Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 391 din  5 august 1993

privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 24 august 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se autorizeaza Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor sa constituie la Banca Romana pentru Dezvoltare -  S.A. un depozit in limita a 25 miliarde lei, in vederea reluarii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in stadii avansate de executie.
    Depozitul mentionat la alineatul precedent se va constitui din:
    - pana la 15 miliarde lei pe seama alocatiilor bugetare prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pe anul 1993 la capitolul "Gospodarie comunala si locuinte";
    - 10 miliarde lei puse la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei in baza hotararii consiliului de administratie al acesteia.
    Art. 2
    Din depozitul constituit potrivit prevederilor de la art. 1 alin. 1, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Ministerul Finantelor, pe baza cererilor formulate de consiliile judetene, vor repartiza si pune la dispozitia acestora sumele stabilite pentru fiecare judet, in conturi speciale deschise la sucursalele judetene ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A.
    Sumele aflate in conturile speciale deschise la sucursalele judetene ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor utiliza de consiliile judetene in stricta conformitate cu destinatiile stabilite la art. 1 alin. 1 din prezenta hotarare, urmand sa fie reconstituite si apoi folosite potrivit prevederilor normelor metodologice din anexa la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Consiliul municipiului Bucuresti va deschide acelasi cont special, ca si consiliile judetene, la sucursala Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., prin care va derula in continuare procesul investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie. Contul special se va alimenta din aceleasi categorii de resurse din care se reconstituie conturile speciale de la nivel judetean. Constituirea resurselor si destinatia acestora se fac in conformitate cu prevederile din normele metodologice, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 4
    Consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti vor stabili si dispune masurile corespunzatoare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie, inclusiv plata lucrarilor executate si nedecontate, precum si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte, in ordinea si in conditiile prevazute in normele metodologice, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, impreuna cu consiliile judetene si al municipiului Bucuresti, raspund de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     p. Ministrul lucrarilor
                     publice si amenajarii
                     teritoriului,
                     Victor Dumitrache,
                     secretar de stat

                     Guvernatorul Bancii Nationale
                     a Romaniei,
                     Mugur Isarescu


    ANEXA 1

               NORME METODOLOGICE
cu privire la constituirea si utilizarea fondurilor necesare terminarii locuintelor si celorlalte spatii cu alta destinatie din cadrul blocurilor aflate in diferite stadii de executie

    A. Actiuni premergatoare terminarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie

    1. Pentru partea executata si decontata pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, la locuintele si spatiile cu alta destinatie, aflate in diferite stadii de executie, se vor aplica prevederile din Legea nr. 85/1992 in legatura cu conditiile de avans, de plata integrala sau in rate a pretului si de dobanzi.
    2. Incasarile obtinute din punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992 (din avansuri, plati integrale, rate, licitatii, dobanzi - dupa deducerea comisionului etc.) vor fi virate in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in vederea folosirii acestora pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie aflate in diferite stadii de executie. Conturile speciale vor fi desfasurate analitic pe localitati si, in cadrul acestora, pe fiecare bloc de locuinte, de catre titularii investitiilor respective.
    3. Anterior actiunii de licitare a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, pentru care nu au fost emise repartitii sau nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare, autoritatile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuintele care se vor trece fara plata - la terminarea acestora - in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, ca locuinte de serviciu, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992.

    B. Pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie

    1. In scopul realizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, in colaborare cu toate unitatile interesate, vor elabora si aproba un program, dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene si responsabilitati care sa permita garantarea continuarii si incheierii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie.
    2. Ministerul Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., pentru a asigura derularea operatiunilor, vor incheia o conventie in care se vor stabili conditiile de utilizare a depozitului, nivelul dobanzilor si comisioanelor practicate, precum si obligatiile partilor.
    3. Pe seama consiliilor judetene si a Consiliului municipiului Bucuresti se vor deschide, la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., conturi distincte prin care se vor derula alimentarile cu fonduri din depozitul constituit si din alte surse precizate in aceste norme metodologice si se vor efectua plati numai pe baza detaliilor, la programul aprobat, prin care se vor stabili si nominaliza blocurile de locuinte a caror executie trebuie continuata si incheiata, incepand cu acele blocuri aflate in stadii foarte avansate si avansate de executie.
    Consiliile judetene, pe baza intelegerilor cu consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuinte in diferite stadii de executie, pot repartiza acestora sumele necesare terminarii lucrarilor la locuinte.
    In acest scop, consiliile locale vor solicita sucursalelor din teritoriu ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. deschiderea de conturi speciale in care vor primi alimentarile cu fonduri si din care vor efectua plati numai pentru continuarea si terminarea lucrarilor la locuintele care fac obiectul acestor norme metodologice.
    4. In baza inventarierilor si evaluarilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul privind realizarea si darea in folosinta a locuintelor si a celorlalte spatii cu alta destinatie din cadrul blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, platile pe baza de acte justificative din conturile speciale care se vor deschide la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor efectua, prioritar, pentru:
    a) lucrarile executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte, aflate in stadiu de finisaj foarte avansat sau finalizate, cu regasirea in stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii beneficiari de investitii;
    b) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj.
    In prima etapa se va asigura utilizarea integrala a depozitelor de 21-25 miliarde lei pentru prioritatile de la lit. a) si b);
    c) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj, dupa plata lucrarilor executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinte.
    Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinte in parte, astfel incat sa se asigure finalizarea lui cu incadrare in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
    La contractele incheiate intre unitatile in a caror evidenta sunt inregistrate blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie si agentii economici constructori se vor aditiona clauze speciale care vor prevedea:
    - termenul limita stabilit pentru receptia definitiva a constructiei si care trebuie sa aiba in vedere un ritm de lucru sustinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul executiei;
    - orice influente in costurile constructiei ca rezultat al depasirii termenelor limita de receptie in conditii de inflatie vor fi suportate de constructor, beneficiarul avand dreptul de a-l actiona in justitie;
    - verificarea la fata locului, de catre inspectorii directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si ai Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in conditiile stabilite prin conventie, a stadiului fizic de realizare a constructiilor finantate din fondurile speciale, corelat cu platile efective si cu prevederile din documentatie;
    - verificarea situatiilor de lucrari se va face de catre dirigintii nominalizati pentru fiecare lucrare in parte, de catre regia autonoma sau societatea comerciala beneficiara a fondurilor de investitii. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face prin sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. in urma verificarii si insusirii de catre diriginti a situatiilor de lucrari si avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul inspectiilor de stat in constructii de pe teritoriul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Situatiile de lucrari se vor intocmi in baza Ordinului nr. 197/D din 23.07.1990 al ministrului transporturilor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. La terminarea si receptionarea lucrarilor, pe scari si tronsoane, se vor prezenta de catre constructor situatiile de lucrari intocmite potrivit Ordinului nr. 74/D din 28.04.1993 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate in majorarea nejustificata a costurilor constructiei, vor fi opozabile constructorului.
    In conditiile in care, pe plan local, exista situatii deosebite in ceea ce priveste problema locuintelor, autoritatile publice judetene si cele ale municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati publice locale pot hotari includerea in prioritatile acestei etape si a unor blocuri care se afla cu structura in executie, conditionat insa de asigurarea integrala a platilor pentru terminarea blocurilor de locuinte cu structura inchisa.
    Aceasta speta nu poate face insa obiectul utilizarii depozitelor initiale.
    5. La terminarea si dupa receptionarea blocurilor de locuinte, repartizarea apartamentelor se va face prin grija autoritatilor publice locale pe raza carora sunt situate blocurile de locuinte, cu respectarea  aprobarilor anterioare date de organele legale competente.
    6. Agentii economici sau autoritatile publice locale in ale caror evidente se afla investitiile respective vor actiona astfel incat, o data cu receptia definitiva a locuintelor, sa dispuna de urmatoarele informatii:
    a) suma platita de viitorul proprietar (avans din surse proprii sau imprumutate si credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii si Consemnatiuni sau plati integrale din surse proprii la pretul initial al locuintei), stabilita pe baza de acte doveditoare;
    a1) imprumutul contractat de catre beneficiarii de repartitii, precum si de catre titularii de precontracte sau contracte de vanzare-cumparare pentru partea de locuinte executata si decontata, in baza prevederilor Legii nr. 85/1992;
    b) suma care se mai datoreaza de catre viitorul proprietar, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma pozitiilor de la lit. a) si a1) de mai sus, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma reprezentand avansul si plata partiala facuta de beneficiarii de repartitii eliberate de autoritatile locale competente;
    c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei care a contractat locuinta si daca impreuna cu membrii de familie nu au in proprietate o alta locuinta (prin familie se intelege sot si sotie, cu sau fara copii in intretinere);
    d) incadrarea celor care au solicitat locuinte, pe baza de acte doveditoare, in una din urmatoarele categorii:
    d1) tineri casatoriti care la data contractarii locuintei au varsta de pana la 30 ani;
    d2) invalizi de gradul I si II;
    d3) handicapati;
    d4) raniti, precum si familii si parinti ai celor decedati, ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
    d5) persoane si familii care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
    d6) personal calificat din invatamant si sanatate care isi schimba domiciliul la sate;
    d7) persoane sau familii care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul cu care au fost improprietarite.
    7. Autoritatile publice locale vor stabili si aproba pentru familiile sau persoanele care au fost incadrate in una din categoriile prevazute la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, cu exceptia celor prevazute la lit. d4), subventii care se vor suporta de catre stat in vederea realizarii locuintei, acestea urmand a fi cuprinse intre 50.000 lei si echivalentul a 30% din valoarea locuintei la data emiterii repartitiei, a incheierii precontractului sau contractului initial de vanzare-cumparare.
    Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat, de catre consiliile judetene, respectiv Consiliul municipiului Bucuresti, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare.
    Cererea de subventii se va face dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.
    Pentru persoanele si familiile prevazute la lit. d4), subventiile in sume fixe se stabilesc, se aproba si se suporta de la bugetul de stat in conditiile prevazute in completarile la Precizarile nr. 182362/1992 si nr. 18/2244/1992, emise de Ministerul Finantelor si Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei, astfel incat acestea nu se includ in cererile care se vor transmite la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cadrul creditelor bugetare deschise in acest scop, va transmite consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti subventiile cuvenite, care vor fi inregistrate in contul "Sume de mandat".
    In conditiile in care sarcinile decurgand din Programul privind realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie au fost descentralizate pe seama autoritatilor publice locale, consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti vor proceda la repartizarea subventiilor respective pe localitati si la virarea sumelor respective la dispozitia consiliilor locale care, de asemenea, le vor inregistra in contul "Sume de mandat".
    Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii, se vor comunica de catre autoritatile publice locale agentilor economici pentru a fi deduse din sumele care se mai datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor de la pct. 6 lit. b).
    Intreaga subventie primita si dedusa din sumele datorate de viitorii proprietari va fi virata in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. pe seama consiliilor judetene, Consiliului municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit pentru realizarea programului de locuinte.
    8. Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinte stabilite potrivit pct. 6 lit. b) si care se vor diminua, dupa caz, cu subventiile in sume fixe acordate potrivit pct. 7, agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte vor incheia, cu persoanele fizice beneficiare de locuinte, contracte de imprumut dupa modelul cuprins in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) imprumutul urmeaza sa se ramburseze in termen de maximum 15 ani, de regula in rate chenzinale sau lunare;
    b) dobanda la imprumutul acordat va fi de 30% pe an si se va suporta astfel:
    b1) 15 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte din categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice;
    b2) 15 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, salariati, tarani si pensionari care nu sunt cuprinsi in categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, dar au contribuit la realizarea locuintei cu sume care sa reprezinte cel putin  20% din costul definitiv al locuintei;
    b3) 18 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, salariati, tarani si pensionari care nu sunt incadrati la lit. b1) si b2) de mai sus;
    b4) 15 puncte procentuale din bugetul de stat pentru beneficiarii de locuinte de la lit. b1) si b2) de mai sus;
    b5) 12 puncte procentuale din bugetul de stat pentru beneficiarii de locuinte de la lit. b3) de mai sus;
    c) pentru nerambursarea la termen a imprumutului, precum si pentru neplata dobanzii, beneficiarii de imprumuturi vor suporta penalitati si celelalte consecinte prevazute de dispozitiile legale, care se vor inscrie in clauzele contractuale;
    d) dobanzile se vor calcula si se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinte o data cu ratele scadente la imprumuturile acordate;
    e) agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile respective si in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobanzilor la imprumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operatiuni, vor calcula un comision de 1%, care se va aplica la suma incasata ca rata la imprumutul acordat, comision ce se va retine din dobanzile platite de imprumutati;
    f) pentru dobanzile care se platesc din bugetul de stat, agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile vor stabili cuantumul lunar al acestora pe care-l vor prezenta, cu viza de control financiar preventiv, pana la data de 5 a fiecarei luni, consiliilor locale sau consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti, in functie de subordonarea agentului economic, in a caror evidenta se afla investitiile, dupa modelul cuprins in anexa nr. 2. Datele centralizate cu privire la dobanzile care se platesc din bugetul de stat se vor transmite, pana la data de 15 a fiecarei luni, prin grija consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti, dupa modelul cuprins in anexa nr. 2a), la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in bugetul caruia sunt prevazute fondurile pentru suportarea acestor dobanzi.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in limita creditelor bugetare deschise in acest scop, va vira, pana la data de 25 a fiecarei luni, contravaloarea tuturor dobanzilor, in contul special deschis la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., in vederea refacerii depozitului constituit.
    Dupa efectuarea acestei virari, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va confirma consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti plata dobanzilor din bugetul de stat, aferente imprumuturilor acordate pentru locuinte, care, la randul lor, vor transmite agentilor economici, beneficiari ai investitiei, confirmarea platii dobanzilor pentru a fi luate in evidentele privind derularea contractelor de imprumut;
    g) incasarile din ratele la imprumuturile acordate, precum si din dobanzile aferente acestor imprumuturi platite de persoanele fizice, dupa deducerea comisionului care se retine de agentul economic, beneficiar al investitiei, se vor vira de fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecarei luni si in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in contul special deschis la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in vederea refacerii depozitului initial constituit.
    9. Agentii economici beneficiari ai investitiei in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate, precum si a dobanzilor la imprumuturile respective, pana la data de 6 a fiecarei luni care urmeaza perioadei de executie, vor transmite la consiliul judetean, respectiv la Consiliul municipiului Bucuresti situatia operatiunilor efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut dupa modelul cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    O copie de pe aceasta situatie va fi remisa consiliilor locale, judetene si al municipiului Bucuresti, pentru informare.
    10. Consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, pana la data de 10 a fiecarei luni, pe baza informatiilor primite de la agentii economici potrivit pct. 9 si a celor din extrasele de cont primite de la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., vor transmite la Ministerul Finantelor - Directia generala a bugetului de stat -, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si, in mod corespunzator, la Banca Nationala a Romaniei situatia prevazuta in modelul cuprins in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    11. Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, prin sistemul propriu informational, transmiterea la Ministerul Finantelor - Directia generala a bugetului de stat - pana la data de 10 a fiecarei luni, pentru perioada expirata, decontul care se va stabili pe baza de conventie.
    Admiterea la plata a cheltuielilor pentru realizarea locuintelor care fac obiectul acestor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor din conventia anuala semnata intre Ministerul Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A.
    12. Depozitul constituit pentru realizarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie se va reconstitui, prin grija tuturor organelor implicate, prin virarea in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. a incasarilor provenite din:
    a) dobanda care se va bonifica de catre Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. la soldul depozitului respectiv;
    b) ratele incasate la imprumuturile pentru care agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor Legii nr. 85/1992 si celor de la cap. B pct. 8 din aceste norme metodologice;
    c) dobanzile platite de imprumutati, diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile, in conditiile prevazute de Legea nr. 85/1992 si pct. 8 din aceste norme metodologice;
    d) dobanzile platite din bugetul de stat ca protectie sociala pentru constructii de locuinte;
    e) subventiile in sume fixe acordate din bugetul de stat ca protectie sociala pentru constructiile de locuinte;
    f) contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans, in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate, precum si plati partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte;
    g) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in blocurile de locuinte terminate si date in folosinta;
    h) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia, nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992;
    i) ratele si dobanzile incasate de la beneficiarii locuintelor finalizate ca urmare a utilizarii depozitului Bancii Nationale a Romaniei;
    j) sumele obtinute din licitatiile care se vor organiza pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si pentru locuinte vor fi virate dupa deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor.
    Organizarea licitatiilor, precum si cheltuielile ocazionate de organizarea licitatiilor se vor face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    13. Pe masura ce disponibilitatile existente in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. depasesc nevoile de plati stabilite in ordinea de prioritate prevazuta la cap. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judetene, Consiliul municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, vor dispune reluarea lucrarilor la blocurile de locuinte care se afla in stadiul de structura in executie, pana la terminarea si darea in folosinta a acestora, dupa care se va proceda la valorificarea acestora in aceleasi conditii, procesul urmand sa continue cu locuintele a caror executie este la fundatie sau la cota zero.
    14. Autoritatile publice locale, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, pot aproba ca din locuintele astfel realizate sa retina un numar de locuinte, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite. Locuinta sociala este definitiva, in intelesul prezentei metodologii, in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    15. Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte, necesare punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie se vor efectua corelat cu programul de realizare si punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, credite bancare angajate de agentii economici si alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor in infrastructura conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1993 - pentru acele lucrari care in conformitate cu dispozitiile legale pot fi finantate de la buget -, in limita veniturilor proprii ale fiecarui buget local si cu incadrarea in sumele defalcate din impozitul pe salarii, ramase la dispozitia autoritatilor locale.
    Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din sumele incasate si retinute din vanzarea locuintelor, iar pentru anul 1993 din alocatiile bugetelor locale vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.

    ANEXA 1
    (la Normele Metodologice)

                      PROGRAM
cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.        Obiectivele            Executa         Coordoneaza si    Termene
crt                                                  raspund
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Incheierea inventarierii   Agentii economici  Consiliile judete- 30 de zile
blocurilor de locuinte, precum in ale caror evi-  ne si Consiliul    de la apro-
si a lucrarilor tehnico-edili- dente se afla in-  municipiului Bucu- barea Hota-
tare aferente acestora, aflate vestitiile respec- resti, precum si   ririi Gu-
in diferite stadii de executie tive, impreuna cu  consiliile locale  vernului
si evaluarea cheltuielilor ne- constructorii      pe teritoriul ca- nr. 391/1993
cesare pentru terminare si                        rora se afla locu-
dare in folosinta                                 intele, in colabo-
                                                  rare cu Ministerul
                                                  Lucrarilor Publice
                                                  si Amenajarii Te-
                                                  ritoriului
 a) Ordinea de realizare:
 - blocuri cu structura inchisa,
in faza de finisaj foarte avan-
sat sau finalizate si cu lucrari
executate si nedecontate, precum
si credite bancare contractate
de agentii economici beneficiari
ai investitiilor de locuinte;
 - blocuri cu structura inchisa,
in faza de finisaj avansat;
 - blocuri cu structura inchisa,
in faza de inceput de finisaj;
 - blocuri cu structura in execu-
tie;
 - blocuri la fundatie sau cu
cota zero terminata;
 b) In cadrul evaluarii preli-
minare a cheltuielilor pentru
terminarea lucrarilor se vor
evidentia distinct, pe structu-
rile de la lit. a) de mai sus:
 - cheltuielile aferente termi-
narii locuintelor, din care,
daca sunt cazuri, cheltuieli pe
baza de situatii definitive de
lucrari ramase nedecontate si
decontarile efectuate pe seama
creditelor bancare contractate
in acest scop de agentii econo-
mici beneficiari ai locuintelor;
 - cheltuielile aferente termi-
narii spatiilor cu alta desti-
natie decat aceea de locuinte,
situate in blocuri de locuinte,
din care, daca sunt cazuri,
cheltuieli pe baza de situatii
definitive de lucrari ramase
nedecontate;
 c) Pentru lucrarile tehnico-
edilitare aferente locuintelor
aflate in diferite stadii de
executie se vor face evaluari
separate
 2. Analiza si pregatirea tutu-       Idem           Idem
ror informatiilor referitoare
la cheltuielile efectuate pen-
tru partea executata, pe baza
carora sa se aplice prevederi-
le Legii nr. 85/1992, tinand
seama de precizarile de la
cap. A din prezentele norme
metodologice;
 - lucrarile se vor realiza pe
structurile si in aceleasi
termene prevazute la pct. 1
din prezentul program
 3. Constituirea depozitelor   Directia generala  Departamentul bu-  5 zile de
pe masura crearii resurselor   a trezoreriei si   getului de stat   la aprobarea
la Banca Romana pentru Dez-    Directia generala  si datoriei       Hotararii
voltare - S.A. in scopul fi-   a bugetului de     publice din Mi-   Guvernului
nantarii locuintelor aflate    stat, in colabora- nisterul Finan-   nr. 391/1993
in stadii finale de executie   re cu Ministerul   telor si Direc-
                               Lucrarilor Publi-  tia generala de
                               ce si Amenajarii   lucrari publice
                               Teritoriului si    si locuinte din
                               Banca Nationala a  cadrul Ministe-
                               Romaniei           rului Lucrarilor
                                                  Publice si Amena-
                                                  jarii Teritoriului
                                                  si Banca Nationala
                                                  a Romaniei
 4. Repartizarea sumelor cons- Ministerul Finan-  Idem              3 zile de la
tituite ca depozit pe judete   telor prin Direc-                   alimentarea
si transmiterea acestei repar- tia generala a bu-                  depozitului
tizari la Banca Romana pentru  getului de stat si
Dezvoltare - S.A. in vederea   Directia generala a
virarii sumelor in conturi     trezoreriei, in co-
speciale deschise pe seama     laborare cu Ministe-
autoritatilor publice judetene rul Lucrarilor Pu-
                               blice si Amenajarii
                               Teritoriului
 5. Repartizarea pe consilii   Directia programe,  Consiliile jude- 3 zile de la
locale si virarea in contu-    prognoza si buget-  tene si Consiliul primirea in
rile speciale deschise pe sea- finante             municipiului      cont a
ma acestora la sucursalele                         Bucuresti         sumei
Bancii Romane pentru Dezvol-                                         repartizate
tare - S.A. (daca local se
decide astfel) a sumelor nece-
sare pentru terminarea locuin-
telor aflate in diferite stadii
de executie, cu defalcare pe
blocuri
 6. Formularea cererilor       Directia programe,  Consiliile jude- Pana la data
pentru subventiile in sume     prognoze si buget-  tene si Consiliul de 20 a
fixe care se acorda din bugetul finante            municipiului      fiecarei
de stat potrivit formularului                      Bucuresti         luni
 - anexa nr. 1 a) la prezentele
norme metodologice
 7. Solicitarea deschiderilor  Directia generala   Ministerul Lu-   Pana la data
de credite pentru subventiile  de lucrari publice  crarilor Publi-  de 25 a
in sume fixe la Ministerul     si locuinte         ce si Amenajarii fiecarei
Finantelor                                         Teritoriului     luni
 8. Virarea sumelor reprezen-  Directia generala   Ministerul Lu-
tind subventii in sume fixe -  de lucrari publice  crarilor Publi-  In aceeasi
la nivelul deschiderilor de    si locuinte         ce si Amenajarii zi in care
credite aprobate la judete si                      Teritoriului     se aproba
municipiul Bucuresti si, unde                                       deschiderea
este cazul, de catre acestea   Directia programe,  Consiliile jude- de credite
la consiliile locale pentru    prognoze si buget-  tene si Consiliul
a fi inregistrate in contul    finante             municipiului
"Sume de mandat"                                   Bucuresti
 9. Virarea sumelor reprezen-  Directia programe,  Consiliile jude- Pana in
tind subventii in sume fixe    prognoze si buget-  tene, Consiliul  ultima zi
din cont, sume de mandat in    finante             municipiului     lucratoare
conturile speciale deschise                        Bucuresti si     din fiecare
la sucursalele Bancii Romane                       consiliile       luna
pentru Dezvoltare - S.A. si                        locale, dupa caz
comunicarea acestor subventii
agentilor economice benefi-
ciari ai investitiei
 10. Intocmirea si transmi-    Agentii economici   Directorul si    Pana la
terea situatie privind dobin-                      conducatorul     data de 5 a
zile stabilite a se plati din                      organului finan- fiecarei
bugetul de stat pentru impru-                      ciar-contabil    luni
muturile acordate persoanelor
fizice pentru constructii de
locuinte, potrivit anexei nr.
2 la prezentele norme metodo-
logice
 11. Intocmirea si transmi-    Directia programe,  Consiliile jude- Pana la
terea situatiei centralizate   prognoze si buget-  tene si Consiliul data de 15
privind dobanzile stabilite    finante             municipiului      a fiecarei
a se plati din bugetul de                          Bucuresti         luni
stat pentru imprumuturile
acordate persoanelor fizice
pentru constructii de locuinte,
potrivit anexei nr. 2 a) la
prezentele norme metodologice
 12. Solicitarea deschide-     Directia generala   Ministerul Lu-   Pana la
rilor de credite pentru dobin- de lucrari publi-   crarilor Publice data de 20
zile care se platesc din       ce si locuinte      si Amenajarii    a fiecarei
bugetul de stat pentru locuinte                    Teritoriului     luni
 13. Virarea sumelor repre-    Directia generala   Ministerul Lu-   In aceeasi
zentind dobanzi care se pla-   de lucrari publi-   crarilor Publice zi in care
tesc din bugetul de stat       ce si locuinte      si Amenajarii    se aproba
pentru locuinte, in limita                         Teritoriului     deschiderea
deschiderilor de credite apro-                                      de credite
bate, si confirmarea acestor
virari catre consiliile ju-
detene si Consiliul munici-
piului Bucuresti
 14. Confirmarea catre agentii Directia programe,  Consiliile ju-   Pana in
economici beneficiari ai in-   prognoze si buget-  detene si        ultima zi
vestitiei a platilor din       finante             Consiliul        lucratoare
bugetul de stat a dobanzilor                       municipiului     a fiecarei
pentru locuinte                                    Bucuresti        luni
 15. Virarea in conturile      Agentii economici   Directorul si    La data de
speciale deschise la sucursa-                      organul finan-   15 si in
lele Bancii Romane pentru                          ciar-contabil    ultima zi
Dezvoltare - S.A. a sumelor                                         lucratoare
drept rate la imprumuturile                                         din luna
acordate, precum si a dobin-
zilor aferente acestor
imprumuturi platite de
persoanele fizice
 16. Transmiterea situatiei    Agentii economici   Directorul si   Pana la data
lunare privind operatiunile                        organul finan-  de 6 a fie-
efectuate pentru realizarea                        ciar-contabil   carei luni
locuintelor si a celor din
derularea contractelor de
imprumut, potrivit anexei nr.
3 la prezentele norme
metodologice
 17. Transmiterea situatiei    Directia programe,  Consiliile ju-  Pana la data
lunare privind rulajul con-    prognoze si buget-  detene si Con-  de 10 a fie-
tului special deschis pentru   finante             siliul munici-  carei luni
realizarea si darea in folo-                       piului Bucuresti
sinta a locuintelor aflate in
diferite stadii de executie,
potrivit anexei nr. 4 la
prezentele norme metodologice
 18. Terminarea si darea in    Agentii economici   Consiliile jude- Potrivit
folosinta a locuintelor aflate constructori, pre-  tene, Consiliul  programelor
in diferite stadii de executie cum si agentii eco- municipiului     stabilite si
la data punerii in aplicare:   nomici beneficiari  Bucuresti si con- aprobate pe
                               ai investitiilor    siliile locale,   plan local
                                                   dupa caz
 - blocuri de locuinte cu
structura inchisa, in faza de
finisaj foarte avansat sau
finalizate;
 - blocuri de locuinte cu
structura inchisa, in faza
de finisaj avansat;
 - blocuri de locuinte cu                                         Fara a depasi
structura inchisa, in faza de                                      anul 1994
inceput de finisaj;
 - blocuri de locuinte cu
structura in executie;
 - blocuri de locuinte la fundatie
sau cu cota zero terminata
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Agentii economici in ale caror evidente sunt locuintele aflate in diferite stadii de executie vor incheia contracte cu constructorii in legatura cu terminarea si darea in folosinta a blocurilor de locuinte, cu esalonarea in timp a lucrarilor, si vor prezenta autoritatilor publice locale programe concrete si detaliate, inclusiv pentru lucrarile tehnico-edilitare necesare functionarii locuintelor.
    Termenele care vor fi prevazute in cadrul acestui punct din program sunt considerate ca limite maxime, putand fi devansate daca pe plan local se vor asigura conditiile materiale, financiare si de forta de munca.
    Inceperea unor noi constructii de locuinte, cu protectia statului prin subventii in sume fixe si facilitati in plata dobanzilor, se va putea realiza pe baza reglementarilor care se vor aproba in acest scop.

    ANEXA 1 a)

                     CERERE

de subventii in sume fixe, de la bugetul de stat, pentru constructii de locuinte
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                      Nr.   Subventia totala Subventia medie
crt.     Categorii de beneficiari       cazuri     - mii lei -   pe beneficiar
                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Tineri casatoriti care la data
contractarii locuintei au varsta de
pana la 30 ani
 2. Invalizi de gradul I si II
 3. Handicapati
 4. Persoane si familii care isi schimba
domiciliul din orase la sate si lucreaza
in agricultura sau silvicultura
 5. Personal calificat din invatamant si
sanatate care isi schimba domiciliul la sate
 6. Persoane sau familii care isi schimba
domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru
a lucra pamantul cu care au fost
improprietariti
                   TOTAL
                                         --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Subventii in sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevazute la nr. crt. 4, 5 si 6 numai in conditiile in care acestea au precontractat, contractat ori li s-au repartizat locuinte aflate in diferite stadii de executie in satele in care isi stabilesc (schimba) domiciliul.

    ANEXA 2

   ........................*)

                        SITUATIA
dobanzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, la finele lunii ..... 199......
-------------------------------------------------------------------------------
      Numele si prenumele     Dobanda   Dobanda    Numarul   Anul si   Anul si
      persoanei beneficiare   lunara    totala     de luni   luna din  luna in
Nr.   de imprumut pentru      stabilita stabilita  pentru    care      care se
ca-   care statul contribuie  a se pla- a se pla-  care se   incepe    incheie
zuri  la plata dobanzilor     ti din    ti din     datoreaza  plata    plata
                              bugetul   bugetul    dobanda   dobanzii  dobanzii
                              de stat   de stat
                              - lei -   -mii lei-
-------------------------------------------------------------------------------
  A. Persoane pentru care,
  din bugetul de stat, se
  suporta o dobanda echi-
  valenta cu 12 puncte
  procentuale la imprumutul
  acordat
1.
2.
.
.
n
                           ---------------------------------------------------
      TOTAL 1                                                    x        x
                           ----------------------------------------------------
  B. Persoane pentru care,
  din bugetul de stat, se
  suporta o dobanda echi-
  valenta cu 15 puncte
  procentuale la imprumutul
  acordat
1.
2.
.
.
.
n
                           ---------------------------------------------------
      TOTAL 2                                                    x        x
                           ---------------------------------------------------
      TOTAL GENERAL                                              x        x
------------------------------------------------------------------------------
    *) Agentul economic.
    NOTA:
    Pentru fiecare din lunile care urmeaza, atat la litera A, cat si la litera B, pe primul rand se va trece:
    - report din perioada anterioara,
    apoi, numerotarea cazurilor continua de la numarul ramas din ultima reportare.

    ANEXA 2 a)

    CONSILIUL JUDETEAN..............
    CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                           SITUATIA
dobanzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, la finele lunii ................ 199..

    A. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobanda echivalenta cu 12 puncte procentuale la imprumutul acordat
    1. Numar de cazuri                            .... contracte
    2. Dobanda lunara stabilita a se plati
       din bugetul de stat                        .... mii lei
    3. Dobanda totala stabilita a se plati
       din bugetul de stat                        .... mii lei
       din care:
       - anul 1993                                .... mii lei
       - anul 1994                                .... mii lei

    B. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobanda echivalenta cu 15 puncte procentuale la imprumutul acordat
    1. Numar de cazuri                            .... contracte
    2. Dobanda lunara stabilita a se plati
       din bugetul de stat                        .... mii lei
    3. Dobanda totala stabilita a se plati
       din bugetul de stat                        .... mii lei
       din care:
       - anul 1993                                .... mii lei
       - anul 1994                                .... mii lei

    NOTA:
    Situatia va fi actualizata lunar pe baza informatiilor primite de la agentii economici conform anexei nr. 2.

    ANEXA 3

    ....................*)

                           SITUATIA
privind operatiunile efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut pentru locuinte, la finele lunii .......... 199 ....
                                                                - mii lei -
                                                                -----------
    I. Operatiuni efectuate pentru realizarea locuintelor
    1. Incasari din sumele virate de autoritatile publice locale
    2. Plati pentru realizarea locuintelor,
      din care pentru:
      2.1. locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj
           foarte avansat sau finalizate
      2.2. locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput
           de finisaj
      2.3. locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput
           de finisaj
      2.4. locuinte cu structura in executie
      2.5. locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata
    3. Disponibil (1-2)

    II. Operatiuni privind derularea contractelor de imprumut
                                                              - mii lei -
                                                       ------------------------
                                                          Sume    Sume virate
                                                        incaste     pentru
                                                                 reconstituirea
                                                                    depozitului
                                                       --------  --------------
    1. Rate la imprumuturile acordate
    2. Dobanzi platite de populatie la imprumuturile              1)
       acordate
    3. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte
       ca avans, plati partiale sau integrale - dupa
       punerea in aplicare a Legii nr. 85/1992                    2)
    4. Sume obtinute din licitarea spatiilor cu alta
       destinatie decat aceea de locuinte                         2)
    5. Sume obtinute din licitarea locuintelor

    III. Date informative
                                                                   - mii lei -
                                                                   ------------
    1. Restante la ratele scadente pentru imprumuturile acordate
    2. Dobanzi restante la imprumuturile acordate populatiei
    3. Dobanzi scadente care se platesc de stat la imprumuturile
       acordate populatiei
    4. Dobanzi pentru care au fost primite confirmari ca s-au platit
       din bugetul de stat
    5. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat
    6. Comisionul retinut de agentii economici
    7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
       spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
    8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
       locuinte
                                                            Numar apartamente
                                                            -----------------
    9. Locuinte date in functiune,
        din care:
       9.1. peste program
       9.2. sub program

    *) Agentul economic.
    1) Sume incasate din care se deduc comisioanele (pct. 6 din date informative).
    2) Sume incasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitatiile (pct. 6 si pct. 7, dupa caz, din date informative).

    ANEXA 4

    CONSILIUL JUDETEAN .............
    CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                           SITUATIA
rulajului contului special deschis pentru realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la finele lunii ............ 199 ....
                                                                - mii lei -
                                                                -----------
    I. Resurse                                                  ...........
    1. Alimentari primite din depozitul constituit, inclusiv
       din subventiile in sume fixe si din dobanzile care se
       platesc de la bugetul de stat
    2. Incasari din ratele scadente la imprumuturile acordate
    3. Incasari din dobanzile platite de populatie la imprumuturile
       acordate
    4. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte ca avans,
       plati partiale sau integrale
    5. Incasari nete din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta
       destinatie decat aceea de locuinta
    6. Incasari nete din vanzarea la licitatie a locuintelor

    II. Cheltuieli                                              ...........
       din care pentru:
    - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte
      avansat sau terminate, dar nedecontate
    - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat
    - locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj
    - locuinte cu structura in executie
    - locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata

    III. Disponibil (I-II)                                      ...........
        Date informative:
    1. Restante la ratele scadente la imprumuturile acordate
    2. Dobanzi restante la imprumuturile acordate populatiei
    3. Dobanzi scadente care se platesc de stat la imprumuturile
       acordate populatiei
    4. Dobanzi pentru care au fost primite confirmari ca s-au
       platit din bugetul de stat
    5. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat
    6. Comisionul retinut de agentii economici beneficiari ai
       investitiilor
    7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
       spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
    8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
       locuinte
                                                          Numar apartamente
                                                          -----------------
    9. Locuinte date in functiune,
        din care:
       9.1. peste program
       9.2. sub program

    NOTA:
    La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea in vedere stadiile de executie la data reluarii procesului investitional in baza Hotararii Guvernului nr. 391/1993.

    ANEXA 5

                     CONTRACT DE IMPRUMUT
                     Nr. .... din ........ 199 ...
    Intre ...........................*), reprezentat prin.............., pe de o parte, si ................, nascut in ......., judetul .................., la data de ........, fiul lui ........... si al ............., cu domiciliul in ..........., str. ......... nr. ...., bloc ......, scara ....., etajul ...., apartamentul ...., posesor al buletinului de identitate seria.... nr. ....., eliberat de ....., in ...., pe de alta parte, a intervenit urmatorul contract de imprumut:
    1. ................................*), pe baza resurselor avansate temporar de catre stat in vederea realizarii si punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, acorda beneficiarului ......................... un imprumut de lei ...., pe termen de ..... ani, cu o dobanda de 30% pe an, care se suporta astfel:
    15%
    18%  de catre beneficiarul imprumutului
    15%
    12% din bugetul de stat
    Rata curenta la imprumutul de .... lei + dobanda curenta datorata de beneficiarul de imprumut de .... lei = .... lei.
    Rata ultima la imprumut de .... lei + dobanda ultima datorata de beneficiarul de imprumut de .... lei = .... lei.
    2. Imprumutul acordat, precum si dobanda, stabilite in rate lunare de .... lei, se vor retine pe statul de plata de catre unitatea la care beneficiarul de imprumut are de incasat drepturi banesti, incepand cu luna ........ 199 .... si pana in luna ..... anul ..... .
    Pentru perioada de timp cat beneficiarul de imprumut nu are de incasat drepturi banesti, rata lunara in suma de .... lei se achita prin bancile comerciale sau Casa de Economii si Consemnatiuni in contul nr. ..... al ......*), ori direct la casieria ........................*).
    Ca alternativa:
    Achitarea imprumutului, precum si a dobanzilor aferente se face in urmatoarele conditii:
...............................................................................
    3. Neplata la scadenta a 6 rate atrage executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorilor acesteia. Executarea silita se face in baza prezentului contract care are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.
    4. Pentru nerambursarea la scadenta a imprumutului se aplica penalitati de 1% pentru fiecare zi care depaseste termenul de plata stabilit, aplicat la datoria restanta.
    5. Alte clauze*)
...............................................................................
    Incheiat la data de ...., in ... exemplare, din care .... exemplare au fost inaintate beneficiarului de imprumut.

           ............*)        Beneficiarul de imprumut,

          Director,     Organul financiar-contabil,      Garantul,

    NOTA:
    La contract se anexeaza declaratia garantului.
    *) Agentul economic.
    *) Convenite intre parti pentru a asigura garantarea rambursarii imprumutului.

    ANEXA 6
                         LOCUINTA SOCIALA

    1. In practica internationala locuinta sociala este definita ca parte componenta a politicii de locuire, iar la definirea acesteia se au in vedere atat forma de proprietate, cat si modul de finantare in scopul realizarii ei.
    Rezulta, de asemenea, ca locuinta sociala poate fi in proprietatea unor autoritati publice locale, a unor organizatii nonprofit sau chiar a unor unitati ale cooperatiei.
    Astfel de locuinte sunt, de regula, inchiriate unor persoane, familii a caror situatie economica si sociala nu le permite sa realizeze o locuinta in proprietate personala si nici chiar sa detina o locuinta in calitate de chiriasi, in conditiile nivelului unei chirii care se stabileste de piata, in functie de cerere si oferta, localitate si, in cadrul acesteia, zona in care este situata locuinta, marime, grad de confort etc.
    2. Avand in vedere ca locuintele care fac obiectul acestor norme metodologice, ca locuinte sociale, se realizeaza din fondurile statului ori ale autoritatilor publice locale, trebuie sa vizeze acele familii sau persoane care nu pot sa realizeze o locuinta proprietate personala datorita situatiei financiare precare, dar care din veniturile pe care le obtin pot sa asigure plata chiriei - protejate de stat -, precum si a cheltuielilor de intretinere si functionare a locuintei.
    De aceea, locuinta sociala trebuie sa aiba in vedere unele standarde legate de marimea acesteia, corelata cu situatia numerica a familiei, zona in care este situata, gradul de dotare si costul acesteia.
    Locuinta sociala, prin definitie sa, nu poate fi schimbata, instrainata, subinchiriata decat in conditiile stabilite de proprietar si aduse la cunostinta persoanei care o detine, in calitate de chirias, prin clauzele prevazute in contractul de inchiriere.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 391/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 391 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu