Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.33 din 28.08.2013

privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 09 septembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile cap. II şi ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Notei de fundamentare înregistrate la Serviciul secretariat tehnic din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. 41 din 23 august 2013 privind proiectul Normei pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului din data de 28 august 2013,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre: Articolul 1Se aprobă Norma nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 septembrie 2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Radu Ruşanu
ANEXĂNORMA Nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat Având în vedere prevederile cap. II şi ale
art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. ARTICOL UNICNorma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007, se completează după cum urmează:

După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1 , cuprinzând articolele 71-712, cu următorul cuprins: Capitolul II^1 Procedura de modificare a contractului de societate Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 71 Contractul de societate poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă, care cuprinde două etape: a)obţinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea; b)obţinerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, după obţinerea consimţământului participanţilor, conform art. 77. Articolul 72 Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a majorităţii participanţilor la fondul respectiv, dacă în contractul de societate nu este prevăzut altfel. Secţiunea a 2-a Procedura de avizare prealabilă a modificării contractului de societate Articolul 73 Pentru a obţine avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul depune la Autoritate o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoţită de următoarele documente: a)nota de fundamentare a administratorului şi modificările propuse de către acesta sau de către participanţii la fondul de pensii, conform art. 72, evidenţiate comparativ, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al administratorului; b)proiectul actului adiţional la contractul de societate; c)dovada plăţii taxei de avizare a modificării contractului de societate. Articolul 74 (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de avizare prealabilă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.(2) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz. Articolul 75 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării contractului de societate.(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ. Articolul 76 O nouă cerere de avizare prealabilă a modificării contractului de societate poate fi adresată Autorităţii numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale. Secţiunea a 3-a Procedura de obţinere a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate Articolul 77 (1) Pentru modificarea contractului de societate este necesară obţinerea consimţământului participanţilor la respectivul fond de pensii administrat privat.
(2) În vederea obţinerii consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, administratorul fondului de pensii administrat privat procedează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizului prealabil, la publicitatea operaţiunii, după cum urmează:
a)publicarea pe pagina de internet proprie a notei de fundamentare prevăzute la art. 73 şi a proiectului de act adiţional la contractul de societate al fondului de pensii administrat privat, avizat în prealabil de către Autoritate; b)transmiterea documentelor prevăzute la lit. a), în scris, prin servicii poştale, la ultima adresă de corespondenţă comunicată acestuia, către participanţii la fondul de pensii administrat privat, cu menţiunea că exprimarea voinţei proprii trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la transmiterea documentelor respective; c)publicarea de către administrator, în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, a unui anunţ prin care face cunoscută postarea notei de fundamentare şi a proiectului de act adiţional la contractul de societate al fondului de pensii administrat privat pe pagina proprie de internet. (3) Participanţii îşi pot exprima voinţa în mod expres, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).(4) Participanţii care nu îşi manifestă voinţa în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) se consideră că şi-au dat consimţământul în mod tacit. Articolul 78
(1) În termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data avizului prealabil, dar nu mai devreme de cea de-a 35 a zi lucrătoare de la data obţinerii acestuia, administratorul întocmeşte un raport referitor la îndeplinirea obligaţiilor privind obţinerea consimţământului participanţilor, raport în care se menţionează şi numărul celor care şi-au exprimat dezacordul cu privire la modificarea contractului de societate.
(2) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obţinut consimţământul, expres sau tacit, al participanţilor, administratorul publică pe pagina de internet proprie un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc şi notifică Autoritatea în acest sens.
(3) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că s-a obţinut consimţământul, expres sau tacit, al participanţilor, în ziua lucrătoare următoare, administratorul publică pe pagina de internet proprie un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor că s-a obţinut consimţământul privind modificarea contractului de societate, precum şi actul adiţional la contractul de societate, cu menţiunea că acesta intră în vigoare după obţinerea avizului definitiv al Autorităţii. Secţiunea a 4-a Procedura de avizare definitivă a modificării contractului de societate Articolul 79 Autoritatea hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării contractului de societate, în baza cererii de avizare definitivă depuse de administrator. Articolul 710 Cererea se depune însoţită de raportul prevăzut la art. 78 alin. (1) şi de actul adiţional la contractul de societate, în original. Articolul 711 (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de avizare definitivă a modificării contractului de societate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.
(2) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz. Articolul 712 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare definitivă a modificării contractului de societate.(2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 33/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 33 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu