E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 40 din 16 iulie 2003

privind unele masuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 27 august 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Comisia de recunoastere a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumita in continuare Comisia de recunoastere.
    (2) Comisia de recunoastere functioneaza in cadrul Directiei generale politica industriala si isi desfasoara activitatea conform prevederilor normelor metodologice prevazute la art. 1 si propriului regulament de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2*).
    (3) Componenta Comisiei de recunoastere este prevazuta in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexele nr. 2 si 3 se pot pune la dispozitie celor interesati.

    Art. 3
    Se abroga Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 147/2003 privind unele masuri in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 221/2003.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Ministrul economiei si comertului,
                               Mihai Berinde,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

    A. Dispozitii generale
    1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumite in continuare organisme, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
    2. Poate fi recunoscuta drept organism orice persoana juridica sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul in Romania, care dovedeste ca poate realiza sarcini specifice in legatura cu evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si care respecta criteriile minime pentru recunoasterea organismelor notificate, prevazute in anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 453/2003, precum si cerintele prevazute in prezentele norme metodologice.
    3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice indeplinesc sarcinile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 453/2003.

    B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare in vederea recunoasterii
    4. Cererea de recunoastere si desemnare se completeaza de catre organism conform modelului redat in anexa la prezentele norme metodologice si se transmite Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare la registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea, in copie;
    b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de organismul national de acreditare, in copie; standardele seriei SR EN 45000 stau la baza acreditarii organismelor care doresc sa realizeze proceduri specifice pentru evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;
    c) asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului prin lege, insotita de o adresa emisa de societatea de asigurare, prin care sa se certifice ca polita de asigurare acopera despagubirile care pot fi solicitate in urma activitatii pentru care se solicita desemnarea;
    d) scurta prezentare a activitatii organismului, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniul evaluarii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu indicarea codului si a clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;
    e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplica de catre organism in functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitatea sa le efectueze si a dotarilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie sa faca referire la cerintele si procedura pentru evaluarea conformitatii utilizata;
    f) lista personalului implicat in activitatea de evaluare a conformitatii, din care sa rezulte experienta si expertiza personalului;
    g) o declaratie scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitie autoritatii competente, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa;
    h) raportul intocmit de organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitatii, documentata si aplicata de catre solicitant, conform cap. II "Proceduri pentru evaluarea conformitatii" din Hotararea Guvernului nr. 453/2003, si la sistemul de management al calitatii acestuia;
    i) documentele incheiate pentru subcontractarea activitatilor in legatura cu sarcinile pentru care se solicita desemnarea, in copie, daca este cazul.

    C. Evaluarea solicitarii, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii si recunoasterii
    5. Comisia de recunoastere evalueaza solicitarea privind recunoasterea si desemnarea in urma examinarii documentelor mentionate la pct. 4 si a verificarii respectarii:
    a) criteriilor minime pentru recunoasterea organismelor notificate prevazute in anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 453/2003;
    b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
    c) cerintelor privind competenta tehnica si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu cerintele esentiale din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 453/2003;
    d) sarcinilor in legatura cu procedura/procedurile de evaluare a conformitatii pentru care organismul solicita recunoasterea si desemnarea, prevazute in cap. II "Proceduri pentru evaluarea conformitatii" din Hotararea Guvernului nr. 453/2003;
    e) valorii minime a asigurarii de raspundere civila, prevazuta la pct. 4 lit. c);
    f) oricaror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.
    6. In masura in care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri pentru informarea sa completa si corecta. In vederea luarii deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurna) se suporta de catre acesta.
    7.1. In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de recunoastere si desemnare Comisia de recunoastere elibereaza un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat.
    7.2. In situatia in care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevazute in prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de recunoastere si desemnare, comunica solicitantului respingerea motivata a cererii.
    7.3. Rezultatul evaluarii realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit si pastrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.
    7.4. Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA sau pana la 1 ianuarie 2007, in situatia in care PECA nu s-a incheiat pentru domeniul aparate consumatoare de combustibili gazosi, Comisia de recunoastere solicita inscrierea organismului in Registrul organismelor recunoscute.
    8.1. Pana la termenele prevazute la pct. 7.4, dupa caz, lista cuprinzand organismele recunoscute se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 453/2003.
    8.2. Ordinul prevazut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluarii asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitatii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numarul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.
    8.3. In cazuri motivate, desemnarea poate fi acordata pentru o perioada limitata; in aceasta situatie Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnarii.
    8.4. In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului prevazut la pct. 8.1 Comisia de recunoastere solicita organismului desemnat stabilirea, impreuna cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, in copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care organismul a primit cererea.
    9. Dupa data intrarii in vigoare a PECA sau, dupa caz, de la data de 1 ianuarie 2007, pentru domeniul aparate consumatoare de combustibili gazosi, Ministerul Economiei si Comertului comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor speciale din PECA sau conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 453/2003, in cazul in care un astfel de protocol nu este incheiat, organismele recunoscute pe care le-a aprobat pentru a fi notificate si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numarul de identificare alocat acestora anterior de Comisie; lista organismelor notificate si numarul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea, dupa caz, a unui organism in cazul nerespectarii cerintelor care au stat la baza recunoasterii, desemnarii sau notificarii ori in situatia in care organismul respectiv solicita acest lucru.
    10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii trebuie inaintata Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni inainte de incetarea activitatii organismului in cauza.
    10.3. In situatia prevazuta la pct. 10.1, organismul trebuie sa asigure predarea, intr-un mod corespunzator, a documentelor si inregistrarilor in legatura cu evaluarile realizate sau in curs de realizare din perioada in care a fost desemnat conform pct. 8.1 sau notificat conform pct. 9, cu acceptul clientului, catre Comisia de recunoastere sau catre un alt organism desemnat sau notificat, dupa caz, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.
    10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii determina retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prevazut la pct. 8.1 sau informarea corespunzatoare a Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, prevazuta la pct. 9, dupa caz.
    10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii, dupa caz, a unui organism nu afecteaza valabilitatea certificatelor de conformitate emise de catre acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnarii sau notificarii organismului, pana cand se poate dovedi ca acestea trebuie retrase.
    11. Organismele pot contesta la instanta judecatoreasca competenta decizia privind retragerea desemnarii sau notificarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    D. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate, dupa caz
    12.1. Organismele desemnate sau notificate trebuie sa indeplineasca in mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea, desemnarea sau notificarea.
    12.2. Organismele desemnate sau notificate trebuie sa faca cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevazute la pct. 4, precum si orice alta masura ce se doreste a fi implementata si care ar putea afecta indeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor in legatura cu recunoasterea si desemnarea sau notificarea, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de punerea in aplicare a modificarii. Organismele desemnate/notificate vor comunica totodata si data pentru punerea in aplicare a modificarii.
    12.3. Organismele desemnate/notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificarilor, daca acestea afecteaza conditiile prevazute la pct. 12.1. In situatia in care modificarile privesc certificatul de inmatriculare la registrul comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.
    13.1. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate se realizeaza de catre organismul national de acreditare in conformitate cu procedura de supraveghere prevazuta la pct. 8.4.
    13.2. In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat sau notificat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, incheiat de catre echipa de evaluare a organismului national de acreditare.
    13.3. Organismele desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditarii si/sau reinnoirea acesteia.
    14.1. In caz de existenta a oricarui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnarii/notificarii, organismul desemnat sau notificat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei aparute. Daca este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat sau notificat in cauza. Totodata Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri necesare clarificarii dubiilor existente.
    14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevazut la pct. 14.1, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea acestuia.
    15.1. In situatia in care in cadrul procesului de supraveghere se constata neconformitati fata de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si organismul desemnat sau notificat in cauza vor stabili masurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitatilor, care se aproba de catre Comisia de recunoastere.
    15.2. In functie de natura neconformitatilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioada determinata, pana la eliminarea neconformitatilor, activitatea organismului in domeniul in care este desemnat sa fie limitata sau suspendata.
    16. Organismele desemnate sau notificate trebuie sa permita neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitatile care privesc incercarile si/sau evaluarile ce se realizeaza de catre acestea in legatura cu obiectul desemnarii sau notificarii si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    17. Organismele desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere in fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitatile de certificare efectuate in anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine in principal informatii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a desemnarii sau notificarii;
    b) reclamatiile si apelurile inregistrate impotriva deciziilor organismului desemnat sau notificat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele in legatura cu acestea;
    c) experienta acumulata in urma realizarii sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii sau notificarii si propuneri de perfectionare a activitatii;
    d) activitatile subcontractate, subcontractantii si experienta dobandita ca urmare a subcontractarii activitatilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii sau notificarii;
    e) dificultatile intampinate in realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii sau notificarii si masurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora ori pe care urmeaza sa le ia in acest scop;
    f) modul de participare la activitatile de standardizare din domeniul in care a fost desemnat.
    18. Prevederile pct. 12 - 17 se aplica organismelor pe care Romania le notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene de la termenele prevazute la pct. 9.
    19. Anexa face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Organismul ............................
               (denumirea completa, adresa,
               telefon/fax, e-mail,
               codul unic de inregistrare)

                                                  Nr. ......../Data .........*1)

                    CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE
                                - model -

    Organismul .......................*2), avand sediul in .................*3), reprezentat prin director/presedinte ...................................*4), in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor in domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, solicita Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi sa fie evaluat in vederea desemnarii in scopul de a realiza evaluarea conformitatii pentru grupa de produse .....................*5) prin .................................*6).
    Anexam la prezenta urmatoarele documente*7):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                     Directorul/Presedintele organismului,
                   ......................................*8)

------------
    *1) Numarul si data de inregistrare completate de autoritatea competenta.
    *2) Denumirea completa a organismului.
    *3) Adresa completa, codul postal.
    *4) Numele si prenumele.
    *5) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluarii, asociate activitatilor CAEN.
    *6) Denumirea incercarilor sau procedurii de evaluare a conformitatii produselor ce fac obiectul evaluarii.
    *7) Documentele conform prevederilor lit. B din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
    *8) Numele, prenumele, semnatura directorului/presedintelui si stampila organismului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 40/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 40 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu