E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1719 din 30 decembrie 2008

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 6 ianuarie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Turismului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniul turismului şi care se înfiinţează prin reorganizarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la acesta, care se desfiinţează.

Art. 2. - Ministerul Turismului are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii, situate în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1.

Art. 3. - Ministerul Turismului îndeplineşte următoarele funcţii:

a)  de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului turismului, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b)   de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul turismului;

c) de sinteză în domeniul turismului;

d)  de coordonare la nivel naţional a activităţii de relaţii internaţionale în domeniul turismului;

e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor din domeniul turismului;

f)   de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor publice în domeniul turismului;

g)  de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniul turismului;

h) de promovare, implementare şi urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul turismului.

Art. 4. - (1) Ministerul Turismului exercită următoarele atribuţii principale:

A. cu caracter general:

1.  fundamentează şi elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniul turismului;

2. elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul turismului şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului turismului;

3.   reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, în relaţiile bilaterale sau multilaterale cu alte ţări, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniul turismului;

4. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcţionării, precum şi realizării politicilor şi programelor în domeniu, potrivit legii;

5.   îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul turismului pentru Programul operaţional regional, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional;

6.  colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniul turismului şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;

7.   primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

8. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum şi pe cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte;

9.   colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice;

10. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate;

11.  asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;

B. cu caracter specific:

1. aplică strategiile de dezvoltare a turismului;

2.   organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică;

3. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, în domeniul turismului;

4. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programului anual de marketing şi promovare a turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei şi cofinanţări de emisiuni televizate specifice turismului;

5.   autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică;

6.  efectuează controlul activităţilor şi serviciilor din turism şi din industria de agrement;

7.  avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;

8.  atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea consiliilor locale;

9. coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;

10.   reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de turism;

11.    coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;

12. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;

13. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul turismului şi asigură gestionarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de turism;

14.   asigură, la nivelul proiectelor finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea;

15.  asigură evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării, în cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", în conformitate cu criteriile aplicabile Programului operaţional regional;

16. asigură respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor selectate spre finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică";

17.  exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar al societăţilor comerciale de turism, până la finalizarea procesului de privatizare;

18.  îndeplineşte atribuţii privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul turismului;

19.  coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investiţiile realizate în parteneriat cu autorităţile publice locale.

(2) Ministerul Turismului exercită şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Turismului este exercitată de către ministrul turismului.

(2)  Ministrul turismului îndeplineşte atribuţii de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3) In exercitarea atribuţiilor, ministrul turismului este ajutat de 2 secretari de stat.

(4)  Ministrul turismului reprezintă Ministerul Turismului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(5) In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul turismului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(6)   Ministrul turismului îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute de art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7)    Ministrul turismului conduce aparatul propriu al Ministerului Turismului, stabilit prin prezenta hotărâre, şi numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.

(8) In cazul în care ministrul turismului nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.

(9)  Ministrul turismului numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii unităţilor din subordinea Ministerului Turismului.

(10) Atribuţiile personalului din cadrul Ministerului Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului turismului.

(11)  Pe lângă ministrul turismului funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

(12)  Pe lângă ministrul turismului funcţionează Consiliul consultativ. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliul consultativ se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 6. - (1) Ministerul Turismului are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi personal contractual.

(2)  Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Turismului.

(3)   Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)  Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Turismului ori încredinţate de ministrul turismului.

(5) Atribuţiile şi competenţele secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Turismului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2)  In structura organizatorică a Ministerului Turismului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

(3) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului turismului, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii.

(4) In cadrul Ministerului Turismului şi în cadrul numărului maxim de posturi aprobat funcţionează reprezentanţe de promovare turistică, cu sediul în străinătate, şi reprezentanţe regionale, cu sediul în ţară, ambele fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului.

(5)  Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Turismului, cu finanţare din venituri proprii, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(6)  Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Turismului este de 210, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(7) Din numărul maxim de posturi 28 de posturi se utilizează pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate.

Art. 8. - (1) Ministerul Turismului poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul Turismului poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci;

c) organizarea unui cabinet medical;

d) organizarea altor activităţi care au legătură cu activitatea ministerului sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.

Art. 9. - Ministerul Turismului poate desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art. 10. - Reorganizarea structurii preluate se va realiza în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Ministerul Turismului preia personalul fostului Minister pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care desfăşoară activităţi în domeniul turismului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

Art. 12. - (1) Ministerul Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare.

(2)  Ministerul Turismului are în dotare, pentru activităţile specifice de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării şi pentru transportul delegaţiilor, 15 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, care urmează a fi preluate de la fostul Minister pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prin protocol de predare-primire, în condiţiile legii.

(3)      Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentanţele de promovare şi informare turistică din străinătate şi pentru reprezentanţele de autorizare turistică din ţară, Ministerul Turismului are în dotare câte un autoturism pentru fiecare reprezentanţă, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, care urmează a fi preluate de la fostul Minister pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prin protocol de predare-primire, în condiţiile legii.

(4) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului care sunt transmise în administrarea Ministerului Turismului de la fostul Minister pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale vor fi stabilite în protocolul de predare-preluare.

Art. 14. - Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Ministerului Turismului se pot închiria spaţii suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispoziţiile din domeniul turismului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 16. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1*)

Numărul maxim de posturi: 210, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Turismului

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Turismului, cu finanţare din venituri proprii

1.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT - 56 de posturi

2.  Centrul Naţional de Invăţământ Turistic - CNIT - 30 de posturi


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1719/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1719 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1719/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu