E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 186 din 2 februarie 2011

pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 18 februarie 2011In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 378/2003 privind unele măsuri referitoare la recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune şi a organismelor care aprobă proceduri de sudare şi personal sudor pentru componente supuse la presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003;

b) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 542/2004 privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a organizaţiilor de terţă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 8 septembrie 2004;

c) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2005 privind unele măsuri pentru recunoaşterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 august 2005;

d) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformităţii şi efectuarea inspecţiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente şi pentru exercitarea funcţiei de supraveghere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2005, cu completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.593/2007 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 4 aprilie 2007;

f) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 613/2006 privind aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 15 septembrie 2006;

g) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 368/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2003;

h) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 35/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 2 februarie 2004;

i) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 140/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformităţii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 18 septembrie 2003;

j) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003;

k) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 688/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformităţii instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 12 octombrie 2004;

l) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003, cu modificările ulterioare;

m) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 616/2006 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea/notificarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 25 octombrie 2006;

n) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 4 august 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte cerinţele privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MECMA.

Art. 2. - (1) MECMA desemnează şi notifică numai organisme de evaluare a conformităţii care realizează sarcini specifice de evaluare a conformităţii prevăzute în legislaţia Uniunii Europene de armonizare şi/sau în actele de punere în aplicare a acesteia, denumită în continuare legislaţie relevantă, aflată în domeniul său de competenţă.

(2) MECMA desemnează numai organisme de evaluare a conformităţii pentru care respectarea cerinţelor/criteriilor aplicabile organismelor notificate este atestată, prin acreditare, de către organismul naţional de acreditare, în înţelesul şi conform Regulamentului nr. 765/2008 al Parlamentului european şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului CEE nr. 339/93.

(3) MECMA notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele de evaluare a conformităţii pe care le desemnează prin ordin al ministrului, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană.

Solicitarea desemnării

Art. 3. - (1) In scopul desemnării, în temeiul prevederilor din legislaţia relevantă, organismul de evaluare a conformităţii, denumit în continuare organism, trebuie să adreseze o solicitare MECMA.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea către MECMA a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi abilităţile acestuia în domeniul în care se solicită a fi desemnat şi/sau în domenii înrudite cu acest domeniu, inclusiv organigrama organismului;

c) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul naţional de acreditare, în copie;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

e) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii aplicabile produsului sau produselor pentru a căror evaluare a conformităţii organismul solicită desemnarea;

f) contractul/contractele de subcontractare, încheiat/încheiate pentru subcontractarea unor activităţi în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

g) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia autorităţii competente, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa.

Evaluarea solicitării, acordarea, restricţionarea, suspendarea şi retragerea desemnării

Art. 4. - (1) MECMA analizează solicitarea de desemnare înaintată potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), prin verificarea îndeplinirii de către organismul solicitant a cerinţelor şi condiţiilor ce îi sunt aplicabile, conform prevederilor din legislaţia relevantă, precum şi ale prezentului ordin.

(2) In perioada de analizare a solicitării, precum şi în perioada de monitorizare, organismul trebuie să pună la dispoziţia MECMA toate informaţiile, datele şi documentele cerute în legătură cu solicitarea de desemnare sau cu activitatea ca organism desemnat.

Art. 5. - (1) MECMA desemnează prin ordin al ministrului organismul solicitant, în situaţia în care conformitatea cu cerinţele stabilite în legislaţia relevantă aplicabilă este dovedită de către acesta.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.

(3) Organismul desemnat emite certificate numai după ce MECMA i-a confirmat notificarea şi i-a transmis numărul de identificare ca organism notificat, alocat de către Comisia Europeană.

Art. 6. - (1) MECMA poate să restricţioneze, să suspende sau să retragă desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza desemnării sau în situaţia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării trebuie înaintată cu minimum 3 luni înainte de încetarea activităţii.

(3) In situaţia retragerii desemnării, organismul trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat către un alt organism desemnat din domeniu şi să informeze MECMA în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia MECMA şi a autorităţii de supraveghere a pieţei responsabile, la cererea acestora.

(4) Restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării se face prin ordin al ministrului; MECMA trebuie să informeze statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană în legătură cu acest act, respectând procedura aplicabilă a Uniunii Europene.

(5) Restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării şi, implicit, a notificării unui organism nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia respectivă.

Art. 7. - Decizia privind retragerea desemnării, respectiv a notificării se poate contesta de către organism la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Monitorizarea organismelor desemnate

Art. 8. - Organismul desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea.

Art. 9. - (1) Monitorizarea organismelor desemnate se realizează de organismul naţional de acreditare, potrivit procedurilor acestuia.

(2) Organismul desemnat informează MECMA cu privire la rezultatul evaluărilor realizate de către organismul naţional de acreditare, prin transmiterea raportului complet privind evaluarea, încheiat de echipa de evaluare a organismului naţional de acreditare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentului.

(3) Orice modificare pe care organismul desemnat intenţionează să o aducă documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-f), precum şi orice altă măsură pe care doreşte să o implementeze şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu desemnarea trebuie aduse la cunoştinţa MECMA cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismul desemnat va comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării.

(4) Ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (3), organismul desemnat transmite MECMA raportul întocmit de organismul naţional de acreditare referitor la impactul asupra acreditării.

(5) In situaţia în care modificările privesc documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), organismul desemnat va transmite MECMA inclusiv documentul actualizat, în copie.

(6) Organismele desemnate au obligaţia să informeze MECMA cu privire la restrângerea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării sau reînnoirea acesteia, după caz.

Art. 10. - (1) In caz de existenţă a oricărei suspiciuni privind nerespectarea cerinţelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea MECMA, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Când este cazul, la solicitarea MECMA, organismul naţional de acreditare va realiza o evaluare neplanificată a organismului desemnat în cauză. Totodată, MECMA poate întreprinde orice alte măsuri necesare pentru clarificarea situaţiei.

(2) Organismul naţional de acreditare va transmite MECMA raportul şi concluziile privind evaluarea neplanificată prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

Art. 11. - (1) In situaţia în care în cadrul procesului de evaluare se constată neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor prezentei proceduri, organismul naţional de acreditare şi organismul în cauză stabilesc măsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se supun avizării MECMA.

(2) MECMA, în funcţie de natura neconformitătilor, poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului, în domeniul în care este desemnat, să fie restricţionată ori suspendată.

Art. 12. - Organismul trebuie să permită necondiţionat reprezentanţilor MECMA accesul la documente şi participarea la activităţile care privesc încercările şi evaluările ce se realizează de către acesta în legătură cu obiectul desemnării şi monitorizării, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 13. - (1) Organismul desemnat va transmite MECMA copii ale rapoartelor de încercare şi/sau ale certificatelor de conformitate emise, refuzate sau retrase, în situaţia în care legislaţia relevantă prevede o astfel de cerinţă referitoare la informarea MECMA.

(2) In cazul retragerii certificatelor se vor transmite şi motivele care au stat la baza acestei retrageri.

Art. 14. - Organismul desemnat va transmite MECMA, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine informaţii privind:

a) activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare;

b) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor, însoţite de motivarea acestora;

c) apelurile şi reclamaţiile primite, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;

d) dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;

e) activităţile subcontractate, subcontractanţii; măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;

f) cererile de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate primite de la autorităţile de supraveghere a pieţei;

g) participarea la activitatea de standardizare din domeniul în care a fost desemnat;

h) participarea la activitatea grupurilor organismelor notificate, organizate la nivelul Comisiei Europene.

Dispoziţii finale

Art. 15. - (1) Pentru analizarea solicitării, acordarea, restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismelor, MECMA constituie comisii de desemnare care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentei proceduri şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Componenţa comisiilor de desemnare prevăzute la alin. (1) se aprobă de către secretarul general al MECMA.

(3) Comisia de desemnare verifică documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare ori, după caz, de restricţionare, suspendare sau retragere a desemnării; rezultatul motivat al deciziei se comunică organismului care a solicitat desemnarea.

(4) Unul sau mai mulţi membri ai comisiei de desemnare participă, în cadrul echipelor de evaluare ale organismului naţional de acreditare, la evaluarea şi monitorizarea organismelor, în calitate de observatori.

Art. 16. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1

la procedură

Organismul.......................

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului) Nr......./data..........1)

CERERE DE DESEMNARE

- model -

Organismul2) ................., având sediul în3) .............., reprezentat prin director/ preşedinte4) .............., în aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi ale5)........., solicită Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să fie desemnat în vederea notificării, în scopul de a realiza evaluarea conformităţii pentru grupa de produse6) .......................prin7)................................

Anexăm prezentei cereri următoarele documente8): ..............................................

Directorul/Preşedintele9) organismului,

.....................................................................

1) Numărul/Data de înregistrare la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul poştal.

4) Numele şi prenumele.

5) Articolul, numărul şi denumirea completă ale legislaţiei relevante în baza prevederilor căreia se realizează evaluarea.

6) Denumirea şi codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.

7) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.

8) Documentele necesare conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011.

9) Numele, prenumele, semnătura reprezentantului organismului şi ştampila organismului.

ANEXA Nr. 2

la procedură

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de desemnare a organismelor de evaluare a conformităţii

1.1. Comisia de desemnare este formată din 3-5 membri, dintre care unul are funcţia de preşedinte. Din Comisia de desemnare, în mod obligatoriu, face parte administratorul de directivă, stabilit conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului pentru aprobarea unor măsuri privind structurile pentru gestionarea reglementărilor tehnice aferente domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată.

1.2. Secretariatul Comisiei de desemnare este asigurat de către unul dintre membri.

2. Comisia de desemnare se reuneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, şi ia decizii în prezenţa majorităţii membrilor, dintre care unul este preşedintele.

3. Principalele atribuţii ale Comisiei de desemnare sunt:

a) analizează solicitările privind desemnarea;

b) solicită organismului pentru evaluarea conformităţii sau organismului naţional de acreditare informaţii, date, documente suplimentare considerate necesare pentru luarea deciziei privind acordarea/neacordarea, restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnării;

c) hotărăşte desemnarea organismului pentru evaluarea conformităţii sau respingerea solicitării, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii; în cazul de la lit. b), termenul se prelungeşte cu numărul de zile aferent primirii informaţiilor solicitate;

d) elaborează şi propune ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri ordinul pentru desemnarea organismului în vederea notificării;

e) solicită organismului desemnat programul de supraveghere stabilit de acesta împreună cu organismul naţional de acreditare;

f) propune ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri aprobarea deciziilor sale privind suspendarea, restrictionarea sau retragerea desemnării organismului şi ia măsurile ce se impun în ceea ce priveşte notificarea;

g) asigură preluarea sau, după caz, transferarea către un alt organism desemnat a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările în curs de realizare sau realizate de către organismul căruia i s-a retras desemnarea;

h) solicită, în situaţia existenţei oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza desemnării, informaţii pentru clarificarea situaţiei apărute şi, dacă este cazul, dispune realizarea unei evaluări neplanificate;

i) participă, dacă este cazul, în baza dispoziţiei preşedintelui Comisiei de desemnare, la acţiunile de evaluare efectuate de către organismul naţional de acreditare la organismul desemnat;

j) avizează programul întocmit de organismul desemnat şi organismul naţional de acreditare pentru eliminarea neconformităţilor constatate în cadrul procesului de evaluare;

k) primeşte şi analizează rapoartele anuale întocmite de către organismul desemnat şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora.

4.1. Conducerea Comisiei de desemnare este asigurată de către directorul general/directorul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul pentru care se solicită desemnarea, în calitate de preşedinte.

4.2. Preşedintele Comisiei de desemnare are în principal următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea Comisiei de desemnare;

b) solicită întrunirea Comisiei de desemnare ori de câte ori este necesar;

c) semnează, în numele Comisiei de desemnare/direcţiei generale/direcţiei, ordinul privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică, hotărârile şi orice alte documente ale acesteia;

d) dispune privind participarea membrilor Comisiei de desemnare la acţiunile de evaluare a organismelor desemnate.

4.3. In situaţia în care preşedintele numit conform prevederilor prezentului ordin nu poate asigura, din motive obiective, prezenţa la reuniunea Comisiei de desemnare, el trebuie să delege realizarea atribuţiilor sale, în totalitate sau în parte, unui alt membru al Comisiei de desemnare, în baza aprobării secretarului general al Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri.

5. Secretarul Comisiei de desemnare are următoarele atribuţii principale;

a) asigură gestionarea cererilor şi documentelor în legătură cu desemnarea;

b) informează membrii Comisiei de desemnare cu privire la cererile şi documentele depuse de către organismele care solicită să fie desemnate, precum şi în legătură cu orice informaţie transmisă Comisiei de desemnare privind organismele desemnate;

c) întocmeşte procesele-verbale în cadrul reuniunilor Comisiei de desemnare;

d) întocmeşte proiectele de ordin, hotărâri sau alte documente ale Comisiei de desemnare;

e) înaintează preşedintelui Comisiei de desemnare proiectele de documente prevăzute la lit. d) în vederea semnării de către acesta conform prevederilor pct. 4.2. lit. c).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 186/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 186 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 186/2011
Ordin 1593 2007
pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Ordin 616 2006
pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea/notificarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii mijloacelor de masurare
Ordin 613 2006
pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi
Ordin 393 2005
privind unele masuri pentru recunoasterea in vederea desemnarii inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
Ordin 872 2004
privind unele masuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitatii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere
Ordin 688 2004
pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea in vederea aprobarii sau notificarii, dupa caz, a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane
Ordin 542 2004
privind unele masuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
Ordin 35 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate
Ordin 140 2003
pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor competente care realizeaza evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
Ordin 40 2003
privind unele masuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
Ordin 29 2003
pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu functionare neautomata
Ordin 368 2003
pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari si a organismelor de certificare care realizeaza evaluarea conformitatii jucariilor
Ordin 378 2003
privind unele masuri referitoare la recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aproba proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune
Ordin 322 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii ascensoarelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu