E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 9 ianuarie 2009

privind organizarea si functionarea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 16 ianuarie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului şi mediului de afaceri, care se înfiinţează prin preluarea activităţii şi structurilor specializate în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi comerţului de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

Art. 2. - Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. Cpt. Alex. Şerbănescu nr. 50, sectorul 1, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii situate în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 16 şi str. Poteraşi nr. 11.

Art. 3. - Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi al organizării şi funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) de organ de specialitate al administraţiei publice centrale pentru elaborarea şi aplicarea strategiilor şi a politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

c) de analiză şi sinteză în domeniile specifice ministerului;

d) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi guvernului;

e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor, proiectelor şi programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

f) de administrare a fondurilor publice destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor din domeniile cooperaţiei, comerţului şi mediului de afaceri;

g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

h) de promovare, implementare şi urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa.

Art. 4. - Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri exercită următoarele atribuţii:

A. cu caracter general:

1. fundamentează şi elaborează programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii;

2. îndeplineşte atribuţii privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul comerţului interior;

3. elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

4. elaborează, actualizează şi monitorizează planuri de acţiuni pentru mediul de afaceri;

5. asigură aplicarea acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizează legislaţia naţională în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei, comerţului şi drepturilor de proprietate industrială;

6. reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, pentru elaborarea de politici, proiecte şi programe privind domeniile sale de activitate;

7. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului, precum şi realizării politicilor, strategiilor, proiectelor şi programelor în domeniul său de activitate, potrivit legii;

8. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice";

9. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;

10. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;

11. organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;

12. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

13. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale (Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea, în legătură cu mediul de afaceri;

14. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;

15. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;

16. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

17. colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice;

18. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate;

19. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;

20. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum şi pe cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte;

B. în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii:

1. elaborează, implementează şi monitorizează programe pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi al fenomenelor specifice economiei de piaţă;

2. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;

3. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţare de unităţi de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii;

6. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A.;

7. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;

8. exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de postprivatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;

C. în domeniul comerţului:

1. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale de Comerţ, sau la nivel regional şi bilateral;

2. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre şi cu Tratatul de aderare;

3. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;

4. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului roman în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;

6. mediatizează, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber sau de parteneriat economic, încheiate la nivel regional ori bilateral, care înglobează componente de comerţ şi alte oportunităţi de afaceri;

7. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, inclusiv pentru recâştigarea celor din zona Comunităţii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa şi America Latină, conform competenţelor naţionale, ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri şi negociază direct, conform competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, conform competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în parteneriat cu mediile de afaceri interesate;

11. dezvoltă forme de parteneriat şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie;

12. asigură organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii internaţionale în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante; participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate; elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă şi asigură operatorilor economici, la solicitarea acestora, informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri, precum şi servicii de consultanţă privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;

15. coordonează şi asigură buna funcţionare a activităţii reprezentanţelor economice ale României în străinătate şi cooperează cu cele acreditate în România, pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;

16. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare şi de atragere a investitorilor străini şi români în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;

17. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;

19. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;

20. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, şi coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerţului interior şi al protecţiei consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuţiei produselor şi serviciilor de piaţă şi asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administraţiei publice locale, baza de date la nivel naţional privind structurile de distribuţie existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare şi implementează programe pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă;

24. asigură, prin Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, formarea profesională continuă şi pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerţului şi al prestărilor de servicii de piaţă;

25. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, şi coordonează elaborarea strategiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea pieţei de desfacere la intern şi urmăreşte implementarea lor;

26. urmăreşte şi sprijină, în condiţiile legii, păstrarea climatului de concurenţă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale operatorilor economici pe piaţa internă;

27. asigură elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuţie şi a calităţii bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul său de activitate;

29. elaborează materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul său de activitate;

D. în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale:

1. elaborează, împreună cu organismele statului în a căror componenţă se află profesiile liberale, proiecte de acte normative pentru reglementarea activităţii şi funcţionarea acestora;

2. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale;

3. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri;

4. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi anagajamentelor cu privire la „reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D - Investment Compact;

5. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;

6. asigură identificarea, măsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;

E. în domeniul proprietăţii industriale, invenţiilor şi mărcilor:

1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;

2. dezvoltă infrastructuri eficiente şi echilibrate de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei;

3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietăţii intelectuale.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri se exercită de către ministru.

(2) Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri îndeplineşte atribuţii de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3) In exercitarea atribuţiilor, ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri este ajutat de 2 secretari de stat.

(4) Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(5) In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului si mediului de afaceri emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(6) Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7) Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.

(8) Prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri se poate nominaliza un înlocuitor al acestuia, în condiţiile legii.

(9) Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în condiţiile legii.

(10) Atribuţiile personalului din cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

(11) Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 6. - (1) Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, personal diplomatic, funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi personal contractual.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.

(3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri ori încredinţate de ministru.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) In structura organizatorică a Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

(3) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii.

(4) In cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi în cadrul numărului maxim de posturi aprobat funcţionează reţeaua externă pentru promovarea comercial-economică, organizată sub formă de birouri de promovare comercial-economică ale României în străinătate, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 8. - (1) Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci;

c) organizarea unui cabinet medical;

d) organizarea altor activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau care sunt necesare în derularea activităţii acestuia.

Art. 9. - In coordonarea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri funcţionează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, finanţat din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 10. - Unităţile care funcţionează în coordonarea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri sau în subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. -In subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri funcţionează:

a) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, finanţat integral din venituri proprii;

b) Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat;

c) Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

Art. 12. - Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi statele de funcţii ale ministerului şi entităţilor subordonate acestuia se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 13. - (1) In subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri funcţionează Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii, prin reorganizarea activităţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4.

(2) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi, respectiv, revocaţi, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, potrivit legii.

(3) Structura organizatorică a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 14. - Infiinţarea de noi oficii sau reprezentanţe teritoriale, cu sau fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea ministerului în plan regional, se face prin ordin al ministrului, potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare alocate cu această destinaţie prin bugetul anual.

Art. 15. - Numărul maxim de posturi pentru Ministerul întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri este de 403, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 16. - Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercială economică externă.

Art. 17. -Atribuţiile şi competenţele secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 18. - Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri poate desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art. 19. - Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri preia personalul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu excepţia personalului care desfăşoară activităţi în domeniul turismului, în număr de 112 persoane, precum şi a personalului care îşi desfăşoară activitatea în structura specializată în domeniul expoziţiilor mondiale, în număr de 11 persoane.

Art. 20. - (1) Din totalul de 30 de autoturisme aprobat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, un număr de 15 autoturisme se preiau de către Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(2) Autoturismele prevăzute la alin. (1), destinate în principal activităţilor specifice de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării şi transportului delegaţiilor, pot utiliza fiecare un consum lunar de carburant de 450 de litri.

(3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.

(4) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului care se aflau în administrarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale trec în administrarea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pe bază de protocol de predare-preluare întocmit în condiţiile legii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului care trec în administrarea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile din patrimoniu sunt cele stabilite în protocolul de predare-preluare.

Art. 22. - Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri se pot închiria spaţii suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 23 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 24. - (1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea şi structura specializată în domeniul expoziţiilor mondiale, încadrată cu un număr de 11 posturi, de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care îşi încetează activitatea.

(2) Predarea-preluarea prevăzută la alin. (1) se efectuează în condiţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

Art. 25. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2010 „Un oraş mai bun, o viaţă mai bună", Shanghai, China, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, se modifică corespunzător prevederilor art. 24.

Art. 26. - Instituţiile financiare la care statul este acţionar iniţial unic prin Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 27. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri,

Constantin Niţă

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Număr maxim de posturi: 403, exclusiv demnitarii ţi posturile aferente cabinetului ministrului

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE

care funcţionează în coordonarea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri şi, respectiv, în subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

A. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri:

1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului -ANPC - 762 de posturi, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

B. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri:

I. cu finanţare din venituri proprii;

1. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 315 posturi;

2. Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ - CFMC - două posturi;

II. cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat:

1. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - 195 de posturi;

2. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului - CRPC - 145 de posturi.

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA

bunurilor imobile din domeniul public al statului care trec în administrarea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

1. Imobil construcţie, situat în str. Cpt. Alex. Şerbănescu nr. 50, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent

2. Imobil construcţie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferente

3. Imobil construcţie P+3, situat în str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti.

ANEXA Nr. 4

INSTITUŢII FINANCIARE

la care statul român este acţionar iniţial unic prin Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii-F.N.I.M.M. - S.A. - IFN


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu