Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 628 din  6 iulie 2001

privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din 13 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 53 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare pentru Sport este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2, infiintata prin reorganizarea Centrului de Cercetari pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare pentru Sport are ca obiect principal de activitate desfasurarea si promovarea activitatilor de sprijinire a sportului de performanta si a educatiei fizice prin mijloace specifice de cercetare-dezvoltare si inovare, efectuarea de expertize si acordarea de consultanta si asistenta tehnica in domeniul sportului si educatiei fizice, elaborarea de propuneri privind strategia de dezvoltare a domeniului, realizarea obiectivelor prevazute in programele proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului, precum si participarea la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si ale programelor componente.
    Art. 3
    (1) Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este condusa de directorul general, iar in lipsa acestuia, de directorul general adjunct.
    (2) Directorul general al Institutului National de Cercetare pentru Sport si directorul general adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului tineretului si sportului, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare pentru Sport este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Institutul National de Cercetare pentru Sport poate propune Ministerului Tineretului si Sportului infiintarea in cadrul structurii sale de laboratoare si alte subunitati fara personalitate juridica, precum si modificarea numarului de posturi.
    Art. 5
    (1) Personalul existent in cadrul Centrului de Cercetari pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) se transfera, conform prevederilor legale, la Institutul National de Cercetare pentru Sport.
    (2) Numarul maxim de posturi din Institutul National de Cercetare pentru Sport este de 73.
    (3) Salarizarea personalului se face in conditiile legii.
    Art. 6
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare pentru Sport, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2000, este de 1.820.285 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.217.403 mii lei si active circulante 602.882 mii lei, si se transfera de la Centru de Cercetari pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) pe baza de protocol de predare-preluare, conform legii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 8
    Institutul National de Cercetare pentru Sport isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Statele de functii si statele de personal ale Institutului National de Cercetare pentru Sport se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Pozitia X de la litera A "Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "X. Institutul National de           Venituri extrabugetare si
    Cercetare pentru Sport               alocatii de la bugetul de stat"

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul tineretului si sportului,
                         Georgiu Gingaras

                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Vasile Molan,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 73

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
    a Institutului National de Cercetare pentru Sport

                                  __________________
           ______________________| Director general |
          |                      |__________________|
          |             ___________|      |       |_______________
          |            |                  |                       |
          |            |                  |                       |
          |            |                  |                       |
          |            |                  |                       |
 _________|__________  |           _______|_______                |
|Consiliul stiintific| |          |    Director   |___________    |
|____________________| |          |general adjunct|        ___|___|________
                       |          |_______________|       |  Contabil-sef  |
       ________________|                  |               |________________|
      |                          _________|                       |
      |                         |                                 |
      |              ___________|____________               ______|______
      |             |           |            |             |             |
 _____|______  _____|_____  ____|____  ______|_____  ______|______  _____|____
|Compartiment|| Sector de ||Laborator|| Laborator  ||  Serviciul  ||Serviciul |
|  de audit  ||documentare||   de    ||     de     ||administrativ||financiar-|
|  intern    ||     si    || control || tehnologia ||             || contabil |
|            ||prelucrarea||  doping ||performantei||             ||          |
|            ||informatiei||         ||sportive si ||             ||          |
|            || sportive  ||         ||  biologia  ||             ||          |
|            ||           ||         ||  efortului ||             ||          |
|____________||___________||_________||____________||_____________||__________|

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare pentru Sport

    CAP. 1
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 1
    (1) Institutul National de Cercetare pentru Sport, denumit in continuare institut, este persoana juridica organizata ca institutie publica aflata in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.
    (2) Institutul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.
    Art. 2
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatilor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, asistenta tehnica, consultanta si expertiza in domeniul educatiei fizice si sportului, realizarii obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, precum si al participarii, prin propuneri, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al institutului consta in:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) participarea la realizarea strategiei generale a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta si la extinderea, pe masura crearii conditiilor, a activitatii sportive de performanta;
    b) cercetari fundamentale pentru dezvoltarea activitatii de educatie fizica si sport, a metodelor si metodologiei de studiere si crestere a performantei sportive in Romania;
    c) cercetari aplicative pentru dezvoltarea si cresterea eficientei sociale a educatiei fizice si sportului;
    d) cercetari si studii referitoare la biologia si biochimia substantelor farmacologice incluse in lista doping a Comitetului International Olimpic si a federatiilor sportive internationale;
    e) control doping, expertizare si consultanta in scopul prevenirii si eliminarii utilizarii de substante interzise in activitatea sportiva;
    f) studii asupra impactului social al programelor de stimulare in domeniu;
    g) valorificarea optima a resurselor umane, materiale si financiare in domeniu;
    h) studiul dinamicii performantei sportive romanesti si internationale;
    i) cresterea gradului de diseminare a cunostintelor in domeniu;
    j) preluarea directa sau prin licitatie a unor proiecte de cercetare de interes national sau international;
    k) propune directiile de dezvoltare a sportului pentru toti, in vederea cresterii standardului de pregatire fizica si ameliorarii starii de sanatate a populatiei;
    l) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in raport cu tendintele existente pe plan international si propune autoritatilor competente masurile de rigoare;
    m) sprijinirea din punct de vedere metodic a participarii sportivilor care reprezinta Romania la competitiile internationale oficiale;
    n) cercetarea reactivitatii biologice, biochimice, biomotrice, fiziologice si psihologice a sportivilor la solicitarile de antrenament si in competitii;
    o) studierea evolutiei potentialului biomotric al populatiei tinere la scara nationala si monitorizarea acestuia in ceea ce priveste activitatea de educatie fizica si sport;
    p) determinarea si testarea eficacitatii unor substante sau masuri terapeutice in vederea ridicarii nivelului performantei sportive sau reabilitarii in domeniu;
    q) cercetarea si elaborarea de principii, materiale, echipamente, instalatii, instrumente si aparatura specifice, in vederea stabilirii si ameliorarii metodologiei antrenamentului pentru sportul de performanta;
    r) participarea la elaborarea de planuri de management, strategii, standarde, studii de diagnoza si prognoza privind educatia fizica si sportul;
    s) dezvoltarea de tehnologie si aparatura de investigare a efortului, de pregatire pentru sport, educatie fizica si pentru recuperare neuromotorie;
    s) dezvoltarea de software specific pentru inregistrarea, analiza, dirijarea si planificarea antrenamentului si competitiilor;
    t) informare si documentare pentru specialistii din sport;
    t) inregistrarea si prelucrarea informatiilor audiovizuale specifice competitiilor sportive si antrenamentelor;
    u) transferul de metodologie, privind cresterea performantei motrice, din alte domenii;
    v) efectuarea de studii si cercetari privind accelerarea proceselor de refacere a organismului dupa antrenament si competitii.
    B. Activitati conexe:
    a) organizarea de reuniuni stiintifice si cu caracter tehnico-metodologic in domeniile de interes ale institutului;
    b) asistenta tehnica si consultanta la constituirea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii in domeniu;
    c) furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice;
    d) proiectare tehnologica si proiectare de produse speciale care prezinta interes pentru profilul institutului;
    e) testare de produse, tehnologii, echipamente si instalatii in vederea omologarii;
    f) efectuarea de expertize si analize chimice, biologice si de alta natura;
    g) dezvoltarea de programe informatice in domeniu si acordarea de asistenta tehnica la informatizarea unor activitati specifice;
    h) certificarea produselor si serviciilor in domeniul sau de activitate;
    i) asigurarea de specialisti necesari pentru realizarea si sustinerea unor programe de instruire, indrumare tehnica si metodologica privind educatia fizica si sportul;
    j) aplicarea procedurilor necesare in vederea acreditarii laboratoarelor si aplicarea practica a sistemului de calitate a datelor;
    k) eficientizarea actiunilor de autorizare si control referitoare la calitatea programelor de educatie fizica si sport;
    l) elaborarea si propunerea spre aprobare autoritatilor competente de norme si metodologii prin care se urmareste imbunatatirea programelor de educatie fizica si marirea eficientei sociale a sportului pentru toti;
    m) crearea, intretinerea, perfectionarea si exploatarea bazelor de date utile in cercetarea si asistenta stiintifica pentru educatie fizica si sport;
    n) participarea la procesul de armonizare a legislatiei nationale in domeniu cu cea a Uniunii Europene;
    o) aplicarea dispozitiilor conventiilor internationale in materie si derularea de programe internationale;
    p) inaintarea de propuneri referitoare la elaborarea si actualizarea strategiei nationale privind educatia fizica si sportul si controlul aplicarii ei;
    q) elaborarea de specificatii si de criterii tehnice in vederea achizitionarii de echipamente si instalatii specifice;
    r) realizarea de sisteme informatizate.
    C. Activitati de formare si de specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    a) contribuie, cu acordul autoritatilor competente si in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, la efectuarea de stagii de pregatire practica sau de perfectionare stiintifica teoretica, in cadrul institutului, la nivel mediu, universitar si postuniversitar;
    b) formarea si specializarea personalului de cercetare din cadrul institutului;
    c) organizeaza cursuri de informare stiintifica in domeniu si realizeaza, in conditiile legii, schimburi de specialisti, pe durata determinata, cu unitati de cercetare din tara si din strainatate;
    d) colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, cu scoli, licee, universitati etc., in cadrul programelor de educatie fizica si sport.
    D. Activitati de editare si tiparire a lucrarilor de specialitate:
    a) editeaza si tipareste buletinul informativ al institutului, in care se publica informatii stiintifice si tehnice din domeniu;
    b) editeaza si tipareste studii, rapoarte, sinteze, colectii de standarde, cataloage de produse, alte publicatii in domeniu;
    c) elaborarea si tiparirea de materiale publicitare pentru institut sau pentru promovarea activitatilor de educatie fizica si sport;
    d) elaborarea de lucrari de documentare pentru specialistii din domeniu.
    E. Activitati de transfer si de valorificare a rezultatelor cercetarilor:
    a) acordarea de asistenta tehnica, consultanta, precum si monitorizare in activitati privind educatia fizica si sportul;
    b) valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul educatiei fizice si sportului prin brevetarea solutiilor originale, publicarea rezultatelor, organizarea si participarea la expozitii, manifestari stiintifice, realizarea unor instalatii experimentale model la nivel pilot;
    c) producerea si livrarea de materiale si aparatura in scopul finalizarii proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare.
    F. Activitati de cooperare internationala:
    a) colaborarea cu persoane fizice, institute, organizatii internationale si alte persoane juridice pentru desfasurarea in comun a unor cercetari in domeniul de activitate propriu;
    b) participarea la sesiuni, simpozioane, congrese si la alte manifestari cu caracter intern sau international, de interes pentru domeniul propriu de activitate;
    c) incheierea de protocoale de schimb de informatii si de colaborare in vederea elaborarii sau concretizarii de programe internationale privind educatia fizica si sportul.
    G. Activitati de productie in vederea sustinerii cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii in domeniu, prin unicate si serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetarilor experimentale elaborate); executarea de astfel de produse in vederea participarii la expozitii de profil

    CAP. 2
    Patrimoniul

    Art. 4
    Patrimoniul institutului, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2000, este de 1.820.285 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.217.403 mii lei si active circulante 602.882 mii lei, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Centrul de Cercetari pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.).
    Art. 5
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite si trec in administrarea institutului, daca prin contract nu se prevede altfel, inregistrandu-se in evidenta sa contabila.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul administreaza si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul sau, in scopul realizarii obiectului sau de activitate.
    (4) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. 3
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 6
    Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si trimestrial bilantul contabil si contul de executie bugetara potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 7
    Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de Ministerul Tineretului si Sportului.
    Art. 8
    Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:
    a) alocatii de la bugetul de stat;
    b) venituri extrabugetare realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale institutului;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) alte venituri, in conditiile legii.
    Art. 9
    Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se realizeaza in conditiile prevazute de normele privind finantele publice.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 10
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare, precum si alte componente organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) Institutul poate propune Ministerului Tineretului si Sportului infiintarea in cadrul structurii sale de subunitati fara personalitate juridica, necesare in vederea realizarii obiectului sau de activitate.
    (3) In functie de specificul activitatii pot fi constituite colective specializate sau colective interdisciplinare proprii sau in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.
    Art. 11
    (1) Modificarile in structura organizatorica si functionala se propun spre avizare Ministerului Tineretului si Sportului de catre directorul general al institutului si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii. Directorul general poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputernicire de reprezentare a institutului.
    Art. 12
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund fata de directorul general si directorul general adjunct pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    SECTIUNEA 1
    Directorul general

    Art. 13
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului. Pot participa la concurs numai cercetatorii stiintifici principali gradul I sau II care lucreaza in domeniu si au experienta manageriala.
    Art. 14
    (1) Directorul general are in principal urmatoarele atributii:
    a) reprezinta personal sau prin delegat institutul in relatiile cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare Consiliului stiintific, o data pe an, strategia pe termen scurt a institutului si ajustarile strategiilor pe termen mediu si lung, inclusiv modalitatile de finantare a obiectivelor;
    d) negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a institutului;
    e) identifica masurile optime de valorificare si, dupa caz, de asimilare in productie a rezultatelor cercetarilor intreprinse;
    f) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor, laboratoarelor si celorlalte compartimente ale institutului, in vederea realizarii la termen a contractelor incheiate si a obiectivelor asumate;
    g) organizeaza impreuna cu conducatorii temelor de cercetare stiintifica modul de executare a temelor, cu respectarea termenelor stabilite;
    h) stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere prezentul regulament, structura organizatorica si statul de functii aprobate;
    i) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune;
    j) numeste sau revoca conducatorii compartimentelor din aparatul propriu;
    k) angajeaza prin concurs, redistribuie pe posturi si concediaza personalul propriu, conform prevederilor legale;
    l) aproba propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din subordine;
    m) aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor in cazul savarsirii de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse;
    n) adopta masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de lucru pentru angajati si pentru realizarea unei discipline ferme in munca;
    o) aproba, la propunerea Consiliului stiintific, componenta comisiilor de concurs pentru incadrarea in functiile de cercetator stiintific principal gradul III si cercetator stiintific;
    p) inainteaza, la propunerea Consiliului stiintific, spre avizare de catre Ministerul Tineretului si Sportului, componenta comisiilor de concurs pentru angajarea sau promovarea in functiile de cercetator stiintific principal gradele I si II;
    q) raspunde de administrarea intregului patrimoniu al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    r) contribuie la atragerea de noi surse si modalitati de finantare a activitatii institutului si ia masuri pentru largirea bazei materiale si de crestere a eficientei economice a unitatii;
    s) stabileste si asigura realizarea programului de investitii al institutului, raportat la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    s) organizeaza sistemul de control periodic al incadrarii costurilor de functionare a institutului si de executie a lucrarilor, finantate din fonduri de la bugetul de stat, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;
    t) este ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza;
    t) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale directorului general adjunct sau conducatorilor compartimentelor din cadrul institutului.
    (2) Exercita orice alte atributii, cu exceptia celor date potrivit reglementarilor legale in competenta altor organe.

    SECTIUNEA a 2-a
    Directorul general adjunct

    Art. 15
    (1) Directorul general adjunct asigura realizarea activitatii curente a institutului, in limitele atributiilor conferite de directorul general, fata de care este direct subordonat.
    (2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului pe baza rezultatelor concursului sustinut in conditii similare celor pentru ocuparea functiei de director general.
    Art. 16
    (1) Directorul general adjunct are urmatoarele atributii:
    a) vizeaza temele-program ale contractelor de cercetare si coordoneaza activitatea colectivelor de cercetare in vederea realizarii planului tematic al institutului;
    b) efectueaza periodic controlul stadiului de realizare a tematicii, organizand avizari partiale, discutii in colective largite, analize si inspectii la locul de desfasurare a activitatilor;
    c) raspunde de organizarea si realizarea activitatii de avizare interna si externa a contractelor;
    d) avizeaza lucrarile destinate manifestarilor stiintifice si publicarea studiilor de specialitate care se elaboreaza in institut;
    e) promoveaza cercetarea interdisciplinara si ia masuri pentru stimularea si organizarea cooperarii dintre diferitele compartimente si colective de specialitate din institut si pentru initierea de colaborari interdisciplinare cu alte institute;
    f) contribuie la activitatea de selectare, incadrare si promovare a personalului;
    g) verifica direct si evalueaza periodic nivelul de realizare a sarcinilor de serviciu de catre personalul subordonat;
    h) stabileste legaturi cu alte institute de cercetare si cu specialisti si propune masuri de colaborare stiintifica;
    i) contribuie la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor si meselor rotunde pentru prezentarea si analiza cercetarilor, la manifestari stiintifice organizate in cadrul sau in afara institutului;
    j) prezinta, la cerere, directorului general analiza activitatii desfasurate in cadrul compartimentelor de care raspunde si propune masuri pentru imbunatatirea ei.
    (2) In perioadele in care directorul general lipseste din institut atributiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct.

    SECTIUNEA a 3-a
    Consiliul stiintific

    Art. 17
    Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice, in concordanta cu strategia de cercetare-dezvoltare pe termen lung a institutului, sunt avizate de Consiliul stiintific.
    Art. 18
    (1) Consiliul stiintific este organ consultativ, format din 9 membri, dintre care 5 membri din cadrul institutului si 4 membri din afara acestuia.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori stiintifici, cadre didactice din invatamantul superior si angajati ai institutului alesi prin vot secret de cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de membrii consiliului. Din Consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul general adjunct ai institutului.
    Art. 19
    Atributiile principale ale Consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza propuneri privind strategia de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul propriu de activitate;
    b) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica ale institutului, precum si realizarea acestora;
    c) avizeaza hotararile directorului general care implica politica de cercetare a institutului;
    d) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    e) stabileste masuri vizand modul de organizare si conditiile de participare la concursurile de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    f) propune componenta comisiilor de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific si cercetator stiintific principal gradul I, II sau III;
    g) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific, in concordanta cu strategia de cercetare-dezvoltare pe termen lung a institutului;
    h) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    i) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Reglementarea litigiilor

    Art. 20
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 21
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
    (2) Modificarile si completarile prezentului regulament se aproba prin hotarare a Guvernului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 628/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 628 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu