E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 642 din 16 septembrie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din 11 octombrie 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Culturii este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul culturii.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Culturii are urmatoarele atributii:
    (1) coordoneaza si urmareste aplicarea legilor si hotararilor Guvernului in domeniul culturii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    (2) analizeaza evolutia fenomenelor specifice domeniului culturii, in corelare cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    (3) initiaza sau elaboreaza, ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului, asigurand fundamentarea acestora;
    (4) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (5) urmareste si controleaza aplicarea prevederilor legale, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale, in domeniul culturii;
    (6) orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    (7) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza activitatea Ministerului Culturii;
    (8) conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    (9) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii, evalueaza si decide in legatura cu oportunitatea continuitatii activitatii acestora;
    (10) elaboreaza masuri normative necesare asigurarii protectiei bunurilor culturale mobile si imobile impotriva efectelor negative ale mediului;
    (11) elaboreaza, potrivit reglementarilor legale, norme si normative pentru domeniul sau de activitate, aplicabile tuturor institutiilor si asezamintelor culturale, indiferent de subordonare, in contextul desfasurarii actiunii conjugate a tuturor factorilor implicati in procesul punerii in opera a principiilor reformei;
    (12) ocroteste dezvoltarea personalitatii creatoare in folosul individului si al societatii;
    (13) actioneaza, prin forme si modalitati specifice, pentru protectia si promovarea culturii;
    (14) apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura si arta din Romania, in tara si in strainatate;
    (15) organizeaza, incurajeaza si finanteaza, potrivit legii, activitati de creatie prin achizitii, concursuri si alte modalitati specifice;
    (16) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, actiuni de interes national in toate domeniile culturii si artei, achizitii muzeale si de alta natura, expozitii interne si externe, editari de carti si publicatii culturale, actiuni de conservare, restaurare si valorificare a patrimoniului cultural national mobil si imobil;
    (17) organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri internationale de creatie si interpretare si faciliteaza participarea artistilor romani la manifestari similare din strainatate;
    (18) contribuie la crearea cadrului si la asigurarea unor sanse egale pentru dezvoltarea artei si culturii minoritatilor nationale din Romania;
    (19) promoveaza si finanteaza actiuni culturale, inclusiv cu participarea diasporei romanesti, pentru intarirea prestigiului culturii noastre in tara si in strainatate, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie;
    (20) elaboreaza strategia nationala in domeniul patrimoniului cultural national, norme si metodologii necesare desfasurarii activitatilor specifice;
    (21) asigura conditii pentru indeplinirea obiectivelor strategiei nationale prin Directia monumentelor istorice si Directia muzeelor si colectiilor, ale caror atributii sunt coordonarea si urmarirea realizarii activitatilor de evidenta, cercetare, protectie, conservare, restaurare si valorificare a patrimoniului cultural national mobil si imobil. Competentele si responsabilitatile specifice Directiei monumentelor istorice si Directiei muzeelor si colectiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului;
    (22) stabileste atributiile oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru patrimoniul cultural national;
    (23) colaboreaza cu autoritatile competente la elaborarea programelor de organizare si dezvoltare urbanistica a teritoriului, pentru zonele in care se gasesc monumentele istorice, si actioneaza in vederea recuperarii bunurilor din patrimoniul cultural national in caz de export ilicit sau furt;
    (24) actioneaza, prin masuri specifice de protejare, pentru revitalizarea si consolidarea traditiilor si obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios si ocupatiilor specifice rurale;
    (25) organizeaza atestarea artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, a specialistilor si expertilor in domeniile specifice patrimoniului cultural national;
    (26) stabileste norme unitare de structura pentru institutiile publice de cultura, precum si criteriile de clasificare specifice;
    (27) stabileste conditiile si avizeaza infiintarea institutiilor culturale private, organizeaza atestarea specialistilor din domeniul respectiv si elaboreaza norme privind obligatiile acestora fata de stat;
    (28) suspenda sau retrage avizele si atestatele acordate institutiilor de cultura particulare si specialistilor acestora, in cazul nerespectarii prevederilor legale si a normelor care le reglementeaza;
    (29) avizeaza infiintarea de ligi, fundatii, asociatii culturale etc. si le controleaza potrivit legii;
    (30) coopereaza cu uniunile si asociatiile de creatie si coopteaza membri ai acestora in cadrul comisiilor de experti ale Ministerului Culturii;
    (31) asigura cadrul institutional necesar protectiei drepturilor de autor si celorlalte drepturi conexe, in tara si in strainatate;
    (32) numeste, in conditiile legii, si revoca, dupa caz, directorii institutiilor publice direct subordonate si avizeaza numirea sau revocarea directorilor institutiilor publice de cultura de importanta judeteana;
    (33) elaboreaza, potrivit legii, normative privind stabilirea preturilor si tarifelor pentru domeniul sau de activitate;
    (34) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma din domeniul sau de activitate;
    (35) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    (36) indeplineste orice atributii prevazute de lege in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Culturii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Culturii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 260, exclusiv demnitarii.
    (4) Ministrul culturii conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si cu persoane juridice si fizice. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Ministrul culturii numeste presedintele si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.
    Fondurile necesare functionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii.
    Membrii comisiei beneficiaza de o indemnizatie, pe sedinta, de pana la 10% din salariul aprobat pentru functia de secretar de stat. Indemnizatiile se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Totalul sumelor cuvenite membrilor comisiilor, ca urmare a participarii lor la sedintele ordinare si extraordinare, nu poate depasi salariul minim pe economie, lunar, potrivit anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    (6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    (7) Atributiile si sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Culturii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, statele de functii pentru institutiile publice subordonate (pct. I-III din anexa nr. 2), precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 5
    (1) Atributiile Ministerului Culturii in planul activitatii cultural-artistice din teritoriu sunt exercitate de inspectoratele pentru cultura - servicii publice descentralizate - cu personalitate juridica, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, conduse de catre un consilier teritorial sef, numit de ministrul culturii, cu avizul prefectului.
    (2) Numirea consilierilor teritoriali din cadrul inspectoratelor pentru cultura se face de catre consilierul teritorial sef, cu avizul Ministerului Culturii, in conditiile legii.
    (3) Organizarea si functionarea inspectoratelor pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, atributiile si sarcinile specifice acestora se stabilesc prin regulamente elaborate de Ministerul Culturii.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Culturii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare, precum si un microbuz si doua autoturisme "Dacia-break", pentru transportul de materiale si activitati specifice, cu un consum normat la nivelul celui stabilit conform reglementarilor legale in vigoare pentru autoturismele din dotarea ministerului.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor va opera modificarile corespunzatoare ce rezulta din aplicarea prevederilor prezentei hotarari in bugetul Ministerului Culturii, aprobat pe anul 1994.
    Art. 10
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 461/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul culturii,
                        Marin Sorescu

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Dan Mogos,
                        secretar de stat

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 260 (exclusiv demnitarii)

  MINISTERUL CULTURII
  MINISTRU
    - CONSILIERI
    - CONTROL AL MINISTRULUI
    - LEGISLATIE, CONTENCIOS
    - CONTROL FINANCIAR PROPRIU
    - SECRETAR DE STAT
       - Directia monumentelor istorice
       - Directia muzeelor si colectiilor
       - Directia relatii culturale internationale
       - Directia pentru minoritati nationale
       - Directia generala arte si programe culturale
           - Directia asezaminte culturale - teritoriu
           - Directia institutii profesioniste de spectacole - arte vizuale
           - Directia cultura scrisa
       - Directia generala strategie, management, resurse, dezvoltare
           - Directia strategie culturala, prognoza, management
           - Directia resurse financiare
           - Directia dezvoltare
           - Directia resurse umane, salarizare

    ANEXA 2
                     UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii
---------------------------------------------------------------------------
Nr.      Denumirea unitatii                            Sursa de finantare
crt.
---------------------------------------------------------------------------
 0               1                                            2
---------------------------------------------------------------------------
          I. Institutii publice
             finantate de la bugetul de stat
 1. Inspectoratele pentru cultura judetene,
    al municipiului Bucuresti si sectorului
    agricol Ilfov - servicii publice
    descentralizate ale Ministerului Culturii    Bugetul de stat

    NOTA:
    Se poate utiliza un numar maxim de 450
    posturi. Repartizarea pe judete si pe
    municipiul Bucuresti a numarului de posturi
    se face prin ordin al ministrului culturii.

 2. Biblioteca Nationala                         Bugetul de stat
 3. Centrul National de Conservare si
    Valorificare a Traditiei si Creatiei
    Populare                                     Bugetul de stat
 4. Centrul pentru Administrarea si
    Protectia Patrimoniului Culturii*)           Bugetul de stat
 5. Agentia Romana pentru Protejarea
    Drepturilor de Autor                         Bugetul de stat

    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 2-5 pot utiliza
    un numar maxim de 580 posturi.

 6. Institutul de Studii Orientale
    "Sergiu Al. George"                          Bugetul se stat

    NOTA:
    Institutul de Studii Orientale "Sergiu
    Al. George" poate utiliza un numar
    maxim de 20 posturi.

         II. Institutii publice finantate
             din venituri extrabugetare si
             subventii de la bugetul de stat
 7. Muzeul National de Arta al Romaniei          Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
 8. Muzeul National de Istorie a Romaniei        Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
 9. Muzeul National "Bruckenthal" Sibiu          Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
10. Muzeul National "Peles" Sinaia               Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
11. Muzeul Civilizatiei Populare                 Venituri extrabugetare si
    Traditionale "Astra" Sibiu                   subventii de la bugetul de
                                                 stat
12. Muzeul Satului                               Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
13. Muzeul Taranului Roman                       Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
14. Muzeul Literaturii Romane                    Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
15. Muzeul Bran                                  Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
16. Muzeul National Cotroceni                    Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
17. Muzeul "George Enescu"                       Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
18. Memorialul Ipotesti - Centrul                Venituri extrabugetare si
    National de Studii "Mihai Eminescu"          subventii de la bugetul de
                                                 stat
19. Muzeul National al Unirii                    Venituri extrabugetare si
    Alba Iulia                                   subventii de la bugetul de
                                                 stat
20. Complexul National Muzeal                    Venituri extrabugetare si
    "Curtea Domneasca " Targoviste               subventii de la bugetul de
                                                 stat
-------------------
  *) Prin schimbarea denumirii Directiei
     pentru Administrarea Centrelor de
     Cultura.

21. Muzeul National al Bucovinei,                Venituri extrabugetare si
    Suceava (inclusiv Cetatea Domneasca)         subventii de la bugetul de
                                                 stat
22. Muzeul National de Istorie a                 Venituri extrabugetare si
    Transilvaniei Cluj-Napoca                    subventii de la bugetul de
                                                 stat
23. Complexul National Muzeal                    Venituri extrabugetare si
    "Moldova" Iasi                               subventii de la bugetul de
                                                 stat
24. Complexul Cultural National "Constantin      Venituri extrabugetare si
    Brincusi" Targu Jiu (Inclusiv Ansamblul      subventii de la bugetul de
    monumental "Calea Eroilor")                  stat
25. Teatrul National "I. L. Caragiale"           Venituri extrabugetare si
    Bucuresti                                    subventii de la bugetul de
                                                 stat
26. Teatrul National Cluj-Napoca                 Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
27. Teatrul National "Vasile                     Venituri extrabugetare si
    Alecsandri" Iasi                             subventii de la bugetul de
                                                 stat
28. Teatrul National "Matei Millo"               Venituri extrabugetare si
    Timisoara                                    subventii de la bugetul de
                                                 stat
29. Teatrul National Craiova                     Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
30. Teatrul National Targu Mures                 Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
31. Teatrul Maghiar de Stat                      Venituri extrabugetare si
    Cluj-Napoca                                  subventii de la bugetul de
                                                 stat
32. Teatrul de Proiecte Culturale                Venituri extrabugetare si
    "Teatrum Mundi"                              subventii de la bugetul de
                                                 stat
33. Teatrul "Masca" Bucuresti                    Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
34. Teatrul "Excelsior" Bucuresti                Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
35. Opera Nationala Romana                       Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
36. Opera Romana Cluj-Napoca                     Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
37. Opera Maghiara Cluj-Napoca                   Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
38. Opera Romana Iasi                            Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
39. Opera Romana Timisoara                       Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
40. Teatrul de Opereta "Ion Dacian"              Venituri extrabugetare si
    Bucuresti                                    subventii de la bugetul de
                                                 stat
41. Filarmonica "George Enescu"                  Venituri extrabugetare si
    Bucuresti                                    subventii de la bugetul de
                                                 stat
42. Centrul de Cultura "Tinerimea Romana"        Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
43. Oficiul National pentru Documentare          Venituri extrabugetare si
    si Expozitii de Arta                         subventii de la bugetul de
                                                 stat
44. Studioul de Creatie Cinematografica          Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
45. Editura "Video"                              Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
46. Centrul European de Cultura Sinaia           Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
47. Centrul National de Cultura Mogosoaia        Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
48. Centrul de Cultura "George Apostu"           Venituri extrabugetare si
    Bacau                                        subventii de la bugetul de
                                                 stat
49. Centrul de Cultura "Kalinderu"               Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
50. Centrul de Cultura Bran, Brasov              Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
51. Centrul de Cultura Arcus, Covasna            Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
52. Centrul de Cultura "Bratianu",               Venituri extrabugetare si
    Stefanesti-arges                             subventii de la bugetul de
                                                 stat
53. Centrul de Cultura Tescani, Bacau            Venituri extrabugetare si
                                                 subventii de la bugetul de
                                                 stat
54. Centrul Cultural Muzeal "Al. I. Cuza"        Venituri extrabugetare si
    Bucuresti                                    subventii de la bugetul de
                                                 stat

    NOTA:
    Unitatile de la nr. crt. 7-54 pot utiliza
    un numar maxim de 7.100 posturi.

    III. Institutii publice finantate din
         venituri extrabugetare

55. Casa de Presa si Editura "Cultura Nationala" Venituri extrabugetare
56. Centrul de Perfectionare a Personalului
    din Cultura si Arta, Pregatire Post-
    liceala si Postuniversitara                  Venituri extrabugetare
57. Centrul de Informatica si Memorie Culturala  Venituri extrabugetare
58. ARTEXIM                                      Venituri extrabugetare
59. Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul
    Cultural National                            Venituri extrabugetare
    IV. Regii autonome
60. Regia Autonoma a Imprimeriilor "Coresi".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 642/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 642 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu