E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1138 din 15 noiembrie 2001

pentru aprobarea Schemei de microcredite in vederea administrarii sumelor alocate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 782 din  7 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, precum si ale art. 5 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Schema de microcredite in vederea administrarii sumelor alocate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In limita sumelor alocate pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice, in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de stat Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate organiza, conform legii, selectia prin licitatie publica a agentiilor de credit in vederea administrarii fondului.
    Art. 3
    La selectia prevazuta la art. 2 vor participa numai agentiile de credit care nu au in administrare un fond de microcredite acordat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga sectiunea a 2-a "Microcredite" a capitolului II "Utilizarea Fondului national de solidaritate" din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 743/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 15 septembrie 2000, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         SCHEMA DE MICROCREDITE
in vederea administrarii sumelor alocate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta schema de microcredite reglementeaza procedurile in baza carora Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale acorda in administrare fonduri publice agentiilor de credit selectate prin licitatie deschisa organizata in conditiile legii.
    Art. 2
    Sumele alocate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sunt constituite prin alocari de la bugetul de stat, din sursele prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001, prevazute in bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in vederea acordarii de microcredite persoanelor fizice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta mentionata.
    Art. 3
    Agentiile de credit sunt persoane juridice, fara scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, precum si criteriile prevazute in prezenta schema de microcredite.
    Art. 4
    Agentiile de credit selectate in baza procedurilor si criteriilor aprobate prin prezenta schema, care primesc in administrare fonduri pentru acordarea de microcredite, sunt abilitate sa acorde microcredite numai persoanelor fizice care desfasoara sau doresc sa desfasoare activitati pe cont propriu, generatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale proprii si a familiei.
    Art. 5
    (1) Fondul pentru microcredite se acorda in administrare unei agentii de credit de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si agentia de credit, denumit in continuare contract de administrare.
    (2) Fondul pentru microcredite acordat in administrare unei agentii de credit nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei al unui milion de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara semnarii contractului de administrare.
    Art. 6
    Durata circuitului financiar al fondului pentru microcredite prevazut in contractul de administrare este de 48 de luni de la data incheierii acestuia, daca printr-un alt act normativ nu se prevede altfel.
    Art. 7
    (1) Microcreditul reprezinta un imprumut rambursabil, cu dobanda, acordat la cererea solicitantilor, cu valoare nominala de pana la 10.000 euro, acordat in lei la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara eliberarii sumelor, cu o perioada de rambursare de pana la 36 de luni, cu sau fara perioada de gratie.
    (2) Microcreditul se acorda in baza unui contract, denumit in continuare contract de microcredite, incheiat intre agentia de credit si beneficiarul microcreditului.

    CAP. 2
    Beneficiarii de microcredite

    Art. 8
    (1) Beneficiari de microcredite sunt persoanele fizice aflate in situatii de extrema dificultate, care desfasoara sau sunt autorizate sa desfasoare, in conditiile legii, activitati pe cont propriu, generatoare de venituri pentru intretinerea materiala proprie si a familiei.
    (2) Se afla in situatii de extrema dificultate, in sensul prevederilor prezentei scheme de microcredite, persoanele care nu au loc de munca si au realizat venituri nete lunare pe membru de familie in luna precedenta solicitarii microcreditului de pana la 50% din salariul de baza minim brut pe tara.
    Art. 9
    (1) In sensul prevederilor art. 8 alin. (2), termenul familie desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (2) Se asimileaza termenului de familie si persoana singura, cu sau fara copii necasatoriti, care locuieste si se gospodareste singura sau impreuna cu copiii sai.
    (3) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela ori curatela potrivit legii.
    Art. 10
    (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevazut la art. 8 alin. (2), se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care, in conditiile legii, provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament, bursele pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii, precum si ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
    (2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile produse de acestea.
    Art. 11
    Persoanele fizice care desfasoara, in conditiile legii, activitati pe cont propriu pot solicita microcredit pentru achizitionarea de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, combustibil, precum si pentru alte servicii necesare realizarii proiectului in scopul dezvoltarii unei activitati pentru care au fost autorizate.
    Art. 12
    Persoanele fizice autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitati pe cont propriu pot solicita microcredit daca prezinta o propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri.
    Art. 13
    Selectarea persoanelor fizice solicitante de microcredite revine agentiilor de credit si se realizeaza pe baza criteriilor stabilite de acestea, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 8 - 12.

    CAP. 3
    Selectarea agentiilor de credit

    Art. 14
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va intreprinde masurile necesare inceperii procedurii de selectare, prin licitatie deschisa, a agentiilor de credit, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
    (2) Selectarea agentiilor de credit se realizeaza de catre o comisie de evaluare, formata din 7 membri, constituita in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale carei componenta, conducere si atributii se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 15
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice -, anuntul de participare a agentiilor de credit interesate in administrarea fondului pentru microcredite.
    (2) In anuntul de participare prevazut la alin. (1) se va stabili data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare.
    Art. 16
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    a) informatii generale privind Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
    b) cerintele minime de calificare si documentele ce urmeaza sa fie prezentate de candidati pentru indeplinirea cerintelor respective;
    c) caietul de sarcini;
    d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a ofertei;
    e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
    f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (2) Structura, continutul si modul de utilizare a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sunt cele prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001.
    Art. 17
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre orice agentie de credit care a inaintat o solicitare in acest sens.
    (2) Pretul de vanzare al exemplarului documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei nu trebuie sa fie mai mare decat costul multiplicarii acestuia, la care se adauga costul transmiterii exemplarului de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, daca modalitatea de obtinere nu este preluarea directa de catre agentiile de credit.
    (3) Pretul de vanzare si modalitatea de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei vor fi stabilite in anuntul de participare prevazut la art. 15 alin. (1).
    Art. 18
    (1) Agentiile de credit interesate vor solicita Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) In situatia in care agentiile de credit vor solicita clarificari privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia sa raspunda in scris acestora in termen de 5 zile de la data inregistrarii solicitarii.
    Art. 19
    Pana la data limita de depunere a ofertelor agentiile de credit vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pachetele sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc.
    Art. 20
    Comisia de evaluare prevazuta la art. 14 alin. (2) va proceda la:
    a) deschiderea ofertelor;
    b) examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara;
    c) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti;
    d) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la lit. b) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    e) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti calificati si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    f) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    g) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    h) intocmirea si inaintarea catre conducerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de administrare.
    Art. 21
    (1) In termen de cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a transmite, simultan, tuturor ofertantilor o comunicare, in scris, referitoare la rezultatul licitatiei.
    (2) In cazul ofertantilor castigatori comunicarea trebuie sa precizeze si faptul ca sunt invitati in vederea incheierii contractelor de administrare.
    Art. 22
    (1) In perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul licitatiei, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a incheia cu agentiile de credit castigatoare contractele de administrare.
    (2) In vederea incheierii contractului de administrare comisia de evaluare este imputernicita sa negocieze clauzele contractuale.
    (3) Modelul contractului de administrare este prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 23
    In termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de administrare Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice -, anuntul de atribuire a contractului.

    CAP. 4
    Circuitul financiar al fondului de microcredite

    Art. 24
    Agentia de credit selectata va deschide la unitatea de trezorerie si contabilitate publica in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea conturi in lei care nu sunt purtatoare de dobanzi, cu urmatoarele destinatii:
    a) un cont destinat incasarii sumelor alocate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, reprezentand transe ale fondului pentru microcredite;
    b) un cont pentru incasarea sumelor rambursate si a dobanzilor aferente de la beneficiarii de microcredite;
    c) un cont destinat incasarii comisionului transmis de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, corespunzator transelor alocate pentru fondul pentru microcredite.
    Art. 25
    Beneficiarul de microcredite va deschide un cont de disponibil in lei la o unitate bancara sau la o filiala a Casei de Economii si Consemnatiuni in a carei raza teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea, pentru a primi sumele care reprezinta microcreditul.
    Art. 26
    Microcreditul poate fi acordat si sub forma de bunuri si/sau de servicii contractate si achitate direct de agentia de credit la furnizor, in conformitate cu prevederile contractului de microcredite.
    Art. 27
    (1) Prima transa acordata agentiei de credit din fondul pentru microcredite care face obiectul contractului va fi prevazuta in contractul de administrare si nu va depasi 10% din fondul pentru microcredite.
    (2) Urmatoarele transe, pana la limita fondului pentru microcredite, vor fi solicitate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de catre agentia de credit pe masura incheierii de catre aceasta a contractelor de microcredite, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (3) Valoarea minima a unei transe va fi de 5% din fondul pentru microcredite care face obiectul contractului de administrare.
    Art. 28
    Microcreditele pot fi acordate si in transe in conditiile stabilite prin contractul de microcredite.
    Art. 29
    Beneficiarii de microcredite vor rambursa agentiei de credit microcreditele si dobanzile aferente in conturile prevazute la art. 24 lit. b).
    Art. 30
    Sumele incasate de agentiile de credit din rambursarile microcreditelor, dobanzile aferente acestora, inclusiv dobanzile incasate de la banci comerciale sau de la Casa de Economii si Consemnatiuni, dupa caz, pentru sumele care reprezinta microcredite, vor fi virate lunar de agentiile de credit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in contul deschis de acesta la trezoreria statului.
    Art. 31
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va restitui lunar bugetului de stat sumele incasate potrivit art. 30.

    CAP. 5
    Garantiile si nivelul dobanzilor

    Art. 32
    Agentia de credit va negocia cu fiecare beneficiar de microcredit valoarea si natura garantiilor considerate acceptabile pentru fiecare proiect sau, dupa caz, propunere de afacere, in functie de evaluarea riscului realizata de aceasta.
    Art. 33
    Responsabilitatea privind aprecierea valorii garantiei pentru fiecare microcredit revine in exclusivitate agentiei de credit.
    Art. 34
    (1) Garantarea microcreditului se face, in principal, cu bunurile achizitionate din microcreditul acordat, precum si cu alte bunuri care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia.
    (2) Valoarea totala a garantiilor trebuie sa fie de cel putin 1,5 ori valoarea microcreditului, dar nu mai mult decat dublul sumei solicitate.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate pe intreaga perioada de derulare a rambursarii microcreditului la o societate de asigurari legal constituita.
    Art. 35
    (1) Dobanda perceputa de la beneficiarii de microcredite va fi de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei la fondul pentru microcredite.
    (2) Comisionul acordat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale agentiei de credit pentru administrarea fondului pentru microcredite va fi suportat din fondul alocat Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite.
    (3) Valoarea comisionului prevazut la alin. (2) nu poate depasi cheltuielile de administrare a fondului pentru microcredite, conform documentelor justificative prezentate de agentia de credit.

    CAP. 6
    Administrarea fondului pentru microcredite

    Art. 36
    (1) In termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de administrare agentia de credit va proceda la informarea publica initiala, prin publicarea intr-un cotidian national de mare tiraj si afisarea la sediul sau a procedurii de acordare a microcreditelor.
    (2) Procedura de acordare a microcreditelor este cea prezentata de agentia de credit in oferta pe baza careia a fost acreditata.
    Art. 37
    Agentia de credit poate organiza campanii de informare publica in timpul derularii contractului de administrare, ori de cate ori considera ca este necesar.
    Art. 38
    Incepand cu data stabilita de agentia de credit solicitantii se pot adresa acesteia cu cereri in vederea solicitarii de microcredite.
    Art. 39
    (1) Agentia de credit are obligatia sa sprijine solicitantii de microcredite pentru intocmirea documentelor prevazute in procedura de acordare a microcreditelor.
    (2) In termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii agentia de credit este obligata sa comunice solicitantilor de microcredite decizia luata.
    Art. 40
    Agentia de credit va monitoriza fiecare contract de microcredite prin:
    a) urmarirea utilizarii, pe destinatii, a microcreditelor, conform contractelor de microcredite;
    b) urmarirea respectarii clauzelor contractuale, in special a celor referitoare la data stabilita pentru plata ratelor de rambursare a microcreditului si a dobanzii aferente;
    c) verificarea activitatii beneficiarilor de microcredite care au intarziat plata ratelor si/sau a dobanzii si notificarea acestora incepand cu a cincea zi lucratoare de la data scadentei acestora;
    d) verificarea integritatii garantiilor depuse pentru microcredit.
    Art. 41
    In conditiile rezilierii contractului de administrare, in conformitate cu art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va prelua toate obligatiile agentiei de credit ce decurg din administrarea fondului pentru microcredite pana la desemnarea prin licitatie a unei alte agentii de credit careia acesta ii va fi dat in administrare.
    Art. 42
    Agentia de credit este obligata sa restituie integral Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pana la expirarea duratei contractului de administrare, fondul pentru microcredite dat in administrare, inclusiv dobanzile aferente.

    CAP. 7
    Mecanismul de raportare, evaluare, supraveghere si control ale activitatilor agentiilor de credit

    Art. 43
    Agentiile de credit vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale urmatoarele situatii:
    a) situatia privind acordarea de microcredite, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, pana in a zecea zi lucratoare a fiecarei luni;
    b) raportul final privind activitatea desfasurata, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, in termen de 30 de zile de la expirarea contractului de administrare;
    c) orice situatie pe care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale o solicita.
    Art. 44
    Agentia de credit are obligatia sa comunice in scris Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale orice modificare intervenita in activitatea acesteia care poate conduce la nerespectarea clauzelor contractuale.
    Art. 45
    Agentia de credit are obligatia sa organizeze contabilitate distincta in vederea inregistrarii operatiunilor contabile referitoare la fondul pentru microcredite, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 46
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va exercita, la sediul agentiei de credit, controlul asupra modului de administrare a fondului pentru microcredite.
    Art. 47
    Auditarea agentiilor de credit in legatura cu activitatea de administrare a fondului pentru microcredite se realizeaza de catre structurile proprii de audit ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, potrivit reglementarilor legale in domeniu.
    Art. 48
    Agentia de credit va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale bilantul contabil si toate documentele necesare pentru reevaluarea anuala realizata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 49
    (1) Ca urmare a raportului de evaluare Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale isi rezerva dreptul sa notifice agentiei de credit, in termen de 10 zile de la aprobarea acestuia, constatarile privind nerespectarea schemei de microcredite, a clauzelor contractului de administrare, precum si a clauzelor contractelor de microcredite.
    (2) Agentia de credit este obligata ca in termen de 30 de zile de la data notificarii sa prezinte Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale masurile intreprinse in vederea eliminarii aspectelor semnalate.
    (3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul de administrare.
    Art. 50
    Daca din raportul de evaluare rezulta incalcari de natura penala sau civila, in termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea raportului Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va lua toate masurile necesare conform art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 51
    Pe masura aplicarii prezentei scheme de microcredite aceasta va putea fi modificata si completata in functie de rezultatele obtinute si de schimbarile legislative intervenite, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 52
    Disponibilitatile din sumele alocate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale agentiilor de credit, ramase la finele anului in contul acestora, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 53
    Agentiile de credit nu vor realiza profit din derularea contractului de administrare.
    Art. 54
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta schema de microcredite.

    ANEXA 1
    la schema de microcredite

          Contract de administrare a fondului pentru microcredite

                  nr. ............ data ..................

    1. Parti contractante

    Intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale ............., adresa/sediu ..................., telefon/fax .........., numar de inmatriculare la registrul comertului ............, cod fiscal .............., cont trezorerie ...........,
reprezentat prin ..........................., functia ................,
                  (denumirea conducatorului)

in calitate de agentie guvernamentala,
    si intre ....................., adresa/sediu ..............................,
                  (denumirea)
telefon/fax ...................., numar de inmatriculare la registrul comertului ............................, cod fiscal ......................, cont trezorerie
......................., reprezentat prin .....................................,
                                               (denumirea conducatorului)
functia ........................,
    in calitate de agentie de credit,
    a intervenit prezentul contract.

    2. Obiectul contractului

    2.1. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale acorda agentiei de credit, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a contractului, prima transa din fondul pentru microcredite in suma de .................... lei, care nu va depasi 10% din fondul pentru microcredite.
    2.2. La solicitarea agentiei de credit, pe masura incheierii contractelor de microcredite intre agentia de credit si beneficiarii de microcredite, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale acorda agentiei de credit suma solicitata, in termen de 10 zile de la data solicitarii, care nu poate fi mai mica de 5% din fondul pentru microcredite.
    2.3. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale plateste agentiei de credit comisionul in suma de ........................... lei convenit pentru derularea prezentului contract, care reprezinta cheltuielile de administrare a fondului pentru microcredite.
    2.4. Agentia de credit administreaza fondul pentru microcredite, in suma de .............................. lei, pe o perioada de cel mult 48 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.
    2.5. Disponibilitatile din sumele alocate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale agentiei de credit, ramase la finele anului in contul acesteia, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    2.6. Administrarea fondului pentru microcredite de catre agentia de credit consta in acordarea de microcredite persoanelor fizice care indeplinesc conditiile prevazute la cap. II din schema de microcredite aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.138/2001.

    3. Durata contractului

    3.1. Durata contractului este de ................. luni de la data intrarii in vigoare a prezentului contract (nu poate depasi 48 de luni).

    4. Definitii

    4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti contractante;
    b) agentie de credit - persoana juridica fara scop lucrativ, constituita sau recunoscuta potrivit legii, care indeplineste cel putin conditiile prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, precum si criteriile prevazute in schema de microcredite aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.138/2001;
    c) comision - suma platita agentiei de credit de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza contractului de administrare, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract, reprezentand cheltuielile de administrare a fondului pentru microcredite;
    d) fond pentru microcredite - fond care se acorda in administrare unei agentii de credit in vederea acordarii de microcredite persoanelor fizice, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei al unui milion de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara semnarii contractului de administrare;
    e) microcredit - imprumut rambursabil, cu dobanda egala cu 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei la fondul pentru microcredite, acordat la cererea solicitantilor, persoane fizice, cu valoare nominala de pana la 10.000 euro, acordat in lei la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara eliberarii sumelor, cu o perioada de rambursare de pana la 36 de luni, cu sau fara perioada de gratie;
    f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
    g) forta majora - un eveniment mai presus de vointa si controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea acestuia.

    5. Aplicabilitate

    5.1. Contractul de administrare a fondului pentru microcredite intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, astfel cum s-a convenit la pct. 9, la data de
................................................................................    
    (se precizeaza data la care intra in vigoare contractul)

    6. Documentele contractului

    6.1. Documentele prezentului contract sunt:
    a) graficul de administrare;
    b) actele aditionale, daca exista;
    c) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    d) caietul de sarcini;
    e) alte anexe la contract.

    7. Standarde

    7.1. Administrarea fondului pentru microcredite, in baza contractului, va respecta standardele prezentate de agentia de credit in propunerea sa tehnica, precum si cele prevazute in caietul de sarcini.

    8. Confidentialitatea contractului

    8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte persoane, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.
    8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    9. Garantia de buna executie a contractului

    9.1. - (1) Agentia de credit are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de ............... zile de la data semnarii prezentului contract.
    (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a incepe derularea contractului numai dupa ce agentia de credit a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
    9.2. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din fondul pentru microcredite dat in administrare.
    9.3. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie pentru recuperarea prejudiciului creat, daca agentia de credit nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a notifica de indata acest lucru agentiei de credit, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

    10. Obligatiile agentiei de credit

    10.1. - (1) Agentia de credit are obligatia de a administra fondul pentru microcredite in conformitate cu propunerea sa tehnica, precum si cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini si a clauzelor contractuale.
    (2) Agentia de credit are obligatia de a monitoriza fiecare contract de microcredite, conform prevederilor art. 40 din schema de microcredite aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.138/2001.
    10.2. Agentia de credit este pe deplin responsabila pentru administrarea fondului pentru microcredite in conformitate cu graficul de administrare convenit, prevazut in anexa nr. .............. . Totodata este raspunzatoare atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de administrare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
    10.3. Agentia de credit are obligatia sa sprijine solicitantii de microcredite pentru intocmirea documentelor necesare obtinerii microcreditului.
    10.4. Agentia de credit este in exclusivitate responsabila in ceea ce priveste aprecierea valorii garantiei negociata potrivit legii pentru fiecare microcredit, precum si de recuperarea sumelor acordate drept microcredite.
    10.5. Agentia de credit are obligatia de a vira in contul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pana la data de 10 a fiecarei luni sumele incasate din rambursari de microcredite, dobanzile aferente, inclusiv dobanda incasata pentru disponibilitatile fondului pentru microcredite.
    10.6. Agentia de credit are obligatia de a permite accesul organelor de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale la sediul sau si de a le pune la dispozitie toate documentele necesare efectuarii controlului, conform legii.

    11. Obligatiile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

    11.1. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a pune la dispozitie agentiei de credit orice informatii pe care aceasta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
    11.2. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a transfera in contul agentiei de credit prima transa din fondul pentru microcredite, care este in valoare de ...................... lei.
    11.3. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia ca pe baza solicitarilor agentiei de credit si in masura incheierii de catre aceasta a contractelor de microcredite sa transfere in contul agentiei de credit transele pana la limita fondului pentru microcredite.
    11.4. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a plati agentiei de credit comisionul reprezentand cheltuielile pentru administrarea fondului pentru microcredite, conform documentelor justificative prezentate de agentia de credit.

    12. Rezilierea contractului

    12.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului.
    12.2. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la nerespectarea clauzelor contractuale, cu obligatia de a notifica agentiei de credit in termen de cel mult 5 zile de la aparitia acestora.
    12.3. In cazul rezilierii prezentului contract agentia de credit are obligatia sa restituie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale fondul pentru microcredite dat in administrare si neutilizat, inclusiv dobanzile aferente.

    13. Modificarea contractului

    13.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

    14. Forta majora

    14.1. Forta majora se constata de o autoritate competenta, potrivit legii.
    14.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, fara ca perioada de suspendare sa conduca la prelungirea duratei prezentului contract.
    14.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, de indata si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    14.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, cu respectarea clauzelor prevazute la pct. 12.3.

    15. Solutionarea litigiilor

    15.1. Partile contractante vor incerca solutionarea oricarui litigiu pe cale amiabila.
    15.2. In cazul in care nu reusesc solutionarea in mod amiabil a litigiului, acesta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

    16. Dispozitii finale

    16.1. (1) Orice comunicare intre partile contractante referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    16.2. Comunicarile intre partile contractante se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
    16.3. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
    16.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
    16.5. Prezentul contract s-a incheiat la sediul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in doua exemplare.

    17. Alte clauze contractuale

    17.1. Partile contractante pot stabili, in conditiile legii, si alte clauze contractuale privind administrarea fondului pentru microcredite.

    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale         Agentia de credit
        ..................................          ........................
              (semnatura autorizata)                 (semnatura autorizata)
                      L.S.                                    L.S.

    ANEXA 2
    la schema de microcredite

    Agentia de credit ..............................
    Contract de administrare nr. ............./.....
    Fond in administrare ...........................
    Nr. ................../.........

                                  SOLICITARE
de fonduri pentru acordarea de microcredite in luna ........... anul .........
 _______________________________________________________________________
| Contracte incheiate cu beneficiarii de microcredite |                 |
|_____________________________________________________| Suma solicitata |
| Nr. si data  |                                      |   - mii lei -   |
| contractului |  Numele si prenumele beneficiarului  |                 |
|______________|______________________________________|_________________|
|______________|______________________________________|_________________|
|______________|______________________________________|_________________|
|                    TOTAL:                           |                 |
|_____________________________________________________|_________________|

                   Reprezentantul agentiei de credit,
            ................................................
              (numele si prenumele, semnatura si stampila)

    NOTA:
    Se vor anexa copiile contractelor de microcredite.

    ANEXA 3
    la schema de microcredite

    Agentia de credit ..............................
    Contract de administrare nr. ............./.....
    Fond in administrare ...........................
    Nr. ................../.........

                                  SITUATIA
    privind acordarea de microcredite in luna .......... anul .........
 ______________________________________________________________________________
|                                                       |         |  Cumulat   |
|                                                       |  Luna   | de la data |
|                                                       | curenta |  intrarii  |
|                                                       |         |in vigoare a|
|                                                       |         |contractului|
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Numar de contracte incheiate pentru acordarea de      |         |            |
| microcredite                                          |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Valoarea microcreditelor corespunzatoare contractelor |         |            |
| incheiate                                             |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Valoarea sumelor acordate ca microcredite             |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Valoarea ratelor rambursate de catre beneficiarii de  |         |            |
| microcredite, din care:                               |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - din microcredit                                     |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - dobanda aferenta                                    |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Valoarea ratelor nerambursate la termenul scadent de  |         |            |
| catre beneficiarii de microcredite, din care:         |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - din microcredit                                     |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - dobanda aferenta                                    |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Numar de notificari transmise celor care nu au        |         |            |
| rambursat ratele la termenul scadent                  |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Valoarea sumelor rambursate catre Ministerul Muncii   |         |            |
| si Solidaritatii Sociale, din care:                   |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - microcredite                                        |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - dobanzi la microcredite                             |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| - dobanzi la disponibilitatile fondului               |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|

                   Reprezentantul agentiei de credit,
              ............................................
              (numele si prenumele, semnatura si stampila)

    ANEXA 4
    la schema de microcredite

    Agentia de credit ..............................
    Contract de administrare nr. .........../.......
    Fond in administrare ...........................
    Nr. ................/.........

                          SITUATIA
privind acordarea de microcredite la expirarea perioadei de valabilitate a contractului de administrare
 ______________________________________________________________________________
|                                               |      |      |      |Cumulat  |
|                                               | 2001 | 2002 | 2003 |  de la  |
|                                               |      |      |      |inceputul|
|                                               |      |      |      |perioadei|
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Numar de contracte incheiate pentru acordarea |      |      |      |         |
| de microcredite                               |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Valoarea microcreditelor corespunzatoare      |      |      |      |         |
| contractelor incheiate                        |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Valoarea sumelor acordate ca microcredite     |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Valoarea ratelor rambursate de catre          |      |      |      |         |
| beneficiarii de microcredite, din care:       |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - din microcredit                             |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - dobanda aferenta                            |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Valoarea ratelor nerambursate la termenul     |      |      |      |         |
| scadent de catre beneficiarii de microcredite,|      |      |      |         |
| din care:                                     |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - din microcredit                             |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - dobanda aferenta                            |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Numar de notificari transmise celor care nu au|      |      |      |         |
| rambursat ratele la termenul scadent          |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| Valoarea sumelor rambursate catre Ministerul  |      |      |      |         |
| Muncii si Solidaritatii Sociale, din care:    |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - microcredite                                |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - dobanzi la microcredite                     |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|
| - dobanzi la disponibilitatile fondului       |      |      |      |         |
|_______________________________________________|______|______|______|_________|

                   Reprezentantul agentiei de credit,
              ............................................
              (numele si prenumele, semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1138/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1138 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu