Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4 din 1 februarie 2007

pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 16 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 27 şi ale art. 32 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă."

2.  La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Prevederile cap. II «Dispoziţii tranzitorii» se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX, titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonanţă, precum şi entităţilor rezultate din reorganizarea, potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (3) din ordonanţă, a persoanelor juridice fără scop patrimonial care la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006 derulau, pe lângă activităţi de creditare din fonduri publice sau puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, şi activităţi de creditare din fonduri private.”

3.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentei norme.”

4.  La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) Inscrierea în Registrul special a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special, prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare se transmite Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorului şi în forma prevăzută în anexe, împreună cu documentaţia aferentă notificării în vederea înscrierii în Registrul general, iar ulterior înscrierii, conform prevederilor prezentei norme.”

5.    După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv raportează trimestrial Băncii Naţionale a României  -  Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coloana «n-2» va conţine soldurile corespunzătoare poziţiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv şi au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coloana «n-2» va conţine soldurile corespunzătoare poziţiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv şi au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele înscrise în Registrul general după data de 31 ianuarie 2007 raportează în cursul anului 2007, trimestrial, Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, semnate de conducătorul instituţiei.

(4)   Entităţile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (3) al ordonanţei, care aplică în cursul exerciţiului financiar al anului 2007 prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, semnate de conducătorul instituţiei; informaţiile privind soldurile la finele perioadelor «n-1» şi «n-2» se completează începând cu cea de-a doua şi, respectiv, cea de-a treia raportare.

(5) Formularele de raportare se transmit de entităţile prevăzute la alin. (1) -(4), în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 şi 9, cu următorul cuprins:

„Art. 8. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cumulativ limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.

Art. 9. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul instituţiei.

(2) Formularul de raportare se transmite, în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."

Art. II. - Anexele nr. 1 -3 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 -3*) la prezenta normă, iar anexa nr. 4 se elimină.

Art. III. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

JUDEŢUL_______________________________________  |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:______________________________________________

ADRESA LOC:____________________________, sector______

STR.:_______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:_________________FAXUL:________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI________________________________________

Data: [__,__]__,__[__,__]                            Cod unic de înregistrare:    [__,__,__,__,__,_]

CAPITALURI PROPRII Şl SURSE ÎMPRUMUTATE*)

                                                                                                                      RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold  la   finele  perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital   subscris   şi   vărsat/capital   de dotare (ct.1012)

1

Prime  de   capital    (ct.    104)

2

Rezerve   din   reevaluare   (ct.   105)

3

Rezerve   legale   (ct.   1061)

4

Rezerve   statutare   sau   contractuale    (ct.    1063)

5

Rezerve   reprezentând  surplusul   realizat   din   rezerve  din reevaluare    (ct.    1065)

6

Alte   rezerve    (ct.    1068)

7

Acţiuni   proprii    (ct.    109)

8

Profitul   sau  pierderea   reportat(ă)     (ct.    117)

9

Profitul   sau  pierderea  exerciţiului   financiar    (ct. 121)

10

Repartizarea  profitului    (ct.    129)

11

TOTAL   CAPITALURI   PROPRII   

(rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/9+/-10-11)

12

Imprumuturi   primite   de   la   instituţiile   de   credit (ct.    1621+1622+162 4+1625+1627+5191+5192)

13

Imprumuturi   primite  de   la   entităţile afiliate (ct.  1661)

14

Imprumuturi   primite  de   la   entităţile   de   care   instituţia   este legată în virtutea intereselor de participare  (ct. 1663)

15

Alte   datorii   de   natura  surselor   împrumutate (ct.    162 3+162 6+167+5193+519 4+5195+519 6+5197)

16

Alte  datorii   de   natura  surselor   împrumutate,   neincluse   la rd.    16,    cu  detalierea  pe   conturi   a   sumei   totale

17

Imprumuturi   primite   de   la   acţionari    (ct.    455)

18

Imprumuturi din emisiunea  de obligaţiuni    (ct. 161-169)

19

TOTAL   SURSE   ÎMPRUMUTATE   

(rd. 13+14+15+16+17+18+19)

20

TOTAL   CAPITALURI   PROPRII   ŞI   SURSE   ÎMPRUMUTATE    (rd.  12+20)

21

            ADMINISTRATOR,

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele,prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancare

            …………………………………….

            …………………………………….

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele,   prenumele   şi   semnătura

...........................................................

...........................................................

*) Formularul se completează de către entităţile menţionate la art.51 alin.(3) şi (4) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

ANEXA Nr. 2

JUDEŢUL______________________________________ |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:_____________________________________________

ADRESA LOC:___________________________, sector______

STR.:______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:_________________FAXUL:________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI_______________________________________

Data: [__,__]__,__[__,__]                           Cod unic de înregistrare:        [__,__,__,__,__,_,]

            CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE Şl ANGAJAMENTE ASUMATE*)

                                                                                                                      RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold  la   finele  perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Credite   de   consum

1

Credite   imobiliare

2

Microcredite

3

Credite  pentru   finanţarea  tranzacţiilor  comerciale

4

Leasing   financiar

5

Scontare

6

Forfetare

7

Factoring

8

Alte tipuri de finanţare acordate,   de   natura  creditelor***)

9

TOTAL   CREDITE   ACORDATE   

(rd.    1+2+3+4+5+6+7+8+9)

10

Angajamente  de   finanţare    (extras   ct.    801)

11

Angajamente  de   garanţie    (extras   ct.   801)

12

TOTAL   ANGAJAMENTE   ASUMATE    (rd.    11+12)

13

TOTAL   CREDITE/FINANŢĂRI   ACORDATE   ŞI   ANGAJAMENTE   ASUMATE (rd.    10+13)

14

            ADMINISTRATOR,

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele, prenumele, semnătura şi stampila instituţiei financiare nebancare

             ……………………………………….

            ……………………………………….

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

......................................................

......................................................

*) Formularul se completează de către entităţile menţionate la art.51 alin. (3) şi (4) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

***) Alte tipuri de finanţare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura creditelor.

Anexa nr. 3

JUDEŢUL___________________________________________ |_|_|

DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:__________________________________________________

ADRESA LOC:_______________________________, sector_______

STR.:___________________________________________nr.:________

TELEFONUL:___________________FAXUL:__________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI____________________________________________

Data: [___,___]___,___[___,___]                              Cod unic de înregistrare:        [__,__,__,__,__,_,]

                 INDICATORI privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON

DENUMIRE INDICATORI

Număr rând

Sold la finele perioadei *

n-2

n-1

n

A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.2+ rd.3)

1

Total credite acordate

(ct.2011+2021+2031+2041+2051+2052+2061+2311+2312+2411 +2412+2731+2732+2751+2752+extras 2811+extras 2821+30111+extras 3811+extras 3821+401+402+4711+4712+extras 4811+extras 4821)

2

Total angajamente asumate (ct.901+903+911+913+962+981)

3

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.5+rd.6)

4

Total capitaluri proprii (ct.501+502-503-

508+511+512+513+514+516+519+581+591-592)

5

Total surse împrumutate

(ct.2741+2742+2321+2322+2431+2432+2711(sold creditor) +2761+2762+30121+3251+3581+3582- extras.3741 - extras 3742+4721+4722 +531+532)

6

*  n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială , succesive

* * Entităţile menţionate la art. 5 alin. (1) şi (2) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006, cu modificările şi completările ulterioare vor completa coloana n-2, asigurând următoarele corelaţii: rd.1 Anexa 3= rd.14 Anexa 2, rd. 2 Anexa 3 = rd. 10 Anexa 2 rd. 3 Anexa 3 - rd.13 Anexa 2, rd.4 Anexa 3= rd.21 Anexa 1, rd. 5 Anexa 3 - rd. 12 Anexa 1, rd. 6 Anexa 3= rd.20 Anexa 1.

            ADMINISTRATOR

            (CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)

            Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancare

            ……………………………………

            ……………………………………

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele şi semnătura

…………………………………….

…………………………………….


SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu