E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 366 din 18 martie 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din 23 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, si al art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale de Control.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor aplica strategia si programul Guvernului in domeniul vamal si exercita atributiile stabilite prin lege.
    (3) Sediul Autoritatii Nationale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.
    Art. 3
    Modelul si caracteristicile siglei Autoritatii Nationale a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala a Vamilor exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    1. aplica in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia in domeniul vamal;
    2. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;
    3. urmareste si supravegheaza respectarea legislatiei vamale pe intreg teritoriul tarii si exercita controlul specific potrivit reglementarilor in vigoare;
    4. ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal;
    5. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal;
    6. aplica prevederile Tarifului vamal de import al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;
    7. aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber incheiate intre Romania, pe de o parte, si Uniunea Europeana sau tarile aflate in curs de integrare in Uniunea Europeana, pe de alta parte;
    8. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    9. urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, la accize si la alte drepturi vamale;
    10. elaboreaza norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare Autoritatii Nationale de Control;
    11. elaboreaza si adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate de vamuire;
    12. elaboreaza propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;
    13. actioneaza pentru indeplinirea intocmai a programelor privind integrarea vamala europeana;
    14. coordoneaza si indruma activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
    15. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste eventualele diferente prin controale ulterioare si asigura incasarea acestora; aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale in conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului; asigura colectarea creantelor bugetare pe care le administreaza potrivit legii;
    16. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit, precum si bagajele insotite sau neinsotite ale calatorilor care trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal al acestora; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;
    17. verifica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele agreate in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
    18. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, in conditiile prevazute de lege, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unor infractiuni;
    19. exercita, in domeniul vamal, controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior efectuate, pe o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama;
    20. asigura sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrarile acestora pentru statistica vamala si de comert exterior, gestioneaza informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;
    21. reprezinta, in fata instantelor judecatoresti, interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    22. intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea structurii si a activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor si le supune Autoritatii Nationale de Control pentru a fi valorificate si promovate;
    23. prezinta ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control propunerile motivate de avizare la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    24. aplica legislatia specifica pe linia numirii, angajarii si eliberarii personalului si solicita, cand este cazul, avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control; aplica legislatia privind sanctionarea personalului;
    25. organizeaza, la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, la directiile regionale vamale, programe de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;
    26. elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre avizare ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control; asigura executarea bugetului in conditiile legii;
    27. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea Autoritatii Nationale a Vamilor;
    28. colaboreaza, pe baza de protocol, cu Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Directia Generala pentru Evidenta Informatizata a Persoanei, precum si cu alte organe ale statului sau asociatii patronale, interesate in realizarea politicii vamale;
    29. coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, in vederea prevenirii, cercetarii si combaterii fraudelor vamale;
    30. in cazul in care sunt afectate veniturile bugetare, actele normative elaborate de Autoritatea Nationala a Vamilor sunt supuse avizarii Ministerului Finantelor Publice; Autoritatea Nationala a Vamilor colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice la elaborarea actelor normative pe linia politicii vamale.
    (2) De asemenea, in realizarea obiectului sau de activitate, Autoritatea Nationala a Vamilor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un secretar de stat numit de primul-ministru al Guvernului, la propunerea ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, ajutat de un subsecretar de stat, numit in aceleasi conditii.
    (2) Secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, agentii economici, celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tara sau din strainatate si raspunde in fata ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, secretarul de stat emite, in conditiile legii, ordine si instructiuni de aplicare a reglementarilor vamale in limitele de competenta prevazute de lege. Actele astfel emise, care au caracter normativ, sunt supuse avizului ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor indeplineste calitatea de ordonator secundar de credite.
    Art. 6
    Subsecretarul de stat este inlocuitorul de drept al secretarului de stat in cazul in care acesta, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente.
    Art. 7
    (1) Aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2. In cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se stabileste numarul posturilor de conducere, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Directorii si adjunctii acestora din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc, potrivit legii, prin ordin al secretarului de stat, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente din aparatul central se numesc, potrivit legii, prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (4) Pentru indeplinirea atributiilor privind elaborarea actelor normative in domeniul vamal, Ministerul Finantelor Publice preia de la Autoritatea Nationala a Vamilor un numar de 10 posturi structurate pe urmatoarele functii publice: 1 sef birou, 6 consilieri, 1 consilier juridic, 1 inspector si 1 inspector vamal.
    (5) Numarul maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor este de 357, exclusiv posturile de demnitar si 8 posturi aferente cabinetului demnitarului. Numarul maxim de posturi pentru unitatile subordonate este de 4.223.
    (6) Autoritatea Nationala a Vamilor are reprezentant permanent la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana, care asigura legatura operativa cu organismele internationale in probleme vamale.
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a directiilor regionale, birourilor si punctelor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, fara personalitate juridica, se aproba prin ordin al secretarului de stat al acesteia, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Directorii executivi ai directiilor regionale vamale se numesc, potrivit legii, prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (3) Directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale vamale, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente din structura acestora, precum si sefii birourilor vamale, adjunctii acestora si sefii de tura se numesc, potrivit legii, de secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 9
    Statele de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor si pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aproba de secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 10
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul central, precum si din unitatile subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (2) Atributiile si raspunderile individuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din structura Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Pentru pagubele cauzate in activitatea de control ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor de control, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile atragerii raspunderii penale, functionarii vamali raspund potrivit art. 998 din Codul civil. Raspunderea delictuala poate fi antrenata numai pe baza hotararii instantelor de judecata sesizate si de Autoritatea Nationala de Control.
    Art. 11
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare mijloace de transport auto si navale, pentru activitati specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute la pct. I din anexa nr. 3.
    (2) Repartizarea pe unitati vamale a mijloacelor de transport se face prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (3) Pentru atributii de control antidrog si materiale explozive Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare caini dresati, potrivit pct. II din anexa nr. 3.
    Art. 12
    Formarea si perfectionarea profesionala a personalului vamal se realizeaza prin cursuri de pregatire in domeniu, care se desfasoara la nivel central si teritorial, precum si prin programe de formare specializata si perfectionare in administratia publica, organizate de institutii abilitate potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii autoritatii vamale din teritoriu sau, dupa caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, in conditiile legii.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor va prevedea in programul propriu de investitii fonduri pentru construirea unor astfel de obiective.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 764/2003 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                   PRIM-MINISTRU
                   ADRIAN NASTASE

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul delegat pentru coordonarea
                          autoritatilor de control,
                          Ionel Blanculescu

                          Ministru de stat,
                          ministrul administratiei si internelor,
                          Ioan Rus

                          Ministrul delegat
                          pentru administratia publica,
                          Gabriel Oprea

                          Ministrul muncii,
                          solidaritatii sociale si familiei,
                          Elena Dumitru

                          Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                SIGLA
                   Autoritatii Nationale a Vamilor

    Are urmatoarele caracteristici: are forma ovala, fondul este albastru, cu margine galbena. In partea superioara este redata stema Romaniei, in culorile oficiale. Deasupra acesteia apare pe fondul alb al unui drapel inscriptia "ROMANIA", in culoare albastra. In partea inferioara a siglei apare inscriptia "VAMA", imprimata in alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscriptionat in galben. Marginea de jos a ovalului este prezentata in fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" si "CUSTOMS".

    Figura 1, reprezentand SIGLA Autoritatii Nationale a Vamilor, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 256 din 23 martie 2004, la pagina 6.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi pentru aparatul central este
    de 357, exclusiv demnitarii*) si cabinetul acestora

          STRUCTURA ORGANIZATORICA A AUTORITATII NATIONALE A VAMILOR

                       __________________
                      |                  |
                      | SECRETAR DE STAT |
                      |__________________|
 _________________________     |
| SUBSECRETAR DE STAT*) |____|
|_________________________|    |
       |                       |
       |             __________|_______________________________________
 ______|_____   ____|______    |    _____|_______   _____|_____   _____|_______
|            | |           |   |   |             | |           | |DIRECTIA DE  |
|            | |           |   |   |DIRECTIA     | |DIRECTIA   | |TEHNOLOGIA   |
|DIRECTIA    | |DIRECTIA   |   |   |ECONOMICA,   | |RESURSE    | |INFORMATIEI, |
|SUPRAVEGHERE| |PROCEDURI  |   |   |INVESTITII SI| |UMANE,     | |STATISTICA   |
|VAMALA      | |VAMALE SI  |   |   |ADMINISTRAREA| |ORGANIZARE | |VAMALA SI    |
|            | |TARIF VAMAL|   |   |SERVICIILOR  | |GENERALA SI| |GESTIUNEA    |
|            | |           |   |   |             | |INVATAMANT | |DATELOR      |
|____________| |___________|   |   |_____________| |___________| |_____________|
                      _________|_______________________________________
                _____|_____    :   ____|______    ____|_____    _______|______
               |           |   :  |SERVICIUL  |  |          |  |              |
               |           |   :  |JURIDIC,   |  |          |  |SERVICIUL     |
               |SERVICIUL  |   :  |LEGISLATIE |  |SERVICIUL |  |INTEGRARE     |
               |VERIFICARI |   :  |VAMALA,    |  |AUDIT     |  |VAMALA        |
               |INTERNE    |   :  |URMARIRE SI|  |PUBLIC    |  |EUROPEANA     |
               |           |   :  |INCASARE A |  |INTERN    |  |SI RELATII    |
               |           |   :  |CREANTELOR |  |          |  |INTERNATIONALE|
               |           |   :  |BUGETARE   |  |          |  |              |
               |___________|   :  |___________|  |__________|  |______________|
                               :
                          _____:_____
                         | DIRECTII  |
                         | REGIONALE |
                         | VAMALE    |
                         |___________|
                           ....|....
                          : BIROURI :.
                          : VAMALE  : :.
                          :.........: : :
                             :........: :
                               :........:

------------
    *) Cabinetul demnitarului se poate organiza in limita posturilor aprobate a se finanta cu aceasta destinatie prin legea bugetara anuala.
    *) Coordoneaza la nivel national activitatea de combatere a fraudelor vamale, a traficului de droguri si a coruptiei din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

    ANEXA 3

                                  DOTARI
                          I. Mijloace de transport

________________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea/         Tipul mijlocului de transport       Numarul  Consumul
crt. subunitatea                                           maxim    maxim
                                                           aprobat  aprobat
                                                           (bucati) (litri)
________________________________________________________________________________
  1. Autoritatea  - autoturisme                                 6     350 l/luna
     Nationala a  - autovehicule pentru transport de marfa      4     350 l/luna
     Vamilor      si de persoane (activitati de
                  aprovizionare, deplasare a personalului
                  operativ, protocol)
  2. Directia     - autoturisme operative (supravegheri,       92     350 l/luna
     supraveghere insotiri, controale, investigatii)
     vamala       - autovehicule (autoutilitare pentru         10     350 l/luna
                  depistarea drogurilor, substantelor cu
                  regim special, prelevari de probe,
                  transportul cainilor)
                  - autoturism operativ (control,               1     300 l/luna
                  inspectii - unitate nucleara)
                  - autospeciale (laborator mobil pentru        6   1.500 l/luna
                  control vamal cu raze X, raze gamma)
  3. Directii     - autoturisme (cate unul pentru fiecare      10     350 l/luna
     regionale    directie regionala vamala)
     vamale       - autovehicule pentru transport de marfa     20     350 l/luna
                  si de persoane (activitati de
                  aprovizionare, deplasare a personalului
                  operativ, protocol)
  4. Birouri      - autoturisme operative (cate unul          110     350 l/luna
     vamale       pentru fiecare birou vamal)
                  - autoturisme operative (control pista -      9     150 l/luna
                  pentru fiecare birou vamal din
                  aeroporturile internationale)
                  - autovehicule operative pentru              22     900 l/luna
                  birourile vamale de frontiera (transport
                  de valori, de bunuri confiscate, al
                  personalului operativ, supraveghere
                  porturi, zone libere)
                  - autovehicule operative pentru              27     300 l/luna
                  birourile vamale cu puncte vamale intre
                  5 - 90 km fata de localitatea de
                  resedinta (transport de valori, de
                  bunuri confiscate, al personalului
                  operativ)
                  - salupe pentru patrulare, control si        10   80 l/ora
                  supraveghere vamala, in limitele de               pentru
                  competenta                                        maximum
                                                                    60 ore/luna
                                                                3   100 l/ora
                                                                    pentru
                                                                    maximum
                                                                    60 ore/luna
________________________________________________________________________________

                              II. Caini

________________________________________________________________________________
Nr.        Unitatea                    Denumirea                      Numar
crt.                                                                  maxim
________________________________________________________________________________
  1. Directia supraveghere  Caini dresati pentru Serviciul antidrog
     vamala                 si controlul produselor cu regim special   60
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    a) Listele cu birouri vamale de frontiera si de interior (cu puncte vamale intre 5   90 km fata de localitatile de resedinta) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate si al personalului operativ se aproba de secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai directiilor regionale vamale, dar nu mai mult de 27.
    b) Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace de transport aprobat pentru Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile regionale si/sau birourile vamale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 366/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 366 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu