E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 387 din 25 aprilie 2007

privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 2 mai 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, in subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi profesiilor liberale, care se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism, care îşi încetează activitatea, prin preluarea activităţii în domeniul comerţului de la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin preluarea activităţii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.

Art. 2. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii, situate în str. Ion Câmpineanu nr. 16, str. Poteraşi nr. 11 şi bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.

Art. 3. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale îndeplineşte următoarele funcţii:

a)  de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi mediului de afaceri, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b)   de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

c)  de sinteză în domeniile specifice ministerului;

d)  de coordonare la nivel naţional a activităţii de relaţii economice internaţionale, respectiv fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor Interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi pregătirea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi guvernului;

e)   de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

f)   de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor publice în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului şi turismului;

g)   de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

h) de promovare, implementare şi urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în coordonare.

Art. 4. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale exercită următoarele atribuţii:

A. Cu caracter general:

1. fundamentează şi elaborează programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei, comerţului, mediului de afaceri, turismului şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

2. îndeplineşte atribuţii privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul comerţului interior şi turismului;

3. elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

4. elaborează, actualizează şi monitorizează planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;

5. asigură aplicarea directă a acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizează legislaţia naţională în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţie, comerţ şi turism;

6. reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniile sale de activitate;

7.  fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcţionării, precum şi realizării politicilor şi programelor în domeniu, potrivit legii;

8. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice;

9.  îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul turismului pentru Programul Operaţional Regional, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional;

10. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de Acţiuni pentru Mediul de Afaceri;

11. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementări mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;

12. organizează şi participă la derularea sondajului periodic în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;

13. propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

14. colaborează pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale (Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea, în legătură cu mediul de afaceri;

15. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri (transparenţa administrativă, coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale etc);

16. sprijină înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;

17. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

18.  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte;

19. colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice;

20. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate;

21. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice în condiţiile legii;

B. In domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii:

1. elaborează, implementează şi monitorizează programe pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative;

2. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice;

3. derulează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţare de unităţi de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor de cercetare, inovare şi a transferului tehnologic în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii;

6. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A.;

7.  reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;

8.  asigură coordonarea Fundaţiei de Post-Privatizare.

C. In domeniul comerţului:

1. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune şi desfăşurarea de negocieri de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale de Comerţ, sau la nivel regional şi bilateral;

2. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene în domeniu, cu aplicabilitate directă în toate statele membre, şi cu Tratatul de aderare;

3. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;

4. asigură consultarea altor instituţii guvernamentale şi a mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar de măsuri de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;

6. mediatizează şi acordă consultanţă operatorilor economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber sau de parteneriat economic, încheiate la nivel regional ori bilateral, care înglobează componente de comerţ;

7. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, conform competenţelor naţionale ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri şi negociază direct, conform competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic, la care România este parte, conform competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei Naţionale de Export a României, conform legislaţiei în vigoare, în parteneriat public-privat cu mediile de afaceri care au participat la elaborarea documentului;

11. dezvoltă forme de parteneriat şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie;

12. asigură organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii internaţionale în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare guvernului mandatul delegaţiilor participante; participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate; elaborează şi supune spre aprobare guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri, precum şi servicii de consultanţă privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare şi de obiective complexe în ţară şi în străinătate;

15. coordonează activitatea reprezentanţelor economice ale României în străinătate şi cooperează cu cele acreditate în România, pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;

16. participă, în domeniul său de activitate, la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea unor proiecte de cooperare cu acestea şi de atragere a investitorilor străini şi români în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;

17. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;

19. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;

20. participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii nonguvernamentale şi coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerţului interior şi protecţiei consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuţiei produselor şi serviciilor de piaţă şi asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administraţiei publice locale, baza de date la nivel naţional privind structurile de distribuţie existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare şi implementează programe pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă;

24. asigură, prin Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, formarea profesională continuă şi pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerţului şi prestărilor de servicii de piaţă;

25. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, şi coordonează elaborarea strategiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea pieţei de desfacere la intern şi urmăreşte implementarea lor;

26. urmăreşte şi sprijină, în condiţiile legii, păstrarea climatului de concurenţă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale operatorilor economici pe piaţa internă;

27. asigură elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuţie şi a calităţii bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul său de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional; elaborează materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul său de activitate.

D. In domeniul turismului:

1. aplică strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;

2. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică;

3. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, în domeniul turismului;

4. organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;

5. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programului anual de marketing şi promovare a turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-media şi cofinanţări de emisiuni televizate specifice turismului;

6. autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţii de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile şi traseele de schi, brevetează şi atestă personalul de specialitate;

7. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism;

8.  avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;

9. coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;

10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de turism;

11. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;

12. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;

13. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul turismului şi asigură gestionarea procesului de privatizare al societăţilor comerciale de turism;

14. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar al societăţilor comerciale de turism până la finalizarea procesului de privatizare.

E.  In domeniul profesiilor liberale:

1. asigură cadrul legal pentru înfiinţarea şi funcţionarea profesiilor liberale împreună cu organismele statului în a căror competenţă se află profesii liberale;

2. colaborează cu instituţiile statului în a căror competenţă se află profesii liberale.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale se exercită de către ministru.

(2)   Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale îndeplineşte atribuţii de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3)  In exercitarea atribuţiilor, ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale este ajutat de 2 secretari de stat.

(4)   Ministrul reprezintă Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(5)  In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(6)   Ministrul îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7)   Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.

(8)   In cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un înlocuitor, în condiţiile legii.

(9)  Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate din subordinea şi coordonarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

(10)  Atribuţiile personalului din cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

(11)  Pe lângă ministru, funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 6. - (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, personal diplomatic, funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi personal contractual.

(2)   Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.

(3)   Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale ori încredinţate de ministru.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2)   In structura organizatorică a Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

(3)   In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii.

(4)   In cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, funcţionează:

a)  reţeaua externă pentru promovarea comercial-economică, organizată sub formă de Birouri de Promovare Comercial-Economică ale României în străinătate, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului;

b) reprezentanţe de promovare tuistică cu sediul în străinătate şi reprezentanţe de autorizare turistică, cu sediul în ţară, ambele fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului.

(5)  In coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale funcţionează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legii.

(6) Unităţile ce funcţionează în subordinea sau coordonarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7)  In subordinea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale funcţionează:

I.  In subordinea directă a ministrului:

- Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

II.  In subordinea celorlalte structuri ale ministerului:

a)  Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat;

b)  oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, ce deservesc mai multe judeţe. Conducerea acestora se asigură de câte un director executiv pentru fiecare oficiu. Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie din subordinea ministerului este de 15. Personalul din oficiile teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale;

c) Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii;

d) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii;

e) Centrul Naţional de Invăţământ Turistic, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii.

(8) Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi stateje de funcţii ale entităţilor subordonate Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale se aprobă prin ordin al ministrului.

(9)  Infiinţarea de noi oficii sau reprezentanţe teritoriale, cu sau fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea ministerului în plan regional, se face prin ordin al ministrului potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare alocate cu acesta destinaţie prin bugetul anual.

(10) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale este de 546, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(11) Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercială economică externă şi 28 de posturi pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate.

(12) Atribuţiile şi competenţele secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 8. - (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci;

c) organizarea unui cabinet medical;

d) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.

Art. 9. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale poate desfăşura activităţi finanţate integrai din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art. 10. - Reorganizarea structurilor comasate se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi^ Profesii Liberale preia personalul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Autorităţii Naţionale pentru Turism, personalul Ministerului Economiei şi Comerţului care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului, personalul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care desfăşoară activităţi în domeniul turismului şi personalul care desfăşoară activităţi privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

Art. 12. - (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare.

(2)  Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale are în dotare, pentru activităţile specifice de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării şi pentru transportul delegaţiilor, 30 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism.

(3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentanţele de promovare şi informare turistică din străinătate şi pentru reprezentanţele de autorizare turistică din ţară, Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale are în dotare câte un autoturism pentru fiecare reprezentanţă, cu un consum lunar de carburant de 150 litri pentru fiecare autoturism.

(4)   Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale are în dotare un număr total de 117 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism.

(5)   Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Ministerului Economiei şi Comerţului, Autorităţii Naţionale pentru Turism şi Direcţiei Mediul de Afaceri din cadrul Guvernului României, trec, pe bază de protocol de predare-preluare, în administrarea Ministerului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului ce trec în administrarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile din patrimoniu sunt cele stabilite în protocolul de predare-preluare.

Art. 14. - Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale se pot închiria spaţii suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a)  Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   dispoziţiile din domeniul comerţului cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 11)

TOTAL: 546, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCIT COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

(*)Se organizează la nivel de direcţie

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢI LE

care funcţionează în subordinea şi în coordonarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism si Profesii Liberale

A.  Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism, şi profesii liberale

1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului - ANPC - 762 de posturi cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

B.   Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism, şi Profesii Liberale

I. cu finanţare din venituri proprii

1. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  - OSIM  - 315 posturi

2.   Centrul Naţional de Invăţământ Turistic - CNIT - 30 de posturi

3.  Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Turism - INCDT - 56 de posturi

4.  Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ - CFMC - 2 posturi

II. cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

1.   Centrul  Român pentru  Promovarea Comerţului  - CRPC - 145 de posturi

2.   Oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie - 195 de posturi.

ANEXA Nr. 3

Situaţia bunurilor imobile din administrarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

1.   Imobil construcţie P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent

2.   Imobil construcţie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul  1, Bucureşti, anexele şi terenul aferente

3. Imobil construcţie P+3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 387/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 387 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 387/2007
Hotărârea 4 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotărârea 1719 2008
privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului
Hotărârea 748 2008
privind infiintarea Societatii Comerciale „Centrul de Invatamant Turistic" - S.A. prin reorganizarea Centrului National de Invatamant Turistic si trecerea imobilelor aflate in administrarea acestuia din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia
Hotărârea 595 2008
pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viata Mai Buna", Shanghai, China
Hotărârea 761 2007
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu