E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 590 din 3 mai 2006

pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la urmatoarele societati cu capital de stat din sectorul minier - exploatari minereuri metalifere (necarbonifere/altele decat exploatarea carbunelui): Societatea Comerciala „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comerciala „Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comerciala „Baita" - S.A. Stei, Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 12 iunie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă Strategia de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora, denumite în continuare societăţi comerciale din minerit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)   Restructurarea şi atragerea de investiţii la societăţile comerciale din minerit se realizează în principal prin încheierea unui contract complex, denumit în continuare contract de cooperare, al cărui obiectiv principal este continuarea activităţilor miniere, fără întrerupere, în baza avizelor, autorizaţiilor şi aprobărilor existente la data încheierii contractului şi a unor mandate acordate adunării generale a acţionarilor a fiecărei societăţi comerciale din minerit de către Ministerul Economiei şi Comerţului.

(3)   Contractul de cooperare pentru restructurarea şi atragerea de investiţii la societăţile comerciale din minerit prevăzute la alin. (1) are ca obiect desfăşurarea de activităţi miniere de către societăţile comerciale din minerit şi investitorii selectaţi în condiţiile prezentei hotărâri. Contractul de cooperare poate presupune încheierea unui act adiţional la licenţa de exploatare minieră prin care investitorul este cooptat în calitate de asociat, a unui contract de închiriere/uzufruct şi/sau vânzare a unor active (investitorul având calitatea de locatar/uzufructuar) prin care sunt puse la dispoziţie investitorului anumite utilaje, mijloace de transport, clădiri, depozite, terenuri, a unui contract de muncă/prestări de servicii prin care investitorul contractează forţa de muncă şi utilităţile necesare, precum şi a unui contract de asistenţă tehnică de specialitate prin care investitorul este beneficiarul experienţei şi know-how-ului privind exploatările miniere ce constituie obiectul proiectului.

(4)   Pentru partea de activitate ce nu face obiectul contractului de cooperare prevăzut la alin. (2) sau dacă nu s-a finalizat contractul de cooperare, pot fi folosite orice alte modalităţi de restructurare şi atragere de investiţii, în condiţiile legii.

(5)   De regulă, exploatarea oricărei resurse minerale dintr-un perimetru de licenţă va face obiectul unui singur contract de cooperare.

(6)   Ulterior încheierii contractelor de cooperare pentru societăţile comerciale din minerit, prevăzute la alin. (5), poate fi iniţiat procesul de privatizare care se va realiza prin metodele prevăzute de legislaţia în vigoare, în principal cele prevăzute în anexă, cu îndeplinirea de către potenţialii investitori a unor criterii de precalificare.

(7)   Se interzice transferul licenţelor de exploatare minieră existente în prezent, fără parcurgerea unor proceduri transparente prevăzute de lege cu privire la privatizarea societăţii sau la vânzarea activelor ei, cu excepţia declarării falimentului titularului licenţei.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei şi Comerţului să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la societăţile cu capital de stat din sectorul minier, precum şi la filialele acestora, aprobată în conformitate cu prevederile art. 1.

(2)   Se mandatează Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ca, ulterior demarării restructurării, să întreprindă măsurile necesare pentru iniţierea şi derularea privatizării următoarelor societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi a filialelor acestora.

(3)   Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale implicate în procesul de restructurare şi atragere de investiţii la societăţile comerciale din minerit, precum şi la filialele acestora, care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Art. 3. - Cheltuielile necesare pentru realizarea restructurării şi atragerii de investiţii în vederea pregătirii şi realizării privatizării societăţilor comerciale din minerit, potrivit art. 1 alin. (2) şi (3), inclusiv cele pentru consultanţă juridică asigurată în condiţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru aplicarea prezentei strategii sunt suportate de instituţia publică implicată în cazul societăţilor comerciale din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului.

Art. 4. - Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, acordă mandat special reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor societăţilor în vederea aprobării exercitării competenţelor specifice corespunzătoare fiecărei etape de realizare a procesului de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii prevăzute prin strategia de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii aprobată prin prezenta hotărâre.

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice, autorităţile administraţiei publice locale şi ceilalţi creditori bugetari emit în termen de 30 de zile de la data solicitării de către Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, certificate de obligaţii fiscale pentru societăţile comerciale din minerit.

Art. 6. - (1) Prin ordin al ministrului economiei şi comerţului sunt numite:

a)  o comisie pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii la societăţile comerciale din minerit, alcătuită din 7 membri, formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie;

b)   comisii de negociere numite în scopul realizării procesului de restructurare şi atragere de investiţii la fiecare societate comercială din minerit, pe baza contractului de cooperare;

c)   comisii de negociere numite în scopul valorificării activelor neincluse în contractele de cooperare prin metodele prevăzute la art. 1 alin. (4);

d)   comisii de negociere numite în scopul privatizării fiecărei societăţi comerciale din minerit, formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

(2)   Fiecare instituţie reprezentată în Comisia pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii la societăţile comerciale din minerit îşi desemnează câte un membru supleant.

(3)   Comisia pentru coordonare prevăzută la alin. (1) lit. a) coordonează activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d).

Art. 7. - Comisia pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii la societăţile comerciale din minerit are următoarele atribuţii:

a)   stabileşte întâlniri cu potenţialii investitori pentru fiecare societate comercială din minerit;

b)   stabileşte elementele necesare realizării contractului de cooperare;

c)   poartă discuţii cu organizaţiile sindicale şi prezintă concluziile privind implementarea proiectelor specifice fiecărei societăţi comerciale din minerit;

d)  coordonează activitatea comisiilor de negociere;

e)  analizează informările primite din partea comisiilor de negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertanţii;

f)   analizează şi avizează raportul privind finalizarea procesului de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii, inclusiv prevederile clauzelor contractuale, întocmit de comisiile de negociere;

g)   ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii.

Art. 8. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiei pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii la societăţile comerciale din minerit, constituit din 3 membri.

(2)   Prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se stabilesc componenţa secretariatului Comisiei pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii la societăţile comerciale din minerit, precum şi atribuţiile acestuia.

(3)   Prin decizie a şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se stabilesc numărul membrilor şi componenţa secretariatului tehnic al comisiilor de negociere în procesul de restructurare şi atragere de investiţii, respectiv al secretariatului tehnic al comisiilor de negociere în procesul de privatizare a societăţilor comerciale din minerit, precum şi atribuţiile acestora.

Art. 9. - Comisia pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii la societăţile comerciale din minerit este reprezentată, în raporturile cu terţii, de către preşedintele acesteia.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ*)

STRATEGIA

de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui):

Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - S.A. Moldova Nouă,

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei,

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare,

Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

1. Generalităţi

1.1.  Prezenta strategie stabileşte mandatul instituţiei publice implicate, metodele de restructurare, atragere de investiţii şi privatizare a următoarelor societăţi cu capital de stat din sectorul minier -exploatări minereuri metalifere (ne-carbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cuprumin" S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" S.A. Vatra Dornei, precum şi a filialelor acestora, denumite în continuare „societăţi comerciale din minerit".

1.2.  Reducerea implicării directe a statului prin atragerea treptată de investiţii din sectorul privat şi diminuarea treptată a subvenţiilor până la eliminarea acestora în anul 2007, reprezintă unul din principalele obiective ale Guvernului.

Strategia de accelerare a privatizării şi atragerii de investiţii pentru agenţii economici din portofoliul M.E.C.-O.PS.P.l. pentru anul 2005, şi unele măsuri pentru aplicarea acesteia, aprobată prin HG. nr. 184/2005, prevede ca proiect prioritar, restructurarea şi privatizarea următoarelor societăţi: Societatea Comercială „Moldomin" S.A. Moldova Nouă, Societatea Comercială „Cuprumin" S.A. Abrud, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" S.A.

1.3.   Privatizarea societăţilor comerciale din minerit este un proces deosebit de complex, care presupune o analiză atât din punct de vedere tehnic, economico-financiar, al viabilităţii exploatărilor, cât şi din punct de vedere al implicaţiilor sociale şi de mediu. Aceasta se va desfăşura într-o a doua etapă, ulterior restructurării şi atragerii de investiţii.

2. Prezentarea societăţilor comerciale

2.1. Strategia de restructurare şi atragere de investiţii în vederea pregătirii privatizării societăţilor din minerit ia în considerare următoarele aspecte:

a)   eliminarea subvenţiilor începând cu 01.01.2007;

b)   volumul foarte mare al datoriilor acestor societăţi, datorii în cea mai mare parte la bugetul de stat şi care la 31.12.2004 erau după cum urmează:

-        Societatea Comercială „Moldomin"  S.A. Moldova Nouă : 551.773.590 mii lei;

-         Societatea Comercială „Cuprumin" S.A. Abrud: 735.960.589 mii lei;

-        Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" S.A. Deva : 4.383.532.836 mii lei.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

c)   situaţia patrimonială (necesitatea clarificării situaţiei juridice a clădirilor şi terenului - societăţile nu deţin titluri de proprietate pentru o mare parte din clădiri şi terenuri, precum şi a licenţelor, mărcilor, brevetelor etc);

d)   retrocedarea în natură a unor bunuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005;

e)   închiderea unor activităţi miniere după anul 2007;

f)    necesitatea evaluării activelor viabile după clarificările menţionate;

g)   timpul îndelungat necesar pentru rezolvarea problemelor prezentate mai sus,

h) identificarea problemelor de mediu cu care se confrunta fiecare societate din minerit în parte care să includă şi inventarierea degradărilor de mediu ca rezultat direct al exploatărilor miniere asupra zonelor învecinate şi asupra comunităţilor locale, precum şi alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pentru remedierea pagubelor înainte de privatizare, proces de durata;

i)   lipsa fondurilor destinate retehnologizării şi modernizării unor exploatări;

j) urgenţa atragerii resurselor financiare necesare restructurării şi modernizării pentru a asigura continuitatea funcţionării acesteia şi după anul 2007.

2.2.   Date sintetice privind societăţile comerciale din minerit sunt prevăzute în anexele nr. 1 - 6 la prezenta.

2.3.  Având în vedere problemele cu care se confruntă societăţile din minerit (gradul scăzut de atractivitate în actuala formă organizatorică şi cu situaţia financiară şi operaţională din prezent) precum şi contextul economic actual, privatizarea acestora ar însemna un proces de lungă durată, cu şanse mici de reuşită în momentul de faţă.

De aceea, pentru continuarea activităţii societăţilor din minerit şi după anul 2007, se impune ca absolut necesară restructurarea acestora într-o perioadă premergătoare privatizării.

2.4.  Restructurarea societăţilor din minerit presupune implementarea unui program de măsuri care să contribuie la creşterea atractivităţii acestora, în special prin atragerea de investiţii pentru activităţile de exploatare, explorare şi activităţi de conservare şi închidere de mină, în scopul eficientizării activităţilor viabile şi apoi intrarea lor în proces de privatizare.

3. Principalele obiective ale restructurării / privatizării

3.1.      Menţinerea obiectului de activitate al societăţilor comerciale din minerit, asigurarea păstrării în funcţiune a capacităţilor de producţie viabile şi dezvoltarea acestora;

3.2.      Restructurarea activităţii societăţii prin atragerea de investiţii pentru continuarea activităţii capacităţilor de producţie viabile din cadrul societăţilor comerciale din minerit;

3.3.      Atragerea unor investitori strategici care să demonstreze un real potenţial financiar şi care să poată prezenta garanţii în realizarea de investiţii, în scopul introducerii de noi tehnologii şi modernizării celor existente;

3.4.      Transferul de know-how în cadrul societăţilor comerciale din minerit şi creşterea eficienţei operaţionale a acestora;

3.5.      Modernizarea organizatorică şi managerială;

3.6.      Asigurarea de locuri de muncă pe termen lung pentru personalul societăţilor comerciale din minerit.

4. Strategia de restructurare şi atragere de investiţii

4.1.  Modalităţi de restructurare

In urma analizei comparative a modalităţilor de restructurare prin atragere de investiţii pentru activităţile de exploatare efectuate ţinând cont de elementele specifice sectorului minier, se consideră ca varianta contractului de cooperare pentru restructurarea exploatării, exploatare şi atragere de investiţii este cea mai adecvată în contextul economic actual pentru societăţile comerciale din minerit, fiind o construcţie juridică ce permite acestora să dezvolte o colaborare pe o anumită exploatare minieră, având ca scop desfăşurarea de activităţi miniere şi activităţi de conservare şi inchidere de mină.

In cadrul contractului de cooperare, investitorul va participa cu bani şi echipamente în scopul retehnologizării şi modernizării activităţii de producţie, management şi kow-how, preluând o parte din salariaţi pe baza unor contracte de prestări servicii, iar societatea va participa cu active-terenuri, clădiri, mijloace fixe- (pe baza unor contracte de închiriere), cu licenţe (se vor încheia acte adiţionale prin care se va acorda investitorului dreptul de a desfăşura anumite activităţi miniere, societatea rămânând proprietara licenţei). Sumele obţinute de societate din contractele de închiriere, prestări servicii, redevenţa pe care o va plăti investitorul pe cantitatea extrasă vor putea fi folosite la plata datoriilor şi la rezolvarea unor probleme de mediu, societatea devenind astfel mai atractivă pentru privatizare.

4.1.1.  In consecinţă, restructurarea societăţilor comerciale din minerit, ca etapă premergătoare privatizării, se realizează, în principal, prin încheierea unor contracte de cooperare pentru restructurarea exploatării, exploatare şi atragere de investiţii cu parteneri români sau străini având ca obiectiv principal continuarea activităţilor miniere. De regulă, exploatarea oricărei resurse minerale dintr-un perimetru de licenţă va face obiectul unui singur contract de cooperare.

4.1.2.  Pentru partea de activitate care nu face obiectul contractului de cooperare sau dacă nu s-a finalizat contractul de cooperare pot fi folosite orice alte modalităţi de restructurare prevăzute de lege, în funcţie de particularităţile fiecăreia şi de avantajele preconizate, respectiv:

(a)  vânzarea unor active viabile, însoţită de obligaţii de investiţii necesare modernizării şi retehnologizării sau finalizarea unor investiţii;

(b)   încheierea unor contracte de asociere în participaţiune cu parteneri români sau străini;

(c)    încheierea unor contracte cu parteneri români sau străini privind înfiinţarea unor societăţi cu capital mixt/infiinţarea unor filiale;

(d)   încheierea unor contracte de închiriere cu parteneri români sau străini;

(e)  alte forme, în condiţiile legii.

4.2.  Prezentarea structurii contractului de cooperare pentru restructurarea exploatării, exploatare şi atragere de investiţii (Contract de cooperare):

4.2.1. Contractul de cooperare are ca obiect dezvoltarea de către societate a colaborării pe o anumită exploatare minieră şi desfăşurarea de activităţi miniere.

4.2.2. Intr-o astfel de structură sunt avute în vedere:

termenii generali: acte juridice ce trebuie încheiate, durata şi termenele limită de implementare a proiectului, drepturi şi obligaţii ale părţilor, cazuri de încetare şi modalităţi de despăgubire; acte necesare pentru implementarea proiectului: act adiţional la licenţa minieră prin care investitorul este cooptat în calitate de "asociat", contract de închiriere/uzufruct a unor active (investitorul acţionând în calitate de locatar/ uzufructuar) prin care sunt puse la dispoziţia investitorului anumite utilaje, mijloace de transport, clădiri, depozite, terenuri, un contract de prestări servicii prin care investitorul contractează forţa de muncă şi utilităţile necesare, un contract de asistenţă tehnică de specialitate prin care investitorul este beneficiarul experienţei şi know-how-ului privind exploatările miniere ce constituie obiectul proiectului.

4.2.3. Avantajele unei astfel de structuri constau în:

-   părţile pot stabili în mod liber modul în care doresc să colaboreze, durata, termenele, drepturile şi obligaţiile părţilor, încetarea şi modalităţile de despăgubire;

-   activele societăţilor pot rămâne proprietatea acestora, ele urmând a fi inchiriate şi nu înstrăinate în prima fa2ă;

-   veniturile societăţilor se obţin din cesiunea parţiala a licenţei, chirii, prestări servicii, furnizarea utilităţilor, s.a., fondurile putând fi folosite la finanţarea altor activităţi sau la plata datoriilor;

-   activitatea de exploatare este finanţată de investitor fără ca prin aceasta să se pună în pericol integritatea patrimoniului societăţilor;

-   societăţile nu vor pierde licenţele de exploatare;

-   societăţile vor putea beneficia de managementul adus de investitor;

-   nu se mai fac disponibilizări de personal, existând posibilitatea ca o parte din salariaţii societăţilor să poată fi preluaţi de investitor;

-   termenul de implementare este relativ scurt.

4.2.4. Participările societăţii şi investitorului, sintetic prezentate, vor consta în principiu, în:

Societate

Investitor

-   active : terenuri, clădiri, utilaje, mijloace fixe, mijloace de transport, cu privire la care se va încheia contractul de închiriere;

-   licenţe miniere : cu privire la care se vor încheia acte adiţionale prin care se va acorda dreptul  investitorului  de a desfăşura anumite activităţi miniere; societatea va rămâne (co)titular al licenţei miniere;

-   salariaţii: vor fi preluaţi de către investitor pot fi detaşaţi sau vor putea lucra pe baza unui contract de prestări servicii.

-    resurse financiare, concretizate în bani şi echipamente cu titlul de investiţii : sumele vor putea fi utilizate la:

           -refacerea mediului;

           -dezvoltarea unor activităţi;

           -lucrări de reparaţii/modernizare active ce                      vor fi utilizate în procesul de extracţie.

-    Management;

-    Know-how

4.2.5.   Având în vedere interesul pentru activităţile de exploatare şi preparare a minereurilor neferoase, selectarea investitorilor se va face pe baza unor criterii de precalificare (spre ex.: experienţă în activitatea de exploatare, preparare, procesare a minereurilor neferoase şi rare şi/sau conservare, închidere, refacere a mediului, dovedită prin documente justificative, experienţă tehnică şi managerială dovedită, elemente ce dovedesc bonitatea investitorului, inclusiv referitoare la inexistenţa unor încălcări grave ale unor prevederi legale relevante, autorizaţii, contracte cu autorităţile/instituţiile publice, angajamente ferme de investiţii tehnologice, în infrastructură, de mediu, angajament ferm pentru preluarea unui număr de angajaţi).

4.2.6.  Selecţia ofertelor se va face pe baza unei grile de evaluare care va cuprinde, în principal, oferta financiară şi oferta tehnică, alături de alte elemente considerate adecvate în vederea selecţiei potenţialilor investitori.

a) Oferta tehnică va conţine în principal:

-    Prezentarea unui plan de afaceri din care să reiasă posibilitatea dezvoltării şi modernizării activităţii şi asumarea unui volum de investiţii;

-    Deţinerea/ dezvoltarea în ţară a unor capacităţi de prelucrare a minereurilor extrase sau contracte/ angajamente ferme pentru prelucrarea în ţară a minereurilor extrase;

-    Suportul logistic şi organizatoric;

-    Experienţa în activitatea de exploatare, preparare, procesare a minereurilor neferoase şi rare şi/sau conservare, închidere, refacere a mediului.

b) Oferta financiara va conţine:

-   Valoarea chiriei oferită pentru activele societăţii;

-   Valoarea redevenţei oferită pe tona de minereu extras;

-    Alte sume reprezentând preţul unor servicii şi lucrări.

Prin mandatul ce i se va acorda, Comisia de Negociere işi va putea rezerva dreptul de a cere oferte îmbunătăţite, atât din punct de vedere tehnic cât şi financiar. Ofertele depuse vor fi clasificate în funcţie de punctajul final.

4.2.7. La negocierea Contractului cadru se vor avea în vedere şi următoarele elemente:

-    Durata contractului: 10-20 ani calendaristici de la data semnării;

-     Investitorul va realiza toate activităţile miniere incluse în documentaţiile de obţinere a licenţei pentru perimetrul inclus în contractul de cooperare;

-     Investitorul va închiria o parte din activele societăţii cu care aceasta în prezent desfăşoară activităţi de exploatare, în schimbul unei chirii;

-     Investitorul va dobândi dreptul de a desfăşura activităţi miniere în urma încheierii unor acte adiţionale la licenţele miniere (sau alte acte cu aceleaşi efecte juridice) în schimbul unei redevenţe ce va fi plătită lunar, pe tona de minereu extras în fiecare lună calendaristică;

Termenii financiari ai colaborării se bazează pe o componentă fixă - chiria - şi o componentă variabila - redevenţa.

Redevenţa este stabilită în baza cantităţii de minereu extras de investitor într-o lună calendaristică, dar nu mai puţin de o anumită sumă fixă ce va fi stabilită după consultări cu societăţile implicate, direcţiile de specialitate din cadrul M.E.C. si A.N.R.M.

-    Societatea are acces pe toată durata contractului la orice documente ale investitorului privind activităţile sale desfăşurate în perimetrul minier;

-     Investitorul va prelua definitiv un anumit număr de salariaţi ai societăţii, al cărui număr nu va putea fi redus pentru o perioadă de 3 ani, exceptând reducerile naturale, pensionările la cerere, decesele, ş.a.m.d.;

-     Intocmirea documentaţiilor de mediu şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de mediu după semnarea contractelor de cooperare este în sarcina investitorului;

-     Părţile vor efectua un bilanţ de mediu (realizat de un expert neutru, recunoscut de ambele părţi şi plătit în mod egal de societate şi investitor), care să stabilească obligaţiile de mediu existente în perimetrul minier la data preluării acestuia de către investitor;

-     Investitorul se obligă să extragă o cantitate minimă data într-o anumită perioadă de timp;

-     Investitorul va efectua investiţii tehnologice în tranşe anuale, ce vor fi garantate prin instrumentele de garantare prevăzute de legislaţia română în vigoare;

Investiţiile pot consta în sume de bani proprii sau atrase în nume propriu de investitor, pentru realizarea unor investiţii ce vor fi menţionate clar în anexa Ea contract şi/sau în sume de bani proprii sau atrase în nume propriu, cheltuite pentru achiziţionarea de echipamente în vederea efectuării activităţilor descrise în contract. Lista echipamentelor anticipate va fi convenită împreună cu societatea comercială. Certificarea investiţiilor va fi efectuată de experţi tehnici independenţi, agreaţi de ambele părţi şi plătiţi de investitori;

-     Procesul de privatizare poate fi declanşat oricând pe durata derulării contractului de cooperare.

-     In cazul rezilierii contractului în situaţia privatizării, investitorul va fi despăgubit într-o anumită limită în funcţie de data rezilierii şi suma investită, pe baza unei evaluări efectuate în condiţii ce vor fi stabilite în contractul de cooperare.

Condiţii precedente:

Contractul de cooperare va fi supus unor condiţii precedente precum:

-    emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei decizii de autorizare necondiţionată din punct de vedere al Legii nr. 21/1996 a tuturor actelor prevăzute în contract;

-    la momentul finalizării nici una dintre părţi să nu fie supusă unei proceduri de reorganizare sau faliment;

-    A.N.R.M. să emită acordul său favorabil în legătură cu actele juridice prevăzute în contract;

-     partenerul social - sindicate, confederaţii sindicale pe ramură - să fie informat cu privire la acest proiect şi să existe un protocol între toate părţile implicate.

Proiectul de contract se adaptează specificului fiecărei societăţi comerciale din minerit.

4.3.    Etape necesare în implementarea proiectului

4.3.1.   Societăţile comerciale din minerit vor stabili un set de informaţii, ce vor putea fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori, în cadrul Camerei de date, respectând reglementările privind principiul tratamentului egal pentru toţi potenţialii investitori şi pe cele ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, a Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. S nr. 1576/2002 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe nivele de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Industriei şi Resurselor, modificată prin H.G. S nr. 671/2003 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la H.G. S nr. 1576/2002.

4.3.2.   Publicarea de către fiecare societate în parte, a câte unui anunţ în presa centrală şi de către MEC. prin O.P.S.P.I., în cotidiene locale şi naţionale de largă circulaţie, cât şi prin mijloace electronice şi într-un jurnal internaţional de largă circulaţie.

Potenţialii investitori vor putea efectua vizite tehnice şi vor avea acces la date şi informaţii privind societăţile comerciale numai după semnarea unui Angajament de confidenţialitate cu acestea.

In ceea ce priveşte furnizarea de date şi informaţii clasificate din domeniul geologic referitoare la perimetrele de exploatare concesionate de Autoritatea Naţională de Resurse Minerale (A.N.R.M.), potenţialii investitori vor trebui să aibă acordul scris al acestei instituţii. A.N.R.M. ii revine obligaţia de a-şi exprima în scris poziţia faţă de accesul investitorilor la informaţiile solicitate prin acordarea accesului sau refuzul argumentat.

4.3.3.   După publicarea ultimului anunţ din cele prezentate mai sus, într-un termen care va fi stabilit şi comunicat de către instituţia publică implicată, potenţialii investitori vor depune la societăţi şi/sau la M.E.C. o scrisoare conţinând expresia de interes pentru participarea la proiect, în care vor indica, printre altele: perimetrul de licenţă, structura de active, nivelul de investiţii asumat şi numărul de personal.

4.3.4.   Numirea comisiei de coordonare a derulării procesului formată din reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din minister, O.P.S.P.I. şi A.N.R.M.

4.3.5.   Consultări între comisia de coordonare şi investitorii care au depus scrisori de interes.

4.3.6.   Consultări între comisia de coordonare şi organizaţiile sindicale reprezentantive la nivelul societăţilor comerciale sau al ramurii.

4.3.7.   Comisia de Coordonare stabileşte şi înaintează spre aprobare ministrului economiei şi comerţului următoarele:

(a)  perimetrele de exploatare, structura activelor şi numărul de personal propus a fi preluat de potenţialul investitor;

(b)  criteriile de precalificare şi documentele de participare;

(c)  conţinutul Caietului de sarcini ce va fi transmis potenţialilor investitori, cu anexele sale (proiectul Contractului cadru de cooperare şi anexele acestuia);

(d)  lista informaţiilor ce vor fi incluse în Camera de date ce va fi organizată la sediul societăţilor comerciale, sub îndrumarea Comisiei de Negociere şi regulamentul Camerei de date;

(e)  grila de punctare a ofertelor;

(f)   instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea procesului;

(g)  Contractul de cooperare şi a anexelor acestuia, care urmează a fi semnat;

(h) alte elemente considerate de interes în derularea acestui proces.

4.3.8.   Mandatarea reprezentanţilor în A.G.A. la societăţile comerciale din minerit pentru aprobarea documentaţiei necesare în vederea semnării Contractului de cooperare.

4.3.9.   Numirea Comisiilor de negociere.

4.3.10. Derularea procesului de depunere, selecţie a ofertelor şi negociere a contractului.

5. Strategia de privatizare a societăţilor din minerit

5.1.   Ulterior demarării restructurării societăţilor din minerit, în funcţie de rezultatele evaluării complexe a fiecărei societăţi din punct de vedere al viabilităţii perimetrelor pentru care deţine licenţa, a situaţiei financiare, juridice, patrimoniale şi a situaţiei dotărilor tehnologice, va fi iniţiat procesul de privatizare care se va realiza printr-o metodă sau o combinaţie de metode prevăzute de legislaţia în vigoare, cu îndeplinirea de către potenţialii ofertanţi a unor criterii de precalificare care vor fi stabilite de către MEC-OPSPI pentru fiecare societate din minerit în parte, în funcţie de particularităţi, conform Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002.

5.2.  In derularea privatizării se vor avea în vedere:

a)   atragerea de investitori strategici cu experienţă, care să conducă la îmbunătăţirea structurilor după privatizare;

b)   proceduri transparente de privatizare cu reguli şi criterii clare, comunicate public investitorilor;

c)   privatizarea să se facă cu dobândirea pachetului majoritar de acţiuni, mergându-se până la 100%, decizia fiind legată de analiza specifică societăţii respective, a rolului şi impactului ei în economie;

d)   privatizarea să conducă la mărirea siguranţei în exploatare şi modernizare;

e)   promovarea unei strategii adecvate care să ducă la crearea unor structuri viabile post privatizare;

f)    privatizarea să se realizeze într-un mediu concurenţial real şi să se evite transferul unui monopol de stat în monopol privat.

5.3. Asistenţa în pregătirea şi realizarea privatizării

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va declanşa procesul de privatizare a societăţilor din minerit şi va angaja, potrivit prevederilor legale, servicii de asistenţă juridică pentru restructurare în vederea pregătirii privatizării şi derularea privatizării societăţilor din minerit.

5.4. Etapele privatizării

Etapele de desfăşurare a privatizării societăţilor din minerit sunt următoarele:

5.4.1. Etapa publicităţii

Publicitatea se va asigura prin publicarea în presa internă, internaţională şi pe INTERNET a unui anunţ întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

5.4.2.  Societăţile comerciale din minerit vor stabili un set de informaţii, ce vor putea fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori, în cadrul Camerei de date, respectând reglementările privind principiul tratamentului egal pentru toţi potenţialii investitori şi pe cele ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, a Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. S nr. 1576/2002 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe nivele de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Industriei şi Resurselor, modificată prin H.G. S nr. 671/2003 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la H.G. S nr. 1576/2002.

5.4.3. Etapa de precalificare

Pentru a putea participa la privatizarea societăţilor din minerit potenţialii investitori trebuie să dovedească îndeplinirea unor criterii de precalificare specifice fiecărei societăţi din minerit, care vor fi menţionate în anunţul de privatizare.

5.4.4 Etapa ofertării

Va fi adecvată metodei de privatizare stabilită de instituţia publică implicată.

5.4.5 Etapa finală

După finalizarea negocierilor cu ofertantul selectat va fi semnat contractul de privatizare şi celelalte -   documente ale tranzacţiei.

Potenţialii investitori vor putea efectua vizite tehnice şi vor avea acces la date şi informaţii privind societăţile comerciale din minerit numai după semnarea unui Angajament de confidenţialitate cu acestea.

In ceea ce priveşte furnizarea de date şi informaţii clasificate din domeniul geologic referitoare la perimetrele de exploatare concesionate de Autoritatea Naţională de Resurse Minerale (A.N.R.M.), potenţialii investitori vor trebui să aibă acordul scris al acestei instituţii. A.N.R.M. îi revine obligaţia de a-şi exprima în scris poziţia faţă de accesul investitorilor la informaţiile solicitate prin acordarea accesului sau refuzul argumentat.

6. Dispoziţii finale

6.1. In conformitate cu prevederile H.G. nr, 184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării şi atragere de investiţii pentru agenţii economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru anul 2005, precum şi a unor măsuri pentru aplicarea acesteia, pentru derularea procesului de restructurare, atragere de investiţii, iniţierea şi derularea privatizării societăţilor din minerit, prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, vor fi numite:

(a) Comisia pentru coordonarea restructurării, atragerii de investiţii şi privatizare a societăţilor comerciale din minerit;

(b)  Comisii de Negociere numite în scopul realizării procesului de restructurare şi atragere de investiţii a fiecărei societăţi comerciale din minerit pe baza contractului de cooperare;

(c)  Comisii de Negociere numite în scopul valorificării activelor neincluse în contractele de cooperare;

(d)  Comisii de negociere numite în scopul privatizării societăţilor din minerit, formate din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

6.1.1. Comisia pentru coordonarea restructurării, atragerii de investiţii şi privatizare a societăţilor comerciale din minerit are următoarele atribuţii:

a) stabileşte întâlniri cu potenţialii investitori pentru fiecare societate în parte;

b) stabileşte elementele necesare realizării Contractului de cooperare;

c) poartă  discuţii  cu  organizaţiile sindicale şi  prezintă  concluziile  privind  implementarea proiectelor specifice fiecărei societăţi din minerit;

d) coordonează activitatea Comisiilor de negociere;

e) analizează informările primite din partea Comisiilor de Negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertanţii; 

f) analizează şi avizează raportul privind finalizarea procesului de restructurare, atragere de investiţii şi privatizare, inclusiv prevederile clauzelor contractuale, întocmit de Comisiile de Negociere;

g)  ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de restructurare, atragere de investiţii şi privatizare.

6.2.   Comisiile de Negociere vor asigura implementarea măsurilor prevăzute în Strategia de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii a societăţilor comerciale din minerit. Numărul membrilor, membrilor supleanţi şi componenţa Comisiilor de Negociere se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.

6.3.  Fiecare instituţie reprezentată în Comisiile de negociere ale societăţilor comerciale din minerit işi desemnează câte un membru supleant.

6.4.  (1) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiei pentru coordonarea restructurării, atragerii de investiţii şi privatizare a societăţilor din minerit, constituit din 3 membri.

(2)  Prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se stabileşte componenţa secretariatului Comisiei pentru coordonarea restructurării, atragerii de investiţii şi privatizare a societăţilor comerciale din minerit, precum şi atribuţiile acestuia.

(3) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiilor de negociere.

(4)  Prin decizie a şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se stabileşte numărul membrilor şi componenţa secretariatului tehnic al Comisiilor de Negociere în procesul de restructurare, atragere de investiţii şi privatizare a societăţilor comerciale din minerit, precum şi atribuţiile acestuia.

6.5.  Membrii Comisiei pentru Coordonare şi cei ai Comisiilor de Negociere, inclusiv membrii supleanţi ai acestora precum şi membrii secretariatelor tehnice aferente, vor beneficia, de la data publicării hotărârii de guvern de aprobare a prezentei strategii şi până la data intrării în vigoare a contractelor de cooperare, pentru comisiile de negociere numite în scopul restructurării, respectiv până la data transferului dreptului de proprietate prevăzut în contractul de privatizare, de o indemnizaţie lunară stabilită la nivelul a 50% din salariul directorului general al societăţii comerciale din minerit pentru membrii comisiei de negociere şi, respectiv 40%, pentru membrii secretariatelor tehnice ale comisiilor, indemnizaţie aprobată prin hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţilor comerciale din minerit, în baza mandatului acordat prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, şi plătită de societatea comercială din minerit.

Cheltuielile aferente remunerării membrilor Comisiilor menţionate mai sus, inclusiv membrii supleanţi ai acestora precum şi membrii secretariatelor tehnice aferente, vor fi suportate de către societăţile comerciale din minerit conform prevederilor art. 51 lit. b) teza a ll-a din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.

6.6. Cheltuielile pentru restructurare în vederea pregătirii privatizării şi pentru realizarea privatizării societăţilor comerciale din minerit, inclusiv cele pentru consultanţa juridică asigurată de casele de avocatură, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru aplicarea prezentei strategii sunt suportate de către instituţia publică implicată în cazul societăţilor comerciale din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, conform prevederilor art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de companiile naţionale pentru filialele acestora.

7. Legislaţia în baza căreia s-a întocmit strategia de restructurare, atragere de investiţii şi privatizare a societăţilor din minerit

7.1.   Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

7.2.   Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 88/2001 privind infiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării in Industrie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 552/2001.

7.3.  Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

7.4.   Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

7.5.   Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completările ulterioare;

7.6.   Strategia de accelerare a privatizării şi atragerii de investiţii pentru agenţii economici din portofoliul M.E.C.-O.P.S.P.I. pentru anul 2005, şi unele măsuri pentru aplicarea acesteia, aprobată prin H.G. nr. 184/2005;

7.7.  Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată în 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

7.8.  Ordonanţa de urgentă nr.91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995.

S.C. CUPRUMIN S.A. ABRUD

Nr. crt.

DATE SINTETICE

1.

Sediul

Abrud, str. Piaţa P.Dobra nr. 1, jud. Alba

2.

C.U.I.

R-11551757

3.

Nr. înregistrare la O.R.C.

J 01/64/1999

4.

Capital social (RON)

24.040.530

5.

Acţiuni:

-Valoare nominală

- Nr. total acţiuni

10 RON

2.404.053

6.

Structura acţionariat

M.E.C.-100%

7.

Sector de activitate:

- tipuri de zăcăminte

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare- cod

CAEN 1350.

-zăcământ de cupru şi andezit.

8.

Perimetre de exploatare

Roşia Poieni

9.

Număr mediu de personal

(30.06.2005)

1.081

10.

Date economico-financiare

(mil. ROL)

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Venituri totale

771.188

838.374

398.730

Cifra de afaceri

748.622

798.634

368.960

Rezultat din exploat.

- 78.836

-4289

-96.053

Rezultat brut

- 79.992

-4.510

-95.988

Rezultat net

-79.992

-4.908

-96.270

Datorii, total

763.927

735.961

799.548

11.

Alte elemente

Mina Roşia Poieni, de unde se exploatează minereul de cupru, dispune de o exploatare în cariera şi uzina de preparare cu toate instalaţiile auxiliare. Gradul de utilizare a capacităţilor existente în 2005: 64%.

12.

Considerate viabile după anul 2007

Cariera Roşia Poieni Uzina de preparare

Anexa nr 1 la strategie

Anexa nr 2 la strategie

S.C. MOLDOMIN S.A. MOLDOVA NOUA

Nr crt

DATE SINTETICE

1.

Sediul

Moldova Nouă, str. Dunării nr. 1, Jud. Caras Severin

2.

C.U.I.

R-11932018

3.

Nr. inregistrare la O.R.C.

J 11/233/1999

4.

Capital social (RON)

94.971.505

5.

Acţiuni:

-Valoare nominală

- Nr. total acţiuni

2,5 RON

37.988.602

6.

Structura acţionariat

M.E.C-100%

7.

Sector de activitate:

- tipuri de zăcăminte

Extracţia  şi  prepararea  minereurilor  neferoase  şi  rare (exclusiv minereuri radioactive) - cod CAEN DB 1320

-zăcământ de cupru.

8.

Perimetre   de exploatare

Cariera de banatite - la suprafaţa).

Mina Centrală (zăcământul Suvorov şi Valea Mare) - în

subteran.

9.

Număr mediu de personal

(30.06.2005)

1.211

10.

Date economico-financiare

(mil. ROL)

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Venituri totale

774.368

935.683

325.477

Cifra de afaceri

574.157

657.309

309.276

Rezultat din exploat. (+/-)

638.176

6.056

2.704

Rezultat brut

-

5,978

2.711

Rezultat net

638.039

5.978

2.711

Datorii, total

1.850.364

551.774

557.974

11.

Alte elemente

Societate desprinsa in anul 2001 din MINVEST DEVA.

Minereul se extrage din 2 perimetre de exploatare: Cariera

de Banatite (suprafaţă) şi Mina centrală (zăcământul

Suvorov şi Valea Mare).

Minereul se prelucrează la Uzina de preparare nr.2,

concentratul de cupru rezultat livrându-se la SC CUPROM

METALE SRL Baia Mare.

Gradul de utilizare a capacităţilor existente in anul: 85%.

12.

Considerate viabile după anul 2007

Cariera de banatite Uzina de preparare

Anexa nr 3 la strategie

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA

Nr. crt.

DATE SINTETICE

1.

Sediul

Deva, str. Piaţa Unirii nr.9,jud. Hunedoara

2.

C.U.I.

R 2117946

3.

Nr.    înregistrare    la O.R.C.

J20/333/1999

4.

Capital social (RON)

5.158.247,5

29.963.885 RON (participaţii la filiale)

5.

Acţiuni:

-Valoare nominală

- Nr. total acţiuni

2,5 RON

2.063.299

11.985.554 (aferent participaţiilor)

6.

Structura actionariat

M.E.C-100%

7.

Sector de activitate: - tipuri de zăcăminte

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive) - cod CAEN DB 1320 - minereu auro-argentifer, cuprifere complexe şi fier.

8.

Filiale / Perimetre de exploatare

-  filiala DEVAMIN S.A. - minereu cuprifer, minereu aurifer, minereu complex (Pb, Zn, Cu)

-   EM Deva -   Em Veţel

- filiala CERTEJ S.A. - minereu aurifer, minereu complex

(Pb,Zn,Cu)

-  filiala BRADMIN S.A. - minereu aurifer

-  filiala IARAMIN S.A. - minereu de fier

-  filiala ROŞIAMIN Roşia Montana S.A. - minereu aurifer

- filiala B|LAN S.A. - minereu cuprifer

-   Perimetrul BĂLAN - FAGUL CETĂŢII CENTRAL şi SUD

-  filiala ECOMIN S.A.

-  filiala POIANA RUSCA Teliuc - minereu de fier

9.

Număr mediu de personal

(30.06.2005)

4.283

10.

Date economico-financiare   (mil. ROL)

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Venituri totale

2.337.956

2.639.246

833.765

Cifra de afaceri

2.010.158

1.983.183

754.769

Rezultat   din   exploat.

-1.341.098

-924.769

-381.951

Rezultat brut

-1.341.425

-924.173

-382.775

Rezultat net

-1.341.425

-924.173

-382.775

Datorii, total

6.484.828

4.383.532

4.677.790

11.

Alte elemente

Extracţia şi prepararea minereurilor(auro-argentifere, fier, cuprifere) se desfăşoară în 13 mine şi 16 uzine de preparare. In anul 1998 s-au constituit 2 societăţi mixte romano-canadiene ce desfăşoară activităţi miniere:

-  la SC ROŞIA MONTANA GOLD CORPORATION SA (partener GABRIEL RESOURCES LTD) deţine 19,31% din c.s.;

-  la SC DEVAGOLD SA (partener CASTLE EUROPA LTD) deţine 19,25% din C.S.

12.

Considerate viabile după anul 2007

-  filiala DEVAMIN S.A. - balastiera Braznic şi cariera de piatra

-  filiala CERTEJ S.A. - halde aurifere (suprafaţa)

-  filiala BRADMIN S.A.- halde aurifere Brad

-  filiala IARAMIN S.A. - cariera Fagetu Ierii

-  filiala ROŞIAMIN Roşia Montana S.A. - iaz aurifer (suprafaţă)

-  filiala ECOMIN S.A.;

- E.M, Veţel - zguri metalurgice (suprafaţă)

Anexa nr 4 la strategie

S.C. BAIŢA S.A. STEI

Nr. crt.

DATE SINTETICE

1.

Sediul

Stei, Str. Cuza Vodă nr.9, Jud. Bihor

2.

C.U.I.

R 14322197

3.

Nr.   înregistrare   la O.R.C.

J 05/893/2001

4.

Capital social (RON)

2.043.100

5.

Acţiuni:

-Valoare nominală

- Nr. total acţiuni

10 RON

204.310

6.

Structura actionariat

M.E.C-100%

7.

Sector de activitate:

- tipuri de zăcăminte

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive), conform cod CAEN- 1320.

- minereu pofimetalic (Cu, Zn, Pb) şi molibden în subteran

- calcar cristalin- la suprafaţă.

8.

Perimetre de exploatare

Baiţa Bihor

9.

Număr mediu de personal

(30.06.2005)

338

10.

Date economico-financiare  (mil. ROL)

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Venituri totale

21.947

218.123

94.949

Cifra de afaceri

205.142

217.187

94.621

Rezultat din exploat.

582

2.172

1.392

Rezultat brut

367

554

327

Rezultat net

153

554

327

Datorii, total

75.407

57.648

69.271

11.

Alte elemente

Societate desprinsă în anul 2001 din MINVEST DEVA.

Activitatea de producţie se desfăşoară în subteran-mina- pentru

extracţia minereului polimetalic şi molibden şi la suprafaţa -

cariera- exploatarea calcarului.

Procesul de producţie se realizează în patru puncte de lucru

distincte, tară personalitate juridică: Mina Băiţa, Uzina de

preparare, Cariera Băiţa, Platforma industriala Stei.

Prelucrarea minereului se realizează in uzina de preparare

proprie şi in atelierul de produse metalurgice.

Gradul de utilizare a capacităţilor existente în anul 2005: 85%.

12.

Considerate viabile după anul 2007

Mina Băiţa Cariera Băiţa Uzina de preparare

            Anexa nr 5 la strategie

            C.N.M.P.N. REMIN S.A. BAIA MARE

Nr. crt.

DATE SINTETICE

1.

Sediul

Baia Mare, Str. Piaţa Revoluţiei nr.1, Jud. Maramureş.

2.

C.U.I.

R 10349521

3.

Nr. înregistrare la O.R.C.

J 24/172/1998

4.

Capital social (RON)

56.367.340

5.

Acţiuni:

- Valoare nominală

- Nr. total acţiuni

10 RON

5.638.734

6.

Structura acţionariat

M.E.C-100%

7.

Sector de activitate:

- tipuri de zăcăminte

- extracţia şi prepararea minereurilor feroase, cod

CAEN -1310

- extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare - cod

CAEN-1320

(exclusiv minereurile radioactive).

- minereuri neferoase (cupru, zinc, plumb) şi mangan.

- minereu auro-argentifer.

8.

Perimetre de exploatare

1.   Exploatarea Minieră Baia Sprie

2.   Exploatarea Minieră Băiuţ

3.   Exploatarea Minieră Borşa

4.   Exploatarea Minieră Cavnic

5.   Exploatarea Minieră Turţ

6.    Exploatarea Minieră Şuior

7.    Exploatarea Minieră Aurum

8.   Exploatarea Minieră Rodna

9.   Exploatarea Minieră Răzoare

9.

Număr mediu de personal

(30.06.2005)

6.278

10.

Date economico-financiare  

(mil. ROL)

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Venituri totale

3.108.480

2.643.525

1.087.416

Cifra de afaceri

2.718.128

2.157.987

922.038

Rezultat din exploat.

-494.822

-102.738

-104.199

Rezultat brut

-508.515

-107.554

-108.430

Rezultat net

-508.515

-107.554

-108.430

Datorii, total

3.740.820

873.451

1.071.919

11.

Alte elemente

Aria geografică pe care îsi desfăşoară activitatea cuprinde judeţele: Bistriţa Năsăud, Maramureş şi Satu Mare. Capacităţile  de producţie sunt  concentrate  in  6  uzine de preparare pentru minereuri neferoase şi auro-argentifere şi într-o   instalaţie   de   preparare   pentru   minereuri   Fe-Mn   care prelucrează minereul extras.

Grad de utilizare a capacităţilor: 35%, Participaţii la societăţi cu capital mixt:

-    44,8% in S.C. TRANSGOLD SA {parteneri: Esmeralda Exploration Ltd.Australia-50%; Geomin Bucuresti-5%; UUMR Baia Mare-0,1%; ICPMN Baia Mare-0,1%);

-    25%   in   S.C.   MAXIM   S.R.L.   (partener   SAMAX ROMÂNIA Ltd).

12.

Considerate viabile după anul 2007

E.M. Aurum -activităţi conexe.

Anexa nr 6 la strategie

MINBUCOVINA S.A. VATRA DORNEI

Nr. crt.

DATE SINTETICE

1.

Sediul

Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu nr. 1, Jud. Suceava.

2.

C.U.I.

R 14725610

3.

Nr. înregistrare la O.R.C.

J 33/358/2002

4.

Capital social (RON)

13.145.180

5.

Acţiuni:

-Valoare nominală

- Nr. total acţiuni

2,5 RON

5.258.072

6.

Structura actionariat

M.E.C-100%

7.

Sector de activitate:

- tipuri de zăcăminte

- extracţia şi prepararea minereurilor feroase, cod CAEN -1310

- extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv

minereurile radioactive) - cod CAEN -1320.

- minereu de cupru, zinc, mangan.

8.

Perimetre de exploatare

1. E.M. Lesu Ursului cu sectoarele:

- Sector Isipoaia - activitate neferosă

- Uzina de preparare Tarniţa: secţia neferoase

2. E.M. Dorna Iacobeni cu sectoarele:

- Sector Dorna - activitate mangan

- Sector Mănăila Sud - activitate polimetalic

In subordinea societăţii se mai află următoarele secţii: - Sector Conservări Călimani

- Coloana auto Dorna Iacobeni

- Laboratoarele de analize chimice şi mineralogice

- Spitalul Frasin

- Depozitul de concentrate Frasin

- Sector închideri perimetre

9.

Număr mediu de personal

(30.06.2005)

992

10.

Date economico-financiare  (mil. ROL)

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Venituri totale

515.761

476.021

204. 021

Cifra de afaceri

497.400

403.561

195.068

Rezultat din exploat. (+/-)

94.913

2.258

-31.702

Rezultat brut

91.291

1.993

-38.881

Rezultat net

91.291

1.993

-38.881

Datorii, total

167.178

35.484

74,661

11.

Alte elemente

Activitatea   S.C.   MINBUCOVINA  S.A.   Vatra  Dornei   se

desfăşoară în perimetrele Leşu Ursului, Dadu, Colacu, Oiţa,

Tolovanu,   Argestrut, Caăprăria, Dealu Rusului si Mănăila ,

perimetre situate pe teritoriul judeţului Suceava.

Prelucrarea minereurilor se efectuează în Uzinele de preparare

Tarniţa (minereuri neferoase-Cu, Zn) şi Iacobeni (minereuri de

mangan).

Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie in anul 2005:

99%.

12.

Considerate viabile după anul 2007

Cariera Mănaila

Cariera Dorna

Uzina de preparare Iacobeni

 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 590/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 590 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 590/2006
Hotărârea 1226 2008
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la urmatoarele societati cu capital de stat din sectorul minier - exploatari minereuri metalifere (necarbonifere/altele decat exploatarea carbunelui): Societatea Comerciala „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comerciala „Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comerciala „Baita" - S.A. Stei, Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora
Hotărârea 347 2008
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la urmatoarele societati cu capital de stat din sectorul minier - exploatari minereuri metalifere (necarbonifere/altele decat exploatarea carbunelui): Societatea Comerciala „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comerciala „Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comerciala „Baita" - S.A. Stei, Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu