Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 6 din 18 mai 2006

privind criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 23 mai 2006Având în vedere prevederile art. 27 din secţiunea a 4-a a capitolului II din titlul I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul prevederilor art. 72 din capitolul X al titlului I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare instituţii financiare nebancare.

(2) Prevederile cap. II „Dispoziţii tranzitorii" se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX titlul I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanţă.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută în ordonanţă, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Banca Naţională a României.

(2) In sensul prezentei norme, sintagma surse împrumutate reprezintă împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanţare încheiate cu terţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se va efectua pe baza raportărilor transmise de acestea conform reglementărilor Băncii Naţionale a României.

Art. 4. - (1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare şi limitele aferente acestora sunt:

a)   nivelul capitalurilor proprii şi surselor împrumutate existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei (RON); şi

b)   nivelul creditelor/finanţărilor acordate şi angaja-mentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei (RON).

(2) Inscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Banca Naţională a României în situaţia în care se constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL II

Dispoziţii tranzitorii

Art. 5. - (1) Inscrierea în Registrul special a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se va efectua pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare va fi transmisă Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorului şi în forma prevăzută de anexele nr. 1-4*), corespunzător activităţilor desfăşurate, împreună cu documentaţia prevăzută pentru notificare. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Nivelul fiecărui criteriu dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) va fi determinat, în vederea raportării potrivit alin. (1), pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 6. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general îşi vor monitoriza permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligaţiei de încadrare în cerinţele speciale prevăzute de ordonanţă şi de normele emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.

Art. 7. - Instituţiile financiare nebancare constituite ca filiale ale instituţiilor de credit din România şi înscrise în Registrul special vor fi supravegheate la nivel consolidat. Supravegherea la nivel consolidat nu exclude supravegherea pe baze individuale a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 -4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE*

- societăţi de credit ipotecar -

DENUMIREA  ENTITATII  ...........................................

Data: [__,__]__,__[__,__]             Cod unic de înregistrare : [__,__]__,__[__,__]

                                                                                                                         RON

INDICATORI

Nr.

rând

Sold la finele perioadei

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital subscris şi vărsat (ct.501)/ capital de dotare (ct.502)

1

Prime de capital (ct.511 )

2

Rezerve legale (ct.512)

3

Rezerve statutare sau contractuale (ct.5 1 3 )

4

Rezerve pentru riscuri (ct.514)

5

Rezerve din reevaluare (ct. 516)

6

Alte rezerve (ct.519)

7

Acţiuni proprii (ct.5 15)

8

Profitul sau pierderea reportat(a) (ct.581)

9

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar (ct. 591)

10

Repartizarea profitului (ct.592)

11

CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/-9+/-10-11)

12

Imprumuturi primite de la instituţiile de credit (ct.1421 + 1422+ 1423 )

13

Împrumuturi primite de la clientela financiară (ct.2321 + 2322)

14

Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct.3251-extras ct. 3741- extras ct.3742)

15

Valori date in pensiune (ct.1521+ 1522+ 2431 + 2432+30121)

16

Alte datorii de natura surselor împrumutate, neincluse la rd. 13 la 16, cu detalierea pe conturi a sumei totale

17

TOTAL SURSE ÎMPRUMUTATE

(rd. 13+14+15+16+17)

18

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.12+rd.18)

19

*     - formularul se completează de către societăţile de credit ipotecar, pentru activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

ADMINISTRATOR,                                                          CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI        

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)                                     FINANCIAR-CONTABIL,                          

Numele, prenumele, semnătura                                             Numele, prenumele si semnătura         

si stampila instituţiei financiare nebancare

ANEXA Nr. 2

CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE*

- societăţi de credit ipotecar -

DENUMIREA ENTITĂŢII  ............................................

Data; [__,__]__,__[__,__]  Cod unic de inregi.strarc:   [__,__]__,__[__,__]

                                                                                                                         RON

INDICATORI

Nr.

rand

Sold la finele perioadei*

n-2

        n-1

n

A

B

1

2

3

Credite ipotecare

1

Alte tipuri de finanţare acordate, de natura creditelor ***

-…………..

-…………..

-…………..

2

TOTAL CREDITE ACORDATE (rd.1+ 2)

3

Angajamente de finanţare în favoarea clientelei (ct. 903)

4

Alte angajamente de finanţare - cu detalierea pe conturi a sumei totale

5

Angajamente de garanţie acordate clientelei (ct.913)

6

Alte angajamente de garanţie - cu detalierea pe conturi a sumei totale

7

TOTAL ANGAJAMENTE (rd.4 + 5+6 + 7)

8

TOTAL CREDITE ACORDATE Şl ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.3 + 8)

9

*    - formularul se completează de către societăţile de credit ipotecar, pentru activităţile desfăşurate la nivel

agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n- reprezintă perioadele de raportare Trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei

pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

*** alte tipuri de finanţare acordate, de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura

creditelor

ADMINISTRATOR,                                                     CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI            

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII )                              FINANC1AR-CONTABIL,                                    

Numele, prenumele, semnătura                                        Numele, prenumele si semnătura             

si stampila instituţiei financiare nebancare

ANEXA Nr. 3

CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE*

Data: [__,__]__,__[__,__]    Cod unic de înregistrare [__,__]__,__[__,__]

                                                                                                                                  RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold la finele perioadei

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital subscris şi vărsat/capital de dotare (ct. 1012)

1

Prime de capital (ct. 104)

2

Rezerve din reevaluare (ct.105)

3

Rezerve legale (ct.l061)

4

Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

5

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

6

Alte rezerve (ct. 1068)

7

Acţiuni proprii (ct.l09)

8

Profitul sau pierderea reportat(ă) (ct.117)

9

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar   (ct.l21)

10

Repartizarea profitului (ct. 129)

11

TOTAL CAPITALURI  PROPRII (rd. 1+2+3+4+5+6+ 7-8+/-9+/-10-11)

12

Imprumuturi primite de la instituţiile de credit (ct.1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627+5191 +5192)

13

Imprumuturi primite de la entităţile afiliate (ct.1661)

14

Imprumuturi primite de la entităţile de care instituţia este legată in virtutea intereselor de participare (ct.l663)

15

Alte datorii de natura surselor împrumutate (ct. 1623 + 1626 + 167 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

16

Alte datorii de natura surselor împrumutate, ncincluse la rd.16 cu detalierea pe conturi a sumei totale

17

Imprumuturi primite de la acţionari (ct.455)

18

Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct.161 - 169)

19

TOTAL SURSE ÎMPRUMUTATE

(rd. 13+14+15+16+17+18+19)

20

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (n.1.12 + 20)

21

*    - formularul se completează de către entităţile, altele decât societăţile de credit ipotecar, care depun documentaţia pentru notificare, şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n- reprezintă perioadele de raportare Trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

ADMINISTRATOR,                                                         CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)                                   FINANCIAR-CONTABIL,              

Numele, prenumele, semnătura                                           Numele, prenumele si semnătura

si stampila instituţiei financiare nebancare

ANEXA Nr. 4

CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE*

Data: [__,__]__, __[__,__]   Cod unic de înregistrare : [__,__]__,__[__,__]                                                          

                                                                                                                                   RON

INDICATORI

Nr. rând

Sold la finele perioadei

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Credite de consum

1

Credite imobiliare

2

Microcredite

3

Credite pentru finanţarea tranzacţiilor comerciale

4

Leasing financiar

5

Scontare

6

Forfetare

7

Factoring

8

Alte tipuri de finanţare acordate, de natura creditelor***

-…………

-…………

9

TOTAL CREDITE ACORDATE (rd.1+2+3+4+5+6+7+8+9)

10

Angajamente de finanţare (extras ct.801)

11

Angajamente de garanţie (extras ct.801)

12

TOTAL ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.1 1+12)

13

TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.10+13)

14

*     - formularul se completează de către entităţile, altele decât societăţile de credit ipotecar, care depun documentaţia pentru notificare, şi vizează activităţile desfăşurate la nivel agregat, pe teritoriul României şi în străinătate

** n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive, anterioare datei de depunere a documentaţiei pentru notificare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2

* * - alte tipuri de finanţare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finanţare acordate, de natura creditelor

ADMINISTRATOR,                                                    CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII)                               FINANCIAR-CONTABIL              

Numele, prenumele, semnătura                                       Numele, prenumele si semnătura

si stampila instituţiei financiare nebancare


SmartCity5

COMENTARII la Norma 6/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 6 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu