E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 165 din  3 martie 2005

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 14 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea strategiei si programului de guvernare in domeniul vamal si exercita atributiile stabilite prin lege.
    (3) Sediul Autoritatii Nationale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal, in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.
    Art. 3
    Modelul si caracteristicile siglei Autoritatii Nationale a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Nationala a Vamilor exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    1. aplica in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia in domeniul vamal;
    2. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;
    3. urmareste si supravegheaza respectarea legislatiei vamale pe intregul teritoriu al tarii si exercita controlul specific potrivit reglementarilor in vigoare;
    4. ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal;
    5. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal;
    6. aplica prevederile Tarifului vamal de import al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;
    7. aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber incheiate intre Romania, pe de o parte, si Uniunea Europeana sau tarile aflate in curs de integrare in Uniunea Europeana, pe de alta parte;
    8. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    9. urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, la accize si la alte drepturi vamale;
    10. elaboreaza norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
    11. elaboreaza si adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate de vamuire;
    12. elaboreaza propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;
    13. actioneaza pentru indeplinirea intocmai a programelor privind integrarea vamala europeana;
    14. coordoneaza si indruma activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
    15. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; incaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste eventualele diferente prin controale ulterioare si asigura incasarea acestora; aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale in conformitate cu legislatia in vigoare; asigura colectarea creantelor bugetare;
    16. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit, precum si bagajele insotite sau neinsotite ale calatorilor care trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal al acestora, potrivit reglementarilor vamale in vigoare; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;
    17. verifica, potrivit reglementarilor vamale in vigoare, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele acreditate sau, dupa caz, proprii in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
    18. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unor infractiuni;
    19. exercita, in cadrul controlului vamal ulterior verificarea oricaror documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite. Controlul se poate face la orice persoana care se afla in posesia acestor acte sau detine informatii in legatura cu acestea. Controlul ulterior se efectueaza pe o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama;
    20. asigura sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrarile acestora pentru statistica vamala si de comert exterior; gestioneaza informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;
    21. reprezinta, in fata instantelor direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    22. intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor, pe care le supune ministrului finantelor publice cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru a fi valorificate si promovate;
    23. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
    24. aplica legislatia in ceea ce priveste raporturile de serviciu si raporturile de munca ale personalului din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
    25. organizeaza, prin Scoala de Finante Publice si Vama, programe de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;
    26. elaboreaza si fundamenteaza, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare ministrului finantelor publice; asigura executarea acestuia;
    27. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea Autoritatii Nationale a Vamilor;
    28. colaboreaza, pe baza de protocol, cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor abilitate, precum si cu alte organe ale statului sau asociatii patronale, cu atributii in aplicarea legii ori interesate in realizarea politicii vamale;
    29. coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, in vederea prevenirii, cercetarii si combaterii fraudelor vamale.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, agentii economici, celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tara sau din strainatate si raspunde in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a ministrului finantelor publice, dupa caz, pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, emite, in conditiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ si instructiuni de aplicare a reglementarilor vamale in limitele competentelor prevazute de lege.
    (4) Ordinele cu caracter normativ si instructiunile de aplicare a reglementarilor vamale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, are calitatea de ordonator secundar de credite.
    Art. 6
    (1) Directorul Directiei supraveghere si control vamal si directorul Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal se numesc, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (2) Directorul Directiei supraveghere si control vamal si directorul Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal, dupa caz, sunt inlocuitorii de drept ai vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in cazul in care acesta nu isi poate exercita atributiile curente.
    (3) Delegarea competentelor ca inlocuitor de drept al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, poate delega prin ordin indeplinirea unor atributii ce ii revin in calitate de conducator al institutiei si altor functionari publici de conducere in afara celor mentionati la alin. (2).
    Art. 7
    (1) Aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2. In cadrul acesteia, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente functionale si se stabileste numarul posturilor de conducere, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, cu exceptia celor prevazuti la art. 6 alin. (1), se numesc, potrivit legii, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 4.588, exclusiv postul de demnitar.
    (4) Autoritatea Nationala a Vamilor are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a directiilor regionale, birourilor si punctelor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, se aproba prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din structura directiilor regionale vamale se numesc, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, potrivit legii.
    (3) Directorii executivi ai directiilor regionale vamale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
    Art. 9
    (1) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Statele de functii pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aproba de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    Art. 10
    (1) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitatile subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) Atributiile si raspunderile individuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din structura Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.
    (3) Raspunderea personalului Autoritatii Nationale a Vamilor este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2004, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare mijloace de transport auto si navale, pentru activitati specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in pct. I din anexa nr. 3.
    (2) Repartizarea sau, dupa caz, redistribuirea pe structuri ale Autoritatii Nationale a Vamilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in normativele prevazute in pct. I din anexa nr. 3.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor in domeniul controlului antidrog si materialelor explozive, Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare caini dresati potrivit pct. II din anexa nr. 3.
    Art. 12
    Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizeaza prin cursuri de pregatire specifice domeniului de activitate organizate la nivel central si teritorial, prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si prin programe de formare specializata in administratia publica. Pregatirea profesionala va fi efectuata ca urmare a unei analize a necesarului, acordandu-se prioritate formarii de formatori. Intreaga pregatire profesionala a personalului vamal este coordonata la nivel central, fiind organizata o evidenta a pregatirii profesionale.
    Art. 13
    (1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii autoritatii vamale din teritoriu sau, dupa caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, in conditiile legii.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor va propune, in programul propriu de investitii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                   SIGLA
                      Autoritatii Nationale a Vamilor

    Are urmatoarele caracteristici: are forma ovala, fondul este albastru, cu margine galbena. In partea superioara este redata stema Romaniei, in culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscriptia "ROMANIA", in culoare albastra. In partea inferioara a siglei apare inscriptia "VAMA", imprimata in alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscriptionat in galben. Marginea de jos a ovalului este prezentata in fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" si "CUSTOMS".

    Figura 1, reprezentand Sigla Autoritatii Nationale a Vamilor, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, la pagina 12.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi,
    exclusiv demnitarul = 4.588

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
            a aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor

         ___________________________________________________________
        |  PRESEDINTELE AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA  |
        |___________________________________________________________|
                                      |
                       _______________|_______________
                      |         VICEPRESEDINTE        |
                      |_______________________________|
                                      |
       _______________________________|_________________________________
      |            |          |       |       |            |            |
 _____|______  ____|___  _____|______ | ______|______  ____|_____  _____|______
|DIRECTIA    ||DIRECTIA||DIRECTIA    |||DIRECTIA     ||DIRECTIA  ||DIRECTIA DE |
|SUPRAVEGHERE||TEHNICI ||ECONOMICA,  |||RESURSE      ||JURIDICA  ||TEHNOLOGIA  |
|SI CONTROL  ||DE      ||INVESTITII  |||UMANE,       ||URMARIRE  ||INFORMATIEI,|
|VAMAL       ||VAMUIRE ||SI          |||ORGANIZARE   ||SI        ||COMUNICATII |
|            ||SI TARIF||ADMINISTRARE|||GENERALA SI  ||INCASARE A||SI          |
|            ||VAMAL   ||A           |||PERFECTIONARE||CREANTELOR||STATISTICA  |
|            ||        ||SERVICIILOR |||             ||          ||VAMALA      |
|____________||________||____________|||_____________||__________||____________|
                                      |
                              ________|___________________________
                             |        :         |                 |
                         ____|_____   :   ______|_____   _________|____________
                        |SERVICIUL |  :  |SERVICIUL   | |SERVICIUL INTEGRARE   |
                        |VERIFICARI|  :  |AUDIT PUBLIC| |VAMALA EUROPEANA SI   |
                        |INTERNE   |  :  |INTERN      | |RELATII INTERNATIONALE|
                        |__________|  :  |____________| |______________________|
                                      :
                              ________:______
                             |   DIRECTII    |
                             |   REGIONALE   |
                             |   VAMALE      |
                             |_______________|
                                      |
                                ......|.....
                                :  BIROURI :.
                                :  VAMALE  : :.
                                :..........: : :
                                   :.........: :
                                     :.........:

    ANEXA 3

    DOTARI

    I. MIJLOACE DE TRANSPORT

________________________________________________________________________________
Nr.  UNITATEA/          Tipul mijlocului de transport          Numarul  Consumul
crt. SUBUNITATEA                                               maxim    maxim
                                                               aprobat  aprobat
                                                               (bucati) (litri)
________________________________________________________________________________
0       1                             2                           3        4
________________________________________________________________________________
  1. Autoritatea   - Autoturisme                                    6   350
     Nationala a                                                        l/luna
     Vamilor       - Autovehicule pentru transport de marfa si      4   350
                     de persoane (activitati de aprovizionare,          l/luna
                     deplasare a personalului operativ,
                     protocol)

  2. Directia      - Autoturisme operative (supravegheri,          92   350
     supraveghere    insotiri, controale, investigatii)                 l/luna
     si control    - Autovehicule (autoutilitare pentru            10   350
     vamal           depistarea drogurilor, substantelor cu             l/luna
                     regim special, prelevari de probe,
                     transportul cainilor)
                   - Autoturism operativ (control, inspectii -      1   300
                     unitate nucleara)                                  l/luna
                   - Autospeciale (laborator mobil pentru           6   1.500
                     control vamal cu raze X, raze gamma)               l/luna

  3. Directii      - Autoturisme (cate unul pentru fiecare         10   350
     regionale       directie regionala vamala)                         l/luna
     vamale        - Autovehicule pentru transport de marfa si     20   350
                     de persoane (activitati de aprovizionare,          l/luna
                     deplasare a personalului operativ,
                     protocol)

  4. Birouri       - Autoturisme operative (cate unul pentru      110   350
     vamale          fiecare birou vamal)                               l/luna
                   - Autoturisme operative (control pista -         9   150
                     pentru fiecare birou vamal din                     l/luna
                     aeroporturile internationale)
                   - Autovehicule operative pentru birourile       22   900
                     vamale de frontiera (transport de valori,          l/luna
                     de bunuri confiscate, al personalului
                     operativ, supraveghere porturi, zone
                     libere)
                   - Autovehicule operative pentru birourile       27   300
                     vamale cu puncte vamale intre 5 - 90 km            l/luna
                     fata de localitatea de resedinta
                     (transport de valori, de bunuri
                     confiscate, al personalului operativ)
                   - Salupe pentru patrulare, control si           10   80 l/ora
                     supraveghere vamala, in limitele de                pentru
                     competenta                                         maximum
                                                                        60 de
                                                                        ore/luna
                                                                    3   100
                                                                        l/ora
                                                                        pentru
                                                                        maximum
                                                                        60 de
                                                                        ore/luna
________________________________________________________________________________

     II. CAINI

________________________________________________________________________________
Nr.        Unitatea                      Denumirea                      Numarul
crt.                                                                    maxim
________________________________________________________________________________
  1. Directia supraveghere   Caini dresati pentru Serviciul antidrog      60
     si control vamal        si controlul produselor cu regim special
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    a) Listele cu birourile vamale de frontiera si de interior (cu puncte vamale intre 5   90 km fata de localitatile de resedinta) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate si al personalului operativ se aproba de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai directiilor regionale vamale, dar nu mai mult de 27.
    b) Nu se considera depasiri ale consumului normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile regionale si/sau birourile vamale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 165/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 165 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu