E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 26 din 24 ianuarie 1994

privind reorganizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din  1 februarie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, si actioneaza pentru realizarea strategiei, politicii si obiectivelor guvernamentale in domeniul protectiei vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor, precum si a intereselor legitime ale acestora.
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este persoana juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, si are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.
    Art. 2
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor exercita urmatoarele atributii:
    (1) elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu si lung, cu privire la politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor si le supune spre aprobare Guvernului;
    (2) coordoneaza elaborarea reglementarilor in domeniul protectiei consumatorilor si le avizeaza in scopul adaptarii, perfectionarii si realizarii unui cadru unitar legislativ;
    (3) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, reglementari specifice in domeniul protectiei consumatorilor, cu privire la importul, fabricarea, conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor ori sa puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    (4) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune aprobarii Guvernului;
    (5) supravegheaza, pe baza procedurilor specifice aprobate de Guvern, respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice, precum si la conditiile de ambalare, conservare, etichetare, transport, depozitare si comercializare, prin efectuarea de inspectii periodice si inopinate la producatori, la depozite si pe piata, avand acces in toate locurile unde se afla produsele in vederea comercializarii sau unde se presteaza serviciile, precum si la toate documentele referitoare la acestea;
    (6) supravegheaza, in unitatile vamale si pe piata, calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acestor produse care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, precum si interesele economice ale acestora, cu exceptia acelora care sunt in competenta altor organe de specialitate ale administratiei publice, verificind, in acest scop, documentele de insotire: buletinul de analiza si incercari si, dupa caz, alte documente care atesta calitatea declarata; preleveaza, dupa caz, esantioane pentru analize si incercari in laboratoare autorizate sau acreditate;
    (7) constata contraventii si aplica amenzi, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    (8) in cazurile in care se constata incalcari ale legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor, dispune sau propune, potrivit competentelor si in baza procedurilor aprobate de Guvern, masuri de limitare a consecintelor acestor fapte, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, importului, fabricatiei produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; suspendarea autorizatiei de functionare;
    (9) efectueaza analize si incercari de laborator pentru probele prelevate sau dispune efectuarea acestora de catre laboratoarele autorizate sau acreditate, conform legii;
    (10) autorizeaza, in baza procedurilor proprii, laboratoare care efectueaza incercari si analize pentru produse si servicii destinate consumului populatiei;
    (11) participa, la cererea agentilor economici, la omologarea produselor destinate consumatorilor, urmarind ca documentatia prezentata sa respecte prevederile legale in domeniul protectiei consumatorilor;
    (12) sesizeaza, in baza procedurilor stabilite, dupa caz, Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, asupra cazurilor de incalcare grava a dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, pentru luarea masurilor care se impun;
    (13) verifica, in conditiile legii si in baza procedurilor aprobate de Guvern, respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
    (14) prezinta informari periodice Guvernului, pe baza constatarilor proprii si, dupa caz, a informatiilor primite de la celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, referitoare la respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor.
    Oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor tin o legatura permanenta cu autoritatile administratiei publice locale si le informeaza periodic asupra tuturor aspectelor rezultate din actiunile de control efectuate in teritoriu;
    (15) desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor individuali sau organizati, prin furnizarea de informatii cu caracter juridic, tehnic si economic, prin intermediul publicatiilor proprii si mass-media;
    (16) sprijina infiintarea unor structuri cu caracter neguvernamental sau mixt, destinate arbitrarii litigiilor din domeniul sau de activitate, in faza prejudecatoreasca;
    (17) sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa, impreuna cu acestea, la informarea si educarea consumatorilor;
    (18) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre rezolvare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si pe cele ale persoanelor fizice;
    (19) asigura activitatea de secretariat a consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor;
    (20) organizeaza, impreuna cu organele de resort, pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;
    (21) efectueaza studii comparative sau incheie contracte de colaborare pentru elaborarea acestora, cu privire la calitatea produselor si a serviciilor destinate consumatorilor, precum si cu privire la practici comerciale de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;
    (22) stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele subordonate sau proprii, precum si pentru autorizari de laboratoare;
    (23) exercita orice alte atributii care decurg din acele normative care au legatura cu obiectul sau de activitate;
    (24) reprezinta interesele Romaniei in organismele internationale de protectie a consumatorilor.
    Art. 3
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze verificari si inspectii, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 4
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de verificare si inspectie, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor si a serviciilor in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de catre agentul economic implicat.
    Art. 5
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este condus de un director general, functie asimilata cu cea de subsecretar de stat, numai prin decizie a primului-ministru.
    Directorul general reprezinta Oficiul pentru Protectia Consumatorilor in raporturile cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate. In acest scop, directorul general poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul oficiului.
    In exercitarea functiei sale, directorul general emite ordine si instructiuni.
    Pe langa directorul general functioneaza Colegiul de conducere al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, organ cu caracter consultativ; directorul general este presedintele colegiului de conducere.
    Art. 6
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat de catre directorul general.
    Art. 7
    In subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, care vor avea filiale in municipii si orase, un oficiu al municipiului Bucuresti, precum si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex", ale carui atributii, organizare si functionare sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1144/1990.
    Divizia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, ale carei atributii de organizare si functionare au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 573/1992, isi schimba denumirea in Directia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice si face parte din structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 8
    Structura organizatorica si statele de functii ale oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor si al municipiului Bucuresti, precum si ale Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" se aproba de catre directorul general.
    Directorii oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti vor fi numiti si eliberati din functii de catre directorul general, dupa obtinerea avizului prefectului.
    Numirea si eliberarea din functie a directorilor Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" si al Directiei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice se fac de catre directorul general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 9
    Oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor realizeaza, la nivel local, atributiile prevazute la art. 2 pct. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) alin. 2, (15), (16), (17), (18), (19), (22) si (23) din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii organelor teritoriale ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si spatiile de lucru necesare.
    Art. 11
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor participa, prin reprezentantii sai, la activitatile consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor, constituite ca organisme cu caracter autonom, la nivel central si local.
    Consiliile consultative vor functiona potrivit regulamentului aprobat de Guvern, prin care se vor stabili componenta, atributiile si modul de lucru al acestora.
    Art. 12
    Finantarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, a oficiilor judetene si a oficiului municipiului Bucuresti este asigurata integral de la bugetul de stat.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" este institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor poate accepta donatii si contributii, in conditiile legii.
    Art. 14
    In vederea desfasurarii activitatii, oficiile judetene si al municipiului Bucuresti se doteaza cu cate un autoturism cu un consum normal de 360 litri lunar.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" are dreptul de folosinta pentru un autoturism si un autolaborator.
    Art. 15
    Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 95, iar cel al oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor este de 730.
    Structura organizatorica este prevazuta in anexa, care face parte din prezenta hotarare.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 482/1992 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, precum si articolele 8 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind atributiile, organizarea si functionarea, in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 si 12 octombrie 1992.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

                      Secretarul general
                      al Guvernului,
                      Viorel Hrebenciuc


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 26/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 26 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu