Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 542 din  5 august 2004

privind unele masuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 829 din  8 septembrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, denumita in continuare Comisia de recunoastere, care functioneaza in cadrul Directiei generale politica industriala.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere este prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Componenta nominala a Comisiei de recunoastere este prevazuta in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexa nr. 3 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Se abroga Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 122/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul de stat,
                   ministrul economiei si comertului,
                             Iulian Iancu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune

    A. Dispozitii generale

    1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind aprobarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, denumite in continuare organisme, si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, denumite in continuare organizatii de terta parte.
    2. Poate fi aprobat drept organism, respectiv organizatie de terta parte, orice persoana juridica sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul in Romania, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, care dovedeste ca poate realiza sarcini specifice in legatura cu evaluarea conformitatii, respectiv incercarile specifice echipamentelor sub presiune si care respecta criteriile aplicabile organismelor notificate si cele aplicabile organizatiilor de terta parte prevazute in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, precum si cerintele prevazute in prezentele norme metodologice.

    B. Documente solicitate pentru evaluare

    B.1. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare in vederea aprobarii
    3. Cererea de desemnare se completeaza de catre organism, conform modelului redat in anexa nr. 1, si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de desemnare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea, in copie;
    b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de catre organismul national de acreditare, in copie;
    c) asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului prin lege, insotita de o adresa emisa de societatea de asigurare, prin care sa se certifice ca polita de asigurare acopera despagubirile care pot fi solicitate in urma activitatii pentru care se solicita desemnarea;
    d) prezentarea activitatii organismului, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniul evaluarii echipamentelor sub presiune, cu indicarea detaliata a tipurilor de echipamente sub presiune pentru care solicita desemnarea, a codului si a clasei CAEN din care fac parte aceste produse;
    e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplica de catre organism in functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate sa le efectueze si a dotarilor aferente de care dispune; schema/schemele trebuie sa faca referire la cerintele aplicabile si procedura pentru evaluarea conformitatii utilizata;
    f) prezentarea listei personalului implicat in activitatea de evaluare a conformitatii, din care sa rezulte experienta si expertiza personalului;
    g) o declaratie scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitie autoritatii competente, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa;
    h) raportul intocmit de catre organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitatii, documentata si aplicata de catre solicitant si sistemul de management al calitatii, conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 584/2004;
    i) documentele incheiate pentru subcontractarea activitatilor in legatura cu sarcinile pentru care solicita desemnarea, in copie, daca este cazul.

    B.2. Documentele solicitate organizatiilor de terta parte pentru evaluare in vederea aprobarii
    4. Cererea de desemnare se completeaza de catre organizatia de terta parte, conform modelului redat in anexa nr. 1, si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de desemnare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea, in copie;
    b) certificatul de acreditare conform referentialelor de acreditare pentru organisme de certificare a personalului si/sau pentru proceduri, emis de catre organismul national de acreditare, in copie, pentru incercarile prevazute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 sau pentru ambele, dupa caz, care se refera la aprobarea procedeelor si a personalului pentru imbinari nedemontabile si la autorizarea personalului calificat pentru incercari nedistructive;
    c) asigurarea de raspundere civila, in copie, pentru cazul in care raspunderea nu revine statului prin lege, insotita de o adresa emisa de societatea de asigurare, prin care sa se certifice ca polita de asigurare acopera despagubirile care pot fi solicitate in urma activitatii pentru care se solicita desemnarea;
    d) prezentarea activitatii organizatiei de terta parte, din care sa rezulte experienta si abilitatile acestuia in domeniul incercarilor pentru care solicita desemnarea;
    e) prezentarea metodelor de incercare sau, dupa caz, a procedurilor de aprobare ori autorizare a personalului;
    f) prezentarea schemei/schemelor de evaluare a conformitatii pentru care se utilizeaza personalul autorizat/aprobat, procedeele de lucru aprobate in functie de produs si referire la cerintele aplicabile care sunt indeplinite;
    g) raportul intocmit de catre organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedurile aplicate de catre organizatia de terta parte, documentata si aplicata de catre solicitant si sistemul de management al calitatii, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 584/2004;
    h) prezentarea listei personalului implicat in activitatea de evaluare a conformitatii, din care sa rezulte experienta si expertiza personalului;
    i) o declaratie scrisa prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare sa puna la dispozitie autoritatii competente, la cerere, documente si informatii in legatura cu acreditarea sa;
    j) documentele incheiate pentru subcontractarea unor activitati prevazute la pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, in copie, daca este cazul.

    C. Evaluarea solicitarii, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea aprobarii

    5. Comisia de recunoastere evalueaza solicitarea privind desemnarea in urma examinarii documentelor prevazute la pct. 3 sau, dupa caz, pct. 4 si a verificarii:
    a) respectarii criteriilor pentru evaluarea organismelor prevazute in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004;
    b) respectarii prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) respectarii cerintelor privind competenta tehnica si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor sub presiune cu cerintele esentiale din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004;
    d) respectarii sarcinilor in legatura cu procedura/procedurile de evaluare a conformitatii pentru care organismul solicita desemnarea, prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004; sau respectarii sarcinilor in legatura cu activitatile prevazute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, dupa caz;
    e) cunoasterii modului de utilizare a diagramelor de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004;
    f) valorii minime a asigurarii de raspundere civila, conform pct. 3 lit. c);
    g) oricaror alte cerinte aplicabile organismelor sau organizatiilor de terta parte, conform prezentelor norme metodologice.
    6. In masura in care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri pentru informarea sa completa si corecta. In vederea luarii deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurna) se suporta de catre solicitant.
    7.
    7.1. Comisia de recunoastere emite un certificat de recunoastere solicitantului care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevazut in anexa nr. 2, conform modelului din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 487/2002, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 298/2004.
    7.2. In situatia in care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevazute in prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de desemnare, comunica solicitantului respingerea motivata a desemnarii.
    7.3. Rezultatul evaluarii realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit si pastrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.
    7.4. Comisia de recunoastere solicita, conform prevederilor art. 18 si 19 din normele metodologice prevazute la pct. 7.1, inscrierea organismului care a obtinut desemnarea in Registrul organismelor desemnate.
    8.
    8.1. Lista cuprinzand organismele care sunt aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 24 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 584/2004, si contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluarii, procedura/procedurile de evaluare a conformitatii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numarul de identificare din Registrul organismelor desemnate.
    8.2. Lista cuprinzand organizatiile de terta parte care sunt aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 24 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 584/2004, si contine pentru fiecare organizatie de terta parte desemnata informatii privind denumirea completa, sediul si incercarile prevazute la pct. 3.1.2 si/sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, pentru care este desemnata.
    8.3. Certificatul de recunoastere da dreptul organismului de certificare, respectiv organizatiei de terta parte, de a actiona ca organism aprobat, respectiv organizatie de terta parte aprobata, de la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la pct. 8.1, respectiv la pct. 8.2.
    8.4. Ordinul prevazut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism aprobat informatii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluarii, asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitatii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numarul de identificare din Registrul organismelor desemnate.
    8.5. Ordinul prevazut la pct. 8.2 contine pentru fiecare organizatie de terta parte aprobata informatii privind denumirea completa, sediul si incercarile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, pentru care este desemnata.
    8.6. In cazuri motivate, aprobarea poate fi acordata pentru o perioada limitata; in aceasta situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior prelungirea, limitarea sau retragerea desemnarii.
    8.7. In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului prevazut la pct. 8.1, respectiv la pct. 8.2, Comisia de recunoastere solicita organismului aprobat sau organizatiei de terta parte, dupa caz, stabilirea impreuna cu organismul national de acreditare a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, in copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care organismul a primit cererea.
    9. Dupa data intrarii in vigoare a PECA sau, dupa caz, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru domeniul echipamentelor sub presiune, conform art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 584/2004, Ministerul Economiei si Comertului comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor speciale din PECA sau conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 584/2004 in cazul in care un astfel de protocol nu este incheiat, organismele pe care le-a aprobat si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numarul de identificare alocat anterior acestora de Comisie sau, dupa caz, organizatiile de terta parte pe care le-a desemnat si sarcinile specifice pentru care au fost aprobate. Lista organismelor notificate si numarul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista organizatiilor de terta parte desemnate, precum si sarcinile specifice pentru care au fost desemnate se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    10.
    10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea unui organism, respectiv unei organizatii de terta parte, in cazul nerespectarii cerintelor care au stat la baza desemnarii sau in situatia in care organismul, respectiv organizatia de terta parte, solicita acest lucru.
    10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii trebuie inaintata Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni inainte de incetarea activitatii organismului, respectiv organizatiei de terta parte in cauza.
    10.3. In situatia prevazuta la pct. 10.1, organismul sau organizatia de terta parte trebuie sa asigure predarea in mod corespunzator a documentelor si inregistrarilor in legatura cu evaluarile realizate ori in curs de realizare din perioada in care a fost desemnat, cu acceptul clientului, catre Comisia de recunoastere sau catre un alt organism si, respectiv, organizatie de terta parte desemnate ori notificate din domeniu, stabilite de Comisia de recunoastere.
    10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii determina actualizarea ordinului ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, prevazut la pct. 8.1, respectiv la pct. 8.2.
    10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii, dupa caz, a unui organism, respectiv a unei organizatii de terta parte, nu afecteaza valabilitatea documentelor emise de catre acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarii ori notificarii organismului, respectiv a unei organizatii de terta parte, pana se dovedeste ca acestea trebuie retrase.
    11. Organismele si, respectiv, organizatiile de terta parte pot contesta la instanta judecatoreasca competenta decizia privind retragerea desemnarii sau notificarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    D. Supravegherea organismelor si organizatiilor de terta parte desemnate sau notificate, dupa caz

    12.
    12.1. Organismele si organizatiile de terta parte desemnate sau notificate trebuie sa indeplineasca in mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.
    12.2. Organismele si organizatiile de terta parte desemnate sau notificate trebuie sa faca cunoscut Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unora dintre documentele prevazute la pct. 3 sau la pct. 4, precum si orice alta masura ce se doreste a fi implementata si care ar putea afecta indeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor in legatura cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de punerea in aplicare a modificarii. Organismele si organizatiile de terta parte desemnate/notificate vor comunica totodata si data pentru punerea in aplicare a modificarii.
    12.3. Organismele si organizatiile de terta parte desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificarilor, daca acestea afecteaza conditiile prevazute la pct. 12.1. In situatia in care modificarile privesc certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.
    13.
    13.1. Supravegherea organismelor si organizatiilor de terta parte desemnate sau notificate se realizeaza de catre organismul national de acreditare in conformitate cu procedura de supraveghere proprie.
    13.2. In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii auditului de supraveghere, organismul si, respectiv, organizatia de terta parte desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, incheiat de catre echipa de evaluare a organismului national de acreditare.
    13.3. Organismele si, respectiv, organizatiile de terta parte desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditarii si/sau reinnoirea acesteia.
    14.
    14.1. In caz de existenta a oricarui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnarii, organismul si, respectiv, organizatia de terta parte desemnate sau notificate vor transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei aparute. Daca este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul si, respectiv, organizatia de terta parte desemnate sau notificate, in cauza. Totodata Comisia de recunoastere poate intreprinde orice alte masuri necesare clarificarii dubiilor existente.
    14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevazut la pct. 13.1, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea acestuia.
    15.
    15.1. In situatia in care in cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constata neconformitati fata de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere impreuna cu organismul national de acreditare si organismul sau organizatia de terta parte desemnata ori notificata in cauza vor stabili masurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitatilor.
    15.2. In functie de natura neconformitatilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioada determinata, pana la eliminarea neconformitatilor, activitatea organismului sau a organizatiei de terta parte in domeniul in care este desemnata sa fie limitata ori suspendata.
    16. Organismele si, respectiv, organizatiile de terta parte desemnate sau notificate trebuie sa permita neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitatile care privesc incercarile si/sau evaluarile ce se realizeaza de catre acestea in legatura cu obiectul desemnarii si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
    17. Organismele si, respectiv, organizatiile de terta parte desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere in fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitatile efectuate in anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine in principal informatii privind:
    a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnarii;
    b) reclamatiile si apelurile inregistrate impotriva deciziilor organismului sau organizatiei de terta parte desemnate, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele in legatura cu acestea;
    c) experienta acumulata in urma realizarii sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii si propuneri de perfectionare a activitatii;
    d) activitatile subcontractate, subcontractantii si experienta dobandita ca urmare a subcontractarii activitatilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii, dupa caz;
    e) dificultatile intampinate in realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnarii si masurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmeaza sa le ia in acest scop;
    f) modul de participare la activitatile de standardizare din domeniul in care a fost desemnat.
    18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                         Modelul cererii de desemnare

    Organismul/Organizatia de terta parte
................................................................................
(denumirea completa, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de inregistrare, nr. de ordine in registrul comertului)

                                                      Nr. ..../data .........*1)

                             CERERE DE DESEMNARE

    Organismul/Organizatia de terta parte*2) ............................, avand sediul in*3) ..................................., reprezentat/reprezentata prin director/presedinte*4) ............................., in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 487/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 sau 16 din Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, solicita Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune sa fie evaluat/evaluata in vederea aprobarii in scopul de a realiza evaluarea conformitatii/efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, pentru grupa de produse*5) ............ prin*6)
................................................................................
.............................................................................. .
    Anexam la prezenta urmatoarele documente*7):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                        Directorul/Presedintele*8)
                 organismului/organizatiei de terta parte,
                 .........................................

------------
    *1) Numarul/data de inregistrare la Comisia de recunoastere.
    *2) Denumirea completa a organismului/organizatiei de terta parte.
    *3) Adresa completa, codul postal.
    *4) Numele si prenumele.
    *5) Denumirea si codul grupei de produse ce fac obiectul evaluarii/incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004, asociate activitatilor CAEN.
    *6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitatii produselor ce fac obiectul evaluarii.
    *7) Documentele conform prevederilor pct. 3 sau 4 din normele metodologice.
    *8) Numele, prenumele, semnatura directorului/presedintelui si stampila organismului/organizatiei de terta parte.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                     Modelul certificatului de recunoastere

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Comisia de recunoastere a organismelor
    care realizeaza evaluarea conformitatii
    echipamentelor sub presiune si a
    organizatiilor de terta parte

                          CERTIFICAT DE RECUNOASTERE
                      Nr. .../data emiterii ..........

    In aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 487/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca urmare a Cererii de desemnare inregistrate cu nr. .../......, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atesta ca organismul/organizatia de terta parte*1) ........................., cu sediul in*2) ....................., respecta cerintele minime prevazute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitatii produselor prin*3) ............................, pentru produsele sau grupa de produse*4) .............................., conform prevederilor aplicabile din Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune. La data retragerii desemnarii organismului/organizatiei de terta parte ................. prezentul certificat se anuleaza.

                  Presedintele*5) Comisiei de recunoastere,
                  .........................................

------------
    *1) Denumirea completa a organismului/organizatiei de terta parte.
    *2) Adresa completa, codul postal.
    *3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitatii produselor.
    *4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitatilor CAEN.
    *5) Numele, prenumele, semnatura si stampila autoritatii competente.

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune

    1. Comisia de recunoastere, denumita in continuare comisie, functioneaza in cadrul Directiei generale politica industriala si are componenta redata in anexa nr. 3 la ordin.
    2. Comisia are urmatoarele atributii principale:
    - recunoasterea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte care realizeaza incercarile prevazute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune si eliberarea certificatului de recunoastere;
    - supravegherea periodica a organismelor si a organizatiilor de terta parte.
    3. Convocarea comisiei se face ori de cate ori este necesar de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
    4. Convocarea va fi insotita de ordinea de zi.
    5. Comisia este legal intrunita daca sunt prezenti cel putin 4 membri.
    6. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.
    7. Comisia analizeaza cererea de recunoastere si documentele prevazute la lit. B din anexa nr. 1 la ordin si poate decide efectuarea unor vizite de verificare la sediul si in spatiile de incercare ale solicitantului, actiuni in urma carora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitarii de recunoastere.
    8. Deciziile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal inscris intr-un registru unic gestionat de comisie.
    9. In termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii certificatului de recunoastere, comisia solicita inscrierea organismului care a fost aprobat in Registrul organismelor desemnate sau solicita atribuirea numarului de identificare la Comisia Europeana pentru organismele pe care le a desemnat.
    10. Pana la intrarea in vigoare a PECA pentru domeniul reglementat de Hotararea Guvernului nr. 584/2004 sau pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, comisia propune spre aprobare ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, lista organismelor recunoscute. Lista organismelor aprobate va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 584/2004.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 542/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 542 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu