Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 6 din 18 mai 2006

privind criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 23 mai 2006Având în vedere prevederile art. 27 din secţiunea a 4-a a capitolului II din titlul I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul prevederilor art. 72 din capitolul X al titlului I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare instituţii financiare nebancare.

(2) Prevederile cap. II „Dispoziţii tranzitorii" se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX titlul I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanţă.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută în ordonanţă, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Banca Naţională a României.

(2) In sensul prezentei norme, sintagma surse împrumutate reprezintă împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanţare încheiate cu terţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se va efectua pe baza raportărilor transmise de acestea conform reglementărilor Băncii Naţionale a României.

Art. 4. - (1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare şi limitele aferente acestora sunt:

a)   nivelul capitalurilor proprii şi surselor împrumutate existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei (RON); şi

b)   nivelul creditelor/finanţărilor acordate şi angaja-mentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei (RON).

(2) Inscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Banca Naţională a României în situaţia în care se constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL II

Dispoziţii tranzitorii

Art. 5. - (1) Inscrierea în Registrul special a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se va efectua pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare va fi transmisă Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorului şi în forma prevăzută de anexele nr. 1-4*), corespunzător activităţilor desfăşurate, împreună cu documentaţia prevăzută pentru notificare. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Nivelul fiecărui criteriu dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) va fi determinat, în vederea raportării potrivit alin. (1), pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 6. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general îşi vor monitoriza permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligaţiei de încadrare în cerinţele speciale prevăzute de ordonanţă şi de normele emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.

Art. 7. - Instituţiile financiare nebancare constituite ca filiale ale instituţiilor de credit din România şi înscrise în Registrul special vor fi supravegheate la nivel consolidat. Supravegherea la nivel consolidat nu exclude supravegherea pe baze individuale a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 -4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE*

- societăţi de credit ipotecar -

DENUMIREA  ENTITATII  ...........................................

Data: [__,__]__,__[__,__]             Cod unic de înregistrare : [__,__]__,__[__,__]

                                                                                                                         RON

INDICATORI

Nr.

rând

Sold la finele perioadei

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital subscris şi vărsat (ct.501)/ capital de dotare (ct.502)

1

Prime de capital (ct.511 )

2

Rezerve legale (ct.512)

3

Rezerve statutare sau contractuale (ct.5 1 3 )

4

Rezerve pentru riscuri (ct.514)

5

Rezerve din reevaluare (ct. 516)

6

Alte rezerve (ct.519)

7

Acţiuni proprii (ct.5 15)

8

Profitul sau pierderea reportat(a) (ct.581)

9

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar (ct. 591)

10

Repartizarea profitului (ct.592)

11

CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/-9+/-10-11)

12

Imprumuturi primite de la instituţiile de credit (ct.1421 + 1422+ 1423 )

13

Împrumuturi primite de la clientela financiară (ct.2321 + 2322)

14

Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct.3251-extras ct. 3741- extras ct.3742)

15

Valori date in pensiune (ct.1521+ 1522+ 2431 + 2432+30121)

16

Alte datorii de natura surselor împrumutate, neincluse la rd. 13 la 16, cu detalierea pe conturi a sumei totale

17

TOTAL SURSE ÎMPRUMUTATE

(rd. 13+14+15+16+17)

18

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.12+rd.18)

19

*     - formularul se completează de către societăţile de credit ipotecar, pentru activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

ADMINISTRATOR,                                                          CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI        

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)                                     FINANCIAR-CONTABIL,                          

Numele, prenumele, semnătura                                             Numele, prenumele si semnătura         

si stampila instituţiei financiare nebancare

ANEXA Nr. 2

CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE*

- societăţi de credit ipotecar -

DENUMIREA ENTITĂŢII  ............................................

Data; [__,__]__,__[__,__]  Cod unic de inregi.strarc:   [__,__]__,__[__,__]

                                                                                                                         RON

INDICATORI

Nr.

rand

Sold la finele perioadei*

n-2

        n-1

n

A

B

1

2

3

Credite ipotecare

1

Alte tipuri de finanţare acordate, de natura creditelor ***

-…………..

-…………..

-…………..

2

TOTAL CREDITE ACORDATE (rd.1+ 2)

3

Angajamente de finanţare în favoarea clientelei (ct. 903)

4

Alte angajamente de finanţare - cu detalierea pe conturi a sumei totale

5

Angajamente de garanţie acordate clientelei (ct.913)

6

Alte angajamente de garanţie - cu detalierea pe conturi a sumei totale

7

TOTAL ANGAJAMENTE (rd.4 + 5+6 + 7)

8

TOTAL CREDITE ACORDATE Şl ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.3 + 8)

9

*    - formularul se completează de către societăţile de credit ipotecar, pentru activităţile desfăşurate la nivel

agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n- reprezintă perioadele de raportare Trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei

pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

*** alte tipuri de finanţare acordate, de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura

creditelor

ADMINISTRATOR,                                                     CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI            

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII )                              FINANC1AR-CONTABIL,                                    

Numele, prenumele, semnătura                                        Numele, prenumele si semnătura             

si stampila instituţiei financiare nebancare

ANEXA Nr. 3

CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE*

Data: [__,__]__,__[__,__]    Cod unic de înregistrare [__,__]__,__[__,__]

                                                                                                                                  RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold la finele perioadei

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital subscris şi vărsat/capital de dotare (ct. 1012)

1

Prime de capital (ct. 104)

2

Rezerve din reevaluare (ct.105)

3

Rezerve legale (ct.l061)

4

Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

5

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

6

Alte rezerve (ct. 1068)

7

Acţiuni proprii (ct.l09)

8

Profitul sau pierderea reportat(ă) (ct.117)

9

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar   (ct.l21)

10

Repartizarea profitului (ct. 129)

11

TOTAL CAPITALURI  PROPRII (rd. 1+2+3+4+5+6+ 7-8+/-9+/-10-11)

12

Imprumuturi primite de la instituţiile de credit (ct.1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627+5191 +5192)

13

Imprumuturi primite de la entităţile afiliate (ct.1661)

14

Imprumuturi primite de la entităţile de care instituţia este legată in virtutea intereselor de participare (ct.l663)

15

Alte datorii de natura surselor împrumutate (ct. 1623 + 1626 + 167 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

16

Alte datorii de natura surselor împrumutate, ncincluse la rd.16 cu detalierea pe conturi a sumei totale

17

Imprumuturi primite de la acţionari (ct.455)

18

Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct.161 - 169)

19

TOTAL SURSE ÎMPRUMUTATE

(rd. 13+14+15+16+17+18+19)

20

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (n.1.12 + 20)

21

*    - formularul se completează de către entităţile, altele decât societăţile de credit ipotecar, care depun documentaţia pentru notificare, şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n- reprezintă perioadele de raportare Trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

ADMINISTRATOR,                                                         CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)                                   FINANCIAR-CONTABIL,              

Numele, prenumele, semnătura                                           Numele, prenumele si semnătura

si stampila instituţiei financiare nebancare

ANEXA Nr. 4

CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE*

Data: [__,__]__, __[__,__]   Cod unic de înregistrare : [__,__]__,__[__,__]                                                          

                                                                                                                                   RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold la finele perioadei

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Credite de consum

1

Credite imobiliare

2

Microcredite

3

Credite pentru finanţarea tranzacţiilor comerciale

4

Leasing financiar

5

Scontare

6

Forfetare

7

Factoring

8

Alte tipuri de finanţare acordate, de natura creditelor***

-…………

-…………

9

TOTAL CREDITE ACORDATE (rd.1+2+3+4+5+6+7+8+9)

10

Angajamente de finanţare (extras ct.801)

11

Angajamente de garanţie (extras ct.801)

12

TOTAL ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.1 1+12)

13

TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.10+13)

14

*     - formularul se completează de către entităţile, altele decât societăţile de credit ipotecar, care depun documentaţia pentru notificare, şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

* * - alte tipuri de finanţare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura creditelor

ADMINISTRATOR,                                                    CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)                               FINANCIAR-CONTABIL              

Numele, prenumele, semnătura                                       Numele, prenumele si semnătura

si stampila instituţiei financiare nebancare


SmartCity5

COMENTARII la Norma 6/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 6 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu