E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 26 din 24 ianuarie 1994

privind reorganizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din  1 februarie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, si actioneaza pentru realizarea strategiei, politicii si obiectivelor guvernamentale in domeniul protectiei vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor, precum si a intereselor legitime ale acestora.
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este persoana juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, si are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.
    Art. 2
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor exercita urmatoarele atributii:
    (1) elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu si lung, cu privire la politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor si le supune spre aprobare Guvernului;
    (2) coordoneaza elaborarea reglementarilor in domeniul protectiei consumatorilor si le avizeaza in scopul adaptarii, perfectionarii si realizarii unui cadru unitar legislativ;
    (3) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, reglementari specifice in domeniul protectiei consumatorilor, cu privire la importul, fabricarea, conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor ori sa puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    (4) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune aprobarii Guvernului;
    (5) supravegheaza, pe baza procedurilor specifice aprobate de Guvern, respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice, precum si la conditiile de ambalare, conservare, etichetare, transport, depozitare si comercializare, prin efectuarea de inspectii periodice si inopinate la producatori, la depozite si pe piata, avand acces in toate locurile unde se afla produsele in vederea comercializarii sau unde se presteaza serviciile, precum si la toate documentele referitoare la acestea;
    (6) supravegheaza, in unitatile vamale si pe piata, calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acestor produse care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, precum si interesele economice ale acestora, cu exceptia acelora care sunt in competenta altor organe de specialitate ale administratiei publice, verificind, in acest scop, documentele de insotire: buletinul de analiza si incercari si, dupa caz, alte documente care atesta calitatea declarata; preleveaza, dupa caz, esantioane pentru analize si incercari in laboratoare autorizate sau acreditate;
    (7) constata contraventii si aplica amenzi, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    (8) in cazurile in care se constata incalcari ale legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor, dispune sau propune, potrivit competentelor si in baza procedurilor aprobate de Guvern, masuri de limitare a consecintelor acestor fapte, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, importului, fabricatiei produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; suspendarea autorizatiei de functionare;
    (9) efectueaza analize si incercari de laborator pentru probele prelevate sau dispune efectuarea acestora de catre laboratoarele autorizate sau acreditate, conform legii;
    (10) autorizeaza, in baza procedurilor proprii, laboratoare care efectueaza incercari si analize pentru produse si servicii destinate consumului populatiei;
    (11) participa, la cererea agentilor economici, la omologarea produselor destinate consumatorilor, urmarind ca documentatia prezentata sa respecte prevederile legale in domeniul protectiei consumatorilor;
    (12) sesizeaza, in baza procedurilor stabilite, dupa caz, Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, asupra cazurilor de incalcare grava a dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, pentru luarea masurilor care se impun;
    (13) verifica, in conditiile legii si in baza procedurilor aprobate de Guvern, respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
    (14) prezinta informari periodice Guvernului, pe baza constatarilor proprii si, dupa caz, a informatiilor primite de la celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, referitoare la respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor.
    Oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor tin o legatura permanenta cu autoritatile administratiei publice locale si le informeaza periodic asupra tuturor aspectelor rezultate din actiunile de control efectuate in teritoriu;
    (15) desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor individuali sau organizati, prin furnizarea de informatii cu caracter juridic, tehnic si economic, prin intermediul publicatiilor proprii si mass-media;
    (16) sprijina infiintarea unor structuri cu caracter neguvernamental sau mixt, destinate arbitrarii litigiilor din domeniul sau de activitate, in faza prejudecatoreasca;
    (17) sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa, impreuna cu acestea, la informarea si educarea consumatorilor;
    (18) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre rezolvare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si pe cele ale persoanelor fizice;
    (19) asigura activitatea de secretariat a consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor;
    (20) organizeaza, impreuna cu organele de resort, pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;
    (21) efectueaza studii comparative sau incheie contracte de colaborare pentru elaborarea acestora, cu privire la calitatea produselor si a serviciilor destinate consumatorilor, precum si cu privire la practici comerciale de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;
    (22) stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele subordonate sau proprii, precum si pentru autorizari de laboratoare;
    (23) exercita orice alte atributii care decurg din acele normative care au legatura cu obiectul sau de activitate;
    (24) reprezinta interesele Romaniei in organismele internationale de protectie a consumatorilor.
    Art. 3
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze verificari si inspectii, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 4
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de verificare si inspectie, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor si a serviciilor in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de catre agentul economic implicat.
    Art. 5
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este condus de un director general, functie asimilata cu cea de subsecretar de stat, numai prin decizie a primului-ministru.
    Directorul general reprezinta Oficiul pentru Protectia Consumatorilor in raporturile cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate. In acest scop, directorul general poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul oficiului.
    In exercitarea functiei sale, directorul general emite ordine si instructiuni.
    Pe langa directorul general functioneaza Colegiul de conducere al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, organ cu caracter consultativ; directorul general este presedintele colegiului de conducere.
    Art. 6
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat de catre directorul general.
    Art. 7
    In subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, care vor avea filiale in municipii si orase, un oficiu al municipiului Bucuresti, precum si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex", ale carui atributii, organizare si functionare sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1144/1990.
    Divizia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, ale carei atributii de organizare si functionare au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 573/1992, isi schimba denumirea in Directia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice si face parte din structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 8
    Structura organizatorica si statele de functii ale oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor si al municipiului Bucuresti, precum si ale Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" se aproba de catre directorul general.
    Directorii oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti vor fi numiti si eliberati din functii de catre directorul general, dupa obtinerea avizului prefectului.
    Numirea si eliberarea din functie a directorilor Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" si al Directiei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice se fac de catre directorul general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 9
    Oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor realizeaza, la nivel local, atributiile prevazute la art. 2 pct. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) alin. 2, (15), (16), (17), (18), (19), (22) si (23) din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii organelor teritoriale ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si spatiile de lucru necesare.
    Art. 11
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor participa, prin reprezentantii sai, la activitatile consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor, constituite ca organisme cu caracter autonom, la nivel central si local.
    Consiliile consultative vor functiona potrivit regulamentului aprobat de Guvern, prin care se vor stabili componenta, atributiile si modul de lucru al acestora.
    Art. 12
    Finantarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, a oficiilor judetene si a oficiului municipiului Bucuresti este asigurata integral de la bugetul de stat.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" este institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor poate accepta donatii si contributii, in conditiile legii.
    Art. 14
    In vederea desfasurarii activitatii, oficiile judetene si al municipiului Bucuresti se doteaza cu cate un autoturism cu un consum normal de 360 litri lunar.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" are dreptul de folosinta pentru un autoturism si un autolaborator.
    Art. 15
    Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 95, iar cel al oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor este de 730.
    Structura organizatorica este prevazuta in anexa, care face parte din prezenta hotarare.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 482/1992 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, precum si articolele 8 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind atributiile, organizarea si functionarea, in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 si 12 octombrie 1992.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

                      Secretarul general
                      al Guvernului,
                      Viorel Hrebenciuc


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 26/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 26 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu