Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4 din 1 februarie 2007

pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 16 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 27 şi ale art. 32 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă."

2.  La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Prevederile cap. II «Dispoziţii tranzitorii» se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX, titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonanţă, precum şi entităţilor rezultate din reorganizarea, potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (3) din ordonanţă, a persoanelor juridice fără scop patrimonial care la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006 derulau, pe lângă activităţi de creditare din fonduri publice sau puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, şi activităţi de creditare din fonduri private.”

3.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentei norme.”

4.  La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) Inscrierea în Registrul special a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special, prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare se transmite Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorului şi în forma prevăzută în anexe, împreună cu documentaţia aferentă notificării în vederea înscrierii în Registrul general, iar ulterior înscrierii, conform prevederilor prezentei norme.”

5.    După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv raportează trimestrial Băncii Naţionale a României  -  Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coloana «n-2» va conţine soldurile corespunzătoare poziţiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv şi au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coloana «n-2» va conţine soldurile corespunzătoare poziţiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv şi au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele înscrise în Registrul general după data de 31 ianuarie 2007 raportează în cursul anului 2007, trimestrial, Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, semnate de conducătorul instituţiei.

(4)   Entităţile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (3) al ordonanţei, care aplică în cursul exerciţiului financiar al anului 2007 prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, semnate de conducătorul instituţiei; informaţiile privind soldurile la finele perioadelor «n-1» şi «n-2» se completează începând cu cea de-a doua şi, respectiv, cea de-a treia raportare.

(5) Formularele de raportare se transmit de entităţile prevăzute la alin. (1) -(4), în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 şi 9, cu următorul cuprins:

„Art. 8. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cumulativ limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.

Art. 9. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei.

(2) Formularul de raportare se transmite, în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."

Art. II. - Anexele nr. 1 -3 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 -3*) la prezenta normă, iar anexa nr. 4 se elimină.

Art. III. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

JUDEŢUL_______________________________________  |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:______________________________________________

ADRESA LOC:____________________________, sector______

STR.:_______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:_________________FAXUL:________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI________________________________________

Data: [__,__]__,__[__,__]                            Cod unic de înregistrare:    [__,__,__,__,__,_]

CAPITALURI PROPRII Şl SURSE ÎMPRUMUTATE*)

                                                                                                                      RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold  la   finele  perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital   subscris   şi   vărsat/capital   de dotare (ct.1012)

1

Prime  de   capital    (ct.    104)

2

Rezerve   din   reevaluare   (ct.   105)

3

Rezerve   legale   (ct.   1061)

4

Rezerve   statutare   sau   contractuale    (ct.    1063)

5

Rezerve   reprezentând  surplusul   realizat   din   rezerve  din reevaluare    (ct.    1065)

6

Alte   rezerve    (ct.    1068)

7

Acţiuni   proprii    (ct.    109)

8

Profitul   sau  pierderea   reportat(ă)     (ct.    117)

9

Profitul   sau  pierderea  exerciţiului   financiar    (ct. 121)

10

Repartizarea  profitului    (ct.    129)

11

TOTAL   CAPITALURI   PROPRII   

(rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/9+/-10-11)

12

Imprumuturi   primite   de   la   instituţiile   de   credit (ct.    1621+1622+162 4+1625+1627+5191+5192)

13

Imprumuturi   primite  de   la   entităţile afiliate (ct.  1661)

14

Imprumuturi   primite  de   la   entităţile   de   care   instituţia   este legată în virtutea intereselor de participare  (ct. 1663)

15

Alte   datorii   de   natura  surselor   împrumutate (ct.    162 3+162 6+167+5193+519 4+5195+519 6+5197)

16

Alte  datorii   de   natura  surselor   împrumutate,   neincluse   la rd.    16,    cu  detalierea  pe   conturi   a   sumei   totale

17

Imprumuturi   primite   de   la   acţionari    (ct.    455)

18

Imprumuturi din emisiunea  de obligaţiuni    (ct. 161-169)

19

TOTAL   SURSE   ÎMPRUMUTATE   

(rd. 13+14+15+16+17+18+19)

20

TOTAL   CAPITALURI   PROPRII   ŞI   SURSE   ÎMPRUMUTATE    (rd.  12+20)

21

            ADMINISTRATOR,

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele,prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancare

            …………………………………….

            …………………………………….

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele,   prenumele   şi   semnătura

...........................................................

...........................................................

*) Formularul se completează de către entităţile menţionate la art.51 alin.(3) şi (4) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

ANEXA Nr. 2

JUDEŢUL______________________________________ |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:_____________________________________________

ADRESA LOC:___________________________, sector______

STR.:______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:_________________FAXUL:________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI_______________________________________

Data: [__,__]__,__[__,__]                           Cod unic de înregistrare:        [__,__,__,__,__,_,]

            CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE Şl ANGAJAMENTE ASUMATE*)

                                                                                                                      RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold  la   finele  perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Credite   de   consum

1

Credite   imobiliare

2

Microcredite

3

Credite  pentru   finanţarea  tranzacţiilor  comerciale

4

Leasing   financiar

5

Scontare

6

Forfetare

7

Factoring

8

Alte tipuri de finanţare acordate,   de   natura  creditelor***)

9

TOTAL   CREDITE   ACORDATE   

(rd.    1+2+3+4+5+6+7+8+9)

10

Angajamente  de   finanţare    (extras   ct.    801)

11

Angajamente  de   garanţie    (extras   ct.   801)

12

TOTAL   ANGAJAMENTE   ASUMATE    (rd.    11+12)

13

TOTAL   CREDITE/FINANŢĂRI   ACORDATE   ŞI   ANGAJAMENTE   ASUMATE (rd.    10+13)

14

            ADMINISTRATOR,

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele, prenumele, semnătura şi stampila instituţiei financiare nebancare

             ……………………………………….

            ……………………………………….

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

......................................................

......................................................

*) Formularul se completează de către entităţile menţionate la art.51 alin. (3) şi (4) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

***) Alte tipuri de finanţare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura creditelor.

Anexa nr. 3

JUDEŢUL___________________________________________ |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:__________________________________________________

ADRESA LOC:_______________________________, sector_______

STR.:___________________________________________nr.:________

TELEFONUL:___________________FAXUL:__________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI____________________________________________

Data: [___,___]___,___[___,___]                              Cod unic de înregistrare:        [__,__,__,__,__,_,]

                 INDICATORI privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON

DENUMIRE INDICATORI

Număr rând

Sold la finele perioadei *

n-2

n-1

n

A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.2+ rd.3)

1

Total credite acordate

(ct.2011+2021+2031+2041+2051+2052+2061+2311+2312+2411 +2412+2731+2732+2751+2752+extras 2811+extras 2821+30111+extras 3811+extras 3821+401+402+4711+4712+extras 4811+extras 4821)

2

Total angajamente asumate (ct.901+903+911+913+962+981)

3

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.5+rd.6)

4

Total capitaluri proprii (ct.501+502-503-

508+511+512+513+514+516+519+581+591-592)

5

Total surse împrumutate

(ct.2741+2742+2321+2322+2431+2432+2711(sold creditor) +2761+2762+30121+3251+3581+3582- extras.3741 - extras 3742+4721+4722 +531+532)

6

*  n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială , succesive

* * Entităţile menţionate la art. 5 alin. (1) şi (2) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare vor completa coloana n-2, asigurând următoarele corelaţii: rd.1 Anexa 3= rd.14 Anexa 2, rd. 2 Anexa 3 = rd. 10 Anexa 2 rd. 3 Anexa 3 - rd.13 Anexa 2, rd.4 Anexa 3= rd.21 Anexa 1, rd. 5 Anexa 3 - rd. 12 Anexa 1, rd. 6 Anexa 3= rd.20 Anexa 1.

            ADMINISTRATOR

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancare

            ……………………………………

            ……………………………………

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

…………………………………….

…………………………………….


SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu