E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 160 din 11 martie 1999

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din 15 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 82/1995, ale art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, ale art. 62 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 19 aprilie 1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2 din capitolul A va avea urmatorul cuprins:
    "2. Incasarile obtinute din punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992, republicata, si ale Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995 (din avansuri, plati integrale, rate, licitatii, dobanzi - dupa deducerea comisionului - etc.), constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor comunelor, oraselor, judetelor, respectiv <<Venituri din fondul pentru locuinte>>, si se utilizeaza pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor, precum si pentru efectuarea lucrarilor la spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care conditioneaza punerea in functiune a locuintelor legate structural de acestea."
    2. Punctul 3 din capitolul A va avea urmatorul cuprins:
    "3. Anterior actiunii de licitare a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, pentru care nu au fost emise repartitii sau nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare, autoritatile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuintele in curs de executie care trec fara plata in patrimoniul Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Ministerului Justitiei - Directia generala a penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicata."
    3. Punctul 2 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "2. Plata lucrarilor pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie se efectueaza in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, potrivit precizarilor elaborate de Ministerul Finantelor."
    4. Alineatul 1 al punctului 3 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor efectua cheltuieli reprezentand investitii pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, prevazute in bugetele acestora, de la capitolul bugetar <<Cheltuieli cu destinatie speciala>>, subcapitolul <<Cheltuieli din fondul pentru locuinte>>."
    5. Alineatul 3 al punctului 3 din capitolul B se abroga.
    6. Partea introductiva a alineatului 1 al punctului 4 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "In baza inventarierilor si a evaluarilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor din cadrul blocurilor aflate in diferite stadii de executie, platile pe baza de acte justificative se vor efectua din bugetele comunelor, oraselor, judetelor, prioritar pentru:"
    7. Alineatul 3 al punctului 4 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "La contractele incheiate intre unitatile in a caror evidenta sunt inregistrate blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie si agentii economici constructori se vor aditiona clauze speciale care vor prevedea:
    - termenul limita stabilit pentru receptia si punerea in functiune a constructiei, care trebuie sa aiba in vedere un ritm de lucru sustinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul executiei;
    - orice influente in costurile constructiei ca rezultat al depasirii termenelor limita de receptie, in conditii de inflatie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul avand dreptul de a-l actiona in justitie;
    - verificarea la fata locului de catre organele de specialitate ale consiliilor locale si ale consiliilor judetene a stadiului fizic de realizare a constructiilor, corelat cu platile efective si cu prevederile din documentatie;
    - verificarea situatiilor de lucrari executate, denumite procese-verbale de receptie provizorie, se va face de catre dirigintii nominalizati pentru fiecare lucrare in parte de catre beneficiarul fondurilor de investitii. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face prin trezoreriile teritoriale ale statului in urma verificarii si insusirii de catre diriginti a situatiilor de lucrari si avizarii de catre personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul inspectiilor de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
    8. Alineatul 6 al punctului 4 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "In conditiile in care pe plan local exista situatii deosebite in ceea ce priveste problema locuintelor, autoritatile publice judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati publice locale pot hotari includerea, ca prioritati, a unor blocuri care se afla cu structura in executie, conditionat insa de asigurarea integrala a platilor pentru terminarea blocurilor de locuinte cu structura inchisa."
    9. Alineatul 7 al punctului 4 din capitolul B se abroga.
    10. Litera a^1) a punctului 6 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "a^1) imprumutul contractat de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii pentru partea de locuinte, executata si decontata, in baza prevederilor Legii nr. 85/1992, republicata."
    11. Litera d^1) a punctului 6 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "d^1) tineri casatoriti care la data contractarii, precontractarii sau a repartitiei locuintei au, fiecare, varsta de pana la 35 de ani impliniti pana la finele anului calendaristic in care are loc contractarea, potrivit prevederilor art. 62 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata;"
    12. Alineatul 3 al punctului 7 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "La punerea in functiune a locuintelor, subventiile stabilite potrivit alin. 1 se vor solicita in mod centralizat de catre consiliile judetene, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare."
    13. Alineatul 5 al punctului 7 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru persoanele si familiile prevazute la lit. d^4), stabilite in baza Legii nr. 42/1990, la care se adauga si persoanele beneficiare de astfel de drepturi in baza Legii nr. 93/1992, subventiile in sume fixe se stabilesc, se aproba si se suporta de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, astfel incat acestea nu se includ in cererile care se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului."
    14. Alineatele 6 si 7 ale punctului 7 din capitolul B vor avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cadrul creditelor bugetare deschise in acest scop, va transmite consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite, care vor fi inregistrate la <<Venituri din fondul pentru locuinte>>.
    In conditiile in care sarcinile ce decurg din Programul cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie au fost descentralizate pe seama autoritatilor publice locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor proceda la repartizarea subventiilor respective pe localitati si la virarea sumelor respective la dispozitia consiliilor locale care, de asemenea, le vor inregistra la <<Venituri din fondul pentru locuinte>>."
    15. Alineatul 9 al punctului 7 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "Intreaga subventie primita si dedusa din sumele datorate de persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, va fi virata in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale."
    16. Literele b), b^1), b^2), b^3) si b^4) ale punctului 8 din capitolul B vor avea urmatorul cuprins:
    "b) dobanda la imprumutul acordat va fi de 20% pe an si se va suporta astfel:
    b^1) 5 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte din categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    b^2) 5 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, persoane fizice, care nu sunt cuprinse in categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice si care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    b^3) 8 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, persoane fizice, care nu sunt incadrate la lit. b^1) si b^2) de mai sus si au achitat un avans de cel putin 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    b^4) diferentele fata de dobanda de referinta de 20% se vor suporta din bugetele judetelor si al municipiului Bucuresti;"
    17. Alineatul 2 al literei f) al punctului 8 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in limita creditelor bugetare deschise in acest scop, va vira, pana la data de 25 a fiecarei luni, contravaloarea tuturor dobanzilor in bugetul judetului si al municipiului Bucuresti."
    18. Litera g) a punctului 8 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "g) incasarile din ratele la imprumuturile acordate, precum si din dobanzile aferente acestor imprumuturi, platite de persoanele fizice, dupa deducerea comisionului care se retine de catre agentul economic in evidenta caruia se afla investitia, se vor vira de catre fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecarei luni si in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale."
    19. Punctul 10 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "10. Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pana la data de 10 a fiecarei luni, pe baza informatiilor primite de la autoritatile publice locale sau de la agentii economici, potrivit pct. 9, si a celor din extrasele de cont primite de la trezoreriile teritoriale ale statului, vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului situatiile prevazute in modelele cuprinse in anexele nr. 4 si 6 la prezentele norme metodologice."
    20. Punctul 11 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "11. Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plata cheltuielile pentru realizarea locuintelor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, in conformitate cu instructiunile sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finantelor."
    21. Partea introductiva a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "Sursele pentru realizarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie se reintregesc prin grija tuturor organelor implicate, din:"
    22. Litera a) a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B se elimina.
    23. Litera d) a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "d) dobanzile platite din bugetul de stat, ca protectie sociala, care se vireaza in bugetele judetelor si al municipiului Bucuresti;"
    24. Litera g) a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "g) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in blocurile de locuinte terminate si date in folosinta sau aflate in diferite stadii de executie;"
    25. Punctul 13 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "13. Pe masura ce disponibilitatile existente din sumele constituite potrivit pct. 12 depasesc nevoile de plati stabilite in ordinea prioritatilor prevazute la cap. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, vor dispune reluarea lucrarilor la blocurile de locuinte, cuprinse in inventarierea de la pct. 1 al programului prevazut in anexa nr. 1, care se afla in stadiul de structura in executie - pana la terminarea si darea in folosinta a acestora -, dupa care se va proceda la valorificarea lor in aceleasi conditii, procesul urmand sa continue cu locuintele a caror executie este la fundatie sau la cota zero."
    26. Punctul 14 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "14. Autoritatile publice locale, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, pot aproba ca din locuintele astfel realizate sa retina un numar de locuinte strict necesar, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, care vor avea destinatie de locuinte sociale. Locuinta sociala este definita de Legea nr. 114/1996, republicata."
    27. Alineatul 1 al punctului 15 din capitolul B va avea urmatorul cuprins:
    "Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte, necesare pentru punerea in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, se vor efectua corelat cu programul de realizare si de punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale."
    28. Titlul capitolului C va avea urmatorul cuprins:
    "C. Reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diverse stadii de executie, nerepartizate si necontractate, precum si construirea de locuinte noi in vederea accesului la proprietate pentru tinerii casatoriti si pentru celelalte categorii de persoane prevazute de ordonanta"
    29. Punctul 5 din capitolul C va avea urmatorul cuprins:
    "5. Prin dispozitie a presedintilor consiliilor judetene si, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti, care va fi emisa in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor infiinta pe langa consiliile judetene si, respectiv, pe langa Consiliul General al Municipiului Bucuresti, comisiile de analiza a cererilor de locuinte care, dupa examinarea propunerilor facute de consiliile municipale, orasenesti si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor prezenta spre aprobare consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru fiecare localitate, propunerile de constructii noi care vor fi incepute din fondurile disponibile in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 si ale art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicata."
    30. Punctul 8 din capitolul C va avea urmatorul cuprins:
    "8. Folosirea sumelor existente in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale este de competenta consiliilor locale respective care pot, pe masura reintregirii sumelor, sa finanteze, in ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, noi blocuri de locuinte, cuprinse in inventarierea de la pct. 1 al programului prevazut in anexa nr. 1, urmarind asigurarea fondurilor necesare pentru terminarea lucrarilor incepute in conditiile pct. 5.
    La solicitarea sumelor, in completare de la bugetul de stat, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea constructiilor de locuinte incepute inainte de 1 ianuarie 1990, sumele necesare pentru constructiile de locuinte noi, reglementate de art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, si sumele necesare pentru constructiile de locuinte noi, reglementate de art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicata."
    31. Punctul 9 din capitolul C va avea urmatorul cuprins:
    "9. Subventia care se acorda in conditiile prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 se stabileste in raport cu venitul lunar mediu net pe membru de familie, astfel:
    - 30% din valoarea locuintei pentru un venit lunar mediu net de pana la 500 mii lei/persoana;
    - 20% din valoarea locuintei pentru un venit lunar mediu net cuprins intre 501 mii lei si 625 mii lei/persoana;
    - 10% din valoarea locuintei pentru un venit lunar mediu net cuprins intre 626 mii lei si 750 mii lei/persoana;
    - 5% din valoarea locuintei pentru un venit lunar mediu net cuprins intre 751 mii lei si 1.500 mii lei/persoana;
    - 500 mii lei din valoarea locuintei pentru un venit lunar mediu net care depaseste 1.500 mii lei/persoana.
    Valoarea locuintei in raport cu care se stabileste nivelul subventiei este cea corespunzatoare apartamentului echivalent ca numar de camere, suprafata, dotare si finisare ce se realizeaza in blocurile de locuinte finalizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 391/1993."
    32. Coloana a 2-a de la numarul curent 3 din anexa nr. 1 "Program cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie" va avea urmatorul cuprins:
    "Constituirea resurselor bugetelor locale, in scopul finantarii locuintelor aflate in stadii finale de executie"
    33. Coloana a 3-a de la numarul curent 3 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    34. Coloana a 4-a de la numarul curent 3 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Directia generala lucrari publice din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    35. Coloana a 2-a de la numarul curent 4 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Repartizarea sumelor pe judete si pe municipiul Bucuresti si virarea lunara a acestora in bugetele judetelor si al municipiului Bucuresti, pe baza informatiilor cuprinse in anexa nr. 6 si a plafoanelor anuale aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    36. Coloana a 3-a de la numarul curent 4 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    37. Coloana a 2-a de la numarul curent 5 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Repartizarea sumelor si virarea acestora in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale pentru terminarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie, cu defalcarea pe blocuri"
    38. Coloana a 3-a de la numarul curent 5 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    39. Coloana a 3-a de la numarul curent 6 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    40. Coloana a 2-a de la numarul curent 8 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Virarea sumelor reprezentand subventii fixe - la nivelul deschiderilor de credite aprobate judetelor si municipiului Bucuresti si, unde este cazul, de catre acestea consiliilor locale"
    41. Coloana a 3-a de la numarul curent 8 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"
    42. Coloana a 2-a de la numarul curent 9 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Comunicarea subventiilor in sume fixe agentilor economici beneficiari ai investitiilor"
    43. Coloana a 3-a de la numarul curent 9 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz"
    44. Coloana a 3-a de la numarul curent 11 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti"
    45. Coloana a 3-a de la numarul curent 14 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti"
    46. Coloana a 2-a de la numarul curent 15 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Virarea la bugetele locale a sumelor incasate drept rate pentru imprumuturile acordate, precum si a dobanzilor aferente acestor imprumuturi platite de persoanele fizice"
    47. Coloana a 3-a de la numarul curent 17 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti"
    48. Dupa numarul curent 17 din anexa nr. 1 se introduce numarul curent 17^1 cu urmatorul cuprins:
----------------------------------------------------------------------------
"17^1. Transmiterea  Consiliile judetene   Consiliile judetene  Pana la data situatiei lunare     si Consiliul          si Consiliul         de 6 a
privind productia    General al            General al           fiecarei
realizata in anul    Municipiului          Municipiului         luni"
in curs pentru       Bucuresti             Bucuresti
darea in folosinta
a locuintelor
aflate in diferite
stadii de executie,
potrivit anexei
nr. 6 la prezentele
norme metodologice.
----------------------------------------------------------------------------
    49. Alineatul 3 din nota de la subsolul anexei nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Inceperea unor noi constructii de locuinte, cu protectia statului prin subventii in sume fixe si facilitati la plata dobanzilor, se va putea realiza pe baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 si ale art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicata."
    50. Coloana a 2-a de la numarul curent 1 din anexa nr. 1a) "Cerere de subventii in sume fixe de la bugetul de stat pentru constructii de locuinte" va avea urmatorul cuprins:
    "Tinerii casatoriti care la data contractarii, precontractarii sau a repartitiei locuintei au, fiecare, varsta de pana la 35 de ani"
    51. Alineatul 1 al punctului 1 din anexa nr. 5 "Contract de imprumut" va avea urmatorul cuprins:
    "1 .....*), pe baza resurselor avansate temporar de catre stat in vederea realizarii si punerii in functiune a locuintelor, acorda beneficiarului ........ un imprumut de ....... lei, pe termen de .... ani, cu o dobanda de 20% pe an, care se suporta astfel:
    5%
       de catre beneficiarul imprumutului;
    8%
    15%
       din bugetul de stat."
    12%
    52. Anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:

    ANEXA 6

    CONSILIUL JUDETEAN  ....................../
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                           SITUATIA
productiei realizate in anul .......... pana la finele lunii ...............
pentru darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie

                                                            - milioane lei -
    I.   Productia realizata cumulat de la
         inceputul anului ......................               ...........
    II.  Productia decontata cumulat de la
         inceputul anului ......................               ...........
    III. Productia realizata si
         nedecontata la finele lunii ...........               ...........

    NOTA:
    Raportarea acestei situatii se va face cumulat numai pentru productia realizata in anul in curs."

    53. In tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Consiliul Local al Municipiului Bucuresti" se va inlocui cu denumirea "Consiliul General al Municipiului Bucuresti".
    Art. 2
    Plafoanele de venit lunar mediu net pe membru de familie, pentru acordarea subventiilor prevazute la pct. 9 din capitolul C din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 19 aprilie 1994, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
    Art. 3
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad RoscaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 160/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 160 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 160/1999
Norma 30501 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Norma 1970 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Ordonanţa 19 1994
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Hotărârea 391 1993
privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu