Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 52 din 31 ianuarie 2003

privind metodologia de finantare a programelor Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul activitatii de tineret

ACT EMIS DE: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 173 din 19 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 3 alin. (1) si al art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    PARTEA I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
    1. Ministerul Tineretului si Sportului, denumit in continuare MTS, - institutie a administratiei publice centrale care aplica strategia si politicile Guvernului in domeniul tineretului;
    2. directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DTSJ/DTSMB, - servicii publice descentralizate in subordinea MTS;
    3. Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor, denumita in continuare ANSIT, - institutie publica in subordinea MTS;
    4. Planul national de actiune pentru tineret in Romania, denumit in continuare PNAT-R, - document de programare pentru politici de tineret, care include Strategia nationala in domeniul tineretului;
    5. programele MTS - set de actiuni/proiecte de tineret orientate pentru atingerea unor indicatori/masuri indicative/obiective in implementarea PNAT-R;
    6. actiune/proiect de tineret - activitati in implementarea programelor MTS;
    7. parteneriat - relatie de colaborare intre persoane fizice si/sau juridice, statuata printr-un acord de parteneriat, respectiv conventie/protocol/contract, acord care precizeaza responsabilitatile partenerilor in realizarea actiunii de tineret, precum si atributiile si contributiile acestora;
    8. structuri asociative de tineret, denumite in continuare SAT, - persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, care functioneaza in conditiile legii cu privire la asociatii si fundatii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
    a) modul de organizare si functionare prevede constituirea in baza liberei asocieri a membrilor si asigura accesul la conducere pe baza de criterii democratice;
    b) in realizarea scopului prevazut in actul constitutiv si statut vizeaza obiective si desfasoara activitati de tineret;
    c) cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sunt tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 29 de ani inclusiv.
    Art. 2
    Programele MTS in domeniul activitatii de tineret, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, sunt:
    1. Program de infiintare si dezvoltare a unei retele de centre de tineret, denumit in continuare P1;
    2. Program de actiuni pentru implementarea PNAT-R, denumit in continuare P2;
    3. Program de cercetare sociala in domeniul tineretului, denumit in continuare P3;
    4. Program de relatii internationale in domeniul tineretului, denumit in continuare P4;
    5. Program comunitar de tineret "YOUTH", denumit in continuare P5.
    Art. 3
    (1) Reglementarile din prezenta metodologie privind finantarea P1, P2, P3 si P4 se aplica MTS, DTSJ/DTSMB si, partial, ANSIT.
    (2) Alte reglementari pentru ANSIT privind finantarea P1, P2, P3 si P4, precum si reglementari privind finantarea P5 sunt prevazute in metodologia ANSIT, aprobata prin ordin al ministrului tineretului si sportului, conform Hotararii Guvernului nr. 198/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT.

    PARTEA a II-a
    Programele Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul activitatii de tineret

    SECTIUNEA 1
    Program de infiintare si dezvoltare a unei retele de centre de tineret - P1

    Art. 4
    Scop: diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineret.
    Art. 5
    Obiectiv: crearea infrastructurii specifice dezvoltarii activitatilor de tineret.
    Art. 6
    Prioritati nationale si masuri indicative:
    1. Participarea economica se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) dezvoltarea de activitati pentru identificarea si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la tineri;
    b) acordarea de consultanta pentru orientarea profesionala/optimizarea raportului dintre cerere si oferta;
    c) crearea de conditii pentru dezvoltarea abilitatilor tinerilor in utilizarea tehnologiei informationale.
    2. Participarea civica si politica/implicarea tinerilor in actul decizional se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) actiuni pentru sensibilizarea institutiilor publice asupra problematicii specifice tinerei generatii;
    b) promovarea de masuri si reglementari-cadru pentru o participare mai larga a tinerilor la actul decizional, pentru responsabilizarea tinerilor si deplasarea accentului de la abordarea tineretului ca "problema" la abordarea sa ca "resursa";
    c) sprijinirea de actiuni specifice de promovare a voluntariatului;
    d) incurajarea aparitiei de noi structuri asociative de tineret si dezvoltarea celor existente;
    e) dezvoltarea de parteneriate intre structurile de tineret si institutiile administratiei publice la nivel local si central/promovarea de masuri care sa faciliteze permanentizarea consultarii intre autoritatile centrale si locale si structurile reprezentative de tineret/dezvoltarea de proiecte care sa ajute la implicarea tinerilor in viata comunitatii;
    f) reorganizarea structurii de centre de informare si consultanta pentru tineret/crearea si dezvoltarea unor retele de informare specifice - programul de dotare a tuturor scolilor cu calculatoare cu acces la Internet/construirea Bazei nationale de date destinate tineretului;
    g) facilitarea accesului tinerilor la serviciile publice specifice.
    3. Participarea culturala se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) crearea de facilitati pentru cresterea consumului cultural in randul tinerilor;
    b) sprijinirea de proiecte in domeniul creativitatii culturale.
    4. Participarea la educatie se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineret/facilitarea accesului tinerilor la aceasta oferta prin promovarea programului de infiintare si dezvoltare a unei retele de centre de tineret/formarea personalului aferent centrelor de tineret;
    b) formarea de formatori in domeniul educatiei nonformale;
    c) promovarea unui sistem formativ apt sa faciliteze mobilitatea tinerilor intre sistemul de invatamant si piata muncii;
    d) dezvoltarea de actiuni de informare si educare cu privire la valorile europene, protectia mediului si pentru incurajarea sportului si turismului pentru tineret.
    5. Atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala se realizeaza prin dezvoltarea de programe alternative si proiecte de prevenire si combatere a factorilor de risc specifici, in vederea reducerii numarului de tineri aflati in pericol sau in situatie de marginalizare ori excludere sociala (devianti, delincventi, tineri institutionalizati si postinstitutionalizati, tineri cu handicap psihic/fizic, tineri consumatori de droguri, tineri din mediul rural, tineri romi), si prin stimularea constructiei de locuinte sociale pentru tineri etc.
    6. Stimularea creativitatii tinerilor se realizeaza prin incurajarea dezvoltarii unor centre de excelenta pentru tinerii cu potential ridicat/construirea unui sistem formativ adaptat evolutiei acestora.
    7. Optimizarea cadrului institutional si ajustarea politicilor in domeniu se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative, in paralel cu dezvoltarea de programe alternative in domeniu:
    a) parteneriat si masuri/programe corelate/integrate cu alte institutii abilitate in vederea asigurarii unor politici specifice de "tranzitie" pentru grupurile de varsta ce sunt sub sau la limita inferioara a grupului de adresabilitate a MTS;
    b) initiativa MTS pentru dezvoltarea de noi parteneriate cu alte autoritati centrale pentru promovarea si sustinerea de programe specifice de tineret.

    SECTIUNEA a 2-a
    Program de actiuni pentru implementarea PNAT-R - P2

    Art. 7
    Scop: dezvoltarea de proiecte pentru tineret.
    Art. 8
    Obiectiv: realizarea masurilor indicative din PNAT-R.
    Art. 9
    Prioritati nationale si masuri indicative:
    1. Participarea economica se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) dezvoltarea de activitati pentru identificarea si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la tineri;
    b) acordarea de consultanta pentru orientarea profesionala/optimizarea raportului dintre cerere si oferta;
    c) crearea de conditii pentru dezvoltarea abilitatilor tinerilor in utilizarea tehnologiei informationale;
    d) sustinerea de masuri pentru valorificarea superioara a potentialului tinerilor de inalta calificare in domenii de varf, diminuarea "exodului de inteligenta".
    2. Participarea civica si politica/implicarea tinerilor in actul decizional se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) actiuni pentru sensibilizarea institutiilor publice asupra problematicii specifice tinerei generatii;
    b) promovarea de masuri si reglementari-cadru pentru o participare mai larga a tinerilor la actul decizional, pentru responsabilizarea tinerilor si deplasarea accentului de la abordarea tineretului ca "problema" la abordarea sa ca "resursa";
    c) incurajarea aparitiei de noi structuri asociative de tineret si dezvoltarea celor existente;
    d) sprijinirea de actiuni specifice de promovare a voluntariatului;
    e) sprijinirea reorganizarii si dezvoltarii consiliului national al tineretului;
    f) dezvoltarea de parteneriate intre structurile de tineret si institutiile administratiei publice la nivel local si central/promovarea de masuri care sa faciliteze permanentizarea consultarii intre autoritatile centrale si locale si structurile reprezentantive de tineret/dezvoltarea de proiecte care sa ajute la implicarea tinerilor in viata comunitatii;
    g) reorganizarea structurii de centre de informare si consultanta pentru tineret/crearea si dezvoltarea unor retele de informare specifice - programul de dotare a tuturor scolilor cu calculatoare cu acces la Internet/construirea Bazei nationale de date destinate tineretului;
    h) optimizarea fluxului informational privind politicile de tineret;
    i) sprijinirea initiativelor tinerilor/recunoasterea functiilor specifice promotoare ale organizatiilor neguvernamentale de si pentru tineret, socializare - integrare - participare;
    j) facilitarea accesului tinerilor la serviciile publice specifice;
    k) sprijinirea reglementarii accesului tinerilor la infrastructuri specifice, inclusiv stimularea participarii directe a structurilor asociative de tineret in administrarea patrimoniului fostei UTC, conform prevederilor legale in vigoare.
    3. Participarea culturala se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) crearea de facilitati pentru cresterea consumului cultural in randul tinerilor;
    b) sprijinirea de proiecte in domeniul creativitatii culturale;
    c) promovarea si sustinerea tinerelor talente, cu accent pe cele defavorizate social.
    4. Participarea la educatie se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineret/facilitarea accesului tinerilor la aceasta oferta prin promovarea programului de infiintare si dezvoltare a unei retele de centre de tineret/formarea personalului aferent centrelor de tineret;
    b) promovarea unui sistem formativ apt sa faciliteze mobilitatea tinerilor intre sistemul de invatamant si piata muncii;
    c) formarea de formatori in domeniul educatiei nonformale;
    d) sanse egale pentru toti tinerii in procesul educational;
    e) promovarea cunoasterii culturii si traditiilor nationale in procesul educational;
    f) marcarea unor evenimente specifice tinerilor, Ziua adolescentului etc.;
    g) dezvoltarea de actiuni de informare si educare cu privire la valorile europene, protectia mediului si pentru incurajarea sportului si turismului pentru tineret.
    5. Atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) dezvoltarea de programe alternative si proiecte de prevenire si combatere a factorilor de risc specifici, in vederea reducerii numarului de tineri aflati in pericol sau in situatie de marginalizare ori excludere sociala (devianti, delincventi, tineri institutionalizati si postinstitutionalizati, tineri cu handicap psihic/fizic, tineri consumatori de droguri, tineri din mediul rural, tineri romi), si prin stimularea constructiei de locuinte sociale pentru tineri etc.;
    b) informarea tinerilor asupra riscului reprezentat de abandonul scolar si asupra necesitatii adaptarii la cerintele pietei muncii.
    6. Stimularea creativitatii tinerilor se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) organizarea de actiuni stimulative pentru tinerii cu potential creativ deosebit/promovarea de masuri-cadru pentru valorificarea superioara a acestui potential, cu precadere in domeniul tehnico-stiintific;
    b) incurajarea dezvoltarii de centre de excelenta pentru tinerii cu potential ridicat, construirea unui sistem formativ adaptat evolutiei acestora.
    7. Promovarea mobilitatii tinerilor in spatiul european se realizeaza prin atragerea de manifestari internationale ale tineretului si promovarea imaginii Romaniei in lume.
    8. Optimizarea cadrului institutional si ajustarea politicilor in domeniu, in paralel cu dezvoltarea de programe alternative in domeniu:
    a) reglementari pentru cresterea capacitatii institutionale in domeniu, inclusiv reorganizarea unitatilor din subordinea MTS intr-o structura integrata;
    b) actualizarea periodica a PNAT-R/fundamentarea acesteia pe cercetare;
    c) parteneriat si masuri/programe corelate/integrate cu alte institutii abilitate, in vederea asigurarii unor politici specifice de "tranzitie" pentru grupurile de varsta ce sunt sub sau la limita inferioara a grupului de adresabilitate a MTS;
    d) initiativa MTS pentru dezvoltarea de noi parteneriate cu alte autoritati centrale pentru promovarea si sustinerea de programe specifice de tineret.

    SECTIUNEA a 3-a
    Program de cercetare sociala in domeniul tineretului - P3

    Art. 10
    Scop: cunoasterea tendintelor in evolutia sociala a tineretului, in vederea fundamentarii politicilor in domeniu.
    Art. 11
    Obiectiv: evaluarea relatiei dintre nevoile tinerilor si politicile de tineret.
    Art. 12
    Prioritati nationale si masuri indicative:
    Optimizarea cadrului institutional si ajustarea politicilor in domeniu: in paralel cu dezvoltarea de programe alternative in domeniu se realizeaza actualizarea periodica a PNAT-R, fundamentata pe cercetare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Program de relatii internationale in domeniul tineretului - P4

    Art. 13
    Scop: dezvoltarea relatiilor internationale in domeniul tineretului.
    Art. 14
    Obiectiv: promovarea de actiuni cu caracter international.
    Art. 15
    Prioritati nationale si masuri indicative:
    1. Participarea civica si politica/implicarea tinerilor in actul decizional se realizeaza prin sprijinirea de actiuni specifice de promovare a voluntariatului.
    2. Promovarea mobilitatii tinerilor in spatiul european se realizeaza prin urmatoarele masuri indicative:
    a) incheierea de protocoale la nivel guvernamental cu autoritatile responsabile in domeniul politicilor de tineret din terte tari;
    b) incurajarea dezvoltarii de parteneriate internationale intre organizatii neguvernamentale de tineret din Romania si cele similare din alte tari/incurajarea schimburilor interculturale de tineri;
    c) dezvoltarea de actiuni de informare si educare privind valorile europene, protectia mediului si pentru incurajarea sportului si turismului pentru tineret;
    d) atragerea de manifestari internationale ale tineretului si promovarea imaginii Romaniei in lume.

    SECTIUNEA a 5-a
    Program comunitar de tineret "YOUTH" - P5

    Art. 16
    Scop: promovarea mobilitatii, initiativei, invatarii culturale si solidaritatii intre tinerii cu varste cuprinse intre 15 si 25 de ani, din Europa si din intreaga lume.
    Art. 17
    Obiective:
    1. Cresterea sentimentului de solidaritate a tinerilor, in sensul apartenentei la un spatiu comun european
    2. Implicarea activa a tinerilor in toate domeniile vietii sociale
    3. Cresterea spiritului de initiativa, solidaritate si antreprenorial la tineri
    4. Includerea in toate actiunile programului a tinerilor cu oportunitati reduse.

    PARTEA a III-a
    Conditii si criterii pentru finantarea proiectelor de tineret din cadrul programelor Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul activitatii de tineret

    CAP. 1
    Conditii si criterii de eligibilitate pentru structuri asociative de tineret si pentru proiecte de tineret

    Art. 18
    Structuri asociative de tineret:
    1. Sunt eligibile SAT definite la art. 1 pct. 8.
    2. Pentru a face dovada eligibilitatii SAT trebuie sa prezinte:
    a) declaratie, in original, pe propria raspundere a conducatorului SAT referitoare la numarul de membri si ponderea procentuala pentru membrii cu varsta cuprinsa intre 14 si 29 de ani inclusiv;
    b) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare, definitiva si irevocabila;
    c) copii de pe statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora;
    d) copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin care s-au admis modificari ale statutului si actului constitutiv;
    e) copie de pe situatia financiara pe anul anterior, inregistrata la organul fiscal competent, cu exceptia SAT infiintate in anul in curs;
    f) copie de pe dovada de sediu.
    Art. 19
    Proiecte de tineret:
    In sensul prezentului ordin, urmatoarele proiecte de tineret sunt neeligibile in vederea finantarii:
    a) proiecte care nu corespund obiectivelor prioritatilor nationale si masurilor indicative din programele MTS;
    b) proiecte incomplete sau depuse de structuri neeligibile;
    c) proiecte care nu realizeaza punctajul minim de apreciere;
    d) proiecte incepute inainte de data selectarii in cadrul concursului de proiecte de tineret, cu exceptia celor care necesita continuitate;
    e) proiecte in care se solicita finantarea unor categorii de cheltuieli neeligibile, conform Hotararii Guvernului nr. 806/2001 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul activitatii de tineret si altor dispozitii legale.

    CAP. 2
    Tipuri de proiecte de tineret ce pot fi finantate

    Art. 20
    Proiecte de tineret ce pot fi finantate de MTS:
    a) proiecte proprii si in parteneriat;
    b) proiecte ale SAT, selectate in cadrul Concursului national anual de proiecte de tineret, concurs prezentat la art. 24;
    c) alte proiecte ale SAT, aprobate de conducerea MTS.
    Art. 21
    Proiecte de tineret ce pot fi finantate de DTSJ/DTSMB:
    a) proiecte proprii si in parteneriat;
    b) proiecte ale SAT, selectate in cadrul concursurilor de proiecte de tineret, concursuri prezentate la cap. V.
    Art. 22
    Proiecte de tineret ce pot fi finantate de ANSIT:
    a) proiecte proprii si in parteneriat;
    b) proiecte ale SAT.

    CAP. 3
    Repartizarea bugetului activitatii de tineret

    Art. 23
    MTS repartizeaza bugetul activitatii de tineret pe programe, respectiv P1, P2, P3 si P4, si pe ordonatori de credite, respectiv MTS, DTSJ/DTSMB, ANSIT.
    1. Fondurile bugetare aprobate pentru P1 se distribuie astfel:
    a) MTS, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat;
    b) DTSJ/DTSMB, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat;
    c) ANSIT, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat.
    2. Fondurile bugetare aprobate pentru P2 se distribuie astfel:
    a) MTS, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat, a proiectelor de tineret selectate in cadrul Concursului national anual de proiecte de tineret, precum si pentru finantarea altor proiecte de tineret ale SAT, aprobate de conducerea MTS;
    b) DTSJ/DTSMB, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat, a proiectelor de tineret selectate in cadrul concursurilor de proiecte de tineret;
    c) ANSIT, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat si a proiectelor de tineret ale SAT.
    3. Fondurile bugetare aprobate pentru P3 se distribuie astfel:
    a) MTS, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat;
    b) ANSIT, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat.
    4. Fondurile bugetare aprobate pentru P4 se distribuie astfel:
    a) MTS, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat si a proiectelor de tineret ale SAT;
    b) DTSJ/DTSMB, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat si a proiectelor de tineret ale SAT, aprobate de conducerea MTS;
    c) ANSIT, pentru finantarea proiectelor de tineret proprii si in parteneriat si a proiectelor de tineret ale SAT, aprobate de conducerea MTS.

    CAP. 4
    Modalitati de finantare prin concursuri de proiecte de tineret

    Art. 24
    MTS poate finanta din fondurile bugetare aprobate pentru P2 proiecte de tineret selectate in cadrul Concursului national anual de proiecte de tineret, concurs organizat de MTS, care se desfasoara pe baza unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 25
    (1) DTSJ/DTSMB finanteaza din fondurile bugetare aprobate pentru P2, conform art. 26, proiecte de tineret selectate in cadrul concursurilor de proiecte de tineret, concursuri organizate de DTSJ/DTSMB.
    (2) Pentru fondurile bugetare aprobate pentru P2 si repartizate pentru proiecte de tineret proprii si in parteneriat DTSJ/DTSMB pot/poate organiza concursuri pentru finantarea de proiecte de tineret.
    Art. 26
    Fondurile bugetare aprobate pentru P2, repartizate DTSJ/DTSMB pentru concursurile de proiecte de tineret, se impart in doua subfonduri:
    1. subfondul "Junior": subfond din care se finanteaza proiectele de tineret ale SAT eligibile, infiintate cu mai putin de 2 ani anterior datei de depunere a proiectului de tineret si care nu au beneficiat de mai mult de doua finantari de la MTS/DTSJ/DTSMB, in conditiile in care totalizeaza punctajul minim de apreciere;
    2. subfondul "Cofin": subfond din care se finanteaza proiectele de tineret care dispun de cofinantari, cofinantari care se pot constitui nu numai din fonduri banesti, probate prin contracte si care acopera minimum 50% din valoarea totala a bugetului proiectului de tineret si care totalizeaza punctajul minim de apreciere.

    CAP. 5
    Procedura de finantare prin concursuri de proiecte de tineret la nivelul DTSJ/DTSMB

    Art. 27
    (1) Data concursului si tipurile de proiecte de tineret eligibile se stabilesc de conducerea DTSJ/DTSMB prin decizie, la propunerea fundamentata a compartimentului de specialitate.
    (2) Datele de organizare a concursurilor de proiecte de tineret sunt urmatoarele:
    a) intre 1 - 5 februarie, pentru perioada februarie - iunie; pentru concursul aferent anului 2003, copia de pe situatia financiara pe anul anterior, inregistrata la organul fiscal competent, se va depune impreuna cu documentele necesare decontarii cheltuielilor pentru actiunea de tineret;
    b) intre 25 - 30 iunie, pentru perioada iulie - septembrie;
    c) intre 25 - 30 septembrie, pentru perioada octombrie - decembrie.
    Art. 28
    (1) Fondurile ramase nealocate in urma unui concurs de proiecte de tineret se reporteaza pentru urmatorul concurs de proiecte de tineret, exceptie facand situatia in care, la solicitarea fundamentata a DTSJ/DTSMB, conducerea MTS aproba utilizarea acestor fonduri pentru actiuni de tineret proprii si in parteneriat ale DTSJ/DTSMB.
    (2) Sumele nealocate de la subfondul "Junior" nu se reporteaza la subfondul "Cofin".
    Art. 29
    (1) Anuntarea publica a concursurilor de proiecte de tineret se face obligatoriu prin intermediul unui ziar local, de preferinta ziarul cu cel mai mare tiraj, si prin afisare la sediul DTSJ/DTSMB.
    (2) Data aparitiei anuntului va fi cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data de desfasurare a concursului de proiecte de tineret.
    (3) Anuntul cuprinde data, ora si locul de desfasurare, precum si termenul limita pana la care se depun proiectele de tineret.
    (4) Termenul limita pentru depunerea proiectelor de tineret este cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data la care are loc concursul de proiecte de tineret.
    Art. 30
    (1) Proiectele de tineret, completate citet, se depun in doua exemplare la sediul DTSJ/DTSMB, direct sau prin posta.
    (2) Pot depune proiecte de tineret si SAT care au sediul in alt judet, daca acestea sunt relevante pentru judetul in care se depun.
    Art. 31
    (1) Proiectele de tineret se selecteaza, in baza punctajului de apreciere prevazut in anexa nr. 2, de catre o comisie cu urmatoarea componenta:
    a) presedintele comisiei: director/director adjunct de tineret al DTSJ/DTSMB;
    b) inspector/consilier de tineret al DTSJ/DTSMB;
    c) contabil al DTSJ/DTSMB, fara drept de vot;
    d) reprezentant al SAT, fara drept de vot; SAT care depun proiecte de tineret la concursul de proiecte de tineret respectiv au dreptul de a delega un unic reprezentant in comisie.
    (2) La solicitarea SAT, DTSJ/DTSMB pot/poate organiza o sesiune de prezentare a proiectelor de tineret.
    Art. 32
    (1) Comunicarea rezultatelor concursului de proiecte de tineret se face in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data acestuia.
    (2) Raportul cu rezultatele concursului de proiecte de tineret se semneaza de catre membrii cu drept de vot ai comisiei.
    (3) Raportul cu rezultatele concursului de proiecte de tineret este insotit obligatoriu de un proces-verbal in care reprezentantii SAT prezenti la concurs au dreptul de a face observatii. Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele comisiei si de persoana care l-a intocmit.
    (4) Copii ale raportului cu rezultatele concursului de proiecte de tineret si ale procesului-verbal se transmit prin posta la MTS, in termen de 3 zile de la finalizarea acestora.
    Art. 33
    (1) Proiectele de tineret proprii si in parteneriat ale DTSJ/DTSMB se prezinta cu respectarea coordonatelor din cererea de finantare.
    (2) Coordonatorul de proiect de tineret si conducerea DTSJ/DTSMB sunt direct raspunzatori de calitatea proiectelor de tineret finantate.
    Art. 34
    (1) Pentru finantarea proiectului de tineret selectat se incheie un contract intre DTSJ/DTSMB si SAT, pe baza unui referat de oportunitate al coordonatorului de proiect de tineret, desemnat de conducerea DTSJ/DTSMB.
    (2) Contractul se inainteaza in vederea aprobarii cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de inceperea actiunii de tineret.
    Art. 35
    Existenta unor surse de finantare, altele decat ale SAT si MTS, obliga SAT la mentionarea explicita a acestora in cererea de finantare.
    Art. 36
    (1) Pentru realizarea actiunilor de tineret se pot acorda avansuri de pana la 30% din valoarea contractului, in conditiile legii.
    (2) Pana la 75% din valoarea contractului poate fi decontata in timpul desfasurarii activitatilor proiectului de tineret, daca acestea se intind pe mai mult de 30 de zile, prin decontari partiale pe baza documentelor justificative legal intocmite.
    Art. 37
    Minimum 60% din personalul implicat in realizarea actiunilor de tineret trebuie sa fie tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 29 de ani inclusiv; reglementarea este valabila numai in cazul SAT.
    Art. 38
    Actiunea de tineret se monitorizeaza/evalueaza de catre reprezentanti ai DTSJ/DTSMB, MTS, SAT, dupa caz.
    Art. 39
    (1) SAT trebuie sa prezinte un raport de evaluare a actiunii de tineret, care se transmite la MTS in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii acesteia, conform prevederilor cuprinse in cap. VIII.
    (2) Raportul de evaluare trebuie sa contina si punctul de vedere scris al DTSJ/DTSMB, in special cu privire la realizarea indicatorilor propusi si a masurilor luate in cazul nerealizarii acestora.

    CAP. 6
    Formularul-tip "Cerere de finantare"

    Art. 40
    Proiectul de tineret se prezinta pe formularul-tip "Cerere de finantare", urmarind coordonatele din Ghidul pentru completarea Cererii de finantare, conform anexei nr. 1, si este insotit de urmatoarele documente:
    a) curriculum vitae al coordonatorului de proiect de tineret;
    b) curriculum vitae al personalului implicat in realizarea actiunii de tineret;
    c) declaratie, in original, pe propria raspundere a conducatorului SAT, cu privire la numarul de membri si ponderea procentuala pentru membrii cu varsta cuprinsa intre 14 si 29 de ani inclusiv;
    d) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare, definitiva si irevocabila;
    e) copii de pe statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora;
    f) copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin care s-au admis modificari ale statutului si ale actului constitutiv;
    g) copie de pe situatia financiara pe anul anterior, inregistrata la organul fiscal competent, cu exceptia SAT infiintate in anul in curs;
    h) copie de pe dovada de sediu.
    Art. 41
    (1) Documentele prevazute la art. 40 lit. a), b) si c) se completeaza in doua exemplare, citet.
    (2) Proiectele de tineret nu se transmit prin fax sau e-mail.
    (3) Proiectele de tineret respinse nu se returneaza.
    Art. 42
    Proiectele de tineret se selecteaza pe baza punctajului de apreciere, conform anexei nr. 2.

    CAP. 7
    Selectia proiectelor de tineret in cadrul concursurilor de proiecte de tineret la nivelul DTSJ/DTSMB

    Art. 43
    Conditiile si criteriile eliminatorii, fara punctaj, sunt urmatoarele:
    a) nerespectarea de catre SAT a contractelor anterioare semnate cu MTS/DTSJ/DTSMB, respectiv daca nu au respectat termenele pentru depunerea deconturilor la actiunile de tineret finantate anterior, nu au indeplinit angajamentele de mediatizare, au modificat proiectul de tineret sau au inregistrat alte carente semnalate de rapoartele de evaluare;
    b) neincadrarea proiectelor de tineret in prioritatile nationale si masurile indicative stabilite de conducerea DTSJ/DTSMB;
    c) neasigurarea de catre SAT a contributiei proprii de minimum 10% din bugetul total al proiectului de tineret;
    d) neprezentarea situatiei financiare pe anul anterior, in copie, inregistrata la organul fiscal competent.
    Art. 44
    (1) In conditiile in care proiectul de tineret nu indeplineste unul dintre criteriile prevazute la art. 43, acesta este eliminat din concurs.
    (2) In conditiile in care proiectul de tineret nu indeplineste criteriul prevazut la art. 43 lit. a), SAT nu participa la urmatorul concurs.
    Art. 45
    (1) Pentru a fi selectat un proiect de tineret trebuie sa totalizeze un punctaj de minimum 9 puncte la criteriile privind SAT si 21 de puncte la criteriile privind proiectul de tineret, punctaj acordat pe baza cuantificarii calificativelor urmatoare si prevazut in anexa nr. 3:
    a) nesatisfacator - 0 puncte;
    b) satisfacator - 1 punct;
    c) bine - 2 puncte;
    d) foarte bine - 3 puncte.
    (2) Fiecare membru cu drept de vot al comisiei acorda pe formularul de apreciere prevazut in anexa nr. 3 un punctaj care se calculeaza prin insumarea calificativelor cuantificate.
    (3) Nerealizarea punctajului minim de 9 puncte si, respectiv, 21 de puncte elimina proiectul de tineret din concurs.
    (4) Pentru proiectele de tineret ale SAT, care nu au mai primit finantare, se ia in considerare numai punctajul la criteriile privind proiectul de tineret.
    (5) Proiectele de tineret selectate primesc finantare in ordinea descrescatoare a punctajului, in limita bugetului aprobat pentru fiecare fond destinat concursului de proiecte de tineret.
    (6) Punctajul final al proiectului de tineret se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor acordate de toti membrii cu drept de vot ai comisiei.

    CAP. 8
    Decontarea cheltuielilor pentru actiuni de tineret

    Art. 46
    Pentru justificarea cheltuielilor SAT/institutia trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
    1. adresa de inaintare, care se completeaza conform modelului din anexa nr. 4, cu exceptia actiunilor de tineret proprii ale MTS, DTSJ/DTSMB, ANSIT;
    2. factura fiscala cod 14-4-10/A sau factura cod 14-4-10a/A, in original, cuprinse in Catalogul formularelor tipizate comune pe economie cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, prevazut in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997, care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate; se detaliaza pe categorii de cheltuieli;
    3. documentele justificative, in original, care se restituie; reglementarea este valabila numai in cazul SAT;
    4. documentele justificative, in copie, care au stat la baza emiterii facturii in original catre MTS/DTSJ/DTSMB/ANSIT;
    5. lista de participanti: se intocmeste conform modelului din anexa nr. 5 si se prezinta indiferent de categoriile de cheltuieli decontate;
    6. documentele care imputernicesc coordonatorul de proiect de tineret pentru decontarea cheltuielilor;
    7. raportul de evaluare, completat citet, cu numar de inregistrare, stampilat si semnat de catre evaluator si conducatorul SAT/institutiei, care cuprinde date referitoare la:
    a) actiunea de tineret, perioada, locul de desfasurare, participanti etc.
    b) valorile indicatorilor realizati pentru fiecare obiectiv;
    c) concordanta dintre obiectivele propuse si obiectivele realizate;
    d) relevanta actiunii de tineret, masura in care actiunea a raspuns nevoilor si problemelor tinerilor;
    e) eficacitatea actiunii de tineret, masura in care obiectivele au fost realizate, scopul atins, problema rezolvata;
    f) eficienta actiunii de tineret, respectiv efectul obtinut raportat la resursele utilizate;
    g) rezultatele actiunii de tineret: modul in care actiunea de tineret a influentat situatia participantilor, a beneficiarilor; posibilitatea de replicare si extindere a rezultatelor;
    h) durabilitatea proiectului de tineret: perspectivele oferite dupa terminarea finantarii, extinderea si posibilitatile de autosustinere financiara;
    i) mediatizarea actiunii de tineret: modul de indeplinire a angajamentului de mediatizare;
    j) parteneriatul pentru actiunea de tineret, respectiv partenerii si contributia realizata a acestora, daca este cazul;
    k) impactul proiectului de tineret: modul in care a fost influentata situatia actuala a beneficiarilor directi si indirecti;
    l) raportul financiar al actiunii de tineret, insotit de copii ale documentelor justificative;
    m) referinte privitoare la actiunea de tineret de la participanti, beneficiari, coorganizatori, autoritati locale; opinii ale SAT/institutiei referitoare la impact, minusuri si plusuri in desfasurarea actiunii, sugestii;
    n) materiale de informare ale SAT/institutiei si probe ale indeplinirii angajamentului de mediatizare;
    o) concluzii, mentiuni.
    Art. 47
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocatia de masa sunt:
    a) factura fiscala, semnata si stampilata de unitatea prestatoare, care cuprinde informatii privind: denumirea actiunii de tineret, perioada, numarul de persoane, numarul de zile, valoarea/zi/persoana, valoarea totala;
    b) pontaj de masa, intocmit conform modelului din anexa nr. 6; pontajul de masa se intocmeste si in cazul in care s-a aprobat finantarea pentru alimente.
    Art. 48
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participantilor sunt:
    a) factura fiscala, semnata si stampilata de unitatea prestatoare, care cuprinde informatii privind: denumirea actiunii de tineret, perioada, numarul de persoane, numarul de zile, valoarea/zi/persoana, valoarea totala;
    b) diagrama de cazare, semnata, stampilata si inregistrata de unitatea prestatoare, care cuprinde informatii privind: numele si prenumele, numarul camerei, numarul de zile, cost/zi/persoana, valoarea totala.
    Art. 49
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
    a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferata, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, fara a se putea depasi drepturile de aceasta natura care se pot acorda salariatilor institutiilor publice, si tabel cu participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat si stampilat, intocmit conform modelului din anexa nr. 7;
    b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto in comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
    c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personala, efectuat cu aprobarea prealabila a ordonatorului de credite, in conditiile prevazute de dispozitiile legale pentru salariatii institutiilor publice;
    d) bilete pentru transportul cu avionul si pentru transportul pe caile de navigatie fluviala, efectuat cu aprobarea prealabila a ordonatorului de credite;
    e) factura fiscala si foaia de parcurs pentru transportul cu mijloace de transport auto inchiriate, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 50
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestari de servicii sunt:
    a) contractele de munca inregistrate la inspectoratul teritorial de munca;
    b) ordinele de plata prin care s-au virat impozitele si contributiile la fondurile prevazute de lege;
    c) statele de plata semnate de conducatorul SAT/institutiei.
    Art. 51
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind inchirierea de bunuri si servicii sunt:
    a) factura fiscala;
    b) contract de inchiriere sau nota de comanda ferma.
    Art. 52
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achizitii de materiale consumabile sunt:
    a) factura fiscala;
    b) avizul de insotire a marfii;
    c) nota de receptie si constatare de diferente, cod 14-3-1A, a bunurilor intrate in gestiunea SAT/institutiei;
    d) bonul de consum.
    Art. 53
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele asemenea sunt:
    a) factura fiscala;
    b) avizul de insotire a marfii;
    c) nota de receptie si constatare de diferente, cod 14-3-1A, a bunurilor intrate in gestiunea SAT/institutiei;
    d) bonul de consum;
    e) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat.
    Art. 54
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activitati social-culturale sunt: factura fiscala, factura sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii.
    Art. 55
    Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru tratatii sunt: factura fiscala, factura sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii.
    Art. 56
    Achizitiile publice de bunuri si servicii se efectueaza cu respectarea prevederilor legale, pe baza de oferte analizate si adjudecate de catre comisia constituita in acest scop. Documentele in copie, prin care s-au adjudecat ofertele, se transmit finantatorului, respectiv MTS/DTSJ/DTSMB/ANSIT, inainte de incheierea contractului intre parti.
    Art. 57
    Prestatorii de servicii scutiti de T.V.A. prezinta facturi simple.
    Art. 58
    Documentele justificative de cheltuieli se certifica de catre conducatorul SAT/institutiei privind realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor consemnate si sunt vizate de persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv propriu, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu.
    Art. 59
    Documentele stabilite pentru decontarea cheltuielilor pentru actiuni de tineret se transmit in termenul prevazut in contractul de finantare.

    PARTEA a IV-a
    Dispozitii finale

    Art. 60
    Directiile de specialitate din cadrul MTS, DTSJ/DTSMB, ANSIT vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 61
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 62
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 23/2003.
    Art. 63
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul ordin.

                   Ministrul tineretului si sportului,
                            Georgiu Gingaras

    ANEXA 1

                                  ROMANIA
                                    MTS
                                 DTSJ/DTSMB

                               ________________________________________________
                              | Numar de inregistrare ...... din .../..../.... |
                              |       (se completeaza de catre finantator)     |
                              |________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                             CERERE DE FINANTARE                              |
|______________________________________________________________________________|

    A. Structura asociativa de tineret (SAT)
 ______________________________________________________________________________
| Denumire:                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Adresa sediu:                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Strada:                                  | Nr.    | Bl.    | Sc.    | Ap.    |
|__________________________________________|________|________|________|________|
| Judet/Sector:                    | Localitate:             | Cod:            |
|__________________________________|_________________________|_________________|
| Numar membri/numar membri activi:                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Scop:                                                                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Banca/Sucursala:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Cont (lei):                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Cod fiscal:                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Telefon:                            | Fax:                                   |
|_____________________________________|________________________________________|
| E-mail:                             | Web:                                   |
|_____________________________________|________________________________________|
| Altele:                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Echipa de conducere (nume/functie/adresa):                                   |
|______________________________________________________________________________|
|                       |            |                                         |
|_______________________|____________|_________________________________________|
|                       |            |                                         |
|_______________________|____________|_________________________________________|
|                       |            |                                         |
|_______________________|____________|_________________________________________|
|                       |            |                                         |
|_______________________|____________|_________________________________________|
|                       |            |                                         |
|_______________________|____________|_________________________________________|
|                       |            |                                         |
|_______________________|____________|_________________________________________|
| Coordonator proiect:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Buget:                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| An precedent:                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    B. Proiect de tineret
    1. Descriere
 ______________________________________________________________________________
| Titlul:                       |                                              |
|_______________________________|______________________________________________|
| Perioada:                     | De la:             | Pana la:                |
|_______________________________|____________________|_________________________|
| Locul de desfasurare:         | Localitatea:       | Judetul:                |
|_______________________________|____________________|_________________________|
| Buget:                        | Total:             | Solicitat de la MTS,    |
|                               |                    | DTSJ/DTSMB:             |
|_______________________________|____________________|_________________________|

    2. Marcati programul MTS si precizati prioritatea nationala si masura/masurile indicativa/indicative in care se inscrie proiectul de tineret
 ______________________________________________________________________________
|    1. Program de infiintare si dezvoltare|    3. Program de cercetare sociala|
|a unei retele de centre de tineret - P1   |in domeniul tineretului - P3       |
|__________________________________________|___________________________________|
|    2. Program de actiuni pentru          |    4. Program de relatii          |
|implementarea PNAT-R - P2                 |internationale in domeniul         |
|                                          |tineretului - P4                   |
|__________________________________________|___________________________________|
|    Prioritatea nationala: |    Masura/masurile                |
|                                          |indicativa/indicative:             |
|__________________________________________|___________________________________|
|                                          |                                   |
|                                          |                                   |
|                                          |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|

    3. Rezumat (o descriere concisa si clara a proiectului)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    4. Justificare/Problema identificata (de ce? unde? a cui? care este problema?)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    5. Scop (un tel, o stare dorita, stadiul in care va ajunge problema)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    6. Obiective*) (pasi definiti, rezultate scontate, ce se doreste sa se obtina, progrese marcante in atingerea scopului); pe cat posibil sa fie SMART si/sau sa permita masurarea performantei - maximum 3 obiective
 ______________________________________________________________________________
| Obiectiv 1          |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| Obiectiv 2          |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| Obiectiv 3          |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
    *) Maximum 3, dar nu obligatoriu 3.

    7. Indicatori (unitati de masura a performantei; arata ce masoara; cuantifica faptele)
 ______________________________________________________________________________
| Indicatori               | Obiective   |Denumirea    |Standard (masura       |
|                          |             |indicatorului|stabilita a fi atinsa, |
|                          |             |             |arata cat de mult/bine)|
|__________________________|_____________|_____________|_______________________|
| Indicatori cantitativi   | Obiectiv 1  |             |                       |
| (cifre, fapte, timp,     |_____________|_____________|_______________________|
| servicii, persoane ...)  | Obiectiv 2  |             |                       |
|                          |_____________|_____________|_______________________|
|                          | Obiectiv 3  |             |                       |
|__________________________|_____________|_____________|_______________________|
| Indicatori calitativi    | Obiectiv 1  |             |                       |
| (efecte, progresul, cat  |_____________|_____________|_______________________|
| de bine, bun ..., %, a/b)| Obiectiv 2  |             |                       |
|                          |_____________|_____________|_______________________|
|                          | Obiectiv 3  |             |                       |
|__________________________|_____________|_____________|_______________________|
| Indicatori financiari    | Obiectiv 1  |             |                       |
| (cheltuieli medii,       |_____________|_____________|_______________________|
| cost/beneficiu ...., lei)| Obiectiv 2  |             |                       |
|                          |_____________|_____________|_______________________|
|                          | Obiectiv 3  |             |                       |
|__________________________|_____________|_____________|_______________________|

    8. Activitati (mijloace, metode, ceea ce se face pentru a se obtine rezultatele scontate si a se indeplini obiectivele)
 ______________________________________________________________________________
| Nr.        | Denumirea   | Perioada de | Modul de realizare| Resurse necesare|
| activitatii| activitatii | desfasurare |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
| A1         |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
| A2         |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
| A3         |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|
|            |             |             |                   |                 |
|____________|_____________|_____________|___________________|_________________|

    9. Rezultate (beneficii, ceea ce se obtine prin eliminarea sau diminuarea problemei)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    10. Beneficiari/Participanti (cei implicati direct si indirect, dar si cei pentru care se fac cheltuielile)
 ______________________________________________________________________________
|          | Organizatori| Tineri cu varsta cuprinsa     | Alti         | Total|
|          |             | intre 14 si 29 de ani inclusiv| participanti |      |
|__________|_____________|_______________________________|______________|______|
| Numar de |             |                               |              |      |
| persoane |             |                               |              |      |
|__________|_____________|_______________________________|______________|______|

    11. Durabilitate (daca proiectul este parte a unui program, daca urmeaza o alta faza, finantare, dezvoltare sau daca are o inchidere logica ce prezinta un rezultat vizibil)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    12. Monitorizare (colectarea informatiilor; urmarirea resurselor si activitatilor: ce? cine? cum?)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    13. Evaluare (masurarea si compararea performantelor cu indicatori stabiliti, emiterea de judecati privind progresul inregistrat in atingerea obiectivelor, ce si mai ales cum se vor pune in evidenta aceste aspecte)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    14. Riscuri/Prevenirea riscurilor (dificultati in realizare, masuri de prevenire)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    15. Mediatizare (Indicati modalitatile de mediatizare a proiectului de tineret si modul in care veti promova imaginea Ministerului Tineretului si Sportului.)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    16. Buget (totalitatea nevoilor si disponibilitatilor financiare, o planificare financiara)

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numar de persoane
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria |Numar  |Cost  | N |Cost |Contributie|Contributii|Contributie  |
|crt.|de        |de     |unitar|   |total|SAT        |altii      |MTS,         |
|    |cheltuieli|unitati|      |   |     |           |           |DTSJ/DTSMB*) |
|____|__________|_______|______|___|_____|___________|___________|_____________|
|____|__________|_______|______|___|_____|___________|___________|_____________|
|____|__________|_______|______|___|_____|___________|___________|_____________|
|____|__________|_______|______|___|_____|___________|___________|_____________|
|____|__________|_______|______|___|_____|___________|___________|_____________|
|    |TOTAL:    |       |      |   |     |           |           |             |
|____|__________|_______|______|___|_____|___________|___________|_____________|
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 806/2001, precum si altor dispozitii legale.

    C. Declaratia solicitantului

    Declar pe propria raspundere ca toate informatiile din aceasta cerere de finantare si toate celelalte informatii atasate la cerere sunt in conformitate cu realitatea.

    Coordonator:
    Numele si prenumele .......................................................
    Functia ...................................................................

    Semnatura ..............................
    Stampila ...............................

    Data ...................................

                 Ghid pentru completarea Cererii de finantare

    A. SAT
    Se completeaza datele de identificare a SAT, conform hotararii judecatoresti de infiintare, si bugetul SAT pe anul precedent.
    B. Proiect de tineret
    a) Titlul: trebuie sa fie descriptiv, clar si concis.
    b) Rezumatul cuprinde:
    - scurta prezentare a solicitantului, cu accentuarea elementelor care-i ofera credibilitate;
    - prezentarea problemei abordate si a masurilor necesare pentru rezolvarea acesteia;
    - scurta prezentare a obiectivelor si a modului de atingere a obiectivelor, planul de activitati;
    - precizarea rezultatelor care vor fi obtinute la finalizarea actiunii de tineret;
    - scurta prezentare a planului de monitorizare si evaluare;
    - mentionarea bugetului total al proiectului de tineret;
    - mentionarea modului in care proiectul de tineret va evolua dupa incheierea finantarii.
    c) Justificare/Problema identificata: descrie situatia actuala a persoanelor/grupurilor carora li se adreseaza proiectul de tineret, precum si strategia prin care se urmareste imbunatatirea situatiei actuale. Pentru aceasta se enunta si se justifica problema abordata, care este problema de rezolvat, nevoia care trebuie satisfacuta, cine o are, unde si de cand exista, permanenta sau periodica, cauze ale problemei, consecintele nerezolvarii, de ce solicitantul este capabil sa o rezolve, succese anterioare, resurse, atuuri si modalitatea de rezolvare. Pentru sprijinirea afirmatiilor se prezinta date concrete, usor verificabile, studii, analize statistice, cercetari in domeniu, chestionare, articole de presa, aprecieri ale unor experti.
    Solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca problema abordata este una reala, iar amanarea rezolvarii ei are repercusiuni asupra unui grup semnificativ; trebuie explicat si ce ar urma sa se intample daca problema respectiva ar fi lasata nerezolvata, precum si daca atingerea scopului si implicit rezolvarea problemei aduc avantaje comunitatii/societatii/anumitor grupuri, caz in care avantajele trebuie mentionate.
    Solicitantul trebuie sa probeze ca este in masura sa abordeze problema respectiva si sa duca proiectul de tineret la bun sfarsit, sa-si demonstreze competenta.
    d) Scopul: reprezinta stadiul in care va ajunge problema ca urmare a realizarii actiunii de tineret.
    Descrie o stare dorita care trebuie maximizata sau un efect nedorit care trebuie minimizat. Se recomanda enuntarea scurta si clara a scopului, intr-o singura propozitie, fara explicatii cu privire la modul in care va fi atins.
    e) Obiectivele: sunt rezultatele care trebuie obtinute pentru atingerea scopului si evidentiaza implicit rezolvarea problemei, pe parcursul proiectului de tineret si la final. Obiectivele arata beneficiile obtinute. Indiferent de formula de prezentare aleasa, este necesara concordanta cu insusirile pe care obiectivele trebuie sa le intruneasca, respectiv sa fie specifice, masurabile, abordabile, realiste, incadrabile in timp, adica SMArt. Obiectivele proiectului de tineret se cuantifica prin indicatori care masoara performantele.
    f) Indicatorii: sunt unitati de masura a performantelor efective si se impart in indicatori cantitativi, calitativi, financiari.
    In vederea evaluarii performantelor trebuie stabilite anumite standarde care arata valoarea indicatorilor pentru a se asigura ca s-au atins rezultatele dorite. Trebuie sa existe cel putin un indicator de rezultat pentru fiecare obiectiv. Un indicator trebuie sa fie valid, sa masoare ceea ce isi propune sa masoare si sa fie de incredere, sa dea informatii corecte si exacte, indiferent cine il masoara. Dupa stabilirea indicatorilor trebuie precizate datele care vor fi colectate, intervalele si metodele de colectare.
    g) Activitatile: sunt mijloace de atingere a obiectivelor.
    Solicitantul trebuie sa enunte fiecare activitate, sa specifice responsabilul pentru activitatea respectiva, sa precizeze necesarul de resurse, sa descrie secventele in timp si modul in care activitatile se intrepatrund.
    Resursele: includ necesarul: resursele umane, materiale, financiare, informationale si de timp estimate a fi utilizate; disponibilul: resursele proprii ale SAT si atrase ce se solicita de la MTS, DTSJ/DTSMB.
    Cofinantarea proiectului de tineret este un avantaj in obtinerea de fonduri de la MTS, DTSJ/DTSMB datorita plusului de credibilitate adus.
    h) Rezultatele: reprezinta schimbarile in bine, beneficiile.
    i) Beneficiari/Participanti: persoanele fizice si/sau juridice in folosul carora se produce schimbarea urmarita. Beneficiarii directi reprezinta persoanele fizice si/sau juridice care beneficiaza in mod direct, nemijlocit de rezultate/efecte. Beneficiarii indirecti reprezinta persoanele care beneficiaza in mod indirect de rezultate/efecte, tinandu-se cont de efectul multiplicativ. Minimum 80% din beneficiarii indirecti trebuie sa fie tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 29 de ani inclusiv.
    Participantii sunt persoanele implicate direct in realizarea actiunii.
    j) Monitorizarea: reprezinta procesul de colectare sistematica si de analiza a informatiilor cu privire la desfasurarea activitatilor. Intre metodele de colectare a datelor amintim: observatia, interviul, discutia de grup, chestionarul, statisticile, jurnalele, alte inregistrari de rutina etc. Se monitorizeaza derularea activitatilor si modul de utilizare a resurselor.
    k) Evaluarea: reprezinta emiterea de judecati cu privire la progresul inregistrat in atingerea obiectivelor propuse.
    Se evalueaza: obiectivele atinse, rezultatele obtinute.
    l) Durabilitatea: este imaginea de ansamblu asupra perspectivelor de dezvoltare a proiectului de tineret si asupra conditiilor de autosustinere financiara dupa terminarea finantarii.
    m) Riscurile/Prevenirea riscurilor: dificultatile posibile in realizarea obiectivelor/atingerea scopului; masuri active preconizate in vederea combaterii riscurilor si a unui posibil esec.
    n) Mediatizarea: reprezinta modalitatile de promovare a proiectului de tineret si a imaginii Ministerului Tineretului si Sportului.
    o) Bugetul: este totalitatea resurselor financiare necesare realizarii actiunii de tineret, detaliate pe categorii de cheltuieli.
    Contributia proprie a SAT la realizarea actiunii de tineret trebuie sa fie de minimum 10% din bugetul total al actiunii de tineret. Contributia SAT poate fi in natura, de exemplu: munca voluntarilor, utilizarea sediului, echipamente puse la dispozitie etc.

    Precizari:
    - in coloana pentru MTS, DTSJ/DTSMB se inscriu sumele care se solicita de la MTS, DTSJ/DTSMB;
    - in coloana pentru SAT se inscriu sumele cu care contribuie SAT;
    - sumele solicitate se detaliaza in dreptul fiecarei categorii de cheltuieli;
    - categoriile de cheltuieli sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 806/2001 si alte dispozitii legale.

    ANEXA 2

                           PUNCTAJ DE APRECIERE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Criteriul                            |Punctajul|
|crt.|                                                               |maxim    |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  1.| SAT                                                           |   15    |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - experienta SAT in derularea de actiuni de tineret           |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - capacitatea SAT de implementare a proiectului de tineret    |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - experienta coordonatorului de proiect de tineret in         |         |
|    |   administrarea de proiecte de tineret                        |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - calificarile si experienta personalului implicat in         |         |
|    |   realizarea actiunii de tineret                              |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - rezultatele si calitatea colaborarilor anterioare ale SAT   |         |
|    |   cu MTS, DTSJ/DTSMB                                          |    3*)  |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  2.| Proiectul de tineret                                          |   35    |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - caracterul novator, faptul ca aduce idei si metode noi in   |         |
|    |   sectorul asociativ si/sau in domeniul tineretului           |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - relevanta proiectului de tineret pentru obiectivele,        |         |
|    |   prioritatile nationale, masurile indicative din programele  |         |
|    |   MTS si pentru beneficiarii directi si indirecti             |    3*)  |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - obiective SMART, clar definite, specifice, masurabile,      |         |
|    |   abordabile, realiste si incadrabile in timp                 |    3*)  |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - concordanta dintre obiective, activitati, indicatori si     |         |
|    |   rezultate                                                   |    3*)  |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - specificarea clara a indicatorilor                          |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - eficienta raport cost/beneficiu                             |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - planificarea riguroasa si realista a activitatilor          |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - alocarea corespunzatoare a resurselor                       |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - definirea clara a beneficiarilor/participantilor            |    1    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - planul de monitorizare si evaluare                          |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - durabilitatea                                               |    1    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - contributia partenerilor                                    |    3    |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - estimarea realista a bugetului in concordanta cu            |         |
|    |   activitatile planificate                                    |    3    |
|____|_______________________________________________________________|_________|

    Observatii:
    Daca la criteriile marcate cu asterisc (*) punctajul acordat este 0, proiectul de tineret este descalificat.
    In cazul criteriilor cu punctaj maxim 1, aprecierea se face astfel:
    - da - 1 punct;
    - nu - 0 puncte.
    Daca la acelasi criteriu un proiect de tineret primeste un punctaj cu o diferenta de 2 puncte intre membrii comisiei, se reanalizeaza cererea de finantare.

    ANEXA 3

                           FORMULAR DE APRECIERE

    Denumirea proiectului .......................................
    Numele si prenumele membrului comisiei ......................
    Data ........................................................
    Punctajul total acordat .....................................
    Semnatura ...................................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Criteriul                            |Punctajul|
|crt.|                                                               |acordat  |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  1.| SAT                                                           |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - experienta SAT in derularea de actiuni de tineret           |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - capacitatea SAT de implementare a proiectului de tineret    |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - experienta coordonatorului de proiect de tineret in         |         |
|    |   administrarea de proiecte de tineret                        |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - calificarile si experienta personalului implicat in         |         |
|    |   realizarea actiunii de tineret                              |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - rezultatele si calitatea colaborarilor anterioare ale SAT cu|         |
|    |   MTS, DTSJ/DTSMB                                             |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  2.| Proiectul de tineret                                          |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - caracterul novator, faptul ca aduce idei si metode noi in   |         |
|    |   sectorul asociativ si/sau in domeniul tineretului           |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - relevanta proiectului de tineret pentru obiectivele,        |         |
|    |   prioritatile nationale, masurile indicative din programele  |         |
|    |   MTS si pentru beneficiarii directi si indirecti             |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - obiective SMART, clar definite, specifice, masurabile,      |         |
|    |   abordabile, realiste si incadrabile in timp                 |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - concordanta dintre obiective, activitati, indicatori si     |         |
|    |   rezultate                                                   |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - specificarea clara a indicatorilor                          |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - eficienta raport cost/beneficiu                             |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - planificarea riguroasa si realista a activitatilor          |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - alocarea corespunzatoare a resurselor                       |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - definirea clara a beneficiarilor/participantilor            |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - planul de monitorizare si evaluare                          |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - durabilitatea                                               |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - contributia partenerilor                                    |         |
|    |_______________________________________________________________|_________|
|    | - estimarea realista a bugetului in concordanta cu            |         |
|    |   activitatile planificate                                    |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|

    ANEXA 4

    - antet -

                              ADRESA DE INAINTARE
                         Nr. ..... din .............

                             Catre MTS/DTSJ/DTSMB

    Va inaintam alaturat decontul de cheltuieli al actiunii de tineret ............................ care a avut loc in localitatea .................., in perioada ...................., in valoare de ..................... lei, finantata in baza Contractului nr. .......... din ................., conform documentelor justificative anexate:
________________________________________________________________________________
Nr.  Felul, nr./data documentului  Emitentul       Denumirea      Valoarea
crt.                                               cheltuielilor
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                  Semnatura conducatorului SAT/institutiei,
               a contabilului/directorului economic si stampila
               ................................................

    ANEXA 5

    - antet -

                            LISTA DE PARTICIPANTI

    Actiunea de tineret ......................
    Localitatea ..............................
    Perioada .................................

________________________________________________________________________________
Nr.   Numele si prenumele   SAT/institutia  Seria/nr.   Data nasterii  Semnatura
crt.                                        B.I./C.I.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Semnatura conducatorului SAT/institutiei si stampila
    ....................................................

    ANEXA 6

    - antet -

                               PONTAJ DE MASA

    Actiunea de tineret ......................
    Localitatea ..............................
    Perioada .................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si    | Ziua| Ziua| Ziua| Ziua| Ziua|SAT/        |Semnatura      |
|crt.| prenumele    |_____|_____|_____|_____|_____|institutia  |participantilor|
|    |              |M|D|C|M|D|C|M|D|C|M|D|C|M|D|C|            |               |
|    |              |D| | |D| | |D| | |D| | |D| | |            |               |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|_______________|
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|_______________|
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|_______________|
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|_______________|
    MD - mic dejun, D - dejun, C - cina

    Semnatura si stampila unitatii prestatoare
    ..........................................

                            Semnatura conducatorului SAT/institutiei si stampila
                            ....................................................

    ANEXA 7

    - antet -

                                   TABEL
cu participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport

    Actiunea de tineret ......................
    Localitatea ..............................
    Perioada .................................

________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele    Ruta      Seria biletului   Suma         Semnatura
crt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Semnatura conducatorului SAT/institutiei si stampila
    ....................................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 52/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 52 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu