Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 347 din 26 martie 2008

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la urmatoarele societati cu capital de stat din sectorul minier - exploatari minereuri metalifere (necarbonifere/altele decat exploatarea carbunelui): Societatea Comerciala „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comerciala „Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comerciala „Baita" - S.A. Stei, Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 28 martie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - SA. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Ulterior demarării procesului de restructurare la societăţile comerciale din minerit poate fi iniţiat procesul de privatizare care se va realiza potrivit prezentei strategii de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La punctul 2.1 din anexă, litera c) se abrogă.

3. Titlul punctului 3 din anexă va avea următorul cuprins: „3. Principalele obiective ale restructurării".

4. La punctul 4.1 din anexă, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„In cadrul contractului de cooperare, investitorul va participa cu bani şi cu echipamente în scopul retehnologizării şi modernizării activităţii de producţie, management şi kow-how, preluând o parte din salariaţi pe baza unor contracte de prestări servicii, iar societatea va participa cu active - terenuri, clădiri, mijloace fixe - (pe baza unor contracte de închiriere), cu licenţe (se vor încheia acte adiţionale prin care se va acorda investitorului dreptul de a desfăşura anumite activităţi miniere, societatea rămânând proprietara licenţei). Sumele obţinute de societate din contractele de închiriere, prestări servicii, redeventa pe care o va plăti investitorul pe cantitatea extrasă vor putea fi folosite la plata datoriilor şi la rezolvarea unor probleme de mediu şi de funcţionare în siguranţă, societatea devenind astfel mai atractivă pentru privatizare."

5. Punctul 4.1.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.1.2. Dacă nu s-a încheiat contractul de cooperare pot fi folosite orice alte modalităţi de restructurare prevăzute de lege, în funcţie de particularităţile fiecăreia şi de avantajele preconizate, respectiv:

a) vânzarea unor active viabile prin licitaţie competitivă, deschisă, transparentă şi necondiţionată;

b) încheierea unor contracte de asociere în participaţiune cu parteneri români sau străini;

c) încheierea unor contracte cu parteneri români sau străini privind înfiinţarea unor societăţi cu capital mixt/înfiinţarea unor filiale;

d) încheierea unor contracte de închiriere cu parteneri români sau străini, pentru bunuri mobile şi imobile;

e) alte forme, în condiţiile legii.

In situaţia încheierii contractelor de cooperare, dacă se apreciază ca fiind necesară continuarea restructurării, pentru partea de activitate care nu face obiectul acestor contracte, pot fi folosite oricare dintre modalităţile prevăzute la lit. a)-e) sau combinaţii posibile ale acestora."

6. Punctul 5.1 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.1. Ulterior demarării restructurării societăţilor din minerit, în funcţie de rezultatele evaluării complexe ale fiecărei societăţi din punctul de vedere al viabilităţii perimetrelor pentru care deţine licenţa, al situaţiei financiare, juridice, patrimoniale şi de mediu, precum şi al situaţiei dotărilor tehnologice, poate fi iniţiat procesul de privatizare care se va realiza în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin metoda licitaţiei cu strigare, competitivă, la cel mai bun preţ oferit, superior valorii preţului de ofertă."

7. Punctul 5.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.2. In derularea procesului de privatizare se vor avea în vedere următoarele:

a) privatizarea să se realizeze printr-o procedură transparentă;

b) privatizarea să se facă prin transferul pachetului majoritar de acţiuni, mergându-se până la transferul integral al capitalului social; decizia privind dimensiunea acestei cote de capital social se va lua după o analiză specifică a activităţii societăţii respective, a rolului şi impactului acesteia în economie;

c) privatizarea să conducă la mărirea siguranţei în exploatare şi modernizare;

d) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului;

e) respectarea obligaţiei implementării programelor de restructurare aferente societăţilor comerciale din minerit care au obţinut decizii de autorizare a ajutorului de stat pentru restructurare, după caz".

8. Punctul 5.3 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.3. Asistenţa în pregătirea şi realizarea privatizării In conformitate cu prevederile legale în vigoare, A.V.A.S, va declanşa procesul de privatizare a societăţilor comerciale din minerit şi poate angaja, potrivit prevederilor legale, servicii de asistenţă juridică pentru pregătirea şi derularea privatizării societăţilor comerciale din minerit."

9. Punctul 5.4 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.4. Aspecte specifice privatizării societăţilor comerciale din minerit:"

10. Punctul 5.4.1 din anexă se abrogă.

11. Punctul 5.4.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.4.2. Societăţile comerciale din minerit vor stabili un set de informaţii, ce vor putea fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori, în cadrul Camerei de date, respectând reglementările privind principiul tratamentului egal pentru toţi potenţialii investitori şi pe cele ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului S nr. 1.576/2002 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe nivele de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Industriei şi Resurselor, modificată prin Hotărârea Guvernului S nr. 671/2003 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului S nr. 1.576/2002, precum şi ale Hotărârii Guvernului S nr. 921/2004 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe nivele de secretizare, elaborate sau deţinute de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.).

Prin dosarele de prezentare ale societăţilor comerciale din minerit, potenţialii ofertanţi vor fi înştiinţaţi cu privire la:

a) existenţa contractelor de cooperare încheiate între societate şi un investitor şi obligaţiile ce decurg din acestea, în situaţia privatizării societăţii;

b) obiectivele miniere a căror închidere a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.

Potenţialii investitori vor putea efectua vizite tehnice şi vor avea acces la date şi informaţii privind societăţile comerciale din minerit numai după semnarea unui angajament de confidenţialitate.

In vederea consultării de către potenţialii investitori a datelor şi informaţiilor geologice confidenţiale, aceştia vor semna cu societatea un acord de confidenţialitate, conform modelului aprobat de A.N.R.M. Datele şi informaţiile geologice clasificate vor fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori conform prevederilor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate."

12. Punctul 5.4.3 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.4.3. Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni la societăţile comerciale din minerit vor cuprinde inclusiv, dar fără a se limita la acestea, clauze specifice privind:

a) obligaţia cumpărătorului de a-şi asuma realizarea măsurilor/investiţiilor pentru protecţia mediului impuse de autoritatea pentru protecţia mediului, destinate realizării de către societatea comercială din minerit a obligaţiilor de mediu şi a măsurilor cuprinse în programele de conformare din avizele de mediu pentru privatizare, a măsurilor asumate în planurile de acţiuni, reabilitarea perimetrelor afectate de activităţile de minerit în zonele care îi aparţin şi în care nu se mai desfăşoară activităţi specifice de minerit;

b) obligaţia cumpărătorului de a determina societatea comercială din minerit să îndeplinească obligaţiile pentru protecţia mediului, cu excepţia celor care revin investitorilor conform contractelor de cooperare încheiate;

c) obligaţia cumpărătorului de a respecta prevederile specifice privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

d) obligaţia cumpărătorului de a determina societatea comercială din minerit să respecte calendarul de închidere pentru depozitele de deşeuri din industria minieră, precum şi perioadele de tranziţie de care aceasta beneficiază conform Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană;

e) obligaţia cumpărătorului de a determina societatea comercială din minerit să respecte tendinţele actuale ale României şi Uniunii Europene de renunţare la utilizarea concentraţiilor de cianuri în exploatările miniere;

f) depozitele de deşeuri din industria minieră care au fost închise şi ecologizate din fonduri de la bugetul de stat şi care pot fi redeschise numai dacă operatorul returnează statului român sumele investite în activităţile de închidere şi ecologizare, într-o perioadă de timp acceptată de autorităţile publice competente;

g) clauzele specifice solicitate de A.N.R.M., dacă este cazul."

13. Punctele 5.4.4 şi 5.4.5 din anexă se abrogă.

14. a) In cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie", „Ministerul Economiei si Comerţului" si „Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie" se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".

b) Strategia de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii prevăzută în anexă, acolo unde nu se dispune altfel, se completează cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 347/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 347 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu