E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 759 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 497 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Sport, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru.
    (2) Agentia asigura aplicarea strategiei si Programului de guvernare in domeniul sportului.
    Art. 2
    Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 3
    Agentia indeplineste atributiile prevazute la art. 18 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
    Art. 4
    Agentia indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei este de 114, exclusiv demnitarii.
    Art. 6
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de secretar de stat.
    (2) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Presedintele Agentiei indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.
    (4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.
    (5) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) In activitatea de conducere a Agentiei presedintele este ajutat de un vicepresedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de subsecretar de stat.
    (2) Vicepresedintele exercita atributiile delegate de catre presedintele Agentiei.
    (3) Raspunderile si atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
    Art. 8
    (1) Secretarul general al Agentiei este inalt functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul Agentiei si unitatile subordonate;
    b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali de prefectura, in problemele de interes comun;
    c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de Agentie si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Agentie;
    e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentie;
    f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    g) coordoneaza intregul personal al Agentiei, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
    (3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei ori incredintate de presedinte.
    Art. 9
    Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Agentiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei, aprobat prin ordin al presedintelui.
    Art. 10
    (1) Pe langa presedintele Agentiei functioneaza ca organ consultativ, prezidat de presedinte, Colegiul Agentiei Nationale pentru Sport.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Agentiei se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Colegiul Agentiei se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acesteia.
    Art. 11
    Finantarea activitatii Agentiei si a unitatilor din subordinea acesteia se realizeaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 12
    (1) Unitatile din subordinea Agentiei si sursele de finantare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor subordonate Agentiei se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare.
    (3) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor din subordinea Agentiei se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    Art. 13
    (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate ale Agentiei, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii.
    (2) Conducatorii serviciilor publice descentralizate ale Agentiei se numesc si se elibereaza din functie de catre presedinte, cu avizul consultativ al prefectului.
    (3) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    Art. 14
    (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc atributiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 69/2000.
    (2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative si prin regulamentele aprobate de presedintele Agentiei.
    Art. 15
    In subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza unitati de administrare a bazelor sportive, fara personalitate juridica, care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national de pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva.
    Art. 16
    (1) Cluburile sportive din subordinea Agentiei sunt institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Obiectul de activitate al cluburilor sportive din subordinea Agentiei consta in:
    a) realizarea performantei, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale;
    b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea sportiva;
    c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
    d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
    e) organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale.
    (3) Cluburile sportive din subordinea Agentiei pot desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii.
    Art. 17
    Complexurile sportive nationale sunt institutii publice in subordinea Agentiei, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national si international, destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor de nivel national si international.
    Art. 18
    (1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Obiectul de activitate al institutiei prevazute la alin. (1) il constituie formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor, in conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
    Art. 19
    Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 20
    (1) Muzeul Sportului este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului consta in achizitionarea, conservarea, cercetarea si expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului.
    Art. 21
    Agentia utilizeaza un parc auto propriu de transport pentru aparatul acesteia, stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru
                         coordonarea Secretariatului
                         General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                      a Agentiei Nationale pentru Sport

    Numarul maxim de posturi = 114
    (exclusiv demnitarii)

   ___________________          ______________
  |                   |        |              |
  | COLEGIUL AGENTIEI |________|  PRESEDINTE  |         __________________
  |___________________|        |______________|    ____|Purtator de cuvant|
                                  |               |    |__________________|
                                  |_______________|     __________________
                                  |               |    |Serviciul audit   |
                                  |               |____|public intern     |
                                  |                    |__________________|
            __________________    |                     ___________________
           |                  |   |____________________| SECRETAR GENERAL  |
           |  VICEPRESEDINTE  |                        |___________________|
           |__________________|                                   |
                     |  ..........................................|
            _________|__:_____                           _________|________
           |DIRECTIA GENERALA |                         |DIRECTIA GENERALA |
           |PROGRAME SPORTIVE |                         |ECONOMICA         |
           |__________________|                         |__________________|
          __________|________                      ____________|_______
 ________|________   ________|________   _________|__________   _______|_______
|Directia programe| |Directia programe| |Directia patrimoniu,| |Directia buget,|
|ale institutiilor| |ale structurilor | |investitii si       | |financiar si   |
|publice pentru   | |sportive         | |achizitii publice,  | |contabilitate  |
|sport            | |                 | |administrativ       | |               |
|_________________| |_________________| |____________________| |_______________|

    ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport si sursele de finantare ale acestora

________________________________________________________________________________
Nr.                Denumirea unitatii            Sursa de finantare  Numar maxim
crt.                                                                 de posturi
________________________________________________________________________________
  A. Unitati in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport
________________________________________________________________________________
  I. Directiile pentru sport judetene,           Venituri proprii si
     respectiv a municipiului Bucuresti -        subventii de la
     servicii publice descentralizate            bugetul de stat          267
________________________________________________________________________________
 II. Cluburi sportive                            Venituri proprii si
                                                 subventii de la
                                                 bugetul de stat        1.458
  1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia
  2. Clubul Sportiv Municipal Arad
  3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti
  4. Clubul Sportiv "Muscel" Campulung
  5. Sport Club Municipal Bacau
  6. Clubul Sportiv Municipal Onesti
  7. Clubul Sportiv "Crisul" Oradea
  8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita
  9. Clubul Sportiv Botosani
 10. Clubul Sportiv Municipal Brasov
 11. Clubul Sportiv Municipal Braila
 12. Clubul Sportiv Municipal Buzau
 13. Clubul Sportiv Municipal Resita
 14. Clubul Sportiv Municipal Calarasi
 15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca
 16. Clubul Sportiv "Farul" Constanta
 17. Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe
 18. Clubul Sportiv Targoviste
 19. Clubul Sportiv Municipal Craiova
 20. Clubul Sportiv Municipal "Dunarea" Galati
 21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu
 22. Clubul Sportiv "Pandurii" Targu Jiu
 23. Sport Club Miercurea-Ciuc
 24. Clubul Sportiv Municipal Iasi
 25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
 26. Clubul Sportiv "Muresul" Targu Mures
 27. Clubul Sportiv "Ceahlaul" Piatra-Neamt
 28. Clubul Atletic Roman
 29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploiesti
 30. Clubul Sportiv Orasenesc Sinaia
 31. Clubul Sportiv Satu Mare
 32. Clubul Sportiv Municipal "Armatura" Zalau
 33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu
 34. Clubul Sportiv Municipal Suceava
 35. Clubul Sporturilor
     Tehnico-Aplicative Suceava
 36. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria
 37. Clubul Sportiv Municipal Timisoara
 38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea
 39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui
 40. Clubul Sportiv "Chimia" Ramnicu Valcea
 41. Clubul Sportiv "Unirea" Focsani
 42. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucuresti
 43. Clubul Sportiv Scolar "Triumf" Bucuresti
 44. Clubul Central de Sah Bucuresti
 45. Clubul Sporturilor
     Tehnico-Aplicative Bucuresti
________________________________________________________________________________
III. Complexuri sportive nationale               Venituri proprii si
                                                 subventii de la
                                                 bugetul de stat          713
  1. Complexul Sportiv National
     "Lia Manoliu" Bucuresti
  2. Complexul Sportiv National Snagov
  3. Complexul Sportiv National
     "Nicolae Navasart" Snagov
  4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov
  5. Complexul Sportiv National Bascov
  6. Complexul Sportiv National Orsova
  7. Complexul Sportiv National Piatra Arsa
  8. Complexul Sportiv National
     "Sala Polivalenta" Bucuresti
  9. Complexul Sportiv National
     "Izvoru Muresului"
________________________________________________________________________________
 IV. Institutul National de Cercetare            Venituri proprii si
     pentru Sport                                subventii de la
                                                 bugetul de stat           73
________________________________________________________________________________
  V. Centrul National de Formare si              Venituri proprii si
     Perfectionare a Antrenorilor                subventii de la
                                                 bugetul de stat           10
________________________________________________________________________________
 VI. Muzeul Sportului                            Venituri proprii si
                                                 subventii de la
                                                 bugetul de stat            6
________________________________________________________________________________
  B. Unitati care functioneaza in subordinea directiilor pentru sport judetene,
     respectiv a municipiului Bucuresti.
________________________________________________________________________________
VII. Unitati de administrare a bazelor           Venituri proprii si
     sportive, fara personalitate juridica       subventii de la
                                                 bugetul de stat          798
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 759/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 759 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu