E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 35 din 23 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din  2 februarie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1) si ale art. 14 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se abroga prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 389/2002 pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 11 octombrie 2002.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul economiei si comertului,
                              Mihai Berinde,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate

    A. Dispozitii generale
    1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedurile pentru recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor, denumite in continuare organisme, ce pot intocmi rapoarte de incercari, care atesta conformitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate.
    2. Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificarile ulterioare, poate fi organism recunoscut si desemnat orice persoana juridica ori entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul in Romania, care dovedeste ca respecta cerintele prevazute la art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 71/2003, si care realizeaza sarcini specifice.

    B. Criteriile minime de evaluare a organismelor care trebuie recunoscute
    1. Organismul, respectiv directorul acestuia si personalul responsabil pentru executarea testelor de verificare, trebuie sa fie altii decat proiectantul, producatorul si/sau reprezentantul autorizat al acestuia. Acestia nu se vor implica direct in proiectarea, constructia si comercializarea aparatelor si nici nu vor reprezenta partile angajate in aceste activitati. Aceasta cerinta nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice intre producator si organism.
    2. Organismul si personalul sau implicat trebuie:
    a) sa execute incercarile si sa intocmeasca rapoartele de incercari la cel mai inalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica;
    b) sa fie independenti fata de orice presiuni si stimulente, indeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes in rezultatul verificarii si care ar putea influenta decizia lor sau rezultatele verificarilor, direct sau indirect.
    3. Organismul trebuie sa dispuna de personalul si de dotarile necesare, care sa ii permita indeplinirea in bune conditii a sarcinilor tehnice si administrative pentru realizarea incercarilor.
    4. Personalul organismului trebuie sa aiba:
    a) o temeinica pregatire profesionala;
    b) cunostinte tehnice corespunzatoare si experienta adecvata privind testele ce trebuie executate.
    5. Organismul trebuie sa garanteze impartialitatea personalului. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie dependenta de numarul de teste executate si nici de rezultatul acestora.
    6. Pentru activitatea desfasurata organismul trebuie sa aiba incheiata o asigurare de raspundere civila, cu exceptia cazului in care aceasta raspundere este asigurata de stat prin lege.
    7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile dobandite in exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice sau a altor reglementari, cu exceptia situatiei in care informatiile sunt solicitate de Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de autoritate competenta in domeniu, sau de catre autoritatea responsabila cu supravegherea pietei in acest domeniu.

    C. Documentele care se solicita organismelor pentru evaluarea acestora in vederea recunoasterii si desemnarii
    1. Solicitarea organismului, in vederea recunoasterii sale, se realizeaza prin completarea si transmiterea catre Comisia de recunoastere din cadrul Ministerului Economiei si Comertului a cererii de recunoastere si desemnare, al carei model este prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme metodologice, insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inregistrare la registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea, in copie;
    b) scurta prezentare a activitatii organismului, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniul pentru care se solicita recunoasterea si desemnarea, precum si organigrama organismului;
    c) certificatul de acreditare in legatura cu obiectul recunoasterii si desemnarii, emis de organismul national de acreditare, in copie;
    d) asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului, potrivit legii;
    e) raportul intocmit de organismul national de acreditare, referitor la metodele de incercare, documentarea si aplicarea de catre solicitant a sistemului de management al calitatii;
    f) acordurile incheiate pentru subcontractarea activitatilor in legatura cu sarcinile pentru care solicita recunoasterea si desemnarea, in copie;
    g) modelul contractului de subcontractare a activitatilor, daca este cazul;
    h) declaratia scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitie autoritatii competente, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa.
    2. In masura in care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul va transmite si alte documente pentru examinare.

    D. Evaluarea solicitarii, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea recunoasterii si desemnarii
    1. Comisia de recunoastere evalueaza solicitarea privind recunoasterea si desemnarea, avand in vedere urmatoarele:
    a) prevederile art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sarcinile ce decurg din prevederile art. 7 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 457/2003, cu modificarile ulterioare;
    c) valoarea minima a asigurarii de raspundere civila prevazuta la lit. C pct. 1 lit. d).
    1.1. In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de recunoastere si desemnare, in baza analizei documentelor enumerate la lit. C, Comisia de recunoastere va elibera un certificat de recunoastere a organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi recunoscut si desemnat. Modelul certificatului de recunoastere este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    1.2. In vederea luarii deciziei privind recunoasterea si desemnarea, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare la sediul solicitantului.
    1.3. In situatia in care solicitantul evaluarii nu intruneste conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de evaluare, va comunica solicitantului motivul respingerii acesteia.
    1.4. In cazuri motivate recunoasterea si desemnarea pot fi acordate pentru o perioada limitata; in aceasta situatie autoritatea competenta va decide ulterior cu privire la prelungirea, limitarea sau retragerea recunoasterii si desemnarii.
    1.5. Decizia Comisiei de recunoastere va fi luata in baza procesului-verbal de evaluare, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere.
    1.6. Organismele pentru care s-au emis certificate de recunoastere se desemneaza prin ordin al ministrului economiei si comertului, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 457/2003.
    1.7. Ordinul ministrului economiei si comertului prevazut la pct. 1.6 contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completa, sediul, echipamentele sau grupele de echipamente pentru care realizeaza incercari si intocmesc rapoarte de incercari.
    1.8. Lista cuprinzand organismele desemnate va fi actualizata ori de cate ori va fi necesar.
    2.1. Comisia de recunoastere limiteaza, suspenda sau retrage desemnarea unui organism in cazul nerespectarii cerintelor care au stat la baza recunoasterii/desemnarii sau in situatia in care organismul solicita aceasta.
    2.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii trebuie inaintata Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni inainte de incetarea activitatii.
    2.3. In situatia prevazuta la pct. 2.1 organismul trebuie sa asigure predarea intr-un mod corespunzator a documentelor si a inregistrarilor in legatura cu evaluarile realizate sau in curs de realizare din perioada pentru care a fost desemnat, cu acceptul clientului, catre autoritatea competenta sau catre un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de catre Comisia de recunoastere; retragerea desemnarii determina retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere.
    2.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii determina actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prin care se aproba lista cuprinzand organismele recunoscute si desemnate.
    2.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii/desemnarii unui organism nu afecteaza rapoartele de incercari emise de catre acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii, pana cand nu se dovedeste ca acestea trebuie retrase.
    3. Organismele pot contesta la instanta judecatoreasca competenta decizia privind retragerea desemnarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    E. Supravegherea organismelor desemnate
    1.1. Organismele desemnate trebuie sa indeplineasca in mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea si desemnarea lor.
    1.2. Organismele desemnate trebuie sa faca cunoscut Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice modificare ce se intentioneaza a fi adusa documentelor prevazute la lit. C pct. 1 lit. a), c), d), e), f) si g), precum si orice alta masura ce se doreste a fi implementata si care ar putea afecta indeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor in legatura cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de punerea in aplicare a modificarii. Organismele desemnate vor comunica totodata si data pentru punerea in aplicare a modificarii.
    1.3. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificarilor prevazute la pct. 1.2 asupra acreditarii si/sau raportului prevazut la lit. C pct. 1 lit. e). In situatia in care modificarile privesc documentele prevazute la lit. C pct. 1 lit. a), organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoastere si o copie a documentului actualizat.
    2.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizeaza de catre Comisia de recunoastere prin organismul national de acreditare, in conformitate cu procedura de supraveghere a acestuia.
    2.2. In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit incheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare.
    2.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditarii si reinnoirea acesteia.
    3.1. In cazul in care exista dubii privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnarii, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei aparute. Daca este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat al organismului desemnat in cauza. Totodata Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri necesare clarificarii dubiilor.
    3.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere neplanificat, prevazut la pct. 3.1, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea acestuia.
    4.1. In situatia in care in cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constata neconformitati fata de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere impreuna cu organismul national de acreditare si cu organismul in cauza vor stabili masurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitatilor.
    4.2. In functie de natura neconformitatilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioada determinata, pana la eliminarea neconformitatilor, activitatea organismului desemnat sa fie limitata sau suspendata.
    5. Organismul desemnat trebuie sa permita neconditionat accesul la documente, precum si evaluarea in legatura cu recunoasterea si supravegherea, conform prevederilor prezentei metodologii.
    6. Organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoastere, la solicitarea acesteia, copii de pe rapoartele de incercari emise, refuzate sau retrase.
    7.1. Organismul recunoscut va transmite Comisiei de recunoastere care l-a desemnat, in fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitatile intreprinse in anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine, in principal, informatii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt in legatura cu sarcinile ce ii revin acestuia;
    b) reclamatiile si apelurile inregistrate impotriva deciziilor organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;
    c) dificultatile intampinate in realizarea sarcinilor, masurile proprii intreprinse si/sau pe care le propune pentru imbunatatirea activitatii;
    d) activitatile subcontractate, subcontractantii; masurile intreprinse si/sau pe care le propune pentru imbunatatirea activitatii;
    e) dificultatile intampinate in realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii;
    f) participarea la activitatile de standardizare din domeniul in care a fost desemnat.
    7.2. Organismul desemnat va transmite Directiei infrastructura calitatii si mediu din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, in fiecare an, anterior datei de 1 martie, o copie a raportului anual prevazut la pct. 7.1.
    8. Masuri tranzitorii
    8.1. Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale (PECA), Comitetul propune ministrului economiei si comertului aprobarea listei cuprinzand organismele recunoscute, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Comisia de recunoastere solicita inregistrarea organismelor cuprinse in lista in registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numarului de identificare.
    8.2. Prevederile prezentului ordin, referitoare la evaluarea organismelor, precum si cele referitoare la limitarea, suspendarea, retragerea desemnarii si supravegherea organismelor desemnate se aplica si organismelor aprobate conform prevederilor pct. 8.1.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                Modelul cererii de recunoastere si desemnare

    Organismul/Laboratorul
    ........................................
    (denumirea completa, adresa, telefon,
    fax, e-mail, codul unic de inregistrare,
    nr. de ordine in registrul comertului)

                                    Nr. ........../data .............*1)

                 CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE

    Organismul/Laboratorul*2) ..............................., cu sediul in*3) ....................................., reprezentat prin director/presedinte*4) .........................., in aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1) si ale art. 14 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificarile ulterioare, solicita Comisiei de recunoastere a organismelor care efectueaza incercari pentru stabilirea conformitatii echipamentelor electrice de joasa tensiune cu cerintele esentiale de securitate evaluarea in vederea recunoasterii si desemnarii, in scopul de a realiza testarea/evaluarea conformitatii pentru grupa de produse*5) .................., prin*6) ............................................
    La prezenta cerere anexam urmatoarele documente*7):
    ...........................................................................

                         Director/presedinte*8),
                      ............................

------------
    *1) Numarul/data de inregistrare la autoritatea competenta.
    *2) Denumirea completa a organismului.
    *3) Adresa completa, codul postal.
    *4) Numele si prenumele.
    *5) Denumirea si codul produselor sau ale grupei de produse ce face obiectul evaluarii, asociate activitatilor prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN.
    *6) Denumirea incercarilor ce fac obiectul evaluarii.
    *7) Documentele, conform prevederilor lit. C din normele metodologice.
    *8) Numele, prenumele, semnatura si stampila organismului.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                  Modelul certificatului de recunoastere

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Comisia de recunoastere

                         CERTIFICAT DE RECUNOASTERE
                      Nr. ....../data emiterii ...........

    In aplicarea prevederilor lit. D pct. 1.1 din anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 35/2004 si ca urmare a cererii de evaluare nr. ....... se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atesta ca organismul/laboratorul*1) ..................................., cu sediul in*2) ........................., respecta cerintele minime prevazute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si are capacitatea si competenta de a realiza sarcinile specifice privind efectuarea de incercari si intocmirea de rapoarte tehnice pentru echipamente electrice din grupa de produse*3) ................., conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificarile ulterioare.

                             Presedintele*4)
                        Comisiei de recunoastere,
                        ..........................

------------
    *1) Denumirea completa a organismului.
    *2) Adresa completa, codul postal.
    *3) Denumirea si codul produselor sau ale grupei de produse asociate activitatilor prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala   CAEN.
    *4) Numele, prenumele, semnatura si stampila autoritatii competente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 35/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 35 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu