constatat ca proba avand masa de ................... contine ......................................................................
    Avand in vedere prevederile legale, intregul material se va trimite urgent organelor de cercetare penala.
    Se anexeaza protocolul de analiza a probei.

                 Inspector(i) la laborator,
                  ........................


    ANEXA 18

                    PROCES-VERBAL PRELIMINAR

    Anul ..... luna ........ ziua ....... in ........ din ............ cu ocazia
controlului vamal efectuat asupra numitilor:
    1. ......................................................., nascut la data
                 (numele si prenumele)
de .........................., domiciliat in .................................
                                                   (adresa completa)
..............................................................................
posesor al ................. seria ..... nr. .........., eliberat de .........., la data de ..................... cetatean .....................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
am descoperit urmatoarele obiecte, substante sau materiale:
    *) ................................... gasite in*) ......................
..............................................................................
..............................................................................
care apartin numitului .......................................................
    In prezenta martorilor asistenti:
    1. ................................., in varsta de .................... ani,
fiul lui ................ si al ................, domiciliat in ................
str. .............. nr. ...., bl. ......., sc. .., et. ...., ap ...............,
sectorul (judetul) ....................., nr. telefon ....................... si
    2........................................................................
.............................................................................
    Organul vamal,      Martorii asistenti,            Persoana implicata,
   ................    .......................        .......................

------------------------
    *) Se descriu toate datele de identificare sau de individualizare, cu lux de amanunte, mentionandu-se, in cazul in care a fost folosita trusa narcotest, urmatoarea fraza: "................, care la verificare cu trusa narcotest a dat reactie pozitiva pentru (heroina, cannabis, cocaina etc.)".
    *) Se descrie cu lux de amanunte locul in care se afla substanta sau obiectul descoperit.

    ANEXA 19

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL
    Brigada de supraveghere si control vamal............

                       PROCES-VERBAL
            de constatare si sanctionare a contraventiilor

    Incheiat in ............. ziua ....... luna ....... anul ....... ora ......
    Subsemnatul ...................., avand functia de in .....................
Serviciul ........................ din Directia supraveghere si control vamal in
compartimentul ............... din Brigada de supraveghere si control vamal, in
urma investigatiei efectuate la ...................., am constatat urmatoarele:
...............................................................................
.............................................................................
     Fapta constatata constituie contraventia prevazuta la art. ....... din ...............  si este sanctionata cu amenda .................................
    De savarsirea abaterilor se face raspunzator ............, cu adresa declarata in ..............., str. ............. nr. ....., bl. ..., sc. ..,
et. ....., ap. ... etc., reprezentat de ....................................., cu domiciliul in ....................... str. .......................nr. ....., bl. ....., et. ...., ap. ..............
    1. Se amendeaza cu ........... lei, conform ............................
    2. Totodata, conform prevederilor ......................, contravenientului i-au fost confiscate urmatoarele bunuri:
..............................................................................
    3. Contravenientul a formulat urmatoarele obiectii si a indicat urmatoarele probe de care intelege sa se serveasca:
...............................................................................
...............................................................................
    Cu drept de plangere la .......................in termen de .......... zile de la comunicarea prezentului proces-verbal.
    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in patru exemplare, dintre care unul i s-a inmanat contravenientului.

          Organul constatator,                   Contravenientul,
          ......................                ......................
    Martor: numele .................... prenumele .........................., domiciliat in ...................... str. ........................... nr......, judetul ........................., sectorul.........., actul de identitate .................. seria ..... nr. ..........., eliberat de ................... la data de ..........................................

                               Semnatura martorului,
                              .....................

    Se confirma de noi ca prezentul proces-verbal s-a incheiat in lipsa martorului, deoarece ......................................................... ..............................................................................

                               Organul constatator,
                               ....................


                          DOVADA
Bunurile aratate in prezentul proces-verbal au fost predate in ziua de ........ ................... luna ............. anul ................. domnului(doamnei) .............................., avand functia de ............................. la Vama .................................................

                      Predator,                        Primitor,
               ..........................     ...........................

    ANEXA 20

                           FISA
                  rezultatelor controlului

    1. Agentul economic verificat
    2. Denumirea actiunii
    3. Data:
       - inceperii actiunii
       - terminarii actiunii
    4. Numarul de zile/om utilizat
    5. Perioada cuprinsa in control
    6. Taxele vamale suplimentare stabilite la control .............., din care varsate in timpul controlului .................................................
    7. Alte varsaminte la bugetul de stat, stabilite, dintre care, efectuate in
timpul controlului, ......................................................
    8. Contraventii aplicate ................................. numar.
    9. Amenzi incasate efectiv:
    ..................................................    numar
    ..................................................    suma
    10. Valori confiscate:
    ..................................................    numar
    ..................................................    valoare
    11. Acte de raspundere penala:
    ..................................................    numar
    ..................................................    valoare
    12. Plusuri in gestiune
    13. Alte rezultate.

                                  Echipa de control,
                                  .....................


    ANEXA 21

                          EVIDENTA
urmaririi aplicarii masurilor dispuse prin documentele de valorificare a controlului
------------------------------------------------------------------------------
      Nr. si data    Agentul economic               Nr. si data    Observatii:
Nr.  documentului    caruia i s-a      Termenul    documentului  - reveniri
crt. de valorificare  transmis        de raspuns   de raspuns    - contestatii
                                                                 - clasare
------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 22

                       EVIDENTA
      cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor
------------------------------------------------------------------------------
Nr.       Nr. de                         De unde      Actiuni       Nr.
crt.    inregistrare    Petentul         a venit      intreprinse   si data
                                                      pentru        adresei
                                                      solutionare   de raspuns
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 22

                            EVIDENTA
                 proceselor-verbale pentru fapte penale
------------------------------------------------------------------------------
         Nr. si data
Nr.   procesului-verbal   Agentul     Valoarea      Nr. si data
crt.  se stabileste      verificat  prejudiciului   documentului    Observatii
      infractiunea                                  a cauzei
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 24

                        FISA
       privind actiunea ............................................

        Data:
        - inceperii actiunii
        - terminarii actiunii
------------------------------------------------------------------------------
                                    Rezultatele obtinute
                                ------------------------------------
                        Impozite                                       Alte
     Denumirea  Nr. de  si taxe      Alte   Contraventiile Valoarea  rezultate
Nr. agentului  zile/om  suplimentare varsaminte aplicate  confiscata (mii lei)
crt. economic afectate  constatate, la bugetul   (nr.)     (lei)
                        platite      de stat
                         (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

                                  Sef de brigada,
                         .............................


    ANEXA 25

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Brigada de supraveghere
    si control vamal ...............
    Nr. ........./data .............

                       REALIZAREA
    programului de activitate pe trimestrul ........... /.................
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                    Societatile    Perioada    Zile/om
 crt.    Denumirea actiunii             comerciale    realizata    consemnate
                                        controlate
------------------------------------------------------------------------------
I. Actiuni de control privind incasarea
   drepturilor vamale
II. Actiuni de control privind
   respectarea conditiilor prevazute de
   legislatia vamala si de legislatia cu
   implicatii in domeniul vamal in
   vigoare pentru aplicarea unor
   regimuri preferentiale
III. Actiuni de control privind
   verificarea bazei de calcul al
   drepturilor cuvenite bugetului
   de stat
IV. Alte actiuni de control
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 26

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Brigada de supraveghere
    si control vamal .............
    Nr. ....../data ..............

                       REALIZAREA
        programului de activitate pe trimestrul ........ /................
------------------------------------------------------------------------------
                    Natura                                Recuperari
                    suspiciunii  Datele                   de drepturi
 Nr.                sau tipul    de            Descrierea vamale,
crt. Clasa actiunii de frauda    identificare  tehnica    amenzi    Observatii
                    investigat   a subiectului    a       aplicate
                                 investigat    cazului    confiscari
                                                          si alte
                                                          masuri luate
------------------------------------------------------------------------------
  I.    Actiuni
        finalizate
------------------------------------------------------------------------------
  II.    Actiuni
         in curs
         de derulare
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 27

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Brigada de supraveghere
    si control vamal ........................
    Nr. .......... /data ....................

                         REALIZAREA
    programului de activitate pe trimestrul ............../.................
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Locul unde se          Cooperarea  Rezultatele
 crt.    actiunii    desfasoara    Perioada  cu alte    obtinute    Observatii
                      actiunea               organe
------------------------------------------------------------------------------
 I. Actiuni de instruire
II. Actiuni operative
III. Actiuni de analiza
IV. Alte actiuni
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 28

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Brigada de supraveghere
    si control vamal ................
    Nr. ......../ data ...............

                         REALIZAREA
    programului de activitate pe trimestrul ............/.................
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.            Denumirea actiunii                                Nr.
 crt.                                                          valoarea
----------------------------------------------------------------------------
 1. Numar de actiuni de insotire
 2. Preluate de la alte brigazi
 3. Numar de masini insotite
 4. Preluate de la alte brigazi
 5. Valoarea sumelor incasate
 6. Numar de actiuni de control pe trasee si la puncte fixe
 7. Actiuni de instruire
                                                                             
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1326/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1326 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu