E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 6 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    (2) Ministerul Tineretului si Sportului aplica strategia si politicile Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Tineretului si Sportului exercita urmatoarele atributii cu caracter general:
    a) asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniile tineretului si sportului; fundamenteaza si propune Guvernului politici in domeniile tineretului si sportului;
    b) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, in vederea realizarii obiectivelor strategice si a politicilor in domeniile tineretului si sportului;
    c) asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a statului incredintate, potrivit prevederilor legale;
    d) asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile tineretului si sportului;
    e) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii legilor si a celorlalte acte normative din domeniile tineretului si sportului;
    f) colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
    (2) Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 3
    (1) In domeniul activitatii de tineret Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    a) colaboreaza cu structurile de si pentru tineret legal constituite;
    b) finanteaza actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul tineretului si sportului; sprijina financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse in programele ministerului; poate incheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestari de servicii, direct sau prin unitatile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia in viata sociala;
    c) faciliteaza, pentru structurile asociative de tineret, stabilirea contactelor internationale directe, in vederea cunoasterii reciproce si a realizarii de programe comune;
    d) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului, conlucrand in acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    e) fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problemele tineretului, prin institutiile din subordine sau in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.
    (2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si actiuni, din donatii si sponsorizari, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat in acest scop.
    Art. 4
    In domeniul activitatii sportive Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si reprezinta interesele statului in raport cu federatiile sportive nationale;
    b) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la bugetul de stat;
    c) conlucreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;
    d) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman in finantarea si derularea programelor privind pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;
    e) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public si/sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa 1989;
    f) propune structura anuala a alocatiilor de la bugetul de stat;
    g) repartizeaza bugetul activitatii pentru:
    - activitatea proprie si cea a unitatilor din subordinea sa;
    - federatiile sportive nationale si cluburile sportive carora le-a fost recunoscuta utilitatea publica, in baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive ale acestora;
    - premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;
    h) avizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale si la alte foruri europene sau mondiale si autorizeaza afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;
    i) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a acestora;
    j) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    k) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; avizeaza normativele tehnice in materie de baze si instalatii sportive;
    l) recunoaste sau revoca, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;
    m) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora;
    n) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat cele stabilite prin lege;
    o) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in domeniul sportiv;
    p) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale;
    r) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor;
    s) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive;
    t) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale; negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in vigoare;
    u) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performanta, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii disciplinare, formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantarii activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea dopajului.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se pot organiza servicii si birouri.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este exercitata de ministru ajutat de 2 secretari de stat; ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu organisme si organizatii, precum si cu celelalte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (2) Ministrul tineretului si sportului este ordonator principal de credite.
    (3) Secretarii de stat raspund, in principal, de probleme si activitati specifice domeniului pe care il reprezinta. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (4) In exercitarea atributiilor sale ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului are un secretar general si un secretar general adjunct, functionari publici, numiti in conditiile legii.
    (2) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt subordonati ministrului tineretului si sportului si indeplinesc atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, realizand conducerea si legaturile dintre structurile ministerului.
    Art. 8
    Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 9
    Pe langa ministrul tineretului si sportului functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 10
    La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret si/sau de sport. Infiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 11
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si sursele de finantare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii si normele de organizare si functionare ale unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 12
    (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii.
    (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale in domeniul activitatii sportive:
    a) tin evidenta structurilor sportive din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv;
    b) repartizeaza, pe baza de contract, alocatiile pentru programele cluburilor sportive aflate in raza lor administrativ-teritoriala, aprobate de organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport;
    c) colaboreaza cu consiliile locale in scopul utilizarii eficiente a alocatiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;
    d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu; subventioneaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza lor administrativ-teritoriala;
    e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de invatamant superior, pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi;
    f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza lor administrativ-teritoriala, precum si a dopajului in sport;
    g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;
    h) indruma si controleaza din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate structurile sportive din judet.
    (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitatii sportive si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.
    Art. 14
    (1) In domeniul activitatii de tineret directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
    a) asigura aplicarea Programului de guvernare in domeniul tineretului;
    b) organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin financiar structurilor asociative de tineret;
    c) tin evidenta structurilor de si pentru tineret.
    (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitatii de tineret si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.
    Art. 15
    In subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza unitati fara personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si amenajarea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.
    Art. 16
    Federatiile sportive nationale care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt unitati cu personalitate juridica si statut propriu, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat pana la reorganizarea lor, potrivit legii.
    Art. 17
    Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.
    Art. 18
    Complexurile sportive nationale sunt institutii publice in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national si international.
    Art. 19
    Ministerul Tineretului si Sportului utilizeaza un parc auto propriu de transport pentru aparatul ministerului, stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 239/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 8 aprilie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul tineretului si sportului,
                         Georgiu Gingaras

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    Numarul maxim de posturi = 130,
    exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetului ministrului

    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                          __________________
                         |     MINISTRU     |
                         |__________________|            ____________________
                         | CABINET DEMNITAR |       --->| PURTATOR DE CUVANT |
 _____________           |__________________|      |    |____________________|
|  COLEGIUL   |                   |                |     ____________________
|MINISTERULUI |<---               |                |    |  DIRECTOR RELATII  |
|_____________|    |              |                |--->|    PARLAMENTARE    |
 _____________     |<-------------|--------------->|    |____________________|
|  DIRECTIA   |    |              |                |     ____________________
|  JURIDICA   |<---               |                |    | DIRECTIA DE CONTROL|
|_____________|     __________    |    __________   --->|   SI AUDIT INTERN  |
                   | SECRETAR |   |   | SECRETAR |      |____________________|
                   | DE STAT  |   |   | DE STAT  |
                   | PENTRU   |<--|-->| PENTRU   |
                   | TINERET  |   |   | SPORT    |
                   |__________|   |   |__________|
 _____________          |         |        |              ___________________
|   DIRECTIA   |        |         |        |             | DIRECTIA GENERALA |
|   GENERALA   |<--     |         |        |      ------>| COORDONARE DTSJ,  |
|   PROGRAME   |   |    |         |        |     |       |      CLUBURI      |
|______________|   |    |         |        |     |       |___________________|
 ______________    |<---          |          --->|        ___________________
|   DIRECTIA   |   |              |              |       | DIRECTIA GENERALA |
|   GENERALA   |   |              |              |       |     COORDONARE    |
|  RELATII SI  |<--|              |              |       | FEDERATII, CSN-uri|
|  PARTENERIAT |   |              |              |       |  SI PERFECTIONARE |
|______________|   |              |              |       |    PROFESIONALA   |
 ______________    |              |              |       |___________________|
|   DIRECTIA   |   |              |              |        ___________________
|  SINTEZA SI  |<--|      ________v_________     |       | DIRECTIA GENERALA |
|  STRATEGIE   |   |     | SECRETAR GENERAL |    |       |     COORDONARE    |
|______________|   |     |__________________|    |------>| PROGRAME, RELATII |
 ______________    |              |              |       | CU MINISTERELE SI |
| DIRECTIA     |   |              |              |       |        COR        |
| RELATII      |   |              |              |       |___________________|
|INTERNATIONALE|<--       ________v_________     |        ___________________
| TINERET      |         | SECRETAR GENERAL |    |       | DIRECTIA RELATII  |
|______________|         |    ADJUNCT       |     ------>|  INTERNATIONALE   |
                         |__________________|            |      SPORT        |
                                  |                      |___________________|
        __________________________v___________________________________
       |              |              |              |                 |
 ______v______   _____v______   _____v_____   ______v_______   _______v_______
|   Directia  | |  Directia  | | Directia  | |   Directia   | |   Directia    |
|   resurse   | | patrimoniu | | generala  | | de integrare | | administrativ |
|   umane,    | | investitii | | economica | |  europeana   | |      si       |
| secretariat,| |            | |           | |              | |   transport   |
|   protocol  | |            | |           | |              | |               |
|_____________| |____________| |___________| |______________| |_______________|

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
______________________________________________________________________________
Nr.              Denumirea unitatii                              Sursa
crt.                                                          de finantare
______________________________________________________________________________
      A. Unitati in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

  I. Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv   Venituri
     a municipiului Bucuresti - servicii publice              extrabugetare si
     descentralizate                                          alocatii de la
                                                              bugetul de stat

 II. Federatii sportive nationale                             Venituri
                                                              extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat
    1. Federatia Aeronautica Romana
    2. Federatia Romana de Alpinism si Escalada
    3. Federatia Romana de Arte Martiale
    4. Federatia Romana de Arte Martiale de Contact
    5. Federatia Romana de Atletism
    6. Federatia Romana de Badminton
    7. Federatia Romana de Baschet
    8. Federatia Romana de Baseball si Softball
    9. Federatia Romana de Biliard
   10. Federatia Romana de Box
   11. Federatia Romana de Bob si Sanie
   12. Federatia Romana de Bridge
   13. Federatia Romana de Canotaj
   14. Federatia Romana de Ciclism
   15. Federatia Romana de Culturism
   16. Federatia Ecvestra Romana
   17. Federatia Romana de Gimnastica
   18. Federatia Romana de Go
   19. Federatia Romana de Haltere
   20. Federatia Romana de Handbal
   21. Federatia Romana de Hochei pe Gheata
   22. Federatia Romana de Hochei pe Iarba
   23. Federatia Romana de Judo
   24. Federatia Romana de Caiac-Canoe
   25. Federatia Romana de Karate Modern
   26. Federatia Romana de Karate Traditional
   27. Federatia Romana de Lupte
   28. Federatia Romana de Modelism
   29. Federatia Romana de Motociclism
   30. Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern
   31. Federatia Romana de Oina
   32. Federatia Romana de Orientare
   33. Federatia Romana de Patinaj
   34. Federatia Romana de Polo
   35. Federatia Romana de Popice
   36. Federatia Romana de Radioamatorism
   37. Federatia Romana de Rugby
   38. Federatia Romana de Schi si Biatlon
   39. Federatia Romana de Scrabble
   40. Federatia Romana de Scrima
   41. Federatia Romana "Sportul pentru Handicapati"
   42. Federatia Romana "Sportul pentru Toti"
   43. Federatia Romana de Sah
   44. Federatia Romana de Taekwondo
   45. Federatia Romana de Tenis
   46. Federatia Romana de Tenis de Masa
   47. Federatia Romana de Tir
   48. Federatia Romana de Tir cu Arcul
   49. Federatia Romana de Volei
   50. Federatia Romana de Yachting

III. Cluburi sportive                                         Venituri
                                                              extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat
    1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia
    2. Clubul Sportiv Municipal Arad
    3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti
    4. Clubul Sportiv "Muscel" Campulung
    5. Sport Club Bacau
    6. Clubul Sportiv Municipal Onesti
    7. Clubul Sportiv "Crisul" Oradea
    8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita
    9. Clubul Sportiv Botosani
   10. Clubul Sportiv Municipal Braila
   11. Clubul Sportiv Municipal Buzau
   12. Clubul Sportiv Municipal Calarasi
   13. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca
   14. Clubul Sportiv "Farul" Constanta
   15. Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe
   16. Clubul Sportiv Targoviste
   17. Clubul Sportiv Municipal Craiova
   18. Clubul Sportiv Municipal "Dunarea" Galati
   19. Clubul Sportiv "Pandurii" Targu Jiu
   20. Sport Club Miercurea-Ciuc
   21. Clubul Sportiv Municipal Iasi
   22. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
   23. Clubul Sportiv "Muresul" Targu Mures
   24. Clubul Sportiv "Ceahlaul" Piatra-Neamt
   25. Clubul Atletic Roman
   26. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploiesti
   27. Clubul Sportiv Orasenesc Sinaia
   28. Clubul Sportiv Satu Mare
   29. Clubul Sportiv Municipal "Armatura" Zalau
   30. Clubul Sportiv Municipal Sibiu
   31. Clubul Sportiv Municipal Suceava
   32. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava
   33. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria
   34. Clubul Sportiv Municipal Timisoara
   35. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea
   36. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui
   37. Clubul Sportiv "Chimia" Ramnicu Valcea
   38. Clubul Sportiv "Unirea" Focsani
   39. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucuresti
   40. Clubul Sportiv Scolar "Triumf" Bucuresti
   41. Clubul Central de Sah Bucuresti
   42. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucuresti

 IV. Complexuri sportive nationale                            Venituri
                                                              extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat
    1. Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti
    2. Complexul Sportiv National Snagov
    3. Complexul Sportiv National "Nicolae Navasart" Snagov
    4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov
    5. Complexul Sportiv National Bascov
    6. Complexul Sportiv National Orsova
    7. Complexul Sportiv National Piatra Arsa
    8. Complexul Sportiv National "Sala Polivalenta"
       Bucuresti

  V. Centrul National de Formare si Perfectionare a           Venituri
     Antrenorilor                                             extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat

 VI. Muzeul Sportului                                         Venituri
                                                              extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat

VII. Agentia pentru Cooperare Europeana in Domeniul           Venituri
     Tineretului (EUROTIN)                                    extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat

VIII. Centrul de Informare si Consultanta pentru              Venituri
      Tineret - INFOTIN                                       extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat

 IX. Centrul de Studii si Cercetari pentru Probleme de        Venituri
     Tineret (C.S.C.P.T.)                                     extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul de stat

  X. Centrul de Cercetari pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) Venituri
                                                              extrabugetare

    NOTA:
    Unitatile prevazute la pct. I pot utiliza un numar de maximum 309 posturi.

    B. Unitati care functioneaza in subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

    XI. Unitati de administrare a bazelor sportive, fara      Venituri
        personalitate juridica                                extrabugetare si
                                                              alocatii de la
                                                              bugetul  de stat
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 6/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 6 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 6/2001
Hotărârea 759 2003
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport
Hotărârea 311 2003
privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii
Ordin 52 2003
privind metodologia de finantare a programelor Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul activitatii de tineret
Hotărârea 1590 2002
privind infiintarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului"
Hotărârea 198 2002
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT
Hotărârea 1286 2001
privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal Resita in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
Hotărârea 1287 2001
privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal Brasov in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
Hotărârea 628 2001
privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu