E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 198 din 28 februarie 2002

privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 18 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 55 si 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, denumita in continuare ANSIT, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, prin reorganizarea Centrului de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret - CSCPT, Agentiei pentru Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului (EUROTIN) si a Centrului de Informare si Consultanta pentru Tineret - "Infotin", care se desfiinteaza.
    (2) Sediul ANSIT este in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    ANSIT are ca obiect de activitate asigurarea cooperarii internationale in domeniul politicilor de tineret, incurajarea voluntariatului, furnizarea de servicii in domeniul informarii si consultantei pentru tineret, realizarea de studii si cercetari sociale in domeniu, precum si sustinerea initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate ANSIT are urmatoarele atributii principale:
    1. acorda asistenta de specialitate tinerilor, structurilor asociative de tineret, precum si structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, in vederea elaborarii unor proiecte si programe avand urmatoarele obiective:
    a) impulsionarea participarii tinerilor, sub diversele ei forme, respectiv economica, civica, politica, culturala si educationala, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional;
    b) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala;
    c) stimularea creativitatii tinerilor;
    d) promovarea mobilitatii tinerilor in spatiul european;
    2. asigura servicii de informare si consultanta pentru tineri in domenii de interes pentru acestia;
    3. faciliteaza accesul tinerilor, al structurilor asociative de tineret si al structurilor neguvernamentale de si pentru tineret din Romania la programele de asistenta si la fondurile special destinate sustinerii activitatilor de tineret, oferite de institutii financiare si organisme internationale, stabilind in acest scop relatii de colaborare cu organismele de tineret din cadrul Consiliului Europei si al Uniunii Europene, ca parte componenta a programului de integrare europeana, in urmatoarele domenii:
    a) schimburi de tineri si participarea la Serviciul European de Voluntariat, prin programul de actiune comunitara "Tineret" al Comisiei Europene;
    b) informare si consultanta pentru tineri;
    c) cooperare internationala in domeniul cercetarii pentru tineret;
    d) formarea lucratorilor in domeniul activitatii de si pentru tineret si al animatiei de timp liber pentru tineri;
    4. efectueaza studii si cercetari de interes public cu referire la problematica tineretului si politicile specifice in favoarea acestuia, care servesc la fundamentarea strategiei guvernamentale in domeniu si a initiativelor legislative cu incidenta asupra tineretului;
    5. efectueaza studii si cercetari care servesc la fundamentarea proiectelor/programelor structurilor neguvernamentale de si pentru tineret;
    6. realizeaza, gestioneaza si actualizeaza baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si institutiile cu preocupari in domeniu, precum si informatiile solicitate de tineri si de structurile neguvernamentale de si pentru tineret;
    7. initiaza si organizeaza schimburi de experienta, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicari stiintifice si alte tipuri de reuniuni de natura sa asigure optimizarea schimbului de informatii intre institutiile, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si alte persoane fizice sau juridice implicate in politica de tineret;
    8. asigura asistenta de specialitate pentru implementarea programelor guvernamentale de cooperare internationala in domeniul tineretului, informarii tinerilor, cercetarii problemelor tineretului, in baza intelegerilor incheiate de autoritatile romane cu cele similare din alte tari, sub coordonarea Ministerului Tineretului si Sportului;
    9. colaboreaza cu structuri similare din alte tari, pe baza unor acorduri incheiate in domeniile sale de interes;
    10. gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le aloca sustinerii initiativelor tinerilor, ale structurilor asociative de tineret si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, prin selectie competitiva de proiecte desfasurata conform metodologiei aprobate de ministrul tineretului si sportului;
    11. editeaza, produce si difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative sau neguvernamentale implicate in activitatea de tineret;
    12. promoveaza activitati de initiere, formare si perfectionare in domeniul educatiei nonformale a tinerilor si al pregatirii lucratorilor din acest sector de activitate;
    13. initiaza masuri in domeniul pregatirii tinerilor intreprinzatori;
    14. sprijina initiativele apartinand tinerilor amenintati de pericolul marginalizarii si excluderii sociale;
    15. gestioneaza programe prin care se faciliteaza accesul tinerilor la bunuri si servicii din domeniul politicilor pentru tineret, in scopul cresterii calitatii vietii acestora, dezvoltarii mobilitatii lor in interiorul si in afara granitelor tarii.
    (2) ANSIT indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Conducerea ANSIT este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului, ajutat de un director general adjunct numit prin decizie a directorului general.
    (2) Directorul general reprezinta ANSIT in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate. In conditiile legii poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul ANSIT.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (4) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, in conditiile legii.
    (5) Pe langa conducerea ANSIT functioneaza Consiliul director care este format din: directorul general, directorul general adjunct, directorul Directiei economice si administrative - DEA, directorul Directiei de studii si cercetari pentru probleme de tineret - DSCPT, directorul Directiei pentru cooperare europeana in domeniul tineretului - EUROTIN, directorul Directiei de informare si consultanta pentru tineret - INFOTIN si directorul Directiei pentru sprijinirea initiativelor tinerilor - DSIT.
    Art. 5
    (1) Consiliul director al ANSIT indeplineste functia de organ consultativ in coordonarea strategica a activitatii ANSIT, conform obiectului sau de activitate, in vederea indeplinirii atributiilor principale prevazute la art. 3, iar directorul general si directorul general adjunct asigura conducerea executiva a ANSIT.
    (2) Atributiile specifice ale Consiliului director, ale directorului general si ale directorului general adjunct se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT.
    Art. 6
    (1) In desfasurarea activitatii stiintifice, precum si in activitatea care priveste mobilitatea tineretului, consultanta si informarea acestuia, la nivelul ANSIT functioneaza organisme consultative, in a caror componenta intra specialisti in domeniul cercetarii sociale si in cel al politicilor sociale, precum si reprezentanti ai societatii civile.
    (2) Componenta si modul de functionare ale organismelor consultative prevazute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a ANSIT este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Numarul maxim de posturi al ANSIT este de 117, inclusiv directorul general si directorul general adjunct.
    (3) Numarul de posturi pe directiile si centrele teritoriale prevazute in anexa, precum si atributiile personalului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT se elaboreaza de catre conducerea ANSIT in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (5) In subordinea ANSIT functioneaza 6 centre teritoriale fara personalitate juridica, cu sediile in municipiile Bistrita, Brasov, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.
    Art. 8
    (1) Personalul din cadrul Agentiei pentru Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului (EUROTIN), Centrului de Informare si Consultanta pentru Tineret - "Infotin" si al Centrului de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret - CSCPT este preluat de catre ANSIT in limita posturilor prevazute la art. 7 alin. (2), in urma sustinerii si promovarii, in conditiile legii, a unui test profesional, si se considera transferat.
    (2) Personalul preluat isi pastreaza nivelul de salarizare avut la functia de executie.
    Art. 9
    Salarizarea personalului se face in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile personalului din institutiile bugetare.
    Art. 10
    (1) Drepturile si obligatiile Agentiei pentru Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului (EUROTIN), Centrului de Informare si Consultanta pentru Tineret - "Infotin" si ale Centrului de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret - CSCPT se preiau de catre ANSIT, in conditiile legii, pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Bunurile aflate in patrimoniul institutiilor prevazute la alin. (1) se vor prelua pe baza de protocol de catre ANSIT, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANSIT se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) ANSIT poate primi spre gestionare fonduri atrase din surse de finantare externe, destinate unor actiuni, proiecte si programe ce se incadreaza in obiectul sau de activitate, precum si donatii, sponsorizari, legate si alte surse de venit, in conditiile legii.
    (3) Alocatiile de la bugetul de stat aprobate pentru anul 2002 pentru unitatile care se desfiinteaza potrivit art. 1 alin. (1), precum si veniturile extrabugetare ale acestora constituie surse de finantare a activitatii ANSIT, corespunzatoare aceluiasi an.
    (4) ANSIT are in dotare un numar de autoturisme cu un consum lunar de carburanti conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 759/1996 privind reorganizarea Editurii pentru Tineret si Sport "Editis" din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului in Centrul de Informare si Consultanta pentru Tineret - "Infotin", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 10 septembrie 1996, Hotararea Guvernului nr. 463/1999 privind infiintarea Agentiei pentru Cooperare Europeana in Domeniul Tineretului (EUROTIN), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 21 iunie 1999, Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 2.745/1990 privind infiintarea Centrului de Studii si Cercetari pentru Probleme de Tineret, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 13
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Pozitia nr. VII va avea urmatorul cuprins:
    "VII. Agentia Nationala             Venituri extrabugetare si
    pentru Sprijinirea Initiativelor    alocatii de la bugetul de
    Tinerilor - ANSIT                   stat"

    2. Pozitiile nr. VIII si IX se abroga.
    Art. 14
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data operarii modificarilor corespunzatoare in structura bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul tineretului si sportului,
                         Georgiu Gingaras

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                             Numarul maxim de posturi = 117

                        STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT

 ____________________        __________________         ____________________
|                    |      |                  |       |                    |
| CONSILIUL DIRECTOR |------| DIRECTOR GENERAL |------>| COMPARTIMENT AUDIT |
|____________________|      |__________________|       |____________________|
                                      |
                              ________v_________
                             | DIRECTOR GENERAL |
                             |    ADJUNCT       |
                             |__________________|
                                      v
 _____________________________________|
|       ______________________________|_______________________________
|      |             |               |                 |              |
|   ___v_____    ____v______    _____v_______    ______v____    ______v_______
|  |DIRECTIA |  | DIRECTIA  |  |             |  | DIRECTIA  |  |              |
|  |DE STUDII|  |    DE     |  |             |  |  PENTRU   |  |              |
|  |   SI    |  | INFORMARE |  |  DIRECTIA   |  | COOPERARE |  |              |
|  |CERCETARI|  |    SI     |  |   PENTRU    |  | EUROPEANA |  |   DIRECTIA   |
|  |  PENTRU |--|CONSULTANTA|--| SPRIJINIREA |--|IN DOMENIUL|--| ECONOMICA SI |
|  | PROBLEME|  |   PENTRU  |  |INITIATIVELOR|  |TINERETULUI|  |ADMINISTRATIVA|
|  |    DE   |  | TINERET - |  |  TINERILOR  |  |- EUROTIN  |  |              |
|  | TINERET |  |  INFOTIN  |  |             |  |           |  |              |
|  |_________|  |___________|  |_____________|  |___________|  |______________|
|
|      ___________________________________
|     |                                   |
|---->|   CENTRUL TERITORIAL ANSIT IASI   |
|     |___________________________________|
|      ___________________________________
|     |                                   |
|---->| CENTRUL TERITORIAL ANSIT BISTRITA |
|     |___________________________________|
|      ___________________________________
|     |                                   |
|---->| CENTRUL TERITORIAL ANSIT CONSTANTA|
|     |___________________________________|
|      ___________________________________
|     |                                   |
|---->| CENTRUL TERITORIAL ANSIT CRAIOVA  |
|     |___________________________________|
|      ___________________________________
|     |                                   |
|---->|  CENTRUL TERITORIAL ANSIT BRASOV  |
|     |___________________________________|
|      ___________________________________
|     |                                   |
     >| CENTRUL TERITORIAL ANSIT TIMISOARA|
      |___________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 198/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 198 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 198/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu