Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 347 din 26 martie 2008

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la urmatoarele societati cu capital de stat din sectorul minier - exploatari minereuri metalifere (necarbonifere/altele decat exploatarea carbunelui): Societatea Comerciala „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comerciala „Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comerciala „Baita" - S.A. Stei, Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 28 martie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - SA. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Ulterior demarării procesului de restructurare la societăţile comerciale din minerit poate fi iniţiat procesul de privatizare care se va realiza potrivit prezentei strategii de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La punctul 2.1 din anexă, litera c) se abrogă.

3. Titlul punctului 3 din anexă va avea următorul cuprins: „3. Principalele obiective ale restructurării".

4. La punctul 4.1 din anexă, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„In cadrul contractului de cooperare, investitorul va participa cu bani şi cu echipamente în scopul retehnologizării şi modernizării activităţii de producţie, management şi kow-how, preluând o parte din salariaţi pe baza unor contracte de prestări servicii, iar societatea va participa cu active - terenuri, clădiri, mijloace fixe - (pe baza unor contracte de închiriere), cu licenţe (se vor încheia acte adiţionale prin care se va acorda investitorului dreptul de a desfăşura anumite activităţi miniere, societatea rămânând proprietara licenţei). Sumele obţinute de societate din contractele de închiriere, prestări servicii, redeventa pe care o va plăti investitorul pe cantitatea extrasă vor putea fi folosite la plata datoriilor şi la rezolvarea unor probleme de mediu şi de funcţionare în siguranţă, societatea devenind astfel mai atractivă pentru privatizare."

5. Punctul 4.1.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.1.2. Dacă nu s-a încheiat contractul de cooperare pot fi folosite orice alte modalităţi de restructurare prevăzute de lege, în funcţie de particularităţile fiecăreia şi de avantajele preconizate, respectiv:

a) vânzarea unor active viabile prin licitaţie competitivă, deschisă, transparentă şi necondiţionată;

b) încheierea unor contracte de asociere în participaţiune cu parteneri români sau străini;

c) încheierea unor contracte cu parteneri români sau străini privind înfiinţarea unor societăţi cu capital mixt/înfiinţarea unor filiale;

d) încheierea unor contracte de închiriere cu parteneri români sau străini, pentru bunuri mobile şi imobile;

e) alte forme, în condiţiile legii.

In situaţia încheierii contractelor de cooperare, dacă se apreciază ca fiind necesară continuarea restructurării, pentru partea de activitate care nu face obiectul acestor contracte, pot fi folosite oricare dintre modalităţile prevăzute la lit. a)-e) sau combinaţii posibile ale acestora."

6. Punctul 5.1 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.1. Ulterior demarării restructurării societăţilor din minerit, în funcţie de rezultatele evaluării complexe ale fiecărei societăţi din punctul de vedere al viabilităţii perimetrelor pentru care deţine licenţa, al situaţiei financiare, juridice, patrimoniale şi de mediu, precum şi al situaţiei dotărilor tehnologice, poate fi iniţiat procesul de privatizare care se va realiza în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin metoda licitaţiei cu strigare, competitivă, la cel mai bun preţ oferit, superior valorii preţului de ofertă."

7. Punctul 5.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.2. In derularea procesului de privatizare se vor avea în vedere următoarele:

a) privatizarea să se realizeze printr-o procedură transparentă;

b) privatizarea să se facă prin transferul pachetului majoritar de acţiuni, mergându-se până la transferul integral al capitalului social; decizia privind dimensiunea acestei cote de capital social se va lua după o analiză specifică a activităţii societăţii respective, a rolului şi impactului acesteia în economie;

c) privatizarea să conducă la mărirea siguranţei în exploatare şi modernizare;

d) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului;

e) respectarea obligaţiei implementării programelor de restructurare aferente societăţilor comerciale din minerit care au obţinut decizii de autorizare a ajutorului de stat pentru restructurare, după caz".

8. Punctul 5.3 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.3. Asistenţa în pregătirea şi realizarea privatizării In conformitate cu prevederile legale în vigoare, A.V.A.S, va declanşa procesul de privatizare a societăţilor comerciale din minerit şi poate angaja, potrivit prevederilor legale, servicii de asistenţă juridică pentru pregătirea şi derularea privatizării societăţilor comerciale din minerit."

9. Punctul 5.4 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.4. Aspecte specifice privatizării societăţilor comerciale din minerit:"

10. Punctul 5.4.1 din anexă se abrogă.

11. Punctul 5.4.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.4.2. Societăţile comerciale din minerit vor stabili un set de informaţii, ce vor putea fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori, în cadrul Camerei de date, respectând reglementările privind principiul tratamentului egal pentru toţi potenţialii investitori şi pe cele ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului S nr. 1.576/2002 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe nivele de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Industriei şi Resurselor, modificată prin Hotărârea Guvernului S nr. 671/2003 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului S nr. 1.576/2002, precum şi ale Hotărârii Guvernului S nr. 921/2004 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe nivele de secretizare, elaborate sau deţinute de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.).

Prin dosarele de prezentare ale societăţilor comerciale din minerit, potenţialii ofertanţi vor fi înştiinţaţi cu privire la:

a) existenţa contractelor de cooperare încheiate între societate şi un investitor şi obligaţiile ce decurg din acestea, în situaţia privatizării societăţii;

b) obiectivele miniere a căror închidere a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.

Potenţialii investitori vor putea efectua vizite tehnice şi vor avea acces la date şi informaţii privind societăţile comerciale din minerit numai după semnarea unui angajament de confidenţialitate.

In vederea consultării de către potenţialii investitori a datelor şi informaţiilor geologice confidenţiale, aceştia vor semna cu societatea un acord de confidenţialitate, conform modelului aprobat de A.N.R.M. Datele şi informaţiile geologice clasificate vor fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori conform prevederilor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate."

12. Punctul 5.4.3 din anexă va avea următorul cuprins:

„5.4.3. Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni la societăţile comerciale din minerit vor cuprinde inclusiv, dar fără a se limita la acestea, clauze specifice privind:

a) obligaţia cumpărătorului de a-şi asuma realizarea măsurilor/investiţiilor pentru protecţia mediului impuse de autoritatea pentru protecţia mediului, destinate realizării de către societatea comercială din minerit a obligaţiilor de mediu şi a măsurilor cuprinse în programele de conformare din avizele de mediu pentru privatizare, a măsurilor asumate în planurile de acţiuni, reabilitarea perimetrelor afectate de activităţile de minerit în zonele care îi aparţin şi în care nu se mai desfăşoară activităţi specifice de minerit;

b) obligaţia cumpărătorului de a determina societatea comercială din minerit să îndeplinească obligaţiile pentru protecţia mediului, cu excepţia celor care revin investitorilor conform contractelor de cooperare încheiate;

c) obligaţia cumpărătorului de a respecta prevederile specifice privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

d) obligaţia cumpărătorului de a determina societatea comercială din minerit să respecte calendarul de închidere pentru depozitele de deşeuri din industria minieră, precum şi perioadele de tranziţie de care aceasta beneficiază conform Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană;

e) obligaţia cumpărătorului de a determina societatea comercială din minerit să respecte tendinţele actuale ale României şi Uniunii Europene de renunţare la utilizarea concentraţiilor de cianuri în exploatările miniere;

f) depozitele de deşeuri din industria minieră care au fost închise şi ecologizate din fonduri de la bugetul de stat şi care pot fi redeschise numai dacă operatorul returnează statului român sumele investite în activităţile de închidere şi ecologizare, într-o perioadă de timp acceptată de autorităţile publice competente;

g) clauzele specifice solicitate de A.N.R.M., dacă este cazul."

13. Punctele 5.4.4 şi 5.4.5 din anexă se abrogă.

14. a) In cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie", „Ministerul Economiei si Comerţului" si „Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie" se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului".

b) Strategia de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii prevăzută în anexă, acolo unde nu se dispune altfel, se completează cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 347/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 347 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu