Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 22 din 6 martie 2007

pentru aprobarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 16 martie 2007In baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 şi ale art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile cap. II şi ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 martie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

ANEXĂ

NORMA   Nr. 4/2007

privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

Având în vedere prevederile cap. II şi ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) şi f) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procesul de autorizare a fondului de pensii administrat privat.

Art. 2. - Fondul de pensii administrat privat se înfiinţează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

Art. 3. - Fondurile de pensii administrate privat pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 4. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

CAPITOLUL II

Infiinţarea fondului de pensii administrat privat

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 5. - (1) Iniţiativa constituirii unui fond de pensii administrat privat aparţine fondatorilor acestuia, care trebuie să aibă calitatea de participanţi.

(2) Numărul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii administrat privat este de minimum 5 (cinci) persoane fizice, care vor semna în acest sens un contract de societate civilă.

Art. 6. - (1) Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu un administrator de fond de pensii administrat privat, denumit în continuare administrator, contract prin care fondul de pensii administrat privat îşi însuşeşte schema de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de Comisie.

(2)   Pentru a avea calitatea de participanţi, membrii fondatori trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în Lege şi în normele emise în aplicarea acesteia.

(3)   Prin contractul de administrare, membrii fondatori ai fondului de pensii împuternicesc administratorul să reprezinte fondul de pensii administrat privat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.

SECŢIUNEA a 2-a

Conţinutul minim al contractului de societate civilă

Art. 7. - Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut minim:

1.  părţile contractante;

2.  denumirea fondului de pensii administrat privat;

3.  fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii administrat privat;

4.  durata fondului de pensii administrat privat;

5.  obiectivele fondului de pensii administrat privat;

6.  drepturile şi obligaţiile părţilor;

7.  limitele mandatului acordat fondatorilor;

8.  unitatea de fond - definiţia, descrierea, valoarea iniţială;

9.  forţa majoră - definire;

10.   clauze privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute de Codul civil şi de Lege, proceduri şi modalităţi de protecţie a participanţilor în asemenea cazuri;

11.  dispoziţii din care să rezulte că participanţii devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare.

CAPITOLUL III

Autorizarea fondului de pensii administrat privat

SECŢIUNEA 1

Condiţii de autorizare

Art. 8. - In vederea autorizării fondului de pensii administrat privat, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ, la momentul depunerii cererii de autorizare, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:

a)   să fie constituit prin contract de societate civilă, contract ce va respecta prevederile prezentei norme privind conţinutul minim;

b)   administratorul să fie autorizat de Comisie sau de autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

c)  administratorul să aibă prospectul schemei de pensii private autorizat de Comisie, în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

d)   depozitarul activelor fondului de pensii administrat privat să fie avizat de Comisie, în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

e)   auditorul financiar al fondului de pensii administrat privat să fie avizat de Comisie, în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

f)     membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de normele emise în aplicarea acesteia pentru a fi participanţi.

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizării fondului de pensii administrat privat

Art. 9. - Decizia de autorizare a fondului de pensii administrat privat se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat, întocmită de către administrator conform anexei la prezenta normă.

Art. 10. - Cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat se depune la Comisie, însoţită de documentele prevăzute de Lege, precum şi de următoarele:

a)  procură specială şi autentică sau, după caz, delegaţie avocaţială, prin care solicitantul împuterniceşte una ori mai multe persoane pentru a reprezenta administratorul în relaţia cu Comisia pe parcursul instrumentării cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat;

b)   documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii, eliberat de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz;

c)  contractul de administrare încheiat între administrator şi fondul de pensii administrat privat, în copie;

d)   contractul încheiat între administratorul fondului şi depozitar, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie;

e)   contractul încheiat între administratorul fondului şi auditorul financiar, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care va intra în vigoare la data autorizării acestuia, în copie.

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizării fondului de pensii administrat privat

Art. 11. - (1) Comisia verifică dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în Lege şi în prezenta normă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii administrat privat.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia de Comisie.

Art. 12. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 11, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.

(2) In situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 13. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat, în condiţiile prevăzute de Lege.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 14. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 15. - Toate documentele depuse la Comisie în scopul obţinerii autorizării fondului de pensii administrat privat vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate.

Art. 16. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

ANEXĂ*) la normă

Pagina 1/1

DATE DE IDENTIFICARE

ALE FONDULUI DE PENSII

ADMINISTRAT PRIVAT

CERERE PENTRU AUTORIZAREA FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

1.  Denumirea fondului: ...............................................................................................................................

2.  Denumirea administratorului solicitant: .....................................................................................................

3.  Imputernicit: ...............................................................             ...............................................................

                            (numele, prenumele şi funcţia)                                       (numărul de telefon)

4.  Persoana de contact: ..................................................             ................................................................

                                         (numele, prenumele şi funcţia)                          (numărul de telefon)

5.  Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:

....................................................................................................................................................................

(seria, numărul şi data emiterii)

6.  Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului:

....................................................................................................................................................................

7.  Decizia de autorizare de administrare emisă de către Comisie sau de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European:

....................................................................................................................................................................

(numărul şi data emiterii)

8.  Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private emisă de către Comisie:

....................................................................................................................................................................

(numărul şi data emiterii)

Semnătura împuternicit: .............

Data: .......................................                                                                                         Ştampila

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 22/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 22 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 22/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu