Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 165 din  3 martie 2005

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 14 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea strategiei si programului de guvernare in domeniul vamal si exercita atributiile stabilite prin lege.
    (3) Sediul Autoritatii Nationale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal, in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.
    Art. 3
    Modelul si caracteristicile siglei Autoritatii Nationale a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala a Vamilor exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    1. aplica in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia in domeniul vamal;
    2. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;
    3. urmareste si supravegheaza respectarea legislatiei vamale pe intregul teritoriu al tarii si exercita controlul specific potrivit reglementarilor in vigoare;
    4. ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal;
    5. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal;
    6. aplica prevederile Tarifului vamal de import al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;
    7. aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber incheiate intre Romania, pe de o parte, si Uniunea Europeana sau tarile aflate in curs de integrare in Uniunea Europeana, pe de alta parte;
    8. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    9. urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, la accize si la alte drepturi vamale;
    10. elaboreaza norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
    11. elaboreaza si adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate de vamuire;
    12. elaboreaza propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;
    13. actioneaza pentru indeplinirea intocmai a programelor privind integrarea vamala europeana;
    14. coordoneaza si indruma activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
    15. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste eventualele diferente prin controale ulterioare si asigura incasarea acestora; aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale in conformitate cu legislatia in vigoare; asigura colectarea creantelor bugetare;
    16. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit, precum si bagajele insotite sau neinsotite ale calatorilor care trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal al acestora, potrivit reglementarilor vamale in vigoare; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;
    17. verifica, potrivit reglementarilor vamale in vigoare, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele acreditate sau, dupa caz, proprii in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
    18. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unor infractiuni;
    19. exercita, in cadrul controlului vamal ulterior verificarea oricaror documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite. Controlul se poate face la orice persoana care se afla in posesia acestor acte sau detine informatii in legatura cu acestea. Controlul ulterior se efectueaza pe o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama;
    20. asigura sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrarile acestora pentru statistica vamala si de comert exterior; gestioneaza informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;
    21. reprezinta, in fata instantelor direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    22. intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor, pe care le supune ministrului finantelor publice cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru a fi valorificate si promovate;
    23. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    24. aplica legislatia in ceea ce priveste raporturile de serviciu si raporturile de munca ale personalului din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
    25. organizeaza, prin Scoala de Finante Publice si Vama, programe de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;
    26. elaboreaza si fundamenteaza, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare ministrului finantelor publice; asigura executarea acestuia;
    27. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea Autoritatii Nationale a Vamilor;
    28. colaboreaza, pe baza de protocol, cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor abilitate, precum si cu alte organe ale statului sau asociatii patronale, cu atributii in aplicarea legii ori interesate in realizarea politicii vamale;
    29. coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, in vederea prevenirii, cercetarii si combaterii fraudelor vamale.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, agentii economici, celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tara sau din strainatate si raspunde in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a ministrului finantelor publice, dupa caz, pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, emite, in conditiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ si instructiuni de aplicare a reglementarilor vamale in limitele competentelor prevazute de lege.
    (4) Ordinele cu caracter normativ si instructiunile de aplicare a reglementarilor vamale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, are calitatea de ordonator secundar de credite.
    Art. 6
    (1) Directorul Directiei supraveghere si control vamal si directorul Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal se numesc, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (2) Directorul Directiei supraveghere si control vamal si directorul Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal, dupa caz, sunt inlocuitorii de drept ai vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in cazul in care acesta nu isi poate exercita atributiile curente.
    (3) Delegarea competentelor ca inlocuitor de drept al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, poate delega prin ordin indeplinirea unor atributii ce ii revin in calitate de conducator al institutiei si altor functionari publici de conducere in afara celor mentionati la alin. (2).
    Art. 7
    (1) Aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2. In cadrul acesteia, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente functionale si se stabileste numarul posturilor de conducere, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, cu exceptia celor prevazuti la art. 6 alin. (1), se numesc, potrivit legii, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 4.588, exclusiv postul de demnitar.
    (4) Autoritatea Nationala a Vamilor are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a directiilor regionale, birourilor si punctelor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, se aproba prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din structura directiilor regionale vamale se numesc, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, potrivit legii.
    (3) Directorii executivi ai directiilor regionale vamale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
    Art. 9
    (1) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Statele de functii pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aproba de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    Art. 10
    (1) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitatile subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Atributiile si raspunderile individuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din structura Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.
    (3) Raspunderea personalului Autoritatii Nationale a Vamilor este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2004, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare mijloace de transport auto si navale, pentru activitati specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in pct. I din anexa nr. 3.
    (2) Repartizarea sau, dupa caz, redistribuirea pe structuri ale Autoritatii Nationale a Vamilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in normativele prevazute in pct. I din anexa nr. 3.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor in domeniul controlului antidrog si materialelor explozive, Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare caini dresati potrivit pct. II din anexa nr. 3.
    Art. 12
    Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizeaza prin cursuri de pregatire specifice domeniului de activitate organizate la nivel central si teritorial, prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si prin programe de formare specializata in administratia publica. Pregatirea profesionala va fi efectuata ca urmare a unei analize a necesarului, acordandu-se prioritate formarii de formatori. Intreaga pregatire profesionala a personalului vamal este coordonata la nivel central, fiind organizata o evidenta a pregatirii profesionale.
    Art. 13
    (1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii autoritatii vamale din teritoriu sau, dupa caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, in conditiile legii.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor va propune, in programul propriu de investitii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                   SIGLA
                      Autoritatii Nationale a Vamilor

    Are urmatoarele caracteristici: are forma ovala, fondul este albastru, cu margine galbena. In partea superioara este redata stema Romaniei, in culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscriptia "ROMANIA", in culoare albastra. In partea inferioara a siglei apare inscriptia "VAMA", imprimata in alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscriptionat in galben. Marginea de jos a ovalului este prezentata in fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" si "CUSTOMS".

    Figura 1, reprezentand Sigla Autoritatii Nationale a Vamilor, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, la pagina 12.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi,
    exclusiv demnitarul = 4.588

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
            a aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor

         ___________________________________________________________
        |  PRESEDINTELE AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA  |
        |___________________________________________________________|
                                      |
                       _______________|_______________
                      |         VICEPRESEDINTE        |
                      |_______________________________|
                                      |
       _______________________________|_________________________________
      |            |          |       |       |            |            |
 _____|______  ____|___  _____|______ | ______|______  ____|_____  _____|______
|DIRECTIA    ||DIRECTIA||DIRECTIA    |||DIRECTIA     ||DIRECTIA  ||DIRECTIA DE |
|SUPRAVEGHERE||TEHNICI ||ECONOMICA,  |||RESURSE      ||JURIDICA  ||TEHNOLOGIA  |
|SI CONTROL  ||DE      ||INVESTITII  |||UMANE,       ||URMARIRE  ||INFORMATIEI,|
|VAMAL       ||VAMUIRE ||SI          |||ORGANIZARE   ||SI        ||COMUNICATII |
|            ||SI TARIF||ADMINISTRARE|||GENERALA SI  ||INCASARE A||SI          |
|            ||VAMAL   ||A           |||PERFECTIONARE||CREANTELOR||STATISTICA  |
|            ||        ||SERVICIILOR |||             ||          ||VAMALA      |
|____________||________||____________|||_____________||__________||____________|
                                      |
                              ________|___________________________
                             |        :         |                 |
                         ____|_____   :   ______|_____   _________|____________
                        |SERVICIUL |  :  |SERVICIUL   | |SERVICIUL INTEGRARE   |
                        |VERIFICARI|  :  |AUDIT PUBLIC| |VAMALA EUROPEANA SI   |
                        |INTERNE   |  :  |INTERN      | |RELATII INTERNATIONALE|
                        |__________|  :  |____________| |______________________|
                                      :
                              ________:______
                             |   DIRECTII    |
                             |   REGIONALE   |
                             |   VAMALE      |
                             |_______________|
                                      |
                                ......|.....
                                :  BIROURI :.
                                :  VAMALE  : :.
                                :..........: : :
                                   :.........: :
                                     :.........:

    ANEXA 3

    DOTARI

    I. MIJLOACE DE TRANSPORT

________________________________________________________________________________
Nr.  UNITATEA/          Tipul mijlocului de transport          Numarul  Consumul
crt. SUBUNITATEA                                               maxim    maxim
                                                               aprobat  aprobat
                                                               (bucati) (litri)
________________________________________________________________________________
0       1                             2                           3        4
________________________________________________________________________________
  1. Autoritatea   - Autoturisme                                    6   350
     Nationala a                                                        l/luna
     Vamilor       - Autovehicule pentru transport de marfa si      4   350
                     de persoane (activitati de aprovizionare,          l/luna
                     deplasare a personalului operativ,
                     protocol)

  2. Directia      - Autoturisme operative (supravegheri,          92   350
     supraveghere    insotiri, controale, investigatii)                 l/luna
     si control    - Autovehicule (autoutilitare pentru            10   350
     vamal           depistarea drogurilor, substantelor cu             l/luna
                     regim special, prelevari de probe,
                     transportul cainilor)
                   - Autoturism operativ (control, inspectii -      1   300
                     unitate nucleara)                                  l/luna
                   - Autospeciale (laborator mobil pentru           6   1.500
                     control vamal cu raze X, raze gamma)               l/luna

  3. Directii      - Autoturisme (cate unul pentru fiecare         10   350
     regionale       directie regionala vamala)                         l/luna
     vamale        - Autovehicule pentru transport de marfa si     20   350
                     de persoane (activitati de aprovizionare,          l/luna
                     deplasare a personalului operativ,
                     protocol)

  4. Birouri       - Autoturisme operative (cate unul pentru      110   350
     vamale          fiecare birou vamal)                               l/luna
                   - Autoturisme operative (control pista -         9   150
                     pentru fiecare birou vamal din                     l/luna
                     aeroporturile internationale)
                   - Autovehicule operative pentru birourile       22   900
                     vamale de frontiera (transport de valori,          l/luna
                     de bunuri confiscate, al personalului
                     operativ, supraveghere porturi, zone
                     libere)
                   - Autovehicule operative pentru birourile       27   300
                     vamale cu puncte vamale intre 5 - 90 km            l/luna
                     fata de localitatea de resedinta
                     (transport de valori, de bunuri
                     confiscate, al personalului operativ)
                   - Salupe pentru patrulare, control si           10   80 l/ora
                     supraveghere vamala, in limitele de                pentru
                     competenta                                         maximum
                                                                        60 de
                                                                        ore/luna
                                                                    3   100
                                                                        l/ora
                                                                        pentru
                                                                        maximum
                                                                        60 de
                                                                        ore/luna
________________________________________________________________________________

     II. CAINI

________________________________________________________________________________
Nr.        Unitatea                      Denumirea                      Numarul
crt.                                                                    maxim
________________________________________________________________________________
  1. Directia supraveghere   Caini dresati pentru Serviciul antidrog      60
     si control vamal        si controlul produselor cu regim special
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    a) Listele cu birourile vamale de frontiera si de interior (cu puncte vamale intre 5   90 km fata de localitatile de resedinta) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate si al personalului operativ se aproba de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai directiilor regionale vamale, dar nu mai mult de 27.
    b) Nu se considera depasiri ale consumului normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile regionale si/sau birourile vamale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 165/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 165 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu