Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4 din 1 februarie 2007

pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 16 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 27 şi ale art. 32 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă."

2.  La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Prevederile cap. II «Dispoziţii tranzitorii» se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX, titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonanţă, precum şi entităţilor rezultate din reorganizarea, potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (3) din ordonanţă, a persoanelor juridice fără scop patrimonial care la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006 derulau, pe lângă activităţi de creditare din fonduri publice sau puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, şi activităţi de creditare din fonduri private.”

3.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentei norme.”

4.  La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) Inscrierea în Registrul special a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special, prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare se transmite Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorului şi în forma prevăzută în anexe, împreună cu documentaţia aferentă notificării în vederea înscrierii în Registrul general, iar ulterior înscrierii, conform prevederilor prezentei norme.”

5.    După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv raportează trimestrial Băncii Naţionale a României  -  Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coloana «n-2» va conţine soldurile corespunzătoare poziţiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv şi au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coloana «n-2» va conţine soldurile corespunzătoare poziţiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv şi au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele înscrise în Registrul general după data de 31 ianuarie 2007 raportează în cursul anului 2007, trimestrial, Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, semnate de conducătorul instituţiei.

(4)   Entităţile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (3) al ordonanţei, care aplică în cursul exerciţiului financiar al anului 2007 prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, semnate de conducătorul instituţiei; informaţiile privind soldurile la finele perioadelor «n-1» şi «n-2» se completează începând cu cea de-a doua şi, respectiv, cea de-a treia raportare.

(5) Formularele de raportare se transmit de entităţile prevăzute la alin. (1) -(4), în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 şi 9, cu următorul cuprins:

„Art. 8. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cumulativ limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.

Art. 9. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei.

(2) Formularul de raportare se transmite, în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."

Art. II. - Anexele nr. 1 -3 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 -3*) la prezenta normă, iar anexa nr. 4 se elimină.

Art. III. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

JUDEŢUL_______________________________________  |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:______________________________________________

ADRESA LOC:____________________________, sector______

STR.:_______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:_________________FAXUL:________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI________________________________________

Data: [__,__]__,__[__,__]                            Cod unic de înregistrare:    [__,__,__,__,__,_]

CAPITALURI PROPRII Şl SURSE ÎMPRUMUTATE*)

                                                                                                                      RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold  la   finele  perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital   subscris   şi   vărsat/capital   de dotare (ct.1012)

1

Prime  de   capital    (ct.    104)

2

Rezerve   din   reevaluare   (ct.   105)

3

Rezerve   legale   (ct.   1061)

4

Rezerve   statutare   sau   contractuale    (ct.    1063)

5

Rezerve   reprezentând  surplusul   realizat   din   rezerve  din reevaluare    (ct.    1065)

6

Alte   rezerve    (ct.    1068)

7

Acţiuni   proprii    (ct.    109)

8

Profitul   sau  pierderea   reportat(ă)     (ct.    117)

9

Profitul   sau  pierderea  exerciţiului   financiar    (ct. 121)

10

Repartizarea  profitului    (ct.    129)

11

TOTAL   CAPITALURI   PROPRII   

(rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/9+/-10-11)

12

Imprumuturi   primite   de   la   instituţiile   de   credit (ct.    1621+1622+162 4+1625+1627+5191+5192)

13

Imprumuturi   primite  de   la   entităţile afiliate (ct.  1661)

14

Imprumuturi   primite  de   la   entităţile   de   care   instituţia   este legată în virtutea intereselor de participare  (ct. 1663)

15

Alte   datorii   de   natura  surselor   împrumutate (ct.    162 3+162 6+167+5193+519 4+5195+519 6+5197)

16

Alte  datorii   de   natura  surselor   împrumutate,   neincluse   la rd.    16,    cu  detalierea  pe   conturi   a   sumei   totale

17

Imprumuturi   primite   de   la   acţionari    (ct.    455)

18

Imprumuturi din emisiunea  de obligaţiuni    (ct. 161-169)

19

TOTAL   SURSE   ÎMPRUMUTATE   

(rd. 13+14+15+16+17+18+19)

20

TOTAL   CAPITALURI   PROPRII   ŞI   SURSE   ÎMPRUMUTATE    (rd.  12+20)

21

            ADMINISTRATOR,

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele,prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancare

            …………………………………….

            …………………………………….

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele,   prenumele   şi   semnătura

...........................................................

...........................................................

*) Formularul se completează de către entităţile menţionate la art.51 alin.(3) şi (4) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

ANEXA Nr. 2

JUDEŢUL______________________________________ |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:_____________________________________________

ADRESA LOC:___________________________, sector______

STR.:______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:_________________FAXUL:________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI_______________________________________

Data: [__,__]__,__[__,__]                           Cod unic de înregistrare:        [__,__,__,__,__,_,]

            CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE Şl ANGAJAMENTE ASUMATE*)

                                                                                                                      RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold  la   finele  perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Credite   de   consum

1

Credite   imobiliare

2

Microcredite

3

Credite  pentru   finanţarea  tranzacţiilor  comerciale

4

Leasing   financiar

5

Scontare

6

Forfetare

7

Factoring

8

Alte tipuri de finanţare acordate,   de   natura  creditelor***)

9

TOTAL   CREDITE   ACORDATE   

(rd.    1+2+3+4+5+6+7+8+9)

10

Angajamente  de   finanţare    (extras   ct.    801)

11

Angajamente  de   garanţie    (extras   ct.   801)

12

TOTAL   ANGAJAMENTE   ASUMATE    (rd.    11+12)

13

TOTAL   CREDITE/FINANŢĂRI   ACORDATE   ŞI   ANGAJAMENTE   ASUMATE (rd.    10+13)

14

            ADMINISTRATOR,

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele, prenumele, semnătura şi stampila instituţiei financiare nebancare

             ……………………………………….

            ……………………………………….

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

......................................................

......................................................

*) Formularul se completează de către entităţile menţionate la art.51 alin. (3) şi (4) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

***) Alte tipuri de finanţare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura creditelor.

Anexa nr. 3

JUDEŢUL___________________________________________ |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:__________________________________________________

ADRESA LOC:_______________________________, sector_______

STR.:___________________________________________nr.:________

TELEFONUL:___________________FAXUL:__________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI____________________________________________

Data: [___,___]___,___[___,___]                              Cod unic de înregistrare:        [__,__,__,__,__,_,]

                 INDICATORI privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON

DENUMIRE INDICATORI

Număr rând

Sold la finele perioadei *

n-2

n-1

n

A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.2+ rd.3)

1

Total credite acordate

(ct.2011+2021+2031+2041+2051+2052+2061+2311+2312+2411 +2412+2731+2732+2751+2752+extras 2811+extras 2821+30111+extras 3811+extras 3821+401+402+4711+4712+extras 4811+extras 4821)

2

Total angajamente asumate (ct.901+903+911+913+962+981)

3

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.5+rd.6)

4

Total capitaluri proprii (ct.501+502-503-

508+511+512+513+514+516+519+581+591-592)

5

Total surse împrumutate

(ct.2741+2742+2321+2322+2431+2432+2711(sold creditor) +2761+2762+30121+3251+3581+3582- extras.3741 - extras 3742+4721+4722 +531+532)

6

*  n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială , succesive

* * Entităţile menţionate la art. 5 alin. (1) şi (2) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare vor completa coloana n-2, asigurând următoarele corelaţii: rd.1 Anexa 3= rd.14 Anexa 2, rd. 2 Anexa 3 = rd. 10 Anexa 2 rd. 3 Anexa 3 - rd.13 Anexa 2, rd.4 Anexa 3= rd.21 Anexa 1, rd. 5 Anexa 3 - rd. 12 Anexa 1, rd. 6 Anexa 3= rd.20 Anexa 1.

            ADMINISTRATOR

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancare

            ……………………………………

            ……………………………………

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

…………………………………….

…………………………………….


SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu