Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.509 din 14.09.2011

privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 28 septembrie 2011

Având în vedere prevederile:

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare:

necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice, pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României;

necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană;

prevenirea apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice;

prevenirea aplicării de posibile corecţii financiare de către Comisia Europeană;

faptul că, în sensul unei abordări unitare din partea tuturor părţilor implicate în procesul atribuirii contractelor de achiziţie publică - respectiv, pe de o parte, autorităţi contractante şi operatori economici, iar, pe de altă parte, instituţiile implicate în procesul verificării modului de atribuire şi derulare a acestor contracte -, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a conceput şi structurat o listă a criteriilor de calificare şi selecţie ce pot fi impuse, fără a fi restrictive şi limitative, astfel încât invitaţiile/anunţurile de participare, precum şi documentaţiile de atribuire să poată fi validate, respectiv acceptate;

faptul că legislaţia aplicabilă prevede dreptul autorităţii contractante de a solicita operatorilor economici să facă dovada situaţiei personale, a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale, a situaţiei economice şi financiare, a capacităţii tehnice şi/sau profesionale, precum şi a standardelor de asigurare a calităţii;

faptul că limitările în acest sens sunt de ordin general, esenţial fiind ca stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie să nu conducă la restricţionarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire sau la încălcarea principiului proporţionalităţii,în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin: Articolul 1(1) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură concretă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea lor se vor limita numai la cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.(2) Stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie rămâne la latitudinea autorităţii contractante, aceasta având obligaţia de a ţine cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de achiziţie publică care urmează a fi încheiat.(3) În sensul alin. (1), nu se vor impune condiţii ce nu prezintă relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu ceea ce urmează a se achiziţiona.(4) Atunci când stabileşte termenele-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, autoritatea contractantă va asigura operatorilor economici perioade de timp suficient de mari pentru pregătirea acestora.(5) Pentru exemplificarea prevederilor alin. (1) a fost elaborată anexa nr. 1. Articolul 2(1) Reducerea termenelor-limită de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaţie deschisă şi restrânsă, ca urmare a transmiterii unui anunţ de intenţie, este posibilă numai în măsura în care se respectă condiţiile impuse de lege şi numai dacă la nivelul acestuia se regăsesc toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate de autoritatea contractantă pentru acea procedură, cerinţe minime ce se vor regăsi în mod obligatoriu şi în viitorul anunţ de participare.(2) În cazul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“, în cuprinsul anunţului de intenţie se vor detalia şi factorii de evaluare, în măsura în care aceştia se cunosc la momentul transmiterii anunţului respectiv. (3) Reducerea de termen este posibilă numai în măsura în care criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire publicate la nivelul anunţului de intenţie se regăsesc şi în anunţul de participare. Articolul 3În vederea accelerării procedurilor de licitaţie restrânsă, respectiv negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, există obligaţia încărcării în sistemul electronic a unei justificări menite să susţină situaţia de urgenţă ce impune reducerea termenelor în cauză, situaţie de urgenţă ce nu a fost generată de o acţiune sau inacţiune a autorităţii contractante. Articolul 4(1) Autoritatea contractantă, în vederea desemnării câştigătorului/câştigătorilor procedurii de atribuire, va avea în vedere două aspecte distincte: a)criteriile de calificare şi selecţie, din care rezultă capacitatea ofertantului ca firmă, organism, entitate juridică de a duce la îndeplinire viitorul contract; b)factorii de evaluare, care, în cazul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“, evidenţiază avantajele fiecărei propuneri tehnice şi financiare. (2) În sensul exemplificării prevederilor alin. (1) au fost elaborate anexele nr. 2 şi 3. Articolul 5(1) Operatorii economici se pot implica în paralel în derularea mai multor proceduri de atribuire, considerent ce va obliga autorităţile contractante să solicite şi să permită depunerea documentelor în oricare dintre formele:

original;

copie legalizată;

copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul“. (2) Vor putea fi solicitate în formă originală acele acte emise de societăţi de asigurări, societăţi bancare sau alte instituţii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, şi, implicit, folosite decât în scopul demonstrării anumitor cerinţe legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate. (3) Toate documentele întocmite/emise de către candidat/ofertant cu scopul participării la procedurile iniţiate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al terţului/terţilor susţinător(i). Articolul 6Autoritatea contractantă va prevedea în documentaţia de atribuire, pentru situaţia participării la procedură cu ofertă comună, care dintre criteriile de calificare şi selecţie urmează a fi îndeplinite de fiecare dintre ofertanţii asociaţi, precum şi cele care pot fi îndeplinite doar de către aceia care urmează a executa acele părţi din contract avute în vedere la stabilirea criteriilor de calificare. Articolul 7(1) În cazul în care se impune, la criteriul de calificare „capacitatea de exercitare a activităţii profesionale“, autorizarea Autorităţii Feroviare Române (AFER), Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) etc. pentru entităţi juridice, în cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa este considerată îndeplinită dacă unul dintre asociaţi - respectiv subcontractantul, dacă este cazul - deţine autorizarea solicitată şi numai cu condiţia ca acesta să execute integral partea din contract pentru care este solicitată autorizarea respectivă.(2) Terţul nu poate susţine, prin prezentarea unei astfel de autorizaţii, un operator economic ofertant, din considerentul că acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Articolul 8(1) În cazul în care se impune, la criteriul de calificare „capacitatea tehnică şi/sau profesională“, autorizarea AFER, ANR, ISCIR etc. pentru personalul implicat, îndeplinirea cerinţei se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune ofertă comună sau pe cele ale subcontractantului, cu condiţia ca cel care dispune de resursele umane autorizate să realizeze partea din contract pentru care se impun autorizările solicitate.(2) Terţul poate susţine un operator economic prin punerea la dispoziţia sa a resurselor umane/tehnice autorizate cu care se va realiza ulterior partea din contract pentru care aceste autorizări se impun. Articolul 9(1) Cerinţele referitoare la obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de către organele competente în domeniu.(2) Raportarea se va face la inexistenţa datoriilor faţă de bugetul general consolidat, la o dată corelată cu termenul legal al scadenţei de plată şi nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor. (3) În situaţiile de la art. 11 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va lua în considerare, la verificarea îndeplinirii cerinţei de calificare privind plata de către ofertant a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, atât declaraţia pe propria răspundere prin care se confirmă îndeplinirea cerinţei, cât şi acele certificate de atestare fiscală prezentate de ofertant în urma solicitării primite din partea autorităţii contractante, chiar dacă acestea sunt emise de autorităţile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor şi, eventual, atestă lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Articolul 10Autorităţile contractante nu vor solicita cerinţe de calificare şi selecţie precum: ISO OHSAS 18001:1999 - sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, respectiv certificat SA 8000. Articolul 11(1) În cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru care sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazurile prevăzute la art. 122 lit. j), respectiv art. 252 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile contractante vor stabili atât cuantumul garanţiei de participare, cât şi criteriile de calificare şi selecţie prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi încheiat şi nu la valoarea estimată totală, ce ţine seama şi de eventualele suplimentări.(2) În aceste situaţii autorităţile contractante au obligaţia ca în momentul completării invitaţiei/anunţului de participare să menţioneze atât valoarea estimată totală, cât şi pe cea a contractului iniţial. Articolul 12Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de furnizare/prestare/execuţie, semnat/încheiat şi/sau început în ultimii 3, respectiv 5 ani, devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat şi/sau să fi început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 sau 5 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată. Articolul 13(1) Prin formula „servicii duse la bun sfârşit“ se înţeleg:

servicii recepţionate parţial;

servicii recepţionate la sfârşitul prestării (sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie). (2) În condiţiile în care autoritatea contractantă utilizează în mod exclusiv formula „servicii duse la bun sfârşit“, aceasta are obligaţia de a accepta şi de a considera cerinţa îndeplinită dacă operatorul economic prezintă ca experienţă similară oricare variantă din cele de la alin. (1). Articolul 14(1) Prin formulele „lucrări executate şi duse la bun sfârşit“ şi „contract de lucrări finalizat“ se înţelege:

lucrări recepţionate parţial care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie parţială; sau

lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau

lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. (2) În condiţiile în care autoritatea contractantă utilizează în mod exclusiv formula „prezentarea unui contract de lucrări finalizat“, respectiv „lucrare executată şi dusă la bun sfârşit“, va avea obligaţia de a accepta şi de a considera cerinţa îndeplinită dacă operatorul economic prezintă ca experienţă similară oricare din variantele prevăzute la alin. (1). Articolul 15Abordarea cu privire la cerinţele de calificare şi selecţie nu este exhaustivă, ANRMAP rezervându-şi dreptul de a opera completări şi modificări ulterioare prezentului ordin în măsura în care aceasta se impune. Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Cristina Trăilă ANEXA Nr. 1

Art. 180, 181 şi 182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului FORMULĂRI RESTRICTIVE DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE/ANUNŢUL DE PARTICIPARE/INVITAŢIA DE PARTICIPARE NU SE ACCEPTĂ/VALIDEAZĂ FORMULĂRI NERESTRICTIVE DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE/ANUNŢUL DE PARTICIPARE/INVITAŢIA DE PARTICIPARE SE ACCEPTĂ/VALIDEAZĂ
Cazier judiciar/fiscal al personalului operatorului economic Istoricul litigiilor (informaţiile cuprinse se regăsesc în cadrul declaraţiei pe propria răspundere). NOTĂ: Istoricul litigiilor este o declaraţie pe propria răspundere a operatorilor economici prin care se prezintă încadrarea sau neîncadrarea în prevederile art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Din acest considerent, solicitarea depunerii atât a istoricului litigiilor, cât şi a declaraţiei pe propria răspundere, conform căreia operatorul economic nu se regăseşte în prevederile articolului mai sus amintit, este inoportună, ambele documente certificând în esenţă aceeaşi stare de fapt, informaţiile pe care le-ar cuprinde un istoric al litigiilor regăsindu-se în cadrul declaraţiei pe propria răspundere. Declaraţie potrivit căreia operatorul economic se află în procedura de insolvenţă 1. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare - cazier judiciar - cazier fiscal 2. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare - Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) din care să reiasă obligaţiile exigibile la data de.... (se va corela cu termenul legal al scadenţei de plată) - Certificat de taxe şi impozite locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă obligaţiile exigibile la data de ... (se va corela cu termenul legal al scadenţei de plată) NOTĂ: Data la care expiră termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecărei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Certificat de participare cu ofertă independentă, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă 4. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 183 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Obiectul contractului trebuie să se regăsească în codul CAEN principal din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Codul CAEN trebuie să corespundă Codului comun internaţional privind achiziţiile de produse şi servicii (CPV) aferent obiectului contractului. Ofertantul/Candidatul trebuie să depună statutul societăţii comerciale sau actul constitutiv al acesteia atunci când se solicită certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul/Candidatul trebuie să deţină certificat de atestare profesională emis de diverse entităţi în baza unor regulamente proprii ce nu au la bază acte normative. Ofertantul/Candidatul trebuie să deţină autorizări de livrare de la producătorul sau distribuitorul produselor comercializate ori de la cel al echipamentelor. Ofertantul/Candidatul trebuie să deţină autorizări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi). Sediul ofertantului/candidatului trebuie să fie situat în zona X. 1. Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 2. Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului solicitat: - certificate, atestate, autorizaţii etc., în funcţie de specificul contractului, în situaţia în care există reglementări legale care impun deţinerea unor astfel de documente De exemplu: Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea Feroviară Română (AFER), Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Registrul Auto Român (RAR), Autoritatea Rutieră Română (ARR) (certificate, atestate, autorizaţii etc. ale operatorului economic) - autorizaţie de punere pe piaţă/de comercializare emisă pe numele operatorului economic NOTĂ: Actele normative care impun astfel de documente se vor menţiona la nivelul anunţului de participare/invitaţiei de participare.
Art. 184 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare Situaţia economică şi financiară a) Rezultatele exerciţiilor financiare/Bilanţul contabil pentru ultimii 3 ani trebuie să fie pozitive/pozitiv sau să indice profit. Acces la linii de credit în sumă fixă de ... (fără corelarea cu perioada solicitată pentru finanţare) Scrisori de bonitate din partea băncilor în sumă fixă de ... Prezentarea de către operatorul economic a unei asigurări privind riscul profesional Înregistrarea la Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) sau adeverinţă CIP care să ateste că nu figurează în evidenţele acestei instituţii cu incidente majore de plată. NOTĂ: Incidentul de plată reflectă situaţia în care se află o persoană fizică sau juridică, client al unei bănci, atunci când nu îşi îndeplineşte la timp obligaţia asumată de a efectua plata unui instrument de plată introdus în circuitul bancar. Informaţiile înscrise în CIP pe numele unei persoane fizice sau juridice, alături de analizele specifice efectuate de bănci, contribuie la fundamentarea deciziei de acordare a unui credit ori de deschidere de cont curent pentru un nou client. În cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică, această analiză nu are relevanţă în măsura în care plata contractului constituie obligaţia autorităţii contractante, şi nu a furnizorului/ prestatorului/executantului. Totodată, scrisorile/declaraţiile emise de către bănci conţin informaţii de bonitate financiară: datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridică de organizare, tipul de capital, indicatori ai performanţei financiare (cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichidităţii globale, rata solvabilităţii generale), experienţa de lucru cu clientul etc. şi, prin urmare, acestea constituie dovezi edificatoare care reflectă o imagine fidelă a situaţiei financiare a operatorilor economici. a) Declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional: 1. Ofertantul trebuie să demonstreze că, la momentul semnării contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de execuţie a lucrării pentru perioada precizată. NOTE: - Suma respectivă poate fi imobilizată pentru realizarea contractului în cazul ofertei câştigătoare. - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a limita îndeplinirea cerinţei prin impunerea prezentării unui/unor anumit/anumite document/documente. - Disponibilitatea de susţinere a lucrării, indiferent sub ce formă este cerută, va trebui să conţină suma şi perioada. - Suma solicitată, pentru a nu fi considerată restrictivă, se va calcula după formula: (valoare estimată contract/perioadă derulare contract) X perioada solicitată de autoritatea contractantă = S S = suma sau plafonul maximă/maxim impusă/impus 2. Ofertantul trebuie să prezinte dovezi privind asigurarea riscului profesional aferent contractului ce urmează a fi atribuit, numai în situaţia în care există acte normative ce reglementează o astfel de situaţie. De exemplu, în cazul serviciilor de proiectare, se solicită asigurarea de risc a proiectantului.

b) Bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul: - bilanţ contabil/extras de bilanţ/raport de audit/raport al cenzorilor etc.; - media cifrei de afaceri globale/media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent contractului într-o perioadă anterioară care vizează cel mult ultimii 3 ani; - cifra de afaceri globală/cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează cel mult ultimii 3 ani NOTĂ: Solicitarea referitoare la valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic trebuie să nu fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2.
CONTRACTE DE FURNIZARE
Art. 188 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare a) Listă a principalelor livrări prin prezentarea de contracte finalizate/semnate/ştampilate/începute ........ ................ - listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 2 ani - listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimul an - solicitarea de demonstrare a experienţei similare: - nr. MINIM de contracte/recomandări - nr. FIX de contracte > 1 - recomandări din partea beneficiarilor în care să se menţioneze calificativul „foarte bine“ - recomandări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi) a) Listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi - prezentarea cel puţin a unui document/contract/proces-verbal de recepţie sau a unui număr maxim de documente/contracte/procese-verbale de recepţie prin care să confirme livrarea de produse a căror cantitate/valoare să fie de ........ ................ NOTE: 1. Cantitatea/Valoarea solicitată trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea estimată. 2. Nu se poate solicita îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel valoric, cât şi a unui nivel cantitativ.
b) Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie să fie în proprietatea ofertantului. Solicitarea unui: - nr. MINIM de staţii de alimentare cu carburant - nr. FIX de staţii de alimentare cu carburant > 1 - nr. MAXIM de staţii de alimentare cu carburant - nr. de km (distanţa) până la staţia de alimentare cu combustibil NOTĂ: Staţiile de alimentare cu carburant reprezintă doar un exemplu, acesta putând fi diferit în funcţie de obiectul contractului. b) Declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare De exemplu: - declaraţie referitoare la asigurarea condiţiilor de refrigerare la produsele alimentare - asigurarea calitativă - gradul de acoperire la nivel local/judeţean/naţional (în cazul achiziţionării de combustibil, se poate solicita cel puţin o staţie la nivel local/judeţean/naţional)
c) Personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derulării contractului trebuie să fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor. c) Informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant - declaraţie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificări impuse de acte normative ce se vor menţiona De exemplu: În situaţia în care produsul (echipamentul) achiziţionat necesită montare/instalare/punere în funcţiune/service se va solicita o declaraţie cu privire la personalul considerat a fi necesar. - prezentarea unei/unor dovezi de instruire a personalului pentru perioada de garanţie acordată echipamentului

d) Autorizaţie/Împuternicire pentru livrarea/comercializarea produselor din partea producătorului sau importatorului Prezentarea certificatului ISO 9001 de la producător/distribuitor d) Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante De exemplu: - raport de încercări eliberat de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor, rapoarte de conformitate, rapoarte de evaluare, rapoarte de încercări, certificate de calitate, certificate de conformitate, declaraţii de conformitate în raport cu un standard relevant NOTĂ: Atunci când contractul de furnizare cuprinde şi servicii de service aferente perioadei de garanţie a produsului, se poate solicita o scrisoare/un certificat care atestă instruirea personalului în conformitate cu standardele de reparaţii şi folosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producător.
e) Mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru Vor fi solicitate mostre în vederea stabilirii conformităţii cu produsul/produsele ce fac obiectul contractului.
CONTRACTE DE SERVICII
Art. 188 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare Capacitatea tehnică şi/sau profesională a) Listă a principalelor servicii prestate prin prezentarea de contracte finalizate/semnate/ştampilate/începute........ ............. - listă a principalelor servicii prestate în ultimii 2 ani - listă a principalelor servicii prestate în ultimul an - recomandări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi) - dovada, în ceea ce priveşte experienţa similară, că a îndeplinit calitatea de contractant principal într-un contract similar cu cel care face obiectul achiziţiei Solicitarea de demonstrare a experienţei similare: - nr. MINIM de contracte/recomandări - nr. FIX de contracte > 1 NOTĂ: În cazul serviciilor de proiectare/asistenţă tehnică/supervizare nu se poate impune îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară utilizând subcriterii asociate valoric/cantitativ cu lucrările ce urmează a fi executate. În cazul serviciilor de întreţinere/reparaţii nu se poate impune îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară utilizând subcriterii care se identifică cu caracteristici/capacităţi ale echipamentului ce face obiectul contractului de servicii. a) O listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi - prezentarea cel puţin a unui document/contract/proces-verbal de recepţie sau a unui număr maxim de documente/contracte/procese-verbale de recepţie care să confirme prestarea de servicii în valoare de ........ ............. NOTE: 1. Valoarea solicitată de autoritatea contractantă trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea estimată. 2. Nu se poate solicita îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel valoric, cât şi a unui nivel cantitativ.
b) Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie să fie în proprietatea ofertantului. b) O declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare De exemplu: În cazul unui contract de servicii de proiectare, operatorul economic trebuie să deţină licenţă de program.
c) Personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derulării contractului trebuie să fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor. c) Informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii Se va solicita o declaraţie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificări impuse de acte normative ce se vor menţiona. De exemplu: Personalul de specialitate trebuie certificat din punct de vedere al calităţii.

d) Participarea personalului responsabil într-un număr MINIM/MAXIM de proiecte similare Participarea personalului responsabil într-un număr MINIM/MAXIM de proiecte similare a căror valoare de finanţare aprobată să fie de.... (de exemplu, 50 de milioane de euro) Personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derulării contractului trebuie să fie angajat sau angajat permanent. d) Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii De exemplu: - diplomă de inginer/subinginer, studii superioare, bune cunoştinţe de limbă română şi/sau engleză, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, autorizaţie a Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) -participarea personalului responsabil în cel puţin un proiect similar - angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (dacă ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoană/persoane)
e) Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani NOTĂ: Această declaraţie nu coincide cu personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere în ultimii 3 ani nefiind în mod obligatoriu persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului.
f) Dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii În situaţia în care sunt necesare măsuri de protecţie a mediului, autoritatea contractantă va face referire la standardele de protecţie a mediului ce trebuie respectate pentru îndeplinirea contractului. - prezentarea certificatului ISO 14000
g) Informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii De exemplu: - atestate/autorizaţii AFER, ISCIR, ANRE - în situaţia achiziţionării unor servicii de telefonie mobilă, informaţii referitoare la gradul de acoperire la nivel local/judeţean/naţional
CONTRACTE DE LUCRĂRI
Art. 188 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare Capacitatea tehnică şi/sau profesională a) Recomandări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi) - contract(e)/semnat(e)/început(e)/încheiat(e) în ultimii 5 ani - dovada că a finalizat în ultimii 5 ani un contract care cuprinde atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări - dovada că a finalizat în ultimii 5 ani un contract de execuţie pentru o unitate spitalicească/o unitate de alimentaţie publică - demonstrarea experienţei similare prin executarea de contracte pentru obiective de investiţii identice cu cel care urmează a se executa (de exemplu, execuţia de drumuri judeţene poate reflecta capacitatea de execuţie şi pentru drumuri naţionale; execuţia de unităţi spitaliceşti poate reflecta capacitatea de execuţie a unui sediu de primărie) - prezentarea unui contract de lucrări în valoare de minimum X lei prin care să se fi realizat punerea în operă a minimum Y m2/km/tone/etc. a) O listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări Această listă poate fi însoţită de cel puţin un document sau de un număr maxim de documente [contract(e)/proces(e) verbal(e) de recepţie etc.] prin care să se confirme executarea lucrărilor în valoare de ... şi, după caz, având o capacitate de ........ ........ ........ NOTĂ: Nu se poate solicita îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel valoric, cât şi a unui nivel cantitativ. Această listă poate fi însoţită de recomandare din partea beneficiarilor. NOTĂ: În situaţia în care contractele au fost semnate înainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractantă va lua în considerare lucrările executate şi duse la bun sfârşit în perioada solicitată şi va avea în vedere doar lucrările executate în această perioadă. De exemplu: În situaţia unui contract de achiziţie publică ce presupune atât proiectare, cât şi execuţie, autoritatea contractantă nu va limita operatorii economici la prezentarea unui contract având ca obiect atât proiectare, cât şi execuţie, permiţându-le acestora prezentarea de contracte distincte.

În situaţia unui contract de achiziţie publică de servicii ce presupune proiectarea pentru o unitate spitalicească/o unitate de alimentaţie publică, autoritatea contractantă va putea solicita operatorilor economici să facă dovada că au finalizat în ultimii 3 ani un astfel de contract.
b) Responsabil privind asigurarea controlului calităţii într-un proiect a cărui valoare estimată este de X lei/euro b) Informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii responsabil cu controlul calităţii sau dovezi care să ateste absolvirea cursului de management în domeniul calităţii
c) Personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derulării contractului trebuie să fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor. c) Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor Se va solicita o declaraţie cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificări, după caz, în măsura în care există acte normative ce se vor menţiona. De exemplu: - coordonator de proiect cu experienţă profesională în construcţii de infrastructură de transport rutier, dovedită prin participarea la cel puţin un proiect similar - şef şantier execuţie cu experienţă profesională în construcţii de infrastructură de transport rutier, dovedită prin participarea la cel puţin un proiect similar - diplomă de inginer, studii superioare, bune cunoştinţe de limbă română şi/sau engleză, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului - responsabil tehnic cu execuţia atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
d) O declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani Se va solicita o declaraţie cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificări, după caz, în măsura în care există acte normative ce se vor menţiona. NOTĂ: Această declaraţie nu se referă la personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului.
e) Dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări - prezentarea certificatului ISO 14000 Alte măsuri de protecţia mediului ce ţin de dotarea tehnică De exemplu: Echipamentele de construcţii (utilajele) utilizate pentru îndeplinirea contractului trebuie să fie echipate la nivel EURO... Nivel de zgomot de ...... (în conformitate cu reglementările în domeniu)
f) Staţie de betoane, asfalt etc. la 30 km distanţă de locul execuţiei lucrării sau staţie de betoane, asfalt etc. pe raza judeţului - Staţia de betoane, asfalt etc. nu trebuie să aibă o vechime mai mare de X ani. - Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie să fie în proprietatea ofertantului. f) O declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări De exemplu: - documentul care atestă deţinerea (dotarea proprie/ închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului
g) Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze - declaraţie privind subcontractantul/subcontractanţii, părţile din contract pe care acesta/aceştia urmează să le îndeplinească, datele de recunoaştere ale acestuia/acestora şi, după caz, acordul acestuia/acestora

ANEXA Nr. 2*)
ANEXA Nr. 3SOLICITĂRI eronat impuse operatorilor economici de către autorităţile contractante în privinţa criteriilor de calificare şi selecţie, a factorilor de evaluare, a cerinţelor de natură tehnică ale caietului de sarcini 1. Exemplu de cerinţă a caietului de sarcini ce în mod greşit este asimilată unei cerinţe de calificare şi selecţie: În privinţa standardelor de asigurare a calităţii, autorităţile contractante pot solicita, în vederea calificării şi selecţiei operatorilor economici, potrivit dispoziţiilor art. 191-196 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fără a se limita exclusiv la cele prezentate, standarde precum: ISO 9001 în domeniul calităţii sau echivalent; ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu sau echivalent etc. Standardele de genul ISO 19752 pentru măsurarea capacităţii cartuşelor de toner monocrom sau echivalent, ISO 19758 pentru măsurarea capacităţii cartuşelor de toner color sau echivalent, eliberate de organisme acreditate în domeniu, precum şi altele asemenea, nu sunt standarde generice care să fie raportate la capacitatea operatorului economic de a îndeplini contractul (aşa cum sunt, spre exemplu, standardele din familia ISO 9000), ci sunt standarde care certifică faptul că produsul care va fi achiziţionat respectă nivelul de calitate stabilit prin acestea, fiind solicitate în vederea acoperirii necesităţilor autorităţii contractante. Prin urmare, solicitarea prezentării standardelor de genul ISO 19752, ISO 19758 drept cerinţe de calificare la nivelul fişei de date a achiziţiei este eronată, aceste standarde reprezentând cerinţe ce se pot regăsi în prevederile caietului de sarcini, solicitarea acestora fiind reglementată în conformitate cu art. 35 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Exemplu de cerinţă de calificare şi selecţie frecvent apreciată ca factor de evaluare: Răspândirea staţiilor de alimentare cu combustibil în teritoriu (gradul de acoperire, numărul de staţii din teritoriu) nu reprezintă un factor de evaluare care să poată fi punctat, având legătură directă cu capacitatea operatorului economic de a face faţă viitorului contract, şi nu cu oferta prezentată, fiind prin urmare un criteriu de calificare şi selecţie. De asemenea, experienţa experţilor sau numărul de proiecte realizate reprezintă cerinţe minime de calificare şi selecţie, nu factori de evaluare. Solicitarea mostrelor este strâns legată de etapa calificării şi selecţiei candidaţilor/ofertanţilor, neputând fi un factor de evaluare; numai parametrii calitativi/tehnici ai ofertei pot fi factori de evaluare. 3. Exemplu de cerinţă minimă de calificare şi selecţie eronat solicitată: Programul calităţii aferent lucrării“, „Planul de management al mediului“, respectiv „Planul de securitate şi sănătate în muncă“ se întocmesc prin raportare la obiectul specific al contractului ce urmează a fi atribuit, în vederea atingerii obiectivelor privind calitatea pentru o anumită lucrare sau construcţie şi nu pot fi solicitate drept cerinţe de calificare.


COMENTARII la Ordinul 509/2011

 
01.03.2012 09:46:26  Anonim  a scris :
O problema ma macina,este obligatoriu si eliminatori "cerintele de calificare",mai exact,daca lipseste un formular ceva,ofertantul este eliminat?Multumesc.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1470 2011
    Sunt un creditor privat și am oferi toate tipurile de servicii de împrumut. garantate și negarantate creditele acordate persoanelor fizice și companiilor la o rată a dobânzii foarte scăzută cât mai puțin de 3%. Noi acceptăm orice durată și vă puteți califica indiferent de statut. Contactati-ne azi pentru solutia potrivita nevoilor dumneavoastra financiare. Pentru mai multe informatii, contactati-ne acum prin e-mail la ruize7815 @ gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 40 2016
    Cum mi-am luat meu Suma împrumutului dorit de la o companie de împrumut de incredere (brucknerloanfirm@gmail.com) Bună ziua tuturor, numele meu este Ketesha Frank, eu sunt din Alabama, statul Unite, sunt aici ca să depună mărturie despre modul în care am primit împrumutul meu de la dna Bruckner Marie, împrumut Company {(brucknerloanfirm@gmail.com)} după ce am aplicat două ori de la diverse creditorii împrumut care au pretins că sunt creditori chiar aici pe acest forum, am crezut că împrumuturile lor a fost reală și am aplicat, dar niciodată nu mi-a dat împrumut până la un prieten de-al meu introduce-mi BRÜCKNER Marie împrumut Compania, care a promis să mă ajute cu un împrumut de dorința mea și ea a făcut într-adevăr așa cum a promis, fără nici o formă de întârziere, am avut îndoieli, dar niciodată nu am profite de crezut. N-am crezut că mai există încă creditorii de împrumut de încredere până când m-am întâlnit pe dna Marie Bruckner, care ma ajutat într-adevăr cu împrumut meu și-a schimbat viața în bine. Știu că există încă mulți creditori buni acolo, dar i-ar sfătui să încerci pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut, îngrijirea și înțelegerea lui. nu știu dacă sunteți în nevoie de un împrumut de urgență, de asemenea, sau doresc finanțare pentru proiectele dvs., deci nu ezitați să contactați pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut adresa de e-mail este (brucknerloanfirm@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Cum mi-am luat meu Suma împrumutului dorit de la o companie de împrumut de incredere (brucknerloanfirm@gmail.com) Bună ziua tuturor, numele meu este Ketesha Frank, eu sunt din Alabama, statul Unite, sunt aici ca să depună mărturie despre modul în care am primit împrumutul meu de la dna Bruckner Marie, împrumut Company {(brucknerloanfirm@gmail.com)} după ce am aplicat două ori de la diverse creditorii împrumut care au pretins că sunt creditori chiar aici pe acest forum, am crezut că împrumuturile lor a fost reală și am aplicat, dar niciodată nu mi-a dat împrumut până la un prieten de-al meu introduce-mi BRÜCKNER Marie împrumut Compania, care a promis să mă ajute cu un împrumut de dorința mea și ea a făcut într-adevăr așa cum a promis, fără nici o formă de întârziere, am avut îndoieli, dar niciodată nu am profite de crezut. N-am crezut că mai există încă creditorii de împrumut de încredere până când m-am întâlnit pe dna Marie Bruckner, care ma ajutat într-adevăr cu împrumut meu și-a schimbat viața în bine. Știu că există încă mulți creditori buni acolo, dar i-ar sfătui să încerci pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut, îngrijirea și înțelegerea lui. nu știu dacă sunteți în nevoie de un împrumut de urgență, de asemenea, sau doresc finanțare pentru proiectele dvs., deci nu ezitați să contactați pe dna Marie Bruckner, Compania de împrumut adresa de e-mail este (brucknerloanfirm@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 20 2016
    Atentie!!! Oferta de împrumut sunt Mr Rashide Abdulahi un creditor de împrumut privat. ne sunt date toate tipurile de împrumut, ne da împrumuturi la o rată scăzută a dobânzii de 3% şi condiţii bune de lucru, dacă aveţi nevoie de un împrumut pentru afaceri sau pentru a achita facturile apoi vă sunt sfătuiţi să Contactati-ne pentru noi face servicii de calitate, care va face să vă mulţumiţi. e-mail: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com SERVICII DE ÎMPRUMUT DISPONIBILE INCLUD: ================================ * Comerciale credite. * Personale Credite. * Credite pentru afaceri. * Investiţii împrumuturi. * Dezvoltarea împrumuturi. * Achiziţionarea creditelor. * Constructii Credite. * Credite pentru afaceri si multe altele: vom face toate tipurile de împrumut bun servicii, contactati-ne prin e-mail: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com mulţumesc Mr Rashide
ANONIM a comentat Hotărârea 264 2006
    Buna ziua.Ionel. Nu gasesc o referire la necesitatea existentei Buletinului de Verificare Metrologica pentru contoarele de energie electrica , in aceasta Hotarare 264/2006
ANONIM a comentat Ordin 60 2015
    Maria.Doresc pareri cu privire la decontarea cheltuielilor de cazare fara hotel pentru soferii care dorm in cabine.Ca si acte justificative au asupra lor ordinul de deplasare,foaia de parcurs care este coroborata cu facturile si receptia marfurilor cumparate ,precum si factura privind vanzarea marfii(firma de transport si comert produse cu ridicata atat la intern cat si extern).Intrucat am vazut unele comentarii in care se exclude ca soferii care nu au factura de cazare sa poata beneficia de dreptul decontari -cazarii fara hotel- in urma aparitiei acestul Ordin 60/2015.doresc un comentariu avizat.
ANONIM a comentat Ordonanţa 12 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 308 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 35 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 12 2016
    Buna ziua, eu sunt dl JONES CHRIS, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa: joneschrisloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 509/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu