Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 22 din 6 martie 2007

pentru aprobarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 16 martie 2007In baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 şi ale art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile cap. II şi ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 martie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

ANEXĂ

NORMA   Nr. 4/2007

privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

Având în vedere prevederile cap. II şi ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) şi f) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procesul de autorizare a fondului de pensii administrat privat.

Art. 2. - Fondul de pensii administrat privat se înfiinţează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

Art. 3. - Fondurile de pensii administrate privat pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 4. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

CAPITOLUL II

Infiinţarea fondului de pensii administrat privat

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 5. - (1) Iniţiativa constituirii unui fond de pensii administrat privat aparţine fondatorilor acestuia, care trebuie să aibă calitatea de participanţi.

(2) Numărul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii administrat privat este de minimum 5 (cinci) persoane fizice, care vor semna în acest sens un contract de societate civilă.

Art. 6. - (1) Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu un administrator de fond de pensii administrat privat, denumit în continuare administrator, contract prin care fondul de pensii administrat privat îşi însuşeşte schema de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

(2)   Pentru a avea calitatea de participanţi, membrii fondatori trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în Lege şi în normele emise în aplicarea acesteia.

(3)   Prin contractul de administrare, membrii fondatori ai fondului de pensii împuternicesc administratorul să reprezinte fondul de pensii administrat privat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.

SECŢIUNEA a 2-a

Conţinutul minim al contractului de societate civilă

Art. 7. - Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut minim:

1.  părţile contractante;

2.  denumirea fondului de pensii administrat privat;

3.  fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii administrat privat;

4.  durata fondului de pensii administrat privat;

5.  obiectivele fondului de pensii administrat privat;

6.  drepturile şi obligaţiile părţilor;

7.  limitele mandatului acordat fondatorilor;

8.  unitatea de fond - definiţia, descrierea, valoarea iniţială;

9.  forţa majoră - definire;

10.   clauze privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute de Codul civil şi de Lege, proceduri şi modalităţi de protecţie a participanţilor în asemenea cazuri;

11.  dispoziţii din care să rezulte că participanţii devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare.

CAPITOLUL III

Autorizarea fondului de pensii administrat privat

SECŢIUNEA 1

Condiţii de autorizare

Art. 8. - In vederea autorizării fondului de pensii administrat privat, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ, la momentul depunerii cererii de autorizare, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:

a)   să fie constituit prin contract de societate civilă, contract ce va respecta prevederile prezentei norme privind conţinutul minim;

b)   administratorul să fie autorizat de Comisie sau de autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

c)  administratorul să aibă prospectul schemei de pensii private autorizat de Comisie, în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

d)   depozitarul activelor fondului de pensii administrat privat să fie avizat de Comisie, în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

e)   auditorul financiar al fondului de pensii administrat privat să fie avizat de Comisie, în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

f)     membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de normele emise în aplicarea acesteia pentru a fi participanţi.

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizării fondului de pensii administrat privat

Art. 9. - Decizia de autorizare a fondului de pensii administrat privat se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat, întocmită de către administrator conform anexei la prezenta normă.

Art. 10. - Cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat se depune la Comisie, însoţită de documentele prevăzute de Lege, precum şi de următoarele:

a)  procură specială şi autentică sau, după caz, delegaţie avocaţială, prin care solicitantul împuterniceşte una ori mai multe persoane pentru a reprezenta administratorul în relaţia cu Comisia pe parcursul instrumentării cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat;

b)   documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii, eliberat de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz;

c)  contractul de administrare încheiat între administrator şi fondul de pensii administrat privat, în copie;

d)   contractul încheiat între administratorul fondului şi depozitar, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie;

e)   contractul încheiat între administratorul fondului şi auditorul financiar, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie.

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizării fondului de pensii administrat privat

Art. 11. - (1) Comisia verifică dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în Lege şi în prezenta normă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii administrat privat.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia de Comisie.

Art. 12. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 11, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(2) In situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 13. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat, în condiţiile prevăzute de Lege.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 14. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 15. - Toate documentele depuse la Comisie în scopul obţinerii autorizării fondului de pensii administrat privat vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate.

Art. 16. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

ANEXĂ*) la normă

Pagina 1/1

DATE DE IDENTIFICARE

ALE FONDULUI DE PENSII

ADMINISTRAT PRIVAT

CERERE PENTRU AUTORIZAREA FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

1.  Denumirea fondului: ...............................................................................................................................

2.  Denumirea administratorului solicitant: .....................................................................................................

3.  Imputernicit: ...............................................................             ...............................................................

                            (numele, prenumele şi funcţia)                                       (numărul de telefon)

4.  Persoana de contact: ..................................................             ................................................................

                                         (numele, prenumele şi funcţia)                          (numărul de telefon)

5.  Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:

....................................................................................................................................................................

(seria, numărul şi data emiterii)

6.  Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului:

....................................................................................................................................................................

7.  Decizia de autorizare de administrare emisă de către Comisie sau de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European:

....................................................................................................................................................................

(numărul şi data emiterii)

8.  Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private emisă de către Comisie:

....................................................................................................................................................................

(numărul şi data emiterii)

Semnătura împuternicit: .............

Data: .......................................                                                                                         Ştampila

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 22/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 22 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 22/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu