E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 753 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumita in continuare Agentie, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Agentia are ca scop realizarea Programului de guvernare in domeniul dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si in domeniul comertului interior.
    Art. 2
    Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.
    Art. 3
    Agentia indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul sau de activitate;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor bugetare si a surselor financiare extrabugetare, precum si distribuirea acestora in vederea asigurarii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului cooperatist si a comertului interior;
    d) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 3, Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. fundamenteaza si coordoneaza elaborarea si asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si comertului interior, in conformitate cu Programul de guvernare;
    2. fundamenteaza si elaboreaza strategia si programul de reforme economico-sociale ale Guvernului in domeniul sau de activitate;
    3. participa impreuna cu alte organe ale administratiei publice cu atributii in domeniu si organizatii nonguvernamentale si coordoneaza elaborarea de strategii in domeniul dezvoltarii comertului interior si protectiei consumatorului;
    4. participa la elaborarea politicilor in vederea dezvoltarii distributiei produselor si serviciilor de piata si asigura implementarea acestora;
    5. realizeaza, impreuna cu organele administratiei publice locale, baza de date la nivel national privind structurile de distributie existente;
    6. elaboreaza, propune Guvernului spre aprobare si implementeaza programe pentru dezvoltarea si sustinerea activitatii comerciale si de prestari de servicii de piata;
    7. asigura, prin Centrul de Formare si Management pentru Comert, formarea profesionala continua si pregatirea profesionala a lucratorilor din domeniul comertului si prestarilor de servicii de piata;
    8. indeplineste atributiile privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societatile comerciale din domeniul comertului interior;
    9. elaboreaza si propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate si avizeaza proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului sau de activitate;
    10. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative cu privire la comercializarea produselor si serviciilor de piata; cerinte privind desfasurarea activitatilor din sectorul comercial si al serviciilor de piata, practici comerciale si reguli generale de comercializare;
    11. elaboreaza si avizeaza, dupa caz, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, acte normative si acorduri internationale in domeniul sau de activitate, cu aprobarea Guvernului;
    12. elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza programe pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, a organizatiilor cooperatiste;
    13. elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea desfasurarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate si le supune spre aprobare Guvernului;
    14. deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintare de unitati de management de proiect;
    15. avizeaza documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe, cu garantia statului sau cu garantii bancare de stat, pentru finantarea de programe si proiecte specifice domeniului sau de activitate;
    16. asigura implementarea programelor din domeniul sau de activitate, rezultate din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    17. reprezinta Guvernul Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale, pentru elaborarea de politici si programe privind domeniul sau de activitate, scop in care:
    a) colaboreaza la elaborarea programelor care vizeaza pregatirea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si urmareste transpunerea acestora in practica pentru domeniile de activitate ale Agentiei;
    b) stabileste, in concordanta cu Programul de guvernare, prioritatile de dezvoltare in domeniile de activitate ale Agentiei, pe baza carora se vor elabora propuneri de proiecte si programe de finantare din fondurile alocate de la bugetul de stat;
    c) formuleaza propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si liberei circulatii a serviciilor, altele decat cele financiare;
    d) participa la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare din domeniul sau de activitate;
    e) participa la fundamentarea asistentei de aderare in domeniul sau de activitate si la monitorizarea utilizarii acesteia;
    f) informeaza Ministerul Integrarii Europene asupra derularii obiectivelor de integrare din domeniul sau de activitate, prezentand informatii, date si alte lucrari solicitate;
    g) participa la procesul de negociere si la monitorizarea angajamentelor asumate in acest proces, atat in calitate de integratoare, cat si ca participant in cadrul delegatiilor sectoriale unde este nominalizata;
    18. sprijina infiintarea si activitatea asociatiilor profesionale si patronale din domeniul sau de activitate si asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ existent;
    19. asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat si al tuturor fondurilor interne si externe, precum si al fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana, inclusiv al fondurilor atrase pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in domeniul sau de activitate;
    20. initiaza masuri pentru stimularea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;
    21. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, si coordoneaza elaborarea strategiilor si programelor referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la intern si urmareste implementarea lor;
    22. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, la elaborarea si implementarea politicilor de cercetare si inovare in domeniile sale de activitate;
    23. urmareste si sprijina, in conditiile legii, pastrarea climatului de concurenta loiala, protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale agentilor economici pe piata interna;
    24. asigura elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitatii bunurilor de consum;
    25. organizeaza activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date in domeniul sau de activitate, participand la sistemul informational national si international; elaboreaza materiale promotionale si publicatii de specialitate in domeniul sau de activitate;
    26. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare realizarii politicilor si programelor in domeniu potrivit legii; gestioneaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta utilizarii lor;
    27. reprezinta statul in exercitiul tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor ce ii revin in calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.;
    28. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile persoanelor fizice si juridice in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
    29. administreaza bunurile proprietate publica a statului pe care le detine cu acest titlu si exercita dreptul de proprietate privata asupra bunurilor dobandite in conformitate cu legea.
    (2) Agentia indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care Romania este parte.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Agentia colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice.
    (4) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat, acestea avand obligatia de a furniza datele solicitate.
    Art. 5
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (3) Presedintele poate participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul de activitate al Agentiei.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (5) Presedintele este ordonator tertiar de credite.
    Art. 6
    (1) Agentia are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al acesteia ori incredintate de presedinte.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, birouri si colective temporare de lucru, in conditiile legii.
    (2) Coordonarea si atributiile compartimentelor din cadrul Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 8
    (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se fac prin ordin al presedintelui Agentiei.
    (2) Numarul maxim de posturi al Agentiei este de 99, exclusiv demnitarii.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului incadrat in Agentie se stabilesc prin fisa postului.
    Art. 9
    (1) Agentia va prelua in subordinea sa, de la Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, Centrul de Formare si Management pentru Comert, unitate cu personalitate juridica, cu finantare din venituri proprii, potrivit anexei nr. 2.
    (2) Structura organizatorica si bugetul unitatii prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
    Art. 10
    Pentru anul 2003 Agentia preia programele, contractele si bugetul fostului Minister pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    Art. 11
    (1) Personalul fostului Minister pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie va fi preluat de Agentie in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se considera transferat incepand cu aceeasi data.
    (2) Salarizarea personalului se realizeaza conform legislatiei in vigoare.
    Art. 12
    (1) Imobilul situat in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, aflat in administrarea fostului Minister pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, se transmite pe baza de protocol in administrarea Agentiei in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Agentia va prelua pe baza de protocol de predare-primire de la fostul Minister pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea imobilului prevazut la alin. (1).
    (3) Agentia are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                        STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

    Numarul maxim de posturi = 99, exclusiv demnitarii

                                                      ..........................
                                                      :Consilieri de integrare :
                                                   ___:........................:
                                                  |    ________________________
 ________________           ____________          |   |Purtator de cuvant;     |
| Audit intern   |_________| PRESEDINTE |_________|___|relatii cu mass-media   |
|________________|         |____________|         |   |si relatii publice*)    |
                                 |                |   |________________________|
                                 |                |    ________________________
                                 |                |___|Cabinet presedinte      |
                                 |                    |________________________|
 ________________                |                     ________________________
| VICEPRESEDINTE |               |                    | SECRETAR GENERAL       |
|________________|               |                    |________________________|
      ....|......................|...........................:         |
   ___:___|_________   :      :  |__________________   :               |
 _|___:______  _____|__:__   _:________|____   _____|__:_______    ____|_______
|Directia   | |Directia   | |Directia       | |Directia de     |  |Directia    |
|strategii, | |strategii, | |strategii si   | |elaborare,      |  |economica,  |
|politici si| |politici si| |politici pentru| |implementare si |  |juridica si |
|programe   | |programe   | |intreprinderile| |monitorizare    |  |resurse     |
|pentru     | |pentru     | |mici si        | |programe pentru |  |umane       |
|cooperatie | |comert     | |mijlocii si    | |intreprinderi   |  |            |
|           | |interior   | |integrare      | |mici si mijlocii|  |            |
|           | |           | |europeana      | |si cooperare    |  |            |
|           | |           | |               | |internationala  |  |            |
|___________| |___________| |_______________| |________________|  |____________|
                                       ________________|________________
                                      | Secretariatul permanent al      |
                                      | Centrului balcanic de           |
                                      | cooperare intre intreprinderile |
                                      | mici si mijlocii                |
                                      |_________________________________|

------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie.

    ANEXA 2

                    UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

    Cu finantare din venituri proprii:
      Centrul de Formare si Management pentru Comert, cu sediul in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sectorul 4.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 753/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 753 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 753/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu