E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 40 din 16 iulie 2003

privind unele masuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 27 august 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Comisia de recunoastere a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumita in continuare Comisia de recunoastere.
    (2) Comisia de recunoastere functioneaza in cadrul Directiei generale politica industriala si isi desfasoara activitatea conform prevederilor normelor metodologice prevazute la art. 1 si propriului regulament de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2*).
    (3) Componenta Comisiei de recunoastere este prevazuta in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexele nr. 2 si 3 se pot pune la dispozitie celor interesati.

    Art. 3
    Se abroga Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 147/2003 privind unele masuri in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 221/2003.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Ministrul economiei si comertului,
                               Mihai Berinde,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

    A. Dispozitii generale
    1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumite in continuare organisme, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
    2. Poate fi recunoscuta drept organism orice persoana juridica sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul in Romania, care dovedeste ca poate realiza sarcini specifice in legatura cu evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si care respecta criteriile minime pentru recunoasterea organismelor notificate, prevazute in anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 453/2003, precum si cerintele prevazute in prezentele norme metodologice.
    3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice indeplinesc sarcinile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 453/2003.

    B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare in vederea recunoasterii
    4. Cererea de recunoastere si desemnare se completeaza de catre organism conform modelului redat in anexa la prezentele norme metodologice si se transmite Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare la registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea, in copie;
    b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de organismul national de acreditare, in copie; standardele seriei SR EN 45000 stau la baza acreditarii organismelor care doresc sa realizeze proceduri specifice pentru evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;
    c) asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului prin lege, insotita de o adresa emisa de societatea de asigurare, prin care sa se certifice ca polita de asigurare acopera despagubirile care pot fi solicitate in urma activitatii pentru care se solicita desemnarea;
    d) scurta prezentare a activitatii organismului, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniul evaluarii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu indicarea codului si a clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;
    e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplica de catre organism in functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitatea sa le efectueze si a dotarilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie sa faca referire la cerintele si procedura pentru evaluarea conformitatii utilizata;
    f) lista personalului implicat in activitatea de evaluare a conformitatii, din care sa rezulte experienta si expertiza personalului;
    g) o declaratie scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitie autoritatii competente, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa;
    h) raportul intocmit de organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitatii, documentata si aplicata de catre solicitant, conform cap. II "Proceduri pentru evaluarea conformitatii" din Hotararea Guvernului nr. 453/2003, si la sistemul de management al calitatii acestuia;
    i) documentele incheiate pentru subcontractarea activitatilor in legatura cu sarcinile pentru care se solicita desemnarea, in copie, daca este cazul.

    C. Evaluarea solicitarii, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii si recunoasterii
    5. Comisia de recunoastere evalueaza solicitarea privind recunoasterea si desemnarea in urma examinarii documentelor mentionate la pct. 4 si a verificarii respectarii:
    a) criteriilor minime pentru recunoasterea organismelor notificate prevazute in anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 453/2003;
    b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
    c) cerintelor privind competenta tehnica si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu cerintele esentiale din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 453/2003;
    d) sarcinilor in legatura cu procedura/procedurile de evaluare a conformitatii pentru care organismul solicita recunoasterea si desemnarea, prevazute in cap. II "Proceduri pentru evaluarea conformitatii" din Hotararea Guvernului nr. 453/2003;
    e) valorii minime a asigurarii de raspundere civila, prevazuta la pct. 4 lit. c);
    f) oricaror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.
    6. In masura in care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri pentru informarea sa completa si corecta. In vederea luarii deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurna) se suporta de catre acesta.
    7.1. In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de recunoastere si desemnare Comisia de recunoastere elibereaza un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat.
    7.2. In situatia in care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevazute in prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de recunoastere si desemnare, comunica solicitantului respingerea motivata a cererii.
    7.3. Rezultatul evaluarii realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit si pastrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.
    7.4. Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA sau pana la 1 ianuarie 2007, in situatia in care PECA nu s-a incheiat pentru domeniul aparate consumatoare de combustibili gazosi, Comisia de recunoastere solicita inscrierea organismului in Registrul organismelor recunoscute.
    8.1. Pana la termenele prevazute la pct. 7.4, dupa caz, lista cuprinzand organismele recunoscute se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 453/2003.
    8.2. Ordinul prevazut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluarii asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitatii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numarul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.
    8.3. In cazuri motivate, desemnarea poate fi acordata pentru o perioada limitata; in aceasta situatie Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnarii.
    8.4. In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului prevazut la pct. 8.1 Comisia de recunoastere solicita organismului desemnat stabilirea, impreuna cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, in copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care organismul a primit cererea.
    9. Dupa data intrarii in vigoare a PECA sau, dupa caz, de la data de 1 ianuarie 2007, pentru domeniul aparate consumatoare de combustibili gazosi, Ministerul Economiei si Comertului comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor speciale din PECA sau conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 453/2003, in cazul in care un astfel de protocol nu este incheiat, organismele recunoscute pe care le-a aprobat pentru a fi notificate si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numarul de identificare alocat acestora anterior de Comisie; lista organismelor notificate si numarul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea, dupa caz, a unui organism in cazul nerespectarii cerintelor care au stat la baza recunoasterii, desemnarii sau notificarii ori in situatia in care organismul respectiv solicita acest lucru.
    10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii trebuie inaintata Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni inainte de incetarea activitatii organismului in cauza.
    10.3. In situatia prevazuta la pct. 10.1, organismul trebuie sa asigure predarea, intr-un mod corespunzator, a documentelor si inregistrarilor in legatura cu evaluarile realizate sau in curs de realizare din perioada in care a fost desemnat conform pct. 8.1 sau notificat conform pct. 9, cu acceptul clientului, catre Comisia de recunoastere sau catre un alt organism desemnat sau notificat, dupa caz, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.
    10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii determina retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prevazut la pct. 8.1 sau informarea corespunzatoare a Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, prevazuta la pct. 9, dupa caz.
    10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii, dupa caz, a unui organism nu afecteaza valabilitatea certificatelor de conformitate emise de catre acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnarii sau notificarii organismului, pana cand se poate dovedi ca acestea trebuie retrase.
    11. Organismele pot contesta la instanta judecatoreasca competenta decizia privind retragerea desemnarii sau notificarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    D. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate, dupa caz
    12.1. Organismele desemnate sau notificate trebuie sa indeplineasca in mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea, desemnarea sau notificarea.
    12.2. Organismele desemnate sau notificate trebuie sa faca cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevazute la pct. 4, precum si orice alta masura ce se doreste a fi implementata si care ar putea afecta indeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor in legatura cu recunoasterea si desemnarea sau notificarea, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de punerea in aplicare a modificarii. Organismele desemnate/notificate vor comunica totodata si data pentru punerea in aplicare a modificarii.
    12.3. Organismele desemnate/notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificarilor, daca acestea afecteaza conditiile prevazute la pct. 12.1. In situatia in care modificarile privesc certificatul de inmatriculare la registrul comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.
    13.1. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate se realizeaza de catre organismul national de acreditare in conformitate cu procedura de supraveghere prevazuta la pct. 8.4.
    13.2. In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat sau notificat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, incheiat de catre echipa de evaluare a organismului national de acreditare.
    13.3. Organismele desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditarii si/sau reinnoirea acesteia.
    14.1. In caz de existenta a oricarui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnarii/notificarii, organismul desemnat sau notificat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei aparute. Daca este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat sau notificat in cauza. Totodata Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri necesare clarificarii dubiilor existente.
    14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevazut la pct. 14.1, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea acestuia.
    15.1. In situatia in care in cadrul procesului de supraveghere se constata neconformitati fata de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si organismul desemnat sau notificat in cauza vor stabili masurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitatilor, care se aproba de catre Comisia de recunoastere.
    15.2. In functie de natura neconformitatilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioada determinata, pana la eliminarea neconformitatilor, activitatea organismului in domeniul in care este desemnat sa fie limitata sau suspendata.
    16. Organismele desemnate sau notificate trebuie sa permita neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitatile care privesc incercarile si/sau evaluarile ce se realizeaza de catre acestea in legatura cu obiectul desemnarii sau notificarii si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    17. Organismele desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere in fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitatile de certificare efectuate in anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine in principal informatii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a desemnarii sau notificarii;
    b) reclamatiile si apelurile inregistrate impotriva deciziilor organismului desemnat sau notificat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele in legatura cu acestea;
    c) experienta acumulata in urma realizarii sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii sau notificarii si propuneri de perfectionare a activitatii;
    d) activitatile subcontractate, subcontractantii si experienta dobandita ca urmare a subcontractarii activitatilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii sau notificarii;
    e) dificultatile intampinate in realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii sau notificarii si masurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora ori pe care urmeaza sa le ia in acest scop;
    f) modul de participare la activitatile de standardizare din domeniul in care a fost desemnat.
    18. Prevederile pct. 12 - 17 se aplica organismelor pe care Romania le notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene de la termenele prevazute la pct. 9.
    19. Anexa face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Organismul ............................
               (denumirea completa, adresa,
               telefon/fax, e-mail,
               codul unic de inregistrare)

                                                  Nr. ......../Data .........*1)

                    CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE
                                - model -

    Organismul .......................*2), avand sediul in .................*3), reprezentat prin director/presedinte ...................................*4), in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor in domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, solicita Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi sa fie evaluat in vederea desemnarii in scopul de a realiza evaluarea conformitatii pentru grupa de produse .....................*5) prin .................................*6).
    Anexam la prezenta urmatoarele documente*7):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                     Directorul/Presedintele organismului,
                   ......................................*8)

------------
    *1) Numarul si data de inregistrare completate de autoritatea competenta.
    *2) Denumirea completa a organismului.
    *3) Adresa completa, codul postal.
    *4) Numele si prenumele.
    *5) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluarii, asociate activitatilor CAEN.
    *6) Denumirea incercarilor sau procedurii de evaluare a conformitatii produselor ce fac obiectul evaluarii.
    *7) Documentele conform prevederilor lit. B din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
    *8) Numele, prenumele, semnatura directorului/presedintelui si stampila organismului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 40/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 40 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu