Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 134 din 14 februarie 2002

privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticla cristal in vederea comercializarii acestora*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 650 din 12 septembrie 2008Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor clasificate în Tariful vamal de import al României la poziţia nr. 70.13 „Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuinţelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la poziţiile nr. 70.10 sau 70.18", cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară nr. 7013.10.00 - Obiecte din vitroceramică.

Art. 2. - In funcţie de compoziţia chimică, produsele din sticlă cristal se clasifică astfel:

a) cristal superior, care conţine cel puţin 30% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 3,00 g/cm3;

b) cristal cu plumb, care conţine cel puţin 24% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 2,90 g/cm3;

c) sticlă cristalină, care este sticla cristal ce conţine separat sau la un loc cel puţin 10% oxid de plumb (PbO), oxid de zinc (ZnO), oxid de bariu (BaO) sau oxid de potasiu (K20), având o densitate de minimum 2,45 g/cm3 şi un indice de refracţie mai mare de 1,520;

d)  cristalin - sticlă sonoră -, care este sticla cristal ce conţine separat sau la un loc minimum 10% oxid de plumb (PbO), oxid de bariu (BaO), oxid de potasiu (K20), având o densitate de minimum 2,40 g/cm3 şi a cărei duritate Vickers la suprafaţă este de 550 ±20.

Art. 3. - (1) Produsele din sticlă cristal, clasificate potrivit art. 2, pot fi introduse pe piaţă dacă sunt etichetate conform legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorilor.

(2)  Eticheta va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele marcaje:

a) marcaj rotund, de culoare aurie, cu diametrul de minimum 1 cm, inscripţionat cu specificaţia PbO 30% sau PbO 24% pentru cristal superior şi, respectiv, pentru cristal cu plumb;

b)  marcaj pătrat, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul sticlei cristaline;

c)  marcaj sub formă de triunghi echilateral, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul cristalinului - sticlei sonore.

(3) Clasificarea prevăzută la art. 2 şi marcajele prevăzute la alin. (2) pot să apară pe aceeaşi etichetă.

Art. 4. - Determinarea proprietăţilor fizice şi chimice ale produselor din sticlă cristal în vederea clasificării lor conform prevederilor art. 2 se face prin metodele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Incălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, potrivit legii.

(2) Constituie contravenţie comercializarea produselor care nu sunt etichetate conform prevederilor art. 3 şi se sancţionează potrivit art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 6. - Contravenţiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 69/493/CEE privind sticla cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326/1969.**)

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 13 iunie 2000, cu modificările ulterioare.

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 69/493/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la sticla de cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 29 decembrie 1969, şi Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

*) Republicată în temeiul art. VI pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007 şi a mai fost completată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 13 septembrie 2007.

**) Art. 7 se consideră a fi abrogat implicit datorită faptului că, ulterior primei republicări a prezentei hotărâri, a fost introdusă prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2007 menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, care preia în conţinutul său norma de la art. 7.

ANEXĂ

METODE

pentru determinarea proprietăţilor chimice şi fizice ale categoriilor de sticlă cristal

1. Analize chimice

1.1. BaO şi PbO

Determinarea combinaţiei BaO + PbO

Se cântăresc, cu o precizie de 0,0001 grame, aproximativ 0,5 grame de praf de sticlă care se introduc într-un vas de platină. Se umezeşte cu apă şi se adaugă 10 mililitri de soluţie 15% de acid sulfuric şi 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeşte pe baie de nisip până când se degajă vapori albi. Se lasă să se răcească şi se tratează din nou cu 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeşte până la reapariţia vaporilor albi. Se lasă să se răcească şi se clătesc pereţii vasului cu apă. Se încălzeşte până la reapariţia vaporilor albi. Se lasă să se răcească, se adaugă cu grijă 10 mililitri de apă, apoi se transferă într-un pahar de 400 mililitri. Se clăteşte vasul de câteva ori cu soluţie de 10% acid sulfuric şi se diluează la 100 mililitri cu aceeaşi soluţie. Se fierbe 2-3 minute. Se lasă să stea peste noapte.

Se trece printr-un creuzet de filtrare cu porozitatea 4, se spală mai întâi cu soluţie de 10% acid sulfuric, apoi de două sau de trei ori cu alcool etilic. Se usucă timp de o oră în etuvă la 150°C. Se cântăreşte BaS04 + PbSO4.

Determinarea BaO

Se cântăresc, cu o precizie de 0,0001 grame, aproximativ 0,5 grame de praf de sticlă care se introduc într-un vas de platină. Se umezeşte cu apă şi se adaugă 10 mililitri de acid fluorhidric şi 5 mililitri de acid percloric. Se încălzeşte pe baie de nisip până se degajă vapori albi.

Se lasă să se răcească şi se adaugă încă 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeşte până la reapariţia vaporilor albi. Se lasă să se răcească şi se clătesc pereţii vasului cu apă distilată. Se încălzeşte din nou şi se evaporă până aproape de uscare. Se începe din nou cu 50 mililitri de soluţie 10% acid clorhidric şi se încălzeşte uşor pentru a favoriza dizolvarea. Se transferă într-un pahar de 400 mililitri şi se diluează până la 200 de mililitri cu apă. Se aduce la fierbere şi se trece un curent de hidrogen sulfurat prin soluţia fierbinte. Când precipitatul de sulfura de plumb se lasă la fundul vasului, se întrerupe trecerea hidrogenului sulfurat. Se trece prin hârtie de filtru fină şi se spală cu apă rece saturată cu hidrogen sulfurat.

Se fierb filtratele şi apoi, dacă este necesar, se reduc prin evaporare la 300 mililitri. Se adaugă amestecului la fierbere 10 mililitri de soluţie 10% acid sulfuric. Se opreşte fierberea şi se lasă să stea cel puţin 4 ore.

Se trece prin hârtie de filtru fină, se spală cu apă rece. Se calcinează precipitatul la 1.050°C şi se cântăreşte Ba SO4.

1.2. Determinarea ZnO

Se evaporă filtratele de la separarea BaSO4, astfel incât să se reducă volumul acestora la 200 mililitri. Se neutralizează cu amoniac în prezenţa roşului metil şi se adaugă 20 mililitri de acid sulfuric N/10. Se aduce pH-ul la 2 (pH metru) prin adăugarea de acid sulfuric N/10 sau sodă caustică N/10, după caz, şi se precipită sulfura de zinc la rece prin trecerea unui curent de hidrogen sulfurat. Se lasă precipitatul să sedimenteze 4 ore, apoi se colectează pe hârtie de filtru fină. Se spală cu apă rece saturată cu hidrogen sulfurat. Se dizolvă precipitatul de pe filtru prin turnarea a 25 mililitri de soluţie 10% acid clorhidric fierbinte. Se spală filtrul cu apă fiartă până se obţine un volum de aproximativ 150 mililitri. Se neutralizează cu amoniac în prezenţa hârtiei de turnesol, apoi se adaugă unu-două grame de urotropină solidă pentru a aduce soluţia la un pH de aproximativ 5. Se adaugă câteva picături de soluţie apoasă 0,5% xilenol-oranj proaspătă şi se titrează cu o soluţie de N/10 de Complexon III până când culoarea roz virează în culoarea galben-lămâie.

1.3. Determinarea K2O: prin precipitarea şi cântărirea tetrafenilboratului de potasiu

Procedeu: două grame de sticlă sunt atacate, după pisare şi cernere, de 2 mililitri de HNO3 concentrat, 15 mililitri de HCO4, 25 mililitri de HF într-un vas de platină pe baie de apă, apoi pe baie de nisip. După degajarea unor vapori albi denşi de acid percloric (se continuă până la uscare), se dizolvă cu 20 de mililitri de apă fierbinte şi 2-3 mililitri de acid clorhidric concentrat.

Se transferă într-un balon gradat de 200 mililitri şi se completează volumul cu apă distilată.

Reactivi: soluţie 6% tetrafenilborat de sodiu: se dizolvă 1,5 grame de reactiv în 250 mililitri de apă distilată. Se elimină opalescenţa uşoară rămasă prin adăugarea a un gram de hidroxid de aluminiu. Se agită 5 minute şi se filtrează, avându-se grijă să se repete filtrarea primilor 20 de mililitri obţinuţi.

Soluţia de spălare pentru precipitat: se prepară puţină sare de potasiu prin precipitarea într-o soluţie de aproximativ 0,1 grame de KCI la 50 mililitri HCl N/10, în care se toarnă, sub agitare, soluţia de tetrafenilborat până la încetarea precipitării. Se filtrează prin produs sinterizat. Se spală cu apă distilată. Se usucă într-un desicator, la temperatura camerei. Se toarnă apoi 20-30 miligrame din sarea rezultată în 250 mililitri de apă distilată. Se agită din când în când. După 30 de minute se adaugă 0,5-1 grame de hidroxid de aluminiu. Se agită pentru câteva minute. Se filtrează.

Modul de lucru: se ia o parte alicotă de acid concentrat prin evaporare, care corespunde la aproximativ 10 miligrame de K2O. Se diluează până la aproximativ 100 mililitri. Se adaugă încet soluţia de reactiv, aproximativ 10 mililitri, echivalentul a 5 miligrame estimate de K2O, sub agitare uşoară. Se lasă să se liniştească maximum 15 minute, apoi se filtrează printr-un creuzet sinterizat tarat, de porozitate 3 sau 4. Se spală cu soluţie de spălare. Se usucă 30 de minute la temperatura de 120°C. Pentru K2O coeficientul de conversie este 0,13143.

1.4. Toleranţe admise

± 0,1 din valoarea absolută pentru fiecare determinare. Dacă analiza dă o valoare mai mică, ce se încadrează în toleranţele admise, decât limitele fixate (30, 24 sau 10%), trebuie să se ia media a cel puţin 3 determinări. Dacă media respectivă este mai mare sau egală cu 29,95, 23,95, respectiv 9,95, sticla trebuie să fie acceptată în categoria corespunzătoare la 30, 24 şi, respectiv, 10%.

2. Determinări fizice

2.1. Densitate

Metoda balanţei hidrostatice cu o precizie de ± 0,01. Se cântăreşte o mostră de cel puţin 20 grame în aer şi imersată în apă distilată, la temperatura de 20°C.

2.2. Indice de refracţie

Indicele de refracţie se măsoară pe refractometru cu o precizie de ± 0,001.

2.3. Microduritate

Duritatea Vickers se măsoară conform Standardului ASTM E 92-65 (revizuit în 1965), dar utilizându-se o greutate de 50 de grame şi luându-se media a 15 determinări.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 134/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 134 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu