Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 147 din 10 mai 2002

privind unele masuri in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din 23 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul industriei si resurselor,
    in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) si (2) si ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedurile de evaluare in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) In scopul evaluarii solicitarii depuse de organisme si al formularii deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii, dupa caz, se constituie Comisia de desemnare a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
    (2) Comisia de desemnare functioneaza in cadrul Directiei generale produse industriale - Sectorul constructii de masini si isi desfasoara activitatea conform propriului regulament de organizare si functionare.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare si componenta Comisiei de desemnare se stabilesc in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul industriei si resurselor,
                             Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                          PROCEDURILE DE EVALUARE
in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

    A. Criteriile minime de evaluare a organismelor care urmeaza sa fie desemnate
    Poate fi organism de certificare produs, organism de certificare sistem sau organism de inspectie desemnat, denumit in continuare organism, in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, orice persoana juridica sau entitate din cadrul unei persoane juridice inregistrate la registrul comertului, care dovedeste ca respecta prevederile prezentelor proceduri de evaluare.
    1. Organismul, directorul acestuia si personalul responsabil pentru efectuarea incercarilor de verificare trebuie sa fie altii decat proiectantul, producatorul, furnizorul sau instalatorul de aparate consumatoare de combustibili gazosi pe care acestia il inspecteaza, si decat reprezentantii autorizati ai acestora. Acestia nu se vor implica direct in proiectarea, constructia, comercializarea sau intretinerea acestor aparate consumatoare de combustibili gazosi si nici nu vor reprezenta partile angajate in aceste activitati. Aceasta cerinta nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice intre producator si organism.
    2. Organismul si personalul acestuia trebuie sa execute procedurile de verificare cu cel mai inalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie independenti fata de orice presiuni si stimulente, indeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes in rezultatul verificarii si care ar putea influenta decizia lor sau rezultatele verificarilor.
    3. Organismul trebuie sa aiba la dispozitie personalul necesar si trebuie sa dispuna de dotarile necesare care sa-i permita indeplinirea in bune conditii a sarcinilor sale administrative si tehnice legate de verificare; de asemenea, trebuie sa aiba acces la echipamentul necesar pentru verificari speciale.
    4. Personalul organismului trebuie sa aiba:
    a) pregatire temeinica tehnica si profesionala;
    b) cunostinte corespunzatoare cerintelor privind incercarile ce trebuie executate si experienta adecvata pentru realizarea acestor incercari.
    5. Trebuie garantata impartialitatea personalului de certificare. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie dependenta de numarul de incercari efectuate si de rezultatul acestora.
    6. Organismul trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila daca raspunderea pentru incercari nu este asumata de stat.
    7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile dobandite in exercitarea sarcinilor ce decurg din respectarea prevederilor prezentului ordin sau a altor reglementari, cu exceptia situatiei in care informatiile sunt solicitate de Ministerul Industriei si Resurselor in calitate de autoritate de stat in domeniu sau de autoritatea responsabila cu supravegherea pietei in acest domeniu.

    B. Documentele ce se solicita organismelor pentru evaluarea acestora in vederea desemnarii
    8. Solicitarea pentru desemnare se realizeaza prin completarea si transmiterea la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de desemnare a cererii de desemnare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 si trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare la registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea, in copie;
    b) certificatul de acreditare in legatura cu obiectul desemnarii, emis de catre organismul national de acreditare, in copie;
    c) asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului prin lege, insotita de o adresa a societatii de asigurare, prin care sa se certifice ca polita de asigurare acopera despagubirile care pot fi solicitate in urma activitatii pentru care se solicita desemnarea;
    d) scurta prezentare a activitatii organismului, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniul evaluarii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu indicarea grupei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;
    e) organismul si-a insusit prevederile art. 3 alin. (1), ale art. 4 si 5 din Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi, denumita in continuare hotarare, si isi asuma responsabilitatile care ii revin in cadrul aplicarii procedurilor pentru evaluarea conformitatii prevazute la cap. II art. 9 si 10 din aceeasi hotarare, precum si a prezentului ordin;
    f) o scurta prezentare din care sa reiasa:
    - cunoasterea tipurilor de produse care fac parte din domeniul de aplicare conform art. 1 din hotarare, precum si a tipurilor de produse care fac parte din clasa CAEN asociata aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, dar care nu fac parte din domeniul de aplicare conform art. 1 din hotararea mentionata;
    - cunoasterea producatorilor care au in gama de fabricatie si in fabricatia curenta aparate consumatoare de combustibili gazosi care fac parte din domeniul de aplicare conform art. 1 din hotarare, potentiali clienti pentru certificarea produselor;
    - cunoasterea presiunilor de alimentare si a tipurilor de gaze utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 50 din 19 februarie 2002 pentru aprobarea Listei cuprinzand tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 28 februarie 2002;
    - cunoasterea standardelor romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, care sunt aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 49 din 18 februarie 2002 privind aprobarea Listei cuprinzand organismele de inspectie desemnate in domeniul recipiente-butelii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2002;
    g) prezentarea schemei de evaluare care va fi aplicata de organism in calitate de organism desemnat, cu indicarea procedurilor pe care are capacitatea sa le efectueze;
    h) o declaratie scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitie autoritatii competente, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa;
    i) raportul intocmit de organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitatii, documentata si aplicata de solicitant, si sistemul de management al calitatii, conform prevederilor art. 9 din hotarare;
    j) documentele incheiate pentru subcontractarea activitatilor in legatura cu sarcinile pentru care solicita desemnarea, daca este cazul, in copie;
    k) modelul contractului de subcontractare a activitatilor, daca este cazul;
    l) cunoasterea ultimelor actualizari la reglementarile care au fost emise in baza prevederilor art. 3 alin. (2), ale art. 13 si 16 din hotarare.
    9. La cererea Comisiei de desemnare organismul va transmite si alte documente pentru examinare, in masura in care acestea sunt necesare deciziei privind desemnarea.

    C. Evaluarea solicitarii, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii
    10. Comisia de desemnare evalueaza solicitarea privind desemnarea, avand in vedere:
    a) prevederile art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
    b) cerintele relevante in legatura cu sarcinile prevazute la cap. II din hotarare;
    c) valoarea minima a asigurarii de raspundere civila conform pct. 8 lit. c).
    11. (1) In baza analizei documentelor enumerate la lit. B, Comisia de desemnare va elibera un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor proceduri de evaluare, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat. Modelul de certificat de recunoastere este prezentat in anexa nr. 2.
    (2) In vederea luarii deciziei privind recunoasterea, Comisia de desemnare poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de desemnare la sediul solicitantului se suporta de catre solicitant.
    (3) In situatia in care solicitantul evaluarii nu intruneste conditiile prevazute de prezentele proceduri de evaluare, Comisia de desemnare, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de evaluare, va face cunoscuta solicitantului respingerea motivata a cererii.
    (4) Decizia Comisiei de desemnare va fi luata in baza rezultatului evaluarii consemnat in procesul-verbal de evaluare si in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de desemnare.
    (5) Organismele pentru care s-au emis certificate de recunoastere se desemneaza si se notifica prin Ordin al ministrului industriei si resurselor conform prevederilor art. 13 alin. (1) din hotarare.
    (6) Ordinul prevazut la alin. (5) contine, pentru fiecare organism notificat, informatii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluarii asociate claselor CAEN si sarcinile specifice in legatura cu procedura de evaluare a conformitatii produselor respective, precum si numarul de identificare din Registrul organismelor notificate.
    12. (1) Comisia de desemnare limiteaza, suspenda sau retrage desemnarea unui organism in cazul nerespectarii cerintelor care au stat la baza desemnarii, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din hotarare, sau in situatia in care organismul solicita acest lucru.
    (2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii trebuie inaintata Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni inainte de data incetarii activitatii.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (1), organismul trebuie sa asigure predarea, in mod corespunzator, a documentelor si inregistrarilor in legatura cu evaluarile realizate sau in curs de realizare din perioada in care a fost desemnat, catre autoritatea competenta sau catre un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de desemnare.
    (4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii determina actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor emis in baza prevederilor art. 13 alin. (1) din hotarare.
    (5) Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii unui organism nu afecteaza valabilitatea certificatelor de conformitate emise de catre acesta, anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii organismului.
    13. Organismele pot contesta in instanta judecatoreasca decizia privind retragerea desemnarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    D. Supravegherea organismelor desemnate
    14. (1) Organismele desemnate trebuie sa indeplineasca in mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.
    (2) Organismele desemnate trebuie sa faca cunoscut Comisiei de desemnare si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a documentelor prevazute la lit. B pct. 8 lit. a, b), c), j) si k), precum si orice alta masura ce se doreste a fi implementata si care ar putea afecta indeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor in legatura cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de punerea in aplicarea a modificarii. Organismele desemnate vor comunica, totodata, si data pentru punerea in aplicare a modificarii.
    (3) Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificarilor prevazute la alin. (2) asupra acreditarii si/sau a raportului prevazut la lit. B pct. 8 lit. i). In situatia in care modificarile privesc certificatul de inmatriculare la registrul comertului, organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare si copia documentului actualizat.
    15. (1) Supravegherea organismelor desemnate se realizeaza de organismul national de acreditare in conformitate cu procedura de supraveghere a acestuia.
    (2) In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit incheiat de catre echipa de evaluare a organismului national de acreditare.
    (3) Organismele desemnate vor informa Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditarii si/sau reinnoirea acesteia.
    16. (1) In caz de existenta a oricarui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnarii, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de desemnare, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei aparute. Daca este cazul, la solicitarea Comisiei de desemnare organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat in cauza. Totodata, Comisia de desemnare poate intreprinde orice alte masuri necesare clarificarii dubiilor existente.
    (2) Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de desemnare raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevazut la alin. (1), in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea acestuia.
    17. (1) In situatia in care in cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constata neconformitati fata de cerintele prezentelor proceduri de evaluare Comisia de desemnare impreuna cu organismul national de acreditare si organismul desemnat in cauza vor stabili masurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitatilor.
    (2) In functie de natura neconformitatilor Comisia de desemnare poate decide ca pe o perioada determinata, pana la eliminarea neconformitatilor, activitatea organismului in domeniul in care este desemnat sa fie limitata sau suspendata.
    18. Organismele desemnate trebuie sa permita neconditionat accesul la documente, precum si evaluarea in legatura cu desemnarea si supravegherea conform prevederilor prezentelor proceduri de evaluare.
    19. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare copii de pe rapoartele de incercare si/sau de pe certificatele emise, refuzate sau retrase.
    20. (1) Organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare in fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitatile de certificare efectuate in anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine, in principal, informatii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a desemnarii;
    b) reclamatiile si apelurile inregistrate impotriva deciziilor organismului desemnat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele in legatura cu acestea;
    c) experienta acumulata in urma realizarii sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii si propuneri de perfectionare a activitatii;
    d) activitatile subcontractate, subcontractantii si experienta dobandita ca urmare a subcontractarii activitatilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii.
    e) dificultatile intampinate in realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii si masurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmeaza sa le ia in acest scop;
    f) modul de participare la activitatile de standardizare din domeniul in care a fost desemnat.
    (2) Organismul desemnat va transmite structurii care coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii conform Legii nr. 608/2001 o copie a raportului anual prevazut la alin. (1), in fiecare an anterior datei de 1 martie.
    21. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri de evaluare.

    ANEXA 1
    la procedurile de evaluare

    Organismul .................
    (denumirea completa, adresa,
    tel/fax, e-mail)
                                                 Nr. ...../Data .............*1)

                           CERERE DE DESEMNARE
                                - model -

    Organismul .............................................*2), avand sediul in ..............................*3), reprezentat prin director/presedinte .........................*4), in aplicarea prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 147/2002 si ale prevederilor Hotararii Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi, solicita Comisiei de desemnare a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi aprobarea de a realiza verificarea/evaluarea si certificarea conformitatii pentru grupa de produse ...............*5), prin .............*6).
    Anexam la prezenta urmatoarele documente:
    ............................................................................
    ........................................................................*7).

                         Director/Presedinte,
                     ..........................*8)
------------
    *1) Numarul/data de inregistrare de catre autoritatea competenta.
    *2) Denumirea completa a organismului.
    *3) Adresa completa si codul postal.
    *4) Numele si prenumele.
    *5) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluarii, asociate activitatilor CAEN.
    *6) Denumirea incercarilor sau procedurii de evaluare a conformitatii produselor ce fac obiectul evaluarii.
    *7) Documentele conform prevederilor lit. B din Procedurile de evaluare in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
    *8) Numele, prenumele, semnatura directorului/presedintelui si stampila organismului.

    ANEXA 2
    la procedurile de evaluare

    Ministerul ........................*1)
    Comisia de desemnare

                          CERTIFICAT DE RECUNOASTERE
                                  - model -
                       Nr. ...../data emiterii ...........

    In aplicarea prevederilor pct. 10 din Procedurile de evaluare in vederea desemnarii organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 147/2002 si a cererii de evaluare nr. .../........, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atesta ca organismul ............................*2) cu sediul in ....................*3), respecta cerintele minime prevazute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si are competenta si capacitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea produselor prin procedura/procedurile de evaluare a conformitatii ...................*4) pentru produsele sau grupa de produse ...........................*5), conform prevederilor aplicabile din Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi.
    Prezentul certificat nu constituie temei legal pentru organismul ..........................*2), de a actiona ca organism notificat.

                                 Presedinte,
                            .....................
------------
    *1) Denumirea completa a autoritatii competente responsabile de reglementarea domeniului in care s-a solicitat evaluarea si desemnarea.
    *2) Denumirea completa a organismului.
    *3) Adresa completa si codul postal.
    *4) Denumirea incercarilor sau a procedurii de evaluare a conformitatii produselor.
    *5) Denumirea si codul produselor sau a grupei de produse asociate activitatilor CAEN.
    *6) Numele, prenumele, semnatura presedintelui si stampila autoritatii competente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 147/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 147 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu