Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 595 din 4 iunie 2008

pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viata Mai Buna", Shanghai, China

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 439 din 11 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă participarea României, în perioada 1 mai-31 octombrie 2010, la Expoziţia Mondială 2010 „Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună", Shanghai, China, denumită în continuare expoziţie mondială.

Art. 2. - (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, coordonează procesul de pregătire şi de participare a României la expoziţia mondială.

(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia mondială se asigură de comisarul general al Secţiunii române, ajutat de comisarul general adjunct al Secţiunii române. Calitatea de comisar general al Secţiunii române este îndeplinită de secretarul general al MIMMCTPL, iar calitatea de comisar general adjunct al Secţiunii române, de secretarul general adjunct al MIMMCTPL.

Art. 3. - (1) In vederea elaborării conceptului de participare a României la expoziţia mondială se constituie o comisie de organizare.

(2)   Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secţiunii române şi are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar general, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

b) Ministerul Afacerilor Externe;

c) Ministerul Culturii şi Cultelor;

d) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;

e) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;

f) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

g) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

h) Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4)  Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

(5)   Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 4. - (1) In vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială, precum şi pentru coordonarea demersurilor întreprinse de MIMMCTPL în contextul participării României la alte expoziţii mondiale se constituie, în cadrul MIMMCTPL, Direcţia generală expoziţii mondiale, denumită în continuare DGEM, în subordinea secretarului general al MIMMCTPL.

(2) DGEM are următoarele atribuţii principale:

a)  implementează conceptul şi programul de participare a României la expoziţia mondială şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori;

b)  colaborează cu organizatorii expoziţiei mondiale pentru pregătirea şi la realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială;

c) participă la elaborarea caietului de sarcini şi la organizarea licitaţiilor, în condiţiile legii, pentru proiectarea, organizarea şi realizarea pavilionului şi a celorlalte manifestări prin care România va fi reprezentată la expoziţia mondială;

d)  asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăşurare a participării, închidere a expoziţiei, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului şi de predare a locaţiei;

e)  elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia mondială;

f)  coordonează activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promotionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia mondială;

g)  asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale pentru participarea în bune condiţii la expoziţia mondială;

h) prezintă periodic ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia mondială, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) DGEM se constituie în cadrul aparatului propriu al MIMMCTPL, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul DGEM este selectat dintre angajaţii MIMMCTPL, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului, sau este angajat prin concurs ori examen.

(3)   Structura posturilor şi încadrarea personalului se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MIMMCTPL.

(2) Suma necesară pentru anul 2008 se asigură din prevederile bugetare aprobate pentru MIMMCTPL pentru acest an, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă".

(3)  Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în China, pe durata desfăşurării expoziţiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului general pentru Secţiunea română la expoziţia mondială.

(4) In bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu diurnele legale, cazarea şi transportul ziariştilor, al membrilor colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expoziţiei mondiale.

(5)  Cheltuielile prevăzute la alin. (4) se suportă de la titlul „Bunuri şi servicii", capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă".

(6)  Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziţia mondială şi care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

(7) In urma închiderii expoziţiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de construcţie şi amenajare, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la birourile de promovare comercial-economică sau la birourile de promovare turistică, se donează, se repatriază sau se valorifică în China, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(8) Lista bunurilor prevăzute la alin. (7) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

(9) In completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii.

(10)   Elaborarea conceptului de participare la expoziţia mondială se realizează prin dezbatere publică, cu consultarea institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor instituţii culturale etc.

(11) Comisarul general pentru Secţiunea română răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia mondială, potrivit prevederilor legale.

(12)  Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

Art. 7. -Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" la Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ştefan Imre,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcurarii

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 595/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 595 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu